Nomenament de la Comissió de Valoració de les Comissions de servei

03 / 06 / 2019

RESOLUCIÓ de 3 de juny 2019 de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomena la comissió de valoració per a l’avaluació de les causes al·legades i/o mèrits presentats pels participants en la convocatòria d’adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis per a funcionaris i funcionàries docents durant el curs 2019/2020, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat.


Mapes procedimentals de les comissions de servei 2019

31 / 05 / 2019


Convocatòria d’assemblees sobre les comissions de serveis

27 / 05 / 2019

Convocatòria del Cos de mestres
Convocatòria de Secundària i resta de cossos

Assemblees:

Port de Sagunt, dimecres 29 de maig, Escola de Música (C/ Papa Alexandre VI), 18h
Massamagrell,  dilluns 3 de juny, Centre de la Joventut (Av. Blasco Ibáñez, 8, junt a l’IES). 18h
València, dimecres 29 de maig, Seu STEPV (Juan de Mena, 18-baix). 18h
Alzira, dimecres 29 de maig, Seu STEPV (Plaça del Sufragi 11, Ent A i B.), 18h
Gandia, dilluns 3 de juny, Seu STEPV (Av. d’Alacant, 18, 1r). 18h
Xàtiva, dijous 30 de maig, Seu STEPV (Portal del Lleó nº 8, 2n). 17:30h
Ontinyent, dijous 30 de maig, CEIP Martínez Valls. 17:30h
Requena, dijous 30 de maig, CEIP Lucio Gil Fagoaga. 17:30h
Bunyol, dimarts 4 de juny, CEIP Cervantes. 17:30h
Llíria, dimecres 29 de maig, IES Camp de Túria/EOI. 18h

Castelló, dimecres 29 de maig, Seu STEPV (Marqués de Valverde, 8),  17:30h
La Vall d’Uixò, dilluns 3 de juny, Seu del OSUT (C/Almenara, 11 baix), 17:30h
Vinaròs, dimecres 29 de maig, Casa de la Cultura de Vinaròs (Av. Llibertat, 2D), 17:30h

Dénia,  dimecres 29 de maig, IES Maria Ibars, 17:30h
Elx, dijous 30 de maig, Seu STEPV (Maximilià Thous, 121),  17:30h
Algorfa, dimecres 29 de maig, CEIP M. Cervantes, 17:30h
Alacant, dimecres 29 de maig, Seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12), 17:30h
Alcoi, dimecres 29 de maig, Seu STEPV (Oliver, 1-5é dreta), 17:30h
Petrer, dimecres 29 de maig, IES Azorín, 17:30h
Benidorm, dijous 30 de maig, IES Beatriu Fajardo, 17:30 h

També es convoquen assemblees de matí en els següents llocs:
Alacant, dilluns 3 de juny, Seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12), 12h
Castelló, dilluns 3 de juny, Seu STEPV (Marqués de Valverde, 8), 12h
València, dilluns 3 de juny, Seu STEPV (Juan de Mena, 18-baix), 12h


Convocades les comissions de servei per al 2019-2020

27 / 05 / 2019

El DOGV de hui publica les convocatòries de comissions de servei de mestres i secundària i resta de cossos:

Renovacions de Comissions de Serveis


Es confirmarà el lloc que s’ocupa enguany en comissió de serveis mitjançant ITACA fins 10 de juny.
Qui té comissió de serveis per interés particular i no manifeste la seua conformitat, únicament podrà sol·licitar nova comissió de serveis pels motius de l’1 al 8, es a dir, no per interés particular d’acord a la base tercera.
Qui té comissió de serveis i manifeste conformitat continuïtat en el mateix centre i especialitat en previsió que no puguen mantindre la destinació que ocupen en l’actualitat per causes que afecten el lloc de treball que estan ocupant en comissió de serveis durant el curs 2018-2019, participaran d’acord a la base tercera.

 • Només emplenaran sol·licitud telemàtica de centres de destinació si mantenen la causa social del motiu 1 al 8 o si mantenen participació motiu 9, implicant mateixa baremació.
 • Emplenaran instància sol·licitud amb sobre documentació i sol·licitud telemàtica de centres si no concórreguen les mateixes causes socials implicant nova baremació.

Fins 10 de juny: presentació sol·licitud (annex I), a més de la documentació acreditativa de les causes socials al·legades per a la nova baremació i de la resta de requisits i documentació.
Fins de 10 juny: professorat que depén d’altres administracions educatives, per a fer efectiva la renovació, ha de presentar una certificació expedida per l’òrgan competent de l’administració educativa de la qual depén el centre en què tinga la seua destinació definitiva en la qual s’indique expressament que aquesta destinació definitiva la manté amb efectes d’1 de setembre de 2019.

Obtenció de noves Comissions de Serveis (Base Tercera)
Només per a professorat que depén d’altres administracions educatives
Fins 10 de juny: professorat que depén d’altres administracions educatives i no puga acreditar que ocupa un lloc amb caràcter definitiu, té fins abans de l’1 de juliol per poder acreditar davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent una certificació emesa per l’òrgan competent de la seua administració educativa en la qual s’indique que la funcionària o el funcionari té destinació definitiva i la data d’efectes d’aquesta.
Ha de presentar anunci de participació mitjançant una instància específica a aquest efecte, que figura com a annex VII.
Professorat d’altres administracions educatives no poden participar pel motiu 9 d’Interés particular.

Documentació a presentar per tot el professorat

 • Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o de l’autorització d’accés.
 • Documentació acreditativa de les causes al·legades. Hi ha sobres destinats per a la presentació de la documentació que poden ser retirats en les direccions territorials i oficines PROP.
 • Certificat de Capacitació de Coneixements de Valencià, que haurà d’estar inscrit en el registre de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià abans de l’1 de juliol de 2019.
 • Sol·licitud de participació. PROFESSORAT DEPENENT DE CONSELLERIA QUE PARTICIPA PEL MOTIU INTERÉS PARTICULAR: només li cal presentar sol·licitud telemàtica de centres.
 • Recordem que disposem de 9 motius per causes socials per a sol·licitar la comissió de serveis, destacant que es manté el motiu per INTERÉS PARTICULAR, que vam aconseguir afegir-ho com a reivindicació de STEPV des del curs passat.

Les destinacions adjudicades seran irrenunciables.

Calendari d’actuacions

 • Termini de confirmació de destinacions i presentació de sol·licituds annex i junt a la documentació exigida: fins 10 de juny.
 • Termini per esmenar la falta de documents preceptius si la sol·licitud no reuneix els requisits establits. Es requerirà la persona sol·licitant, a través del correu electrònic declarat, perquè, ho esmene en el termini de deu dies naturals.  En cas de no fer-se passarà a participar pel motiu 9 en el cas de ser professorat depenent de Conselleria d’Educació, professorat d’altres administracions educatives quedaria exclòs del procediment.
 • Termini sol·licitud telemàtica de centres de participació: a partir de l’1 de juliol de 2019, s’obrirà un termini de cinc dies naturals.
 • Publicació dels llistats provisionals a partir del 17 de juliol
 • Reclamacions telemàtiques: 2 dies hàbils
 • Vistes les al·legacions presentades, publicació dels llistats definitius
 • Retirada de documentació: s’obrirà termini de 30 dies passats 2 mesos de la publicació dels llistats definitius.

Segueix tota la informació al nostre web: https://stepv.intersindical.org/guies/comissions


Instruccions per a la sol·licitud de pròrroga de les destinacions per Comissió de Serveis Específics

03 / 04 / 2019

 • Tot aquell funcionari o funcionària que està ocupant un d’aquests llocs i vol optar a prorrogar el seu destí, hi haurà d’accedir des del dia 4 fins al 17 d’abril de 2019 a l’URL corresponent al lloc específic i formular la seua sol·licitud de permanència en la vacant que ocupa en l’actualitat, durant el curs 2019-2020. Els URL d’accés personalitzades, s’enviaran per correu electrònic a l’adreça de correu corporatiu de les persones interessades i dels centres.
  Hi haurà d’omplir també, en el mateix termini, el qüestionari d’autoavaluació, Annex I, corresponent al seu lloc de treball.
 • Les direccions dels centres, les subdireccions de les seccions o les persones inspectores encarregades de centres o llocs on hi haja persones en comissions de serveis específiques rebran un correu electrònic amb l’URL personalitzada per omplir telemàticament el qüestionari indicat a l’Annex II (recopilació d’informació de la funció docent exercida en els llocs de treball específics). Termini: del 2 al 9 de maig.
 • A partir del dia 10 de maig de 2019 es publicarà a la web de la Conselleria d’Educació,Investigació, Cultura i Esport el llistat provisional d’aquells funcionaris o funcionàries que han obtingut pròrroga.
  Es podran presentar reclamacions a aquest llistat provisional, únicament per via telemàtica, en un termini de 48 hores des de la data i hora de la publicació d’aquest llistat.

La CONVOCATÒRIA DE COMISSIONS PER MOTIUS MÈDICS, SOCIALS I FAMILIARS encara no s’ha negociat. En tindre informació sobre aquest procediment, la compartirem.

Instruccions de 3 d’abril de 2019 per a la sol·licitud de pròrroga de les destinacions obtingudes per Comissió de Serveis Específics.


Resolució definitiva després dels recursos de reposició

20 / 12 / 2018

Cos de mestres

Secundària i altres cossos


Sobre els informes mèdics de les comissions de servei

27 / 09 / 2018

Ja es poden arreplegar els informes mèdics de les comissions de servei.
Els informes propis estan a les DT i cal demanar-los per registre a la inspecció mèdica.
Els informes de familiares a càrrec, s’arrepleguen a Conselleria. També cal demanar-los per registre.
Respecte a les publicacions i altres documents originals presentats x al concurs de trasllats.
El termini establert a la norma és de l’1 al 15 d’octubre.
Possiblement la Direcció Territorial de València ampliarà el termini. En tindre-ho confirmat informarem.


Correcció d’errors de comissions de servei de llocs específics 2018/19

26 / 07 / 2018

Text de la correcció d’errades
Annex I-E: Serveis Psicopedagògics Escolars de Sector (SPE)
Annex II: docents que no prorroguen


Llistats definitius Comissions de servei 2018/19

25 / 07 / 2018

COS DE MESTRES

Resolució

Annex I: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base segona de la Resolució. (personal que repeteix per segona vegada)

Annex II: Llistat de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base segona de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per segona vegada)

Annex III: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base tercera de la Resolució. (personal que repeteix per primera vegada)

Annex IV: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base tercera de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per primera vegada)

Annex V: Llistat definitiu de funcionaris i f uncionarias admesos al procediment regulat en la base quarta de la Resolució, per ordre de puntuació obtinguda atenent al barem publicat, les causes al·legades així com la documentació presentada per les persones interessades. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)

Annex VI: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis, amb indicació de la destinació obtinguda, pel procediment regulat en la base quarta. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)

Annex VII: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base Quarta amb indicació de la causa. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)

Annex VIII: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries que han obtingut comissió de serveis per raó de l’exercici del càrrec de director d’un centre públic docent.


COS DE SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS

Resolució
 
Annex I: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base segona de la Resolució. (personal que repeteix per segona vegada)

Annex II: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base segona de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per segona vegada)

Annex III: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base tercera de la Resolució. (personal que repeteix per primera vegada)

Annex IV: Llistat de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base tercera de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per primera vegada)

Annex V: Llistat definitiu de funcionaris i f uncionarias admesos al procediment regulat en la base quarta de la Resolució, per ordre de puntuació obtinguda atenent al barem publicat, les causes al·legades així com la documentació presentada per les persones interessades. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)

Annex VI: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis, amb indicació de la destinació obtinguda, pel procediment regulat en la base quarta. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)

Annex VII: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base Quarta amb indicació de la causa. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)

Annex VIII: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries que han obtingut comissió de serveis per raó de l’exercici del càrrec de director d’un centre públic docent .


Els llistats definitius de les comissions, demà 25 de juliol

24 / 07 / 2018

La data prevista, per la Conselleria, per la publicació dels llistats definitius de les comissions de servei per causes socials, mèdiques i familiars serà el dimecres 25 al final del matí.


Guia de les comissions de servei 2018


Regulació de les comissions de servei

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: secundària i resta de cossos

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019-2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: cos de mestres

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2019-2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF