Borses i oposicions

País Valencià

Borsa de Guitarra Elèctrica: llistat definitiu d’integrants

Publicat 20 novembre 2019

Llistes definitives d’integrants de la borsa de treball del cos de Professors de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Guitarra Elèctrica.

País Valencià

Borsa de Baix Elèctric: llistat definitiu d’integrants

Publicat 20 novembre 2019

Llistes definitives d’integrants de la borsa de treball del cos de Professors de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Baix Elèctric.

País Valencià

Oposicions 2019: Incorporació a les borses de treball

Publicat 08 novembre 2019

Incorporació a les borses de treball de les persones participants en el procediment selectiu convocat per Ordre 7/2019, que no van superar la primera prova (parts A + B) de la fase d’oposició de l’especialitat per la qual es van presentar.

Resolució

Avís: És molt important seguir les instruccions que conté aquesta resolució abans de realitzar la petició telemática.

Annex I

Professors d’Ensenyança Secundària

 • Professors tècnics de Formació Professional

 • Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes

 • Catedràtics de Música i Arts Escèniques

 • Professors de Música i Arts Escèniques

 • Professors d’Arts Plàstiques i Disseny

 • Annex II

   

  País Valencià

  Borsa extraordinària de Guitarra Elèctrica: relació provisional d’integrants

  Publicat 07 novembre 2019

  Relació provisional d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Guitarra Elèctrica.

  País Valencià

  Borsa extraordinària de Baix Elèctric: relació provisional d’integrants

  Publicat 07 novembre 2019

  Relació provisional d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Baix Elèctric.

  País Valencià

  Borsa extraordinària de baix elèctric: llistats definitus

  Publicat 18 octubre 2019

  Relació definitiva d’aspirants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Baix Elèctric.

  1. Resolució
  2. Admesos
  3. Exclosos
  4. Prova d’aptitud

  País Valencià

  Borsa extraordinària de guitarra elèctrica: llistats definitius

  Publicat 18 octubre 2019

  Relació definitiva d’aspirants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Guitarra Elèctrica.

  1. Resolució
  2. Admesos
  3. Exclosos
  4. Prova d’aptitud

  País Valencià

  Actualizació de borses de personal no docent

  Publicat 01 octubre 2019

  Alacant
  Llistats definitius actualitzats a data 30/09/2019 (Data de Publicació: 30/09/2019)

  Castelló
  Llistats definitius actualitzats a data 30/09/2019 (Data de Publicació: 30/09/2019)

  València
  Llistats definitius actualitzats a data 30/09/2019 (Data de Publicació: 30/09/2019)

 • Educadors d’Educació Especial
 • Fisioterapeutes
 • Educació Infantil
 • País Valencià

  Borsa extraordinària d’italià: relació definitiva d’integrants

  Publicat 26 setembre 2019

  Relació definitiva d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors d’Ensenyament Secundari en l’especialitat d’Italià.

  1. Resolució
  2. Llistat alfabètic
  3. Llistat barem
  4. Exclosos

  País Valencià

  Borsa de Guitarra Elèctrica: llistes provisionals d’integrants

  Publicat 18 setembre 2019

  Relació provisional d’aspirants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Guitarra Elèctrica.

  Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

  Oposicions País Valencià

  Oposicions 2020: convocatòria del cos d’inspecció

  16 gener 2020

  Oposicions País Valencià

  Oposicions País Valencià

  Convocatòria d’oposicions docents de la Diputació de València

  25 novembre 2019

  El BOE d’avui publica els terminis per a presentar les sol·licituds de participació i el BOP del 24 de juliol la convocatòria.
  Termini: 20 dies hàbils a comptar des de demà, 26 de novembre

  Lloc de presentació de les sol·licituds: com diu la convocatòria publicada al BOP, preferentment en en el Registre General (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  Consulta el BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/25/pdfs/BOE-A-2019-16915.pdf
  Consulta el BOP amb les diferents convocatòries: https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll

  Places convocades

  • Tres plazas de Profesor/a Técnico/a (Ingeniería Técnica Forestal), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Dos plazas de Profesor/a Técnico/a (Ingeniería Técnica Agrícola), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Una plaza de Profesor/a de Primaria (Maestro/a con la especialidad de Música), perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnico/a Medio/a, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Dos plazas de Profesor/a de Primaria (Maestro/a con la especialidad de Pedagogía Terapéutica), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Tres plazas de Profesor/a de Primaria (Maestro/a con la especialidad de Educación Infantil), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Cuatro plazas de Profesor/a de Secundaria (Ingeniero/a Agrónomo/a), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Superiores, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Dos plazas de Profesor/a de Secundaria (Inglés Técnico), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Superiores, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre

  Sol·licituds i admissió d’aspirants

  En les sol·licituds per a prendre part en la present oposició, les quals hauran d’estar omplides degudament, els aspirants manifestaran que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en la base tercera i, si és el cas, en la base quarta, referides a la data de terminació del termini de presentació de sol·licituds; es dirigiran al Sr. president de la Diputació i hauran de presentar-se en el Registre General (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, degudament reintegrades, dins del termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.
  
La sol·licitud per a prendre part en el present procés haurà d’omplir-se preferentment per mitjans telemàtics a través del tràmit que es troba en la pàgina web, http://www.dival.es/personal. Una vegada omplida haurà de ser impresa, firmada i presentada en format paper en el termini fixat a aquest efecte i en els llocs descrits en el paràgraf anterior. Les sol·licituds generades telemàticament i que no siguen presentades en els llocs i els modes previstos no conferiran cap dret per al sol·licitant.
  
Així mateix, el personal aspirant podrà utilitzar el model original de sol·licitud en paper que es troba en el Registre General de la Diputació de València o en el Punt d’Atenció i Informació de Personal (carrer Hug de Montcada, núm. 9, València).

  Oposicions País Valencià

  Directrius a la Inspecció d’Educació per a la supervisió de la fase de pràctiques

  24 octubre 2019

  Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per les quals s’estableixen directrius a la Inspecció d’Educació per a la supervisió de la fase de pràctiques i l’avaluació de les persones que han sigut nomenades funcionàries en pràctiques en el curs 2019/2020

  Oposicions País Valencià

  Assemblees professorat en pràctiques en situació d’embaràs, maternitat o paternitat i altres situacions especials

  18 octubre 2019

  STEPV convoca assemblees específiques per al funcionariat en pràctiques en determinades situacions especials previstes en la normativa: embaràs, embaràs de risc, maternitat, paternitat, baixes per accident laboral, etc.

  Elx, dimarts 22 d’octubre, Seu STEPV (Maximilià Thous, 121),  17:30h
  Benidorm, dimarts 22 d’octubre, IES Beatriu Fajardo, 17:30h
  Algorfa, dimarts 22 d’octubre, CEIP Miguel de Cervantes, 17:30h
  Alacant, dilluns 21 d’octubre, Seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12), 11:30h i 17:30h
  Alcoi, dimecres 23 d’octubre, Seu STEPV (Oliver, 1-5é dreta), 17:30h
  Petrer, dimecres 23 d’octubre, IES Azorín, 17:30h
  Dénia, dimecres 23 d’octubre, IES Maria Ibars, 17:30h

  Castelló, dimarts 22 d’octubre, Seu de STEPV (Marqués de Valverde, 8), 11h i 17:30h

  Port de Sagunt, dimarts 22 d’octubre, Escola de Música (C/ Papa Alexandre VI), 17:30h
  València, dimarts 22 d’octubre, Seu del Sindicat (Juan de Mena, 18-baix), 11h
  València, dijous 24 d’octubre. Seu del Sindicat (Juan de Mena, 18-baix), 17:30h.
  Alzira, dimecres 23 d’octubre, Seu STEPV (Plaça del Sufragi 11, Ent A i B.). 17:30h
  Gandia, dimarts 22 d’octubre, Seu STEPV (Av. d’Alacant, 18, 1r). 17:30h
  Xàtiva, dimarts 22 d’octubre, Seu STEPV (Portal del Lleó nº 8, 2n). 17:30h
  Ontinyent, dijous 24 d’octubre, CEIP Martínez Valls. 17:30h
  Bunyol, dimecres 23 d’octubre, CEIP Cervantes, 17:30h
  Llíria, dimecres 23 d’octubre, IES Camp de Túria/EOI. 17:30h

  Oposicions País Valencià

  Assemblees de professorat en pràctiques

  11 octubre 2019

  STEPV convoca assemblees informatives per a informar sobre la regulació de la fase de pràctiques que s’acaba de publicar al DOGV. El Sindicat convocarà assemblees específiques entre el 22 i el 24 d’octubre per a les funcionàries en pràctiques embarassades o en permís maternal.

  Elx, dimarts 15 d’octubre, Seu STEPV (Maximilià Thous, 121),  17:30h
  Benidorm, dimarts 15 d’octubre, IES Beatriu Fajardo, 17:30h
  Algorfa, dimarts 15 d’octubre, CEIP Miguel de Cervantes, 17:30h
  Alacant, dimecres 16 d’octubre, Seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12), 11:30h i 17:30h
  Alcoi, dimecres 16 d’octubre, Seu STEPV (Oliver, 1-5é dreta), 17:30h
  Petrer, dimecres 16 d’octubre, IES Azorín, 17:30h
  Dénia, dimecres 16 d’octubre, IES Maria Ibars, 17:30h

  La Vall d’Uixó, dimarts 15 d’octubre, Seu OSUT C/Almenara,11), 17:30h
  Castelló, dimarts 15 d’octubre, IES Penyagolosa, 11h i 17:30h
  Vinaròs, dimarts 15 d’octubre, Casa Cultura (Avinguda de la llibertat,1), 17:30h

  Port de Sagunt, dimarts 15 d’octubre, Escola de Música (C/ Papa Alexandre VI), 17:30h
  El Puig, dimarts 15 d’octubre, IES El Puig de Santa Maria, 17:30h Anul·lada per causes alienes al Sindicat
  València, dimarts 15 d’octubre. 11h Seu del Sindicat (Juan de Mena, 18-baix), i 17:30h a l’IES Abastos.
  Alzira, dimecres 16 d’octubre, Seu STEPV (Plaça del Sufragi 11, Ent A i B.). 17:30h
  Gandia, dimarts 15 d’octubre, Seu STEPV (Av. d’Alacant, 18, 1r). 17:30h
  Xàtiva, dimarts 15 d’octubre, Seu STEPV (Portal del Lleó nº 8, 2n). 17:30h
  Ontinyent, dijous 17 d’octubre, CEIP Martínez Valls. 17:30h
  Requena, dimecres 16 d’octubre, CEIP Lucio Gil Fagoaga. 17:30h
  Llíria, dimecres 16 d’octubre, IES Camp de Túria/EOI. 17:30h

  Oposicions País Valencià

  Publicada la regulació de la fase de pràctiques

  10 octubre 2019

  Oposicions País Valencià

  Procediment per donar-se d’alta en muface per a les persones que van aprovar les oposicions en 2019

  16 setembre 2019

  La totalitat del professorat amb plaça és mutualista de MUFACE. No es pot triar ser o no de MUFACE. En canvi, on volem que se’ns facen l’atenció sanitària podem triar entre la Seguretat Social o qualsevol de les entitats privades conveniades amb MUFACE.

  Què implica ser mutualista de MUFACE?
  Implica el dret a poder rebre una sèrie de prestacions tan sanitàries com socials que podem consultar al seu web https://www.muface.es/muface_Home/va/muface_Index.html

  Quan puc donar-me d’alta?
  Ja podem donar-nos d’alta i encara que no hi ha una data límit és recomanable fer-ho com més prompte millor.

  Rebré informació per part de MUFACE?
  Sí. MUFACE ha enviat la informació a tot el funcionariat en pràctiques a través del correu electrònic corporatiu de gva, explicant el procediment a seguir.

  Puc fer el tràmit telemàticament o he d’anar en persona?
  El tràmit es telemàtic a través del sistema CL@VE al següent enllaç: https://muface.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/515
  Encara que, si hem de donar d’alta a més beneficiaris, haurem de presentar la documentació pertinent a la seu de MUFACE o a través de correu postal.

  Quan rebré la meua documentació sanitària?
  Una vegada fem les gestions telemàtiques ens enviaran carnet de MUFACE i talonari. De la mateixa manera, si hem triat una entitat mèdica privada, aquesta entitat també ens enviarà la targeta corresponent.

  https://www.muface.es/muface_Home/dam/jcr:aef49d52-96a5-4c0a-bc85-d0a7747447fe/Guia-para-Nuevos-Mutualistas-2019-1009.pdf”>En aquesta guia podem trobar respostes a tots els dubtes que ens puguen sorgir.

  Quines implicacions hi ha per a la jubilació?
  Totes les persones mutualistes MUFACE amb ingrés posterior al 31 de desembre de 2010, ja no cotitzen a classes passives, sinó al Règim General de la Seguretat Social a efectes de la futura pensió de jubilació i per tant, es jubilen amb les condicions generals de la Seguretat Social.

  Oposicions Comunitats Autònomes