DOGV Ofertes d'ocupació pública

21 març 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 61/18, torn lliure general, i convocatòria 62/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2018 i 2019, per a personal de l’Administració de la Generalitat.  [2023/2878]

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins als qui han superat les proves selectives de accés al cos superior tècnic de veterinària de l’Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 15/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/2882]

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera als qui han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de veterinària de l’Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 15/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/2884]

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de forests de l’Administració de la Generalitat, A1-17, sector administració especial, convocatòria 105/18, torn lliure general, i convocatòria 106/18. torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/2912]

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al Cos Superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació de l’Administració de la Generalitat, escala tècnic de fons documentals, A2-04-02, convocatòria 36/21. [2023/2942]

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al Cos Superior de gestió en seguretat i salut en el treball de l’Administració de la Generalitat, A2-05, convocatòria 37/21. [2023/2946]

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al Cos Superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l’Administració de la Generalitat, A2-08, convocatòria 38/21. [2023/2950]

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al Cos Superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l’Administració de la Generalitat, A2-09, convocatòria 39/21. [2023/2953]

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, de modificació de l’annex de la Resolució de 9 de març de 2023, per la qual nomena personal funcionari en pràctiques del cos superior d’administració A1-01 les persones que han aprovat el primer examen de la convocatòria 3/22, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’administració de la Generalitat (correspondència Llei 10/2010 LOGFPV, de 19 de juliol, A1-01). [2023/3067]

RESOLUCIÓ d’1de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de gerent o gerenta del Departament de Salut de Requena, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 15524), pel procediment de lliure designació. [2023/2664]

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director o directora d’Infermeria d’Atenció Primària del Departament de Salut de València Clínic/ Malva-rosa, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 13791), pel procediment de lliure designació. [2023/2667]

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director o directora d’Infermeria del Departament de Salut de La Plana, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 9319), pel procediment de lliure designació. [2023/2671]

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de subdirector o subdirectora d’Infermeria del Departament de Salut de Vinaròs, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 76710), pel procediment de lliure designació. [2023/2672]

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director o directora d’Infermeria l’Hospital La Pedrera, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 56190), pel procediment de lliure designació. [2023/2681]

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, del gerent del Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral núm. 77, tècnic o tècnica d’atenció al públic, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 22/2021. [2023/2921]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de data 23 de desembre, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal laboral fix en els llocs de treball núm. 183 i 186 de l’IVC, taquiller o taquillera ordenances, corresponents al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública del 2022 de l’entitat esmentada. [2023/2756]

Anunci de la publicació de les bases que han de regir la convocatòria 23/07, per a cobrir per personal funcionari de carrera una plaça d’auxiliar tècnic o tècnica de manteniment, per promoció interna. [2023/2650]

CORRECCIÓ d’errades de les bases que han de regir la convocatòria 22/43, per a cobrir per personal funcionari de carrera cinc places d’agent de policia local per torn lliure. [2023/2937]

CORRECCIÓ d’errades de les bases que han de regir la convocatòria 23/01, per a cobrir una plaça d’enginyer o enginyera d’infraestructures per torn lliure. [2023/3054]

Oferta d’ocupació pública extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal corresponent a l’exercici 2022. [2023/2580]

Anunci sobre la convocatòria dels processos extraordinaris de consolidació d’ocupació temporal, per concurs de mèrits [2023/2041]

Edicte sobre informació pública de nomenaments de funcionaris de carrera en l’exercici 2021-2022. [2023/1807]

Anunci de la convocatòria per a proveir per torn lliure, mitjançant consolidació per concurs oposició, una plaça d’agranador o agranadora corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària per a l’estabilització d’ocupació temporal de 2022. [2023/1975]

Anunci de les bases i convocatòria per a proveir en propietat diverses places per a l’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració prevista en les disposicions addicionals sisena i huitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. [2023/1980]

Anunci de l’aprovació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de cinc places de peons (tres de manteniment i dues de jardineria) vacants en la plantilla municipal. [2023/2056]

Anunci de l’aprovació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de dues places d’oficial o oficiala de manteniment vacants en la plantilla municipal. [2023/2059]

Anunci de l’aprovació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça d’agent de desenvolupament local vacant en la plantilla municipal. [2023/2060]

Anunci de la aprovació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça de tècnic o tècnica jurídics d’urbanisme vacant en la plantilla municipal. [2023/2187]

CORRECCIÓ d’errades i modificació de les bases íntegres per a la convocatòria de la provisió com a personal laboral fix de tres places de professors de l’escola de pintura, per concurs extraordinari i excepcional, amb base en la Llei 20/2021. [2023/2892]

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’informàtica d’aquesta universitat, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per Resolució de 4 d’octubre de 2022 (BOE 20.10.2022). [2023/2584]

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2023/2674]

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil proteòmica, d’aquesta universitat, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 9 de novembre de 2022 (BOE 24.11.2022). [2023/2659]

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració general, per promoció interna - torn especial, escala de suport administratiu d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 24 d’octubre de 2022 (DOGV 07.11.2022). [2023/2894]

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/2131]

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca [2023/2244]

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior de gestió de la investigació, d’aquesta Universitat, mitjançant el sistema de concurs, (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 3 de novembre de 2022 (BOE 10.11.2022). [2023/2472]

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca [2023/2614]

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/2640]

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia de recerca. [2023/2706]

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, un lloc de treball convocat per la Resolució de 21 de desembre de 2022. [2023/2637]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport a la investigació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Ingres (Enginyeria de Residus i Sostenibilitat). [2023/2657]

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs de selecció de professorat contractat doctor. [2023/2708]

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs d’accés a places dels cossos docents universitaris. [2023/2713]

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la composició del tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, escala auxiliar de biblioteca, denominació especialista de biblioteca. Referència 22/195876.
[2023/2821]

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, de la Universitat Politècnica de València per la qual s’obri el termini de presentació d’instàncies per a la constitució de borses de treball de l’Escola d’Estiu per a l’edició d’enguany, 2023, als campus d’Alcoi, Gandia i València. [2023/2939]

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de tècnic superior de laboratori, per a la prestació de serveis al Departament d’Enginyeria de la Construcció i de Projectes d’Enginyeria Civil de la Universitat Politècnica de València, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi 2023/P/FI/ACON/7). [2023/2612]

Anunci de la convocatòria de la borsa d’ocupació temporal de tècnic o tècnica gestors per al Departament de Congressos i Organització. [2023/2094]