DOGV Ofertes d'ocupació pública

04 octubre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca concurs per a la provisió de diverses places de cap de servei i secció facultatius en el Departament de Salut de València - La Fe, dependents de la Conselleria de Sanitat. [2023/9942]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme amb l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de salut pública de l’Administració de la Generalitat (C2-S02), personal funcionari d’administració especial, dependent de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició. [2023/9960]

ACORD de 28 de setembre de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes d’Obstetrícia i Ginecologia, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2023/9943]

Anunci de la modificació de l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2023. [2023/9798]

Anunci sobre el nomenament com a personal laboral fix en el procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal prevista en la Llei 20/2021, de 28 de desembre. [2023/9819]

Anunci de convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registres. [2023/9782]

Anunci d’extracte de la convocatòria per a la provisió en propietat de dues places de tècnic o tècnica mitjans d’administració general. [2023/9784]

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 16/23, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial de subalterns, APT-APF-01, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9769]

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/9743]

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/9762]

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Enginyeria de Residus i Sostenibilitat. Perfil Informàtica. [2023/9899]

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Enginyeria de Residus i Sostenibilitat. Perfil Enginyeria. [2023/9900]

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2023, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de places de professorat permanent laboral convocades per la Resolució de 28 de juny de 2023, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló. [2023/9931]