Educació primària

Actualitzat el 29 maig 2012 / 21:07 h


 1. Reivindicacions pendents

  • Ampliació de les plantilles per adequar-les a les necessitats del nou currículum, per atendre a les diferents necessitats del nostre alumnat de compensació educativa, amb N.E.E. i amb altes capacitats intel·lectuals), per assegurar els programes d’ensenyament bilingüe i per a fomentar l’aprenentatge de llengües estrangeres per mig de la implantació de programes d’ensenyament bilingüe enriquit.
  • Dotació de personal administratiu a tots els centres d’infantil, infantil i primària, educació especial i formació de persones adultes, segons la següent relació: de 100 a 199 alumnes, ½ plaça; de 200 a 399 alumnes, una plaça; de 400 a 899 alumnes, dues places; més de 900 alumnes, tres places.
  • Regulació de la jornada contínua.  El debat, malgrat la resistència de Conselleria, encara ha de continuar. Els nous models de jornada i temps escolars estan avalats per la LOE, que permet estructures organitzatives variades i de futur, una norma que dóna legitimitat i cobertura legal a qualsevol model organitzatiu que compte amb el suport democràtic de la comunitat educativa. El Sindicat proposa que cada centre debata el model de jornada que millor s’adeque a les seues necessitats i que servisca per a vertebrar el seu projecte educatiu.
  • Revisió i negociació de tota la normativa obsoleta d’organització dels centres.

 2. Currículum de primària

  Aplicació dels nous ensenyaments establerts pel Decret 111/2007, de 29 de juliol, en tots els cicles.
  El decret defineix l’educació primària com l’ensenyament bàsic i, per tant, té caràcter obligatori i gratuït. Entén per currículum el conjunt d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.

  Organització

  Sis cursos acadèmics, que ordinàriament cal cursar entre els sis i els dotze anys. S’hi organitzen tres cicles de dos anys acadèmics. Cada cicle constitueix la unitat de programació i d’avaluació.

  Currículum

  Les novetats principals són:

  • Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han d’estar integrades en totes les àrees.
  • Tractament de preocupacions socials actuals (convivència, resolució pacífica de conflictes, respecte de les cultures pròximes…).
  • Nova àrea d’Educació per a la ciutatania i els drets humans.
 3. Coordinació

  La tutora o el tutor coordinarà el treball del grup del professorat corresponent i mantindrà una relació permanent amb la família.

 4. Avaluació

  Està regulada en l’Ordre de 13/12/2007.
  Com a novetat, es reintrodueixen els termes Excel·lent, Notable, Bé, Suficient, Insuficient. S’avaluarà el grau d’adquisició de les competències bàsiques. Els documents oficials d’avaluació són: l’expedient acadèmic, les actes d’avaluació, l’historial acadèmic, l’informe personal de trasllat i l’informe d’aprenentatge.

 5. Competències bàsiques

  Són elements integrants del currículum, fixades en l’annex I del Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre. Encara que aquestes competències s’han d’adquirir en finalitzar l’ensenyament bàsic, l’educació primària ha de contribuir a la seua consecució a través de les distintes àrees en què s’organitza.

  Avaluació de diagnòstic de les competències bàsiques

  La LOE (article 21) determina que es durà a terme en acabar el segon cicle. Tindrà caràcter formatiu i orientador per als centres i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa. No tindrà efectes acadèmics.

Top