DOGV Ofertes d'ocupació pública

30 juliol 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Betxí. Extracte de les Bases per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte/a, vacant en la plantilla de funcionaris/es d’aquest ajuntament, en execució de l’Oferta d’Ocupació Pública de 2019, mitjançant procés d’estabilització de l’ocupació temporal. [2020/6022] (DIARI nº 8869, de 29.07.2020)

Ajuntament de Calp. CORRECCIÓ d’errades de la convocatòria 20/12 per a cobrir per funcionari de carrera una plaça de tècnic d’Administració general, alterne promoció interna, publicada en el DOGV número 8863 de 22 de juliol de 2020. [2020/6120] (DIARI nº 8869, de 29.07.2020)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2020, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2020-2021. Convocatòria número 5. [2020/6123] (DIARI nº 8869, de 29.07.2020)

CORRECCIÓ d’errades de la resolució de 2 de juliol de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Convocatòria 145. [2020/6114] (DIARI nº 8869, de 29.07.2020)

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica el llistat definitiu de persones admeses, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració general, categoria/escala lletrat o lletrada, pel sistema de concurs oposició. Codi: 2019/P/FC/C/2. [2020/6124] (DIARI nº 8869, de 29.07.2020)

RESOLUCIÓ de 22 de juliol del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projectes del grup d’investigació: Metabolic Integration and Cell Signaling (MICS) de la Universitat Jaume I. [2020/6045] (DIARI nº 8869, de 29.07.2020)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2020, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places de personal docent i investigador contractat laboral, en la figura de professorat ajudant doctor, per al curs acadèmic 2020-2021. [2020/6160] (DIARI nº 8869, de 29.07.2020)

RESOLUCIÓN de 23 de juliol de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses, el tribunal de selecció, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic superior de laboratori, pel sistema de concurs oposició. Codi: 2019/P/FC/C/16. [2020/6184] (DIARI nº 8869, de 29.07.2020)