DOGV Ofertes d'ocupació pública

19 maig 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’executa la Interlocutòria número 142/22, de data 10 maig de 2022, del Jutjat del Contenciós Administratiu número 7 de València. [2022/4243] (DIARI nº 9342, de 18.05.2022)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria i bases del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de veterinari o veterinària. [2022/3783] (DIARI nº 9342, de 18.05.2022)

ACORD d’11 de maig de 2022, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual es publica la relació definitiva amb l’aspirant que ha superat el concurs oposició convocat per a cobrir, mitjançant torn lliure, una plaça de traductor o traductora correctors, subgrup A1, sector administració especial. Convocatòria 04/2019. [2022/4199] (DIARI nº 9342, de 18.05.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2022/4000] (DIARI nº 9342, de 18.05.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen diverses places pel sistema de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtics i catedràtiques d’universitat. [2022/4016] (DIARI nº 9342, de 18.05.2022)

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/3977] (DIARI nº 9342, de 18.05.2022)