DOGV Ofertes d'ocupació pública

23 abril 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ORDRE 7/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fusteria, C2-03-03, sector administració especial, convocatòria 175/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/3916] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

ORDRE 9/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de lampisteria, C2-03-07, sector administració especial, convocatòria 177/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/3925] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destí a les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/4007] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

ORDRE 10/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fontaneria, C2-03-07, sector Administració especial, convocatòria 178/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/3926] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

ORDRE 15/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electricitat, C2-03-05, sector administració especial, convocatòria 30/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/3932] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

ORDRE 16/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electrònica, C2-03-06, sector administració especial, convocatòria 31/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/3935] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2021, del síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca els i les aspirants admesos a la realització de la primera part del primer exercici del concurs oposició per a la cobertura de quatre places de tècnic o tècnica d’auditoria, en llocs de treball corresponents a la modalitat de corporacions territorials i altres ens públics, subgrup A1, sector administració general (DOGV i BOCV de 28.06.2019). Convocatòria 01/2019. [2021/3956] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

ORDRE 8/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fusteria, C2-03-03, sector administració especial, convocatòria 176/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/3918] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

Ajuntament d’Almoines. Oferta d’ocupació per a 2021. [2021/3548] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

Ajuntament de Massanassa. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal en règim de comissió de serveis, d’un lloc d’arquitecte o arquitecta. [2021/3535] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

Ajuntament de Massanassa. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal en règim de comissió de serveis, d’un lloc de tècnic o tècnica d’administració general de l’Àrea d’Urbanisme. [2021/3536] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

Ajuntament de Picassent. Bases del procés selectiu per a la provisió en propietat de catorze places de monitor o monitora d’esport. [2021/3656] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’assessorament lingüístic, d’aquesta universitat. [2021/3355] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

Ajuntament de Vilallonga. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2021. [2021/3585] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Bases específiques del procés selectiu per a la contractació laboral indefinida de places de personal laboral com a mestre o mestra d’educació permanent d’adults (EPA), subgrup A2, i per a la creació d’una borsa de treball. [2021/3552] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

Ajuntament de Vinaròs. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic o tècnica de gestió. [2021/3540] (DIARI nº 9066, de 21.04.2021)

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants d’auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/3884] (DIARI nº 9067, de 22.04.2021)

ORDRE 11/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, ajudant de menjador, APF-05-03, convocatòria 179/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/3927] (DIARI nº 9067, de 22.04.2021)

ORDRE 13/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment general, APF-06-01, convocatòria 181/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/3929] (DIARI nº 9067, de 22.04.2021)

ORDRE 14/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment general, APF-06-01, convocatòria 182/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/3930] (DIARI nº 9067, de 22.04.2021)

ORDRE 17/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment de magatzem, APF-06-05, convocatòria 32/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/3936] (DIARI nº 9067, de 22.04.2021)

ORDRE 18/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment d’obra, APF-06-07, convocatòria 33/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/3937] (DIARI nº 9067, de 22.04.2021)

ORDRE 12/2021, de 15 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, ajudant de menjador, APF-05-03, convocatòria 180/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/3928] (DIARI nº 9067, de 22.04.2021)

RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de terapeuta ocupacional d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/4010] (DIARI nº 9067, de 22.04.2021)

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2021, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap de l’Oficina de Planificació i Prospectiva d’aquesta universitat. [2021/3921] (DIARI nº 9067, de 22.04.2021)

RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de logopeda, gestionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/4009] (DIARI nº 9067, de 22.04.2021)

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2021, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap del Servei de Recursos Humans d’aquesta. [2021/3920] (DIARI nº 9067, de 22.04.2021)