Borses i oposicions

País Valencià

Borsa de Guitarra Elèctrica: llistes provisionals d’integrants

Publicat 18 setembre 2019

Relació provisional d’aspirants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Guitarra Elèctrica.

País Valencià

Borsa de baix elèctric: llistats provisionals

Publicat 18 setembre 2019

Relació provisional d’aspirants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Baix Elèctric.

País Valencià

Actualització de Borses de Personal No Docent

Publicat 09 setembre 2019

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 09/09/2019 (Data de Publicació: 09/09/2019)

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 09/09/2019 (Data de Publicació: 09/09/2019)

València
Llistats definitius actualitzats a data 09/09/2019 (Data de Publicació: 09/09/2019)

País Valencià

País Valencià

Llistats amb les noves incorporacions a les borses d’interins

Publicat 31 juliol 2019

Els participants dels procediments selectius de l’oposició de 2019 que superen la fase d’oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l’adjudicació a partir del dia 30 de juliol i fins al 31 de juliol a les 20.00 hores.

Els aspirants que estiguen en la borsa i s’incorporen per un altre cos o especialitat i vullguen estar desactivats de totes les borses, hauran d’entrar en l’aplicació telemàtica i desactivar-se de les mateixes, i els que es troben desactivats hauran activar-se i, si ho desitgen, tornar a desactivar-se.

Així mateix el punt primer de la Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana, establix: “Els funcionaris de carrera, en pràctiques, i integrants de les borses de treball dels cossos docents que estiguen en possessió de les titulacions administratives relacionades a continuació hauran d’instar la seua inscripció en el Registre de Personal Docent:

  • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament En Valencià.
  • Diploma de Mestre en Valencià.
  • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera.

La inscripció serà necessària per a l’adjudicació dels llocs de treball quan així ho exigisca la seua convocatòria, siga quin siga el sistema de provisió legal o reglamentàriament establit, així com en els nomenaments de personal funcionari interí”.

País Valencià

Actualització de Borses de Personal No Docent

Publicat 30 juliol 2019

Llistats definitius actualitzats a data 30/07/2019 (Data de Publicació: 30/07/2019)
Actualització de Borses de Personal No Docent.


Alacant

Castelló

València

País Valencià

Borses de Catedràtics de Música i Arts escèniques: nou termini de presentació d’instància telemàtica

Publicat 18 juliol 2019

S’ha establit un nou termini de presentació d’instància telemàtica per a les borses de Catedràtics de Música i Arts escèniques de les especialitats següents:

  • Instruments de vents de Jazz
  • Direcció escènica
  • Tècniques escèniques

Nou termini de presentació d’instància telemàtica:
Del dimecres 17 de juliol de 2019 a les 00:00h, fins al dimarts 23 de juliol a les 23:59h.

País Valencià

Borsa de de Direcció Escènica: llistats definitius

Publicat 11 juliol 2019

Relació definitiva d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Direcció Escènica.

 

País Valencià

Borsa de Tècniques Escèniques: llistats definitius

Publicat 11 juliol 2019

Relació definitiva d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Tècniques Escèniques.

País Valencià

Borsa d’Espai Escènic: llistats definitius

Publicat 11 juliol 2019

Relació definitiva d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat d’Espai Escènic.

 

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Oposicions País Valencià

Procediment per donar-se d’alta en muface per a les persones que van aprovar les oposicions en 2019

16 setembre 2019

La totalitat del professorat amb plaça és mutualista de MUFACE. No es pot triar ser o no de MUFACE. En canvi, on volem que se’ns facen l’atenció sanitària podem triar entre la Seguretat Social o qualsevol de les entitats privades conveniades amb MUFACE.

Què implica ser mutualista de MUFACE?
Implica el dret a poder rebre una sèrie de prestacions tan sanitàries com socials que podem consultar al seu web https://www.muface.es/muface_Home/va/muface_Index.html

Quan puc donar-me d’alta?
Ja podem donar-nos d’alta i encara que no hi ha una data límit és recomanable fer-ho com més prompte millor.

Rebré informació per part de MUFACE?
Sí. MUFACE ha enviat la informació a tot el funcionariat en pràctiques a través del correu electrònic corporatiu de gva, explicant el procediment a seguir.

Puc fer el tràmit telemàticament o he d’anar en persona?
El tràmit es telemàtic a través del sistema CL@VE al següent enllaç: https://muface.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/515
Encara que, si hem de donar d’alta a més beneficiaris, haurem de presentar la documentació pertinent a la seu de MUFACE o a través de correu postal.

Quan rebré la meua documentació sanitària?
Una vegada fem les gestions telemàtiques ens enviaran carnet de MUFACE i talonari. De la mateixa manera, si hem triat una entitat mèdica privada, aquesta entitat també ens enviarà la targeta corresponent.

https://www.muface.es/muface_Home/dam/jcr:aef49d52-96a5-4c0a-bc85-d0a7747447fe/Guia-para-Nuevos-Mutualistas-2019-1009.pdf”>En aquesta guia podem trobar respostes a tots els dubtes que ens puguen sorgir.

Quines implicacions hi ha per a la jubilació?
Totes les persones mutualistes MUFACE amb ingrés posterior al 31 de desembre de 2010, ja no cotitzen a classes passives, sinó al Règim General de la Seguretat Social a efectes de la futura pensió de jubilació i per tant, es jubilen amb les condicions generals de la Seguretat Social.

Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: Llistats d’aspirants seleccionats

30 juliol 2019

Llistes de persones aspirants seleccionades turnos LLIURE, DIVERSITAT FUNCIONAL i NOVES ESPECIALITATS

Secundària

Diligència de publicació

EOI

Professorat tècnic d’FP

Música i Arts escèniques

Arts plàstiques i disseny

Catedràtics de Música i Arts Escèniques


Les persones aspirants seleccionades hauran de presentar la documentació requerida per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques tal com es detalla en l’apartat corresponent de la web: Presentació de documentació per a nomenament i alta en nòmina.

Recurs d’alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades
El termini per a interposar el recurs d’alçada serà d’un mes comptat a partir de l’endemà a la publicació de les llistes de persones aspirants seleccionades. Des del 31 de juliol de 2019 fins al 2 de setembre de 2019.

Les persones aspirants que així ho desitgen podran interposar el recurs davant la Direcció General de Personal i Centres Docents, per via telemàtica.

Tràmit de recurs telemàtic

Oposicions País Valencià

Més informació sobre els recursos a les proves d’oposició i al barem de mèrits

30 juliol 2019

1.- Recursos a les proves (Part A i part B) de les oposicions
Si durant el procediment de les oposicions has presentat al·legacions als tribunals per les qualificacions de les proves i han desestimat o no han atés la teua reclamació, ara pots presentar recursos d’alçada, si no ho has fet ja, a cada una de les proves. Tens un mes des de la publicació de les qualificacions de cadascuna de les proves que vulgues recórrer.
En l’Espai de l’Afiliació, apartat Serveis Jurídics, tens els models per a presentar els recursos d’alçada. Localitza el corresponent, emplena’l i presenta’l a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones), tal i com especifica la convocatòria d’oposicions.
Aclariment: en cas que no hages presentat en el seu moment al·legacions de la o les proves corresponents, ara no pots presentar els recursos d’alçada, perquè és requisit haver presentat prèviament les al·legacions al tribunal.
El següent pas que cal fer, segons recull la convocatòria d’oposicions, és presentar un recurs d’alçada a la llista de persones aspirants seleccionades. És un altre requisit si després es vol continuar en el procediment judicial. D’aquest recurs també hi ha models en l’espai de l’afiliació. Hem de deixar clar que no és un recurs contra les persones que han aprovat les oposicions, sinó per manifestar que no formes part d’eixa llista perquè no has superat el procediment i que no estàs d’acord amb eixa decisió, motiu pel qual presentes els recursos corresponents.

2. Recurs al barem
Segons la convocatòria de les oposicions, contra la resolució definitiva de la fase de concurs, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant el director general de Centres i Personal Docent, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seua publicació en els taulers d’anuncis, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).
Aquest recurs està a disposició de l’afiliació en en l’espai de l’afiliació del web STEPV (apartat Serveis Jurídics). Localitza el corresponent, emplena’l i presenta’l.
Com en el cas dels recursos a les proves, també cal presentar un recurs d’alçada a la llista de persones aspirants seleccionades. Aquest recurs estarà a disposició de l’afiliació en l’espai de l’afiliació. Insistim, no és contra les persones que han aprovat l’oposició, sinó per a manifestar que no formem part de la llista, fet amb el qual no estem d’acord.

3.- Següent pas
La Direcció General de Personal, que és a qui has d’adreçar els recursos d’alçada, té tres mesos per a contestar. I poden passar tres coses:
  a) Que contesten estimant el recurs i et donen la raó. En eixe cas, depenent del que has reclamat es resoldrà d’una manera o d’una altra. Si tens qualsevol dubte posa’t en contacte amb el Sindicat perquè t’ajudem.
  b) Que contesten desestimant el recurs. A partir d’eixe moment tens dos mesos per a presentar un recurs contenciós administratiu si vols continuar. Cal apuntar-se la data exacta en què hem rebut la notificació.
  c) Que passen els tres mesos i l’administració no conteste. A partir d’eixe moment tens 6 mesos per a presentar un recurs contenciós administratiu.

En els casos b) i c), cal demanar cita amb els Serveis Jurídics del Sindicat per a preparar el contenciós administratiu. Si no esteu afiliats/des al Sindicat informeu-vos dels costos quan demaneu la cita.

Oposicions País Valencià

Convocatòria d’assembles per a les persones que s’incorporen per primera vegada a les borses de treball

26 juliol 2019

STEPV convoca les assemblees següents per a les persones que s'incorporen a les borses de treball després de les oposicions.
Les assemblees seran a les 11h els dies i llocs següents:
En cas de molta assistència, haurem d'establir dos torns (disculpeu les molèsties si passa això).

Alacant, IES Cavanilles (Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 32-34), dilluns 29 de juliol, 11h
Castelló, Escola Oficial d'Idiomes (C/ José Pradas Gallén, 8), dimarts 30 de juliol, 11h
València, Escola Oficial d'Idiomes (C/ Pla de Zaidia, 19), dilluns 29 de juliol, 11h

Oposicions País Valencià

Previsió de la publicació del llistat de persones aspirants seleccionades

25 juliol 2019

Segons ha informat la Conselleria aquest matí, la publicació del llistat de persones seleccionades de les oposicions 2019 serà el pròxim dimarts 30 de juliol.

Oposicions País Valencià

Noves incorporacions a la borsa de professorat interí

25 juliol 2019

Els participants dels procediments selectius de l’oposició de 2019 que superen la fase d’oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l’adjudicació a partir del dia 30 de juliol.

Els aspirants que estiguen en la borsa i s’incorporen per un altre cos o especialitat i vullguen estar desactivats de totes les borses, hauran d’entrar en l’aplicació telemàtica i desactivar-se de les mateixes, i els que es troben desactivats hauran activar-se i, si ho desitgen, tornar a desactivar-se.

Així mateix el punt primer de la Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana, establix: “Els funcionaris de carrera, en pràctiques, i integrants de les borses de treball dels cossos docents que estiguen en possessió de les titulacions administratives relacionades a continuació hauran d’instar la seua inscripció en el Registre de Personal Docent:

Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament En Valencià.
Diploma de Mestre en Valencià.
Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera.


La inscripció serà necessària per a l’adjudicació dels llocs de treball quan així ho exigisca la seua convocatòria, siga quin siga el sistema de provisió legal o reglamentàriament establit, així com en els nomenaments de personal funcionari interí, mitjançant aquest enllaç.

En breu STEPV convocarà assemblees per a la setmana que ve per a les persones de nova incorporació a les borses. Estigueu atents!!!

Oposicions País Valencià

I si he aprovat, què he de fer? Guia per a les persones amb plaça en les oposicions 2019

24 juliol 2019

Guia per a les persones que han obtingut plaça en les oposicions

En aquesta guia trobareu informació útil de les passes que cal donar quan es publique el llistat de les persones aspirants que han obtingut plaça en aquestes oposicions i que a partir de l'1 de setembre de 2019 seran nomenades funcionàries en pràctiques.
Si teniu qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb el sindicat (seus d'Alacant, València i Castelló) de dilluns a divendres de 10 a 14h (en juliol).

Consulta ací la guia

Oposicions País Valencià

Convocatòria d’assemblees per a qui supere les oposicions amb plaça (funcionaris en pràctiques)

19 juliol 2019

STEPV convoca les assemblees informatives següents per a les persones que han superat les oposicions amb plaça i, per tant, seran nomenades funcionàries en pràctiques. En l’assemblea s’informarà dels passos a seguir (adjudicació, documentació a presentar, informació sobre les pràctiques, etc.).
Les assemblees seran el 24 de juliol a les 11h als llocs següents:
- Alacant, IES Cavanilles (Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 32-34)
- València, IES Lluís Vives (C/San Pau, 4).
- Castelló, IES Sos Baynat (Carrer de Moncofa, 3)

Oposicions País Valencià

Model de reclamació dels mèrits

16 juliol 2019