DOGV Ofertes d'ocupació pública

01 desembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria de grafista, i se’n fa pública la convocatòria. [2021/12070] (DIARI nº 9226, de 30.11.2021)

Ajuntament de Gata de Gorgos. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat cinc places d’agent de policia local. [2021/11469] (DIARI nº 9226, de 30.11.2021)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Metal-Organic Frameworks as Crystalline Platforms for Multipurpose Catalysis. CPI-21-506», programa «Prometeu» per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. (GVPROMETEO2021-054). [2021/11806] (DIARI nº 9226, de 30.11.2021)

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Linear and nonlinear photonics with leading-edge materials (ENIGMA). CPI-21-504», [2021/11809] (DIARI nº 9226, de 30.11.2021)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Metal-Organic Frameworks as Crystalline Platforms for Multipurpose Catalysis. CPI-21-513». [2021/11808] (DIARI nº 9226, de 30.11.2021)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal. Projecte: «Subcontract Magellium/University of Valencia (UVEG) Flex L1B to L2 algorithm Development Study. CPI-21-531». [2021/11811] (DIARI nº 9226, de 30.11.2021)

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2021, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es convoca una plaça pel sistema de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtics i catedràtiques d’universitat. [2021/11640] (DIARI nº 9226, de 30.11.2021)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Deterioro de líquenes epífitos y sus microalgas simbiontes en la Comunitat Valenciana: técnicas de biomonitorización y genómica aplicadas a la conservación de la biodiversidad. CPI-21-535». [2021/11812] (DIARI nº 9226, de 30.11.2021)

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb el nom de la persona aprovada en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior de prevenció (perfil higiene industrial) d’aquesta universitat, convocades per la Resolució d’11 de gener de 2021. [2021/11841] (DIARI nº 9226, de 30.11.2021)

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb el nom de les persones aprovades en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior de prevenció (perfil seguretat) d’aquesta universitat, convocades per la Resolució d’11 de gener de 2021. [2021/11843] (DIARI nº 9226, de 30.11.2021)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme. Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Química Sostenible i Química Supramolecular. [2021/12028] (DIARI nº 9226, de 30.11.2021)

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses, i el tribunal de selecció de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala d’arquitecte o arquitecta, pel sistema de concurs oposició. Convocatòria de 10 de maig de 2021. Codi: 2021/P/FC/C/2. [2021/11657] (DIARI nº 9226, de 30.11.2021)