Borses i oposicions

País Valencià

Llistats definitius de borses extraordinàries de Catedràtics/ques de Música i Arts Escèniques i de Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny

Publicat 21 juny 2023

Llistats Definitius d’Integrants

 

País Valencià

Acreditació de titulació del cos del professorat tècnic a professorat de secundària (interins).

Publicat 08 juny 2023

Resolució de 8 de juny de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’acreditació de titulació del personal que forma part de les llistes d’aspirants a la provisió de llocs en règim d’interinitat de les especialitats a extingir de professorat tècnic de Formació Professional, que s’han integrat a les corresponents especialitats de professorat d’Ensenyament Secundari.

Sol·licitud

La tramitació del procediment tindrà caràcter electrònic i s’iniciarà a instàncies de la persona interessada, que haurà de formular la sol·licitud d’acreditació, conforme al tràmit [Acreditació de titulació del personal en bossa de les especialitats a extingir del cos de professorat tècnic d’FP que passen a Secundària (INTERINS)], a través la plataforma OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es/).

Accés a OVIDOC

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’esmena i reclamació als llistats provisionals serà des de les 10.00 hores del dia 09 de juny de 2023 fins a les 10.00 hores del dia 23 de juny de 2023

País Valencià

Convocatòria d’adquisició de noves especialitats per al personal interi de la borsa de mestres

Publicat 05 juny 2023

Borses de treballPaís Valencià

Borses extraordinàries de Catedràtics/ques de Música i Arts Escèniques i de Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny

Publicat 22 maig 2023

Llistats Definitius d’Aspirants

Convocatòria de Borses Extraordinàries 2023 (PES i PMAE)

País Valencià

Llistats provisionals i període d’esmena d’errors: catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors d’Arts Plàstiques i Disseny

Publicat 08 maig 2023

Llistats provisionals i període d’esmena per a la borsa extraordinària de catedràtics de Música i Arts Escèniques y de professors d’Arts Plàstiques i Disseny.

Llistats Provisionals

 

País Valencià

Publicació llistat provisional admesos i exclosos Borses Extraordinàries 2023 (CMAE i AAPPD)

Publicat 07 maig 2023

Llistats Provisionals Catedràtics Música i Arts Escèniques i Arts Plàstiques i Disseny

  Consulta ací els llistats

Tràmit sol·licitud d’esmena

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’esmena i reclamació als llistats provisionals serà des de les 10.00 hores del dia 8 de maig de 2023 fins a les 10.00 hores del dia 15 de maig de 2023.

Les persones excloses i aquelles admeses que hagen d’esmenar o aclarir algun mèrit disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució (5 de maig), per a poder realitzar les al·legacions que estimen oportunes i, en el seu cas, justificar el que estimen pertinent. No podrà invocar-se cap mèrit que no haja sigut al·legat en la sol·licitud d’inscripció.

  Accés al tràmit telemàtic de reclamació i esmena
  Correu electrònic de contacte: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Borses de treballPaís Valencià

Llistats provisionals i període d’esmena d’errors borsa extraordinària de professors de Música i Arts Escèniques i de professors d’Ensenyament Secundari

Publicat 04 abril 2023

País Valencià

Convocatòria de Borses Extraordinàries 2023 (Catedràtics Música i Art i disseny)

Publicat 31 març 2023

S’ha publicat les resolucions per la constitució de borses extraordinàries per atendre substitucions i vacants en centres docents públics.

Especialitats Convocades:

Tràmit
El termini de presentació serà des de les 10.00 h del 31 de març fins a les 23.59 h del 13 de abril.

 

  Accés al tràmit telemàtic de la sol·licitud general
  Accés al tràmit telemàtic de la sol·licitud de dades sensibles. ÚNICAMENT SI S’INDICA A LA SOL·LICITUD GENERAL
  Correu electrònic de contacte: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

 

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Oposicions País Valencià

Resultats de la prova de valencià nivell C1 (Concurs-oposició Inspecció Educativa 2024)

18 abril 2024

S’han publicat els resultats de la prova de valencià nivell C1 relativa al procediment selectiu d’accés al cos d’Inspectors d’Educació, convocada per Ordre 1/2024 i Ordre 3/2024.

Més informació en l’apartat “Prova de valencià nivell C1” del cos convocat: 2024 - Cos d’Inspectors d’Educació

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Ampliació dels terminis de la fase de pràctiques

16 abril 2024

Vistos els terminis previstos en l'Annex V de la Resolució de 5 d'octubre de 2023, publicada en el DOGV número 9702, d'11 d'octubre de 2023, i tenint en compte les incidències tècniques per a poder aportar la documentació requerida, Conselleria ha resolt:

- Ampliar el termini d'avaluació de la persona funcionària en pràctiques per part de la persona tutora i la direcció del centre, fins al 19 d'abril.
- Ampliar el termini d'avaluació de la persona funcionària en pràctiques per part de la Inspecció d'Educació fins al 8 de maig.

- RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL DOCENT PER LA QUAL S'AMPLIEN ELS TERMINIS ESTABLITS EN LA RESOLUCIÓ DE 5 D'OCTUBRE DE 2023, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT, PER LA QUAL ES REGULA LA FASE DE PRÀCTIQUES DEL PERSONAL SELECCIONAT I NOMENAT FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES DERIVADA DEL PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS EN ELS COSSOS DOCENTS NO UNIVERSITARIS CONVOCAT PER L'ORDE 72/2022, DE 26 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Oposicions País Valencià

Actualització persones convocades a la prova de valencià nivell C1 per a les oposicions d’Inspecció Educativa

11 abril 2024

S’ha actualitzat la relació de persones convocades a la prova de valencià nivell C1 relativa al procediment selectiu d’accés al cos d’Inspectors d’Educació, convocada per Ordre 1/2024 i Ordre 3/2024.

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Convocatòria de prova de nivell de valencià C1 per a les oposicions d’accés a Inspecció Educativa

05 abril 2024

S'ha nomenat el tribunal que apareix en l’annex d’aquesta resolució per a realitzar la prova de nivell C1 de coneixements de valencià prevista en la base 7.1.2 de la convocatòria, per a aquelles persones que no l'han acreditat.

Es realitzarà el dia 12 d’abril de 2024 en horari de matí.

Lloc de realització de la prova

València, Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. Av. Campanar, 32, escala 5, primer pis, porta A, 46015.

Horari de la prova

A partir de les 09.00 h, àrea d’expressió i interacció orals; àrea de comprensió escrita; àrea d’estructures lingüístiques i àrea d’expressió i interacció escrites.

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià C1 i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors d’educació

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Llistats provisionals de persones admeses i excloses en el concurs oposició d’Inspecció Educativa

04 abril 2024

S'han publicat els llistats de persones admeses i excloses en el concurs oposició del cos d'Inspecció Educativa.

- Resolució
- Llistat de persones admeses
- Llistat de persones excloses

Reclamacions i correccions:

El termini de presentació de reclamacions i correccions d'errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució (del 5 d'abril de 2024 al 19 d'abril de 2024, tots dos inclosos).

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Nou sorteig públic per a la designació de persones vocals per als tribunals de les oposicions d’Inspecció Educativa

04 abril 2024

La realització del sorteig públic per a la designació de les persones vocals, que han de formar part de l’òrgan de selecció que han de jutjar el procediment d’accés a Inspecció Educativa, tindrà lloc el dia 9 d ́abril a les 12:00 hores, en la Saló d ́Actes de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en l'avinguda de Campanar, núm. 32, de València.

Anunci del sorteig

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Ordre d’intervenció en les oposicions de 2024 (lletra “H”)

27 març 2024

El dia 11 de març es va celebrar el sorteig corresponent en les dependències de la Direcció General de Funció Pública, i va resultar extreta per insaculació la lletra «H», grafia per la qual començaran les esmentades proves, i se seguirà l’ordre alfabètic de cognoms d’aquella en avant.

Consulta la resolució:

- RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la lletra per a fixar l’ordre d’intervenció de les persones aspirants i, si és el cas, dirimir els empats en tots els processos selectius que es convoquen durant l’any 2024 en el conjunt de les administracions públiques valencianes.

Oposicions Comunitats Autònomes

País Basc: convocat el concurs de mèrits derivat dels processos d’estabilització

06 octubre 2022

Oposicions Comunitats Autònomes

Catalunya: convocat el concurs de mèrits dels processos d’estabilització de la Llei Iceta

05 setembre 2022

RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent.

Formalització de la sol·licitud de participació
Les persones aspirants han de formalitzar la inscripció al procediment de selecció mitjançant un únic formulari de participació. Aquesta inscripció es fa obligatòriament mitjançant procediment telemàtic amb una identificació digital, a través del web oposicionsdocents.gencat.cat.
Les persones que desitgin participar en més d’una especialitat i cos han de fer una sol·licitud per a cadascuna d’aquestes, per ordre de preferència en el mateix formulari. Aquesta priorització es tindrà en compte en el cas que la persona aspirant pugui ser seleccionada en més d’una especialitat de les sol·licitades. Una vegada s’hagi formalitzat el formulari no es podrà modificar l’ordre de preferència ni fer-ne un de nou.

Aquest formulari i canal de presentació són d’ús obligatori per a l’admissió a la participació en la convocatòria; no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s’efectuïn amb un altre formulari o format i/o que es trametin per un altre canal, d’acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d’agost.

En el procés de sol·licitud es carreguen automàticament les dades que consten al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació. La informació que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació s’ha d’introduir manualment, així com incorporar la documentació justificativa corresponent en el formulari de participació.

L’aspirant pot al·legar altres mèrits que consideri, abans de trametre el formulari, tot incorporant-hi els documents justificatius. Només es valoraran els mèrits que s’al·leguin en el formulari de la sol·licitud de participació i un cop tramitada, no se’n podran al·legar de nous.
Amb l’emplenament del formulari de participació es genera un document d’autobarem provisional, d’acord amb la informació al·legada per les persones aspirants que queda supeditada a la comprovació i validació.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l’Administració en el moment en què es trameti per via telemàtica i s’hagi pagat la taxa corresponent. Tot i la presentació, la sol·licitud no tindrà efectes fins que no s’hagi comprovat el pagament efectiu d’aquests drets.
Les dades personals, el número de telèfon i l’adreça electrònica declarades per l’aspirant en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides a l’efecte de possibles notificacions, i és responsabilitat exclusiva de les persones participants la seva veracitat.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de la sol·licitud és de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

Pàgina web del Departament d’Educació de Catalunya amb tota la informació: entra ací

Oposicions Comunitats Autònomes

Oposicicions Murcia: convocatoria

28 febrer 2022

Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y la adquisición de nuevas especialidades para funcionarios de carrera del mismo cuerpo, a celebrar en el año 2022, y la elaboración de la lista de interinos para el curso 2022-2023.

Oposicions Comunitats Autònomes

Navarra: OPE 2020

01 desembre 2020

DECRETO FORAL 83/2020, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año 2020, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020.