DOGV Ofertes d'ocupació pública

01 octubre 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ORDRE 100/2020, de 16 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de veterinària de l’Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 151/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7533] (DIARI nº 8916, de 30.09.2020)

RESOLUCIÓ de 4 setembre de 2020 de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria per a la provisió de la plaça de director/a de centre de Salut Pública d’ Utiel dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (núm. lloc 41204) pel procediment de lliure designació. [2020/7897] (DIARI nº 8916, de 30.09.2020)

ORDRE 101/2020, de 16 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 152/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7535] (DIARI nº 8916, de 30.09.2020)

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2020, del rector, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica diplomats de Laboratori i Tallers, pel sistema de concurs oposició. Codi: 2019/P/FC/C/12. [2020/7682] (DIARI nº 8916, de 30.09.2020)

ORDRE 102/2020, de 16 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 153/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7536] (DIARI nº 8916, de 30.09.2020)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de setembre de 2020, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador en formació d’aquest organisme, amb un contracte laboral predoctoral a temps complet. Projecte: «Unravelling the Reaction and Inhibition Mechanism of Proteasome 20S and Rhomboid Protease by QM/MM Theoretical Methods: Two Bio-Macromolecules Involved in Cancer Proliferation». Referència SEJI/2020/007. Codi: 20I170. Entitat finançadora: Generalitat Valenciana. [2020/7938] (DIARI nº 8916, de 30.09.2020)

ORDRE 99/2020, de 16 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de veterinària de l’Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 150/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7530] (DIARI nº 8916, de 30.09.2020)