DOGV Ofertes d'ocupació pública

19 octubre 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Justícia, per la qual es fa pública la relació de places corresponents a l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que s’ofereixen als aspirants aprovats en les proves selectives per a ingrés en el cos de tramitació processal i administrativa de l’Administració de justícia, sistema d’accés lliure, convocades per Ordre JUS/1166/2017, de 24 de novembre. [2018/9422] (DIARI nº 8405, de 18.10.2018)

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Bases generals que han de regir els processos de selecció de les noves convocatòries a places de membres de la policia local incloses en les distintes ofertes d’ocupació pública de l’Ajuntament. [2018/9481] (DIARI nº 8405, de 18.10.2018)

RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es declara desert el procés selectiu número 29/2015, per a l’accés al cos superior tècnic d’investigadors i investigadores científics, escala investigador o investigadora A1-28-02, sector administració especial, torn de promoció interna. [2018/9514] (DIARI nº 8405, de 18.10.2018)

Ajuntament d’Alfafar. Procés selectiu i aprovació de bases per a la provisió en propietat per torn lliure d’una plaça de tècnic mitjà o tècnica mitjana, grup A, subgrup A2. [2018/9395] (DIARI nº 8405, de 18.10.2018)

Universitat de València. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 de setembre de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball temporal del grup A, subgrup A1, de l’escala tècnica superior d’investigació, perfil valorització de la investigació en ciències bàsiques i tècniques, sector d’administració especial d’aquesta universitat. [2018/9590] (DIARI nº 8405, de 18.10.2018)