Nomenament de les comissions de valoració

23 / 11 / 2021

Nomenament de les comissions de valoració per a l’avaluació dels merits al·legats pels participants en la convocatòria de concurs de trasllats:


comissions de servei: directors i directores

28 / 07 / 2021

RESOLUCIÓ de la directora general de Personal Docent, en relació amb la concessió de comissió de servei com a director o directora, durant el curs 2021 – 2022, de persones funcionàries amb destinació definitiva en un altre centre diferent en el qual exercirà la direcció, regulat en la base novena, apartat tres, de la Resolució de 4 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent.


Comissions de serveis definitives

26 / 07 / 2021

Cos de mestres

  Resolució
  Annex I: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destí en comissió de servei de conformitat amb la base quarta i cinquena de la resolució
  Annex II: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat en la base quarta i cinquena de la resolució amb indicació de la causa
  Annex III: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries admesos al procediment regulat en la base quarta i cinquena de la resolució per ordre de prioritat

Secundària i resta cossos

  Resolució
  Annex I: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destí en comissió de servei de conformitat amb la base quarta i cinquena de la resolució
  Annex II: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat en la base quarta i cinquena de la resolució amb indicació de la causa
  Annex III: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries admesos al procediment regulat en la base quarta i cinquena de la resolució per ordre de prioritat

En l’espai de l’afiliació pots descarregar-te els models de recurs de reposició, que es pot interposar en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la seua publicació.


Comissions de serveis específiques Unitats Especialitzades d’Orientació (UEO)

26 / 07 / 2021

Fase de Concurs: Llistats provisionals de puntuacions ordenats per cognoms, per àmbit i UEO, llistat de sol·licituds excloses i accés a la plataforma de reclamació (Termini: Des de las 00:00h del 26 de juliol fins les 23:59h del 27 de juliol de 2021)


  Llistat provisional de puntuacions ordenat per cognoms
  Llistat provisional de puntuacions ordenat per àmbit i UEO
    Llistat provisional de sol·licituds excloses amb indicació del motiu

- Accés al tràmit telemàtic per a la reclamació mitjançant el número de sol·licitud i el correu electrònic
      (Termini: Des de les 00.00h del 26 de juliol fins les 23.59h del 27 de juliol de 2021)

Tota la informació està disponible en INCLUSIÓ EDUCATIVA: https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa


Comissions de serveis en llocs específics: Adjudicació definitiva

26 / 07 / 2021

Resolució
Llistats


Comissions de serveis ordinàries: nous llistats d’adjudicació provisional de destinacions

20 / 07 / 2021

La Conselleria ha publicat uns nous llistats després que STEPV traslladara les errades que havia detectat
Consulta ací els nous llistats:

Mestres

  Resolució
  Annex I: Llistat provisional d’adjudicats per causes socials - base quarta i quinta.
  Annex II: Llistat provisional de no adjudicats per causes socials - base quarta i quinta.
  Annex III: Llistat provisional de participants base quarta i quinta ordenats per prioritat.

Secundària i Altres Cossos

  Resolució
  Annex I: Llistat provisional d’adjudicats per causes socials - base quarta i quinta.
  Annex II: Llistat provisional de no adjudicats per causes socials - base quarta i quinta.
  Annex III: Llistat provisional de participants base quarta i quinta ordenats per prioritat.

Reclamacions
Les persones interessades disposaran d’un termini de dos dies hàbils des de l’hora de publicació de la present resolució, per a presentar reclamacions telemàtiques a través de la URL https://ovidoc.edu.gva.es, sense que puguen aportar-se documents addicionals als quals inicialment van adjuntar a la seua sol·licitud.

Nota: Quan es publique el llistat definitiu el Sindicat publicarà en l’espai de l’afiliació el recurs de reposició corresponent, en cas que no s’hagen atés les reclamacions.


Comissions de serveis de llocs específics (2021-2022): llistats provisional de participants que han obtingut la pròrroga

19 / 07 / 2021

Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent (DOGV 9103 /09.06.2021)
  A. Unitats Específiques de Comunicació i Llenguatge (aules CIL).
  B. Unitats Pedagògiques Hospitalàries.
  C. Centres amb Programa Experimental Plurilingüe.
  D. Centres d’FPA en Establiments Penitenciaris.
  F. Seccions d’Educació Secundària en Centres de Reeducació.
  G. Centres Integrats Públics de Formació Professional.
  H. Centre Específic d’Educació a Distància (CEED).
  I. Centre de les Residències del Complex Educatiu de Cheste.
  J. Llocs catalogats d’especial dificultat en centres d’educació secundària, així com els llocs d’acció compensatòria catalogats en els centres d’acció educativa singular (CAES).

Enfront del present llistat provisional es podran interposar en un termini de 48 hores des de la data i hora de publicació del mateix, reclamacions únicament per via telemàtica a través de l’adreça de correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)


Comissions de servei específiques unitats especialitzades d’orientación

16 / 07 / 2021

Més informació:
INCLUSIÓ EDUCATIVA

 


Unitats Especialitzades d’Orientació: Convocatòria de concurs de mèrits per a selecció de personal

15 / 07 / 2021

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docent, per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d’orientació.

Consulta el PDF


Assemblees peticions telemàtiques concurs de trasllats

30 / 06 / 2021

STEPV convoca les assembles següents l’1 de juliol en els enllaços següents:

- Alacant, a les 17:30h en aquest enllaç
- Castelló, a les 17h en aquest enllaç
- València, a les 17:30h en aquest enllaç


Guia de les comissions de servei 2021

Presentació d'ajuda de les comissions de servei 2020

Regulació de les comissions de servei

Secundària i altres cossos: convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2020/2021, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Cos de mestres: Convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: secundària i resta de cossos

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019-2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: cos de mestres

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2019-2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF