DOGV Ofertes d'ocupació pública

21 juny 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ORDE 5/2024, de 12 de juny, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior facultatiu d’acció social, administració de serveis sociales i sociosanitaris, escala Medicina, A1-07-03, cos especial, convocatòria 9/24, torn lliure i persones amb diversitat funcional, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2024 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5792]

ORDE 6/2024, de 12 de juny, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior facultatiu, d’acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala Medicina, A1-07-03, cos especial, convocatòria 10/24, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2024 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5793]

ORDE 7/2024, de 12 de juny, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos tècnic facultatiu de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, A2-03, cos especial, convocatòria 17/24, torn lliure i persones amb diversitat funcional, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2024 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5794]

ORDE 8/2024, de 12 de juny, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos tècnic facultatiu de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, A2-03, cos especial, convocatòria 18/24, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2024 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5795]

ORDE 9/2024, de 12 de juny, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos tècnic facultatiu d’acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala Infermeria, A2-04-02, cos especial, convocatòria 19/24, torn lliure|, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2024 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5796]

ORDE 10/2024, de 12 de juny, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos tècnic facultatiu d’acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala infermeria, A2-04-02, cos especial, convocatòria 20/24, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2024 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5797]

ORDE 11/2024, de 12 de juny, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos tècnic facultatiu d’acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala Fisioteràpia, A2-04-03, cos especial, convocatòria 21/24, torn lliure|, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2024 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5799]

ORDE 12/2024, de 12 de juny, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos tècnic facultatiu d’acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala fisioterápia, A2-04-03, cos especial, convocatòria 22/24, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2024 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5808]

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 202/21, pertanyents a la agrupació professional funcionarial, serveis de suport general de l’Administració de la Generalitat, escala subalterns i subalternes, APF-01-01, torn lliure de persones amb diversitat funcional intel·lectual, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5629]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 de juny de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02, cos especial, convocatòria 15/23, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/6071]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.  [2024/5990]

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual s’aprova la modificació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2023, en aplicació de la taxa específica de places de personal funcionari tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. [2024/5737]

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2024 de places de personal funcionari tècnic, de gestió i d’administració i serveis. [2024/5739]