DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 juliol 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projecte 19I341: «Factors Influencing Lifelong Exercise in Both Sexes: Early Experience, Dopaminergic Plasticity and Individual Differences (Exerdanergia)». Ref: RTI2018-101424-B-I00. [2020/4967] (DIARI nº 8848, de 02.07.2020)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de la categoria/escala de tècnic o tècnica superiors, per a la prestació de serveis en l’Àrea de Cultura i l’Àrea de Fons d’Art i Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. Codi 2020/P/FI/ACON/4. [2020/4872] (DIARI nº 8848, de 02.07.2020)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de la categoria/escala tècnic o tècnica mitjans, per a la prestació de serveis a l’Àrea de Cultura i l’Àrea de Fons d’Art i Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, amb caràcter de funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. Codi: 2020/P/FI/ACON/5. [2020/4873] (DIARI nº 8848, de 02.07.2020)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de la categoria/escala de tècnic mitjà o tècnica mitjana, per a la prestació de serveis en l’Àrea de Cultura i l’Àrea de Fons d’Art i Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. Codi 2020/P/FI/ACON/6. [2020/4874] (DIARI nº 8848, de 02.07.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Contract research agreement between Syngenta España, SA, and Universitat de València. CPI-20-169». [2020/4753] (DIARI nº 8848, de 02.07.2020)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estrategias innovadoras en el estudio de la hepatotoxicidad idiosincrásica inducida por medicamentos. CPI-20-171». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2019-060). [2020/4755] (DIARI nº 8848, de 02.07.2020)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Upgrade del detector ATLAS: electrónica del tile calorimeter y explotación del programa de física. CPI-20-173», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2020/4761] (DIARI nº 8848, de 02.07.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, categoria/escala especialista tècnica, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. Codi 2020/P/FC/C/13. [2020/4939] (DIARI nº 8848, de 02.07.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Incremento en el riesgo de adicción a alcohol y opiáceos derivada de la presencia de dolor: estudios clínicos y preclínicos con perspectiva de género. CPI-20-170». [2020/4754] (DIARI nº 8848, de 02.07.2020)

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «EURINV19 action: adopting the european standard by using consolidated einvoicing cloud platforms. CPI-20-174». [2020/4762] (DIARI nº 8848, de 02.07.2020)