DOGV Ofertes d'ocupació pública

27 novembre 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Alfafar. Bases del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspectora o inspector de tributs. [2020/9751] (DIARI nº 8961, de 26.11.2020)

Ajuntament de Calp. Bases de la convocatòria 20/13 del procés selectiu per a cobrir per personal funcionari de carrera dues places d’oficial de policia local. [2020/10054] (DIARI nº 8961, de 26.11.2020)

ORDRE 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d’ingrés, i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. [2020/10022] (DIARI nº 8961, de 26.11.2020)

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos especialistes en educació infantil de l’Administració de la Generalitat, C1-04, sector administració especial, convocatòria 101/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/9977] (DIARI nº 8961, de 26.11.2020)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_ICONS. CPI-20-301». [2020/9683] (DIARI nº 8961, de 26.11.2020)

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos especialistes en educació infantil de l’Administració de la Generalitat, C1-04, sector administració especial, convocatòria 102/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/9978] (DIARI nº 8961, de 26.11.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Molecule-induced control over 2d materials (MOL-2D). CPI-20-320». [2020/9687] (DIARI nº 8961, de 26.11.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Acord de cooperació entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i la Universitat de València, a través de la càtedra Demetrio Ribes, per al foment de la investigació sobre la història del transport i les seues infraestructures. CPI-20-356». [2020/9685] (DIARI nº 8961, de 26.11.2020)

RESOLUCIÓ 12 de novembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Impronta genómica en la especificación de las células madre neurales: desregulación en síndromes humanos y cáncer cerebral. CPI-20-319», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i pel Ministeri de Ciència i Innovació. [2020/9688] (DIARI nº 8961, de 26.11.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «DOSLINC6+ Diagnostics and online System for a Linear Injector of carbon 6+ Ions for Hadrontherapy (sistema “online” para control y diagnóstico para un inyector de iones de carbono 6+ para terapia con hadrones). CPI-20-331», finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació -AVI. [2020/9686] (DIARI nº 8961, de 26.11.2020)

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la creació d’una borsa de treball temporal del grup A, subgrup A1, de l’escala tècnica superior de gestió cultural i patrimoni, per a llocs de tècnica o tècnic superiors de restauració, sector d’administració especial d’aquesta universitat. [2020/9954] (DIARI nº 8961, de 26.11.2020)

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2020, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme. Projecte del grup d’investigació en Epidemiologia Perinatal, Salut Ambiental i Investigació Clínica (UJI 271). [2020/9913] (DIARI nº 8961, de 26.11.2020)

Ajuntamen de Saguntt. Extracte de les bases de la convocatoria del procés selectiu per a cobrir en propietat una plaça d’intendent o intendenta de la policia local. [2020/9852] (DIARI nº 8961, de 26.11.2020)