Comissions de serveis per causes socials: llistats definitius

01 / 08 / 2023

Cos de mestres

  Resolució
  Annex I: Llistat definitiu d’adjudicats per causes socials - base quarta, grup I.
  Annex II: Llistat definitiu d’adjudicats per causes socials - base quarta, grup II, i grup III.
  Annex III: Llistat definitiu de no adjudicats per causes socials, amb indicació de la causa.
  Annex IV: Llistat definitiu de participants dels grups II i III, ordenats per prioritat.

Secundària i resta de cossos

  Resolució
  Annex I: Llistat definitiu d’adjudicats per causes socials - base quarta, grup I.
  Annex II: Llistat definitiu d’adjudicats per causes socials - base quarta, grup II, i grup III.
  Annex III: Llistat definitiu de no adjudicats per causes socials, amb indicació de la causa.
  Annex IV: Llistat definitiu de participants dels grups II i III, ordenats per prioritat.

Incidències
Es podran comunicar incidències relacionades amb l’adjudicació de comissions de servei per causes socials, mitjançant el tràmit que està definit a OVIDOC. Aquest tràmit ja està actiu.

Accés a OVIDOC

Recurs de reposició
Contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent d’aquesta Conselleria en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució definitiva d’adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis a través de l’enllaç https://ovidoc.edu.gva.es en l’apartat Tràmits – Recurs de Reposició de Comissions de servei causa social.
O bé es pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu, davant el jutjat contenciós-administratiu de València en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua publicació.

Accés al tràmit de Recurs de Reposició de Comissions de servei causa social per OVIDOC

Nota: En l’espai de l’afiliació de STEPV trobareu models de recurs de reposició.

Funcionariat d’altres territoris
En la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, en aquest enllaç,  el personal funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives al qual s’haja concedit destí en comissió de serveis en l’administració educativa valenciana podrà realitzar l’alta en nòmina corresponent.


Comissions de serveis a llocs específics: Llistats definitius

28 / 07 / 2023

  Resolució
  Llistats:
      I. Unitats Pedagògiques Hospitalàries
      II. Centres d’FPA en Establiments Penitenciaris
      III. Seccions d’Educació Secundària en Establiments Penitenciaris o en Centres de Reeducació
      IV. Centre Específic d’Educació a Distància (CEED)
      V. Unitats especialitzades d’orientació
      V. Unitats especialitzades d’orientació (Resolució 12/07/2021)
      VI. Escola Oficial d’Idiomes Virtual Valenciana
      VII. Centres de recepció de menors
      VIII. Centres singulars que desenvolupen accions comunitàries
   
De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s’indiquen a continuació:

El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant la directora general de Personal Docent d’aquesta Conselleria en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució definitiva de pròrroga de la comissió de serveis en llocs específics per al curs 2023-2024 a través de l’enllaç en l’apartat Tràmits – Recurs de Reposició de Comissions de servei específiques.

En el cas d’actuar per mitjà de representant, podrà interposar-se mitjançant un tràmit z accessible en aquest enllaç.

El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant el jutjat contenciós-administratiu de València en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua publicació.

Accés al tràmit de Recurs de Reposició de Comissions de servei específiques per OVIDOC

L’afiliació a STEPV pot descarregar-se en aquest enllaç el model de recurs de reposició per a presentar-lo a Conselleria, si és el cas: Model de recurs de reposició (espai de l’afiliació de STEPV)


Comissions de serveis per causes socials: llistats provisionals

26 / 07 / 2023

COS DE MESTRES

  Resolució
  Annex I: Llistat provisional d’adjudicats per causes socials - base quarta, grup I.
  Annex II: Llistat provisional d’adjudicats per causes socials - base quarta, grup II i grup III.
  Annex III: Llistat provisional de no adjudicats per causes socials, amb indicació de la causa.
  Annex IV: Llistat provisional de participants dels grups II i III, ordenats per prioritat.

Reclamacions i renúncia

Des del dia 26 de juliol, a les 21.30 hores, fins al dia 28 de juliol, a les 21.30 hores, s’obrirà un termini perquè els participants poden efectuar reclamacions, consultar la seua puntuació o renunciar.

La renúncia està regulada en la base 12.2 de la resolució de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de servei per als diferents cossos de funcionaris de carrera docents.

Accés a reclamació telemàtica
 
COS DE SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS

  Resolució
  Annex I: Llistat provisional d’adjudicats per causes socials - base quarta, grup I.
  Annex II: Llistat provisional d’adjudicats per causes socials - base quarta, grup II, i grup III.
  Annex III: Llistat provisional de no adjudicats per causes socials, amb indicació de la causa.
  Annex IV: Llistat provisional de participants dels grups II i III, ordenats per prioritat.

Reclamacions i renúncia

Des de l’hora de la publicació de la present resolució, s’obrirà un termini de 2 dies hàbils perquè els participants poden efectuar reclamacions o consultar la seua puntuació. Des de les 21.30 hores del 26/07/2023 fins a les 21.30 hores del 28/07/2023.

La renúncia està regulada en la base 12.2 de la resolució de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de servei per als diferents cossos de funcionaris de carrera docents.

Accés a reclamació telemàtica

Nota sobre seguiment de les reclamacions
Si voleu que el sindicat faça seguiment a les vostres reclamacions, poseu-vos en contacte bé mitjançant les nostres seus d’Alacant, València i Castelló.


Comissions de serveis a llocs específics: llistats provisionals

25 / 07 / 2023

Llistats provisionals

  Resolució
  Llistats:
      I. Unitats Pedagògiques Hospitalàries
      II. Centres d’FPA en Establiments Penitenciaris
      III. Seccions d’Educació Secundària en Establiments Penitenciaris o en Centres de Reeducació
      IV. Centre Específic d’Educació a Distància (CEED)
      V. Unitats especialitzades d’orientació
      V. Unitats especialitzades d’orientació (Resolució 12/07/2021)
      VI. Escola Oficial d’Idiomes Virtual Valenciana
      VII. Centres de recepció de menors
      VIII. Centres singulars que desenvolupen accions comunitàries
     

Aquelles persones que ho consideren podran presentar reclamacions a aquest llistat provisional, únicament per via telemàtica, a través de l’Oficina Virtual del Docent (OVIDOC), accessible en aquest enllaç en l’apartat de Tràmits - Incidències de provisió de places - Comissions de servei específiques, en un termini de dos dies hàbils des de la data i hora de la publicació d’aquest llistat.

Accés al tràmit d’incidèncias per OVIDOC


Comissions de serveis per causes socials: Petició Telemàtica de places

03 / 07 / 2023

Termini: a partir de les 10:00 hores del 4 de juliol de 2023 i fins a les 10:00 hores del 9 de juliol de 2023, es podran realitzar les peticions telemàtiques de comissions de serveis per causes socials per al curs 2023-2024.

Accés a la petició telemàtica mitjançant OVIDOC

Pot realitzar consultes mitjançant el correu .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Assemblea informativa sobre les peticions telemàtiques

STEPV convoca assemblea per a informar sobre el procediment de sol·licitud de places:

Dimarts 4 de juliol, a les 17h, en aquest enllaçConvocatòria de renovació de llocs específics- Comissions de servei

14 / 06 / 2023

Pròrroga de les destinacions en comissió de servei

De les destinacions obtingudes en comissió de serveis en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent i de la Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent.

Resolució DOGV. Núm. 9615 (12/06/2023)


TERMINI SOL·LICITUD PRÒRROGA: Cinc dies hàbils. Emplenar l’ANNEX I que ser`enviat al seu compte de correu electrònic . Des del 13/06/2023 fins al 19/06/2023.


Pròrroga de les destinacions en comissió de servei

12 / 06 / 2023

PRÒRROGA DE LES DESTINACIONS EN COMISSIÓ DE SERVEI
De les destinacions obtingudes en comissió de serveis en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent i de la Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent.

Resolució DOGV. Núm. 9615 (12/06/2023)

TERMINI SOL·LICITUD PRÒRROGA: Cinc dies hàbils. Emplenar l’ANNEX I. QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ de la resolució annexada anteriorment que serà enviat al seu compte de correu electrònic . Des del 13/06/2023 fins al 19/06/2023.


Comissions de serveis per causes socials: correcció d’errades

17 / 05 / 2023

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2023-2024, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2023/5228]


Comissions de serveis per causes socials:  nomenament de les comissions de valoració

17 / 05 / 2023


Comissions de serveis per causes socials: correcció d’errades

11 / 05 / 2023

Cos de Mestres

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2023-2024, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.

Secundària i resta de cossos

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2023-2024, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i per al funcionariat docent que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.


Guia petició telemàtica de les comissions de servei 2023


Guia de les comissions de servei 2023


Guia de les comissions de servei 2022


Guia de les comissions de servei 2021

Presentació d'ajuda de les comissions de servei 2020

Regulació de les comissions de servei

Secundària i altres cossos: convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2020/2021, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Cos de mestres: Convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: secundària i resta de cossos

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019-2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: cos de mestres

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2019-2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF