DOGV Ofertes d'ocupació pública

05 març 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «EUROLOGIN2020: Cloud platforms using the cross-border identification of European citizens through eIDAS nodes. CPI-21-046». [2021/1703] (DIARI nº 9034, de 04.03.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Molecule-induced control over 2D materials (MOL-2D). CPI-21-048». [2021/1704] (DIARI nº 9034, de 04.03.2021)

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Heteroestructuras y dispositivos híbridos basados en moléculas magnéticas y materiales bidimensionales superconductores o magnéticos. CPI-21-049» Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (actualment: Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital) (GVPROMETEO2017-066). [2021/1705] (DIARI nº 9034, de 04.03.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Coherence effects in DNA photostability and photo-damage. CPI-21-073». [2021/1710] (DIARI nº 9034, de 04.03.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del Grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E032, amb destinació en el Servei de Qualitat. Referència 2021/8782. [2021/1678] (DIARI nº 9034, de 04.03.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració especial, complement de destinació 24, complement específic E038, amb destinació en Biblioteca. Referència 2021/8787. [2021/1681] (DIARI nº 9034, de 04.03.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Enhancing research and innovation capacity of tubitak mam food institute on management of mycotoxigenic fungi and mycotoxins. (MYCOTWIN). CPI-21-072». [2021/1708] (DIARI nº 9034, de 04.03.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració especial, complement de destinació 22, complement específic E032, amb destinació en el Servei d’Infraestructures. Referència 2021/8786. [2021/1680] (DIARI nº 9034, de 04.03.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del Grup A/C, subgrup A2/C1, administració especial, complement de destinació 22, complement específic E032, amb destinació en el Servei d’Infraestructures. Referència 2021/8785. [2021/1679] (DIARI nº 9034, de 04.03.2021)

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració general, complement de destinació 24, complement específic E038, amb destinació en el Servei de Personal Docent i Investigador i Gestió Econòmica dels Recursos Humans. Referència 2021/8797. [2021/1682] (DIARI nº 9034, de 04.03.2021)