Comissions de servei

Actualitzat el 26 juny 2023 / 10:57 h


 1. Què és una comissió de serveis per causes socials?

  Segons la normativa, aquesta convocatòria de comissions de serveis pretén millorar la qualitat de l’ensenyament, al mateix temps que facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, donant resposta a situacions especials del professorat que difícilment tindrien solució a través del procediment general de provisió de llocs, facilitant, per tant, la conciliació de la vida personal, familiar i labora. És un procediment que articula Conselleria (tot i que no té obligació de fer-ho) amb el fi de millorar la situació de les persones treballadores i que d’aquesta manera es donen unes condicions de treball i personals més favorables a les persones que desenvolupen la tasca docent. Per a fer-ho, s’autoritza el canvi de destinació de manera provisional i per un curs escolar de les persones treballadores que ho sol·liciten.

 2. Qui pot sol·licitar una comissió de serveis?

  En termes molt generals i resumits, podríem dir que pot participar qualsevol persona funcionària de carrera de qualsevol administració o funcionària en pràctiques al País Valencià que tinga adjudicada una destinació definitiva amb efectes 1 de setembre del 2023 i acredite el requisit lingüístic.
  La normativa reguladora concreta aquesta interpretació i organitza les persones que poden participar en diferents grups:

  1. Personal funcionari de carrera dependent de l’administració del País Valencià que es trobe en situació de servei actiu, en serveis especials o d’excedència per cura de familiars, i que ocupe o tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu amb efectes d’1 de setembre de 2023. El funcionari o la funcionària en situació d’excedència o en serveis especials haurà d’acreditar que posa fi a aqueixa situació amb data d’efecte anterior o igual a l’1 de setembre de 2023, mitjançant una sol·licitud de reingrés davant la direcció territorial corresponent.
  2. Personal funcionari en pràctiques dependent de l’administració del País Valencià i que a data 1 de setembre de 2023 siga personal funcionari de carrera i tinga destinació definitiva.
  3. Personal funcionari de carrera dependent d’altres administracions, en situació de servei actiu o en situació d’excedència per cura de familiars, que ocupe o tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu amb efectes d’1 de setembre de 2023.

  Aquest personal haurà de fer un tràmit addicional d’anunci de participació.

  • El funcionariat de carrera que estiga en situació d’excedència haurà d’acreditar que posa fi a la seua situació d’excedència amb data d’efecte anterior o igual a l’1 de setembre de 2023; per a això, haurà d’aportar una còpia de la seua sol·licitud de reingrés presentada en la seua administració educativa.
  • El funcionariat que tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu o el tinga adjudicat amb efectes d’1 de setembre de 2023, haurà d’acreditar aquesta situació abans de l’1 de juliol de 2023 mitjançant una certificació emesa per l’òrgan competent de la seua administració en la qual s’indique que aquesta persona funcionària té destinació definitiva i la data d’efectes d’aquesta.

  Altres aspectes relatius a la participació que cal tenir en compte són:

  • Les persones que hi participen per interés particular NO podran sol·licitar comissió de serveis dins del mateix municipi on tenen la seua destinació definitiva.
  • Les persones participants, podran sol·licitar places per totes les especialitats en les quals estiguen habilitades.
  • El personal participant, per a sol·licitar places en el cicle I dels centres d’FPA, haurà d’estar habilitat en l’especialitat de Primària per a poder impartir els camps de coneixement o àmbits d’experiència corresponents.
  • El personal del cos de mestres que estiga ocupant una plaça definitiva en un centre d’FPA en el nivell equivalent a 1r i 2n d’ESO podrà demanar comissió de serveis a llocs d’aqueix mateix nivell.
  • El personal funcionari del cos de mestres que ja es trobe impartint docència en aquests mateixos nivells amb caràcter definitiu, podrà sol·licitar places de 1r i 2n d’ESO.
  • Les persones participants del cos de mestres podran sol·licitar places de les especialitats de Pedagogia Terapèutica i d’Audició i Llenguatge en Instituts d’ESO

  Acreditació del coneixement del valencià
  El personal funcionari participant haurà d’estar en possessió de la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, establida en l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer.
  Tot això sense perjudici que, els funcionaris o funcionàries que no reunisquen aquest requisit lingüístic puguen sol·licitar la comissió de serveis en llocs catalogats com de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.
  La competència lingüística haurà d’estar registrada en els registres de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), o, si no és possible, haurà d’acreditar-se adjuntant una sol·licitud que s’haja presentat a l’efecte que es registre la titulació corresponent.

   

 3. Motius de participació

  Per a l’obtenció de destinació es valorarà la concurrència en les persones sol·licitants de les següents circumstàncies medicosocials, pel següent ordre de prioritat i tenint en compte el barem del procediment:

                                                                                                                                                                                                                                                                     
  MOTIU DE SOL·LICITUDDOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
  Per raons de violència sobre la dona• Qualsevol dels següents:           • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.           • L’ordre de protecció.           • Qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima.           • Informe del Ministeri fiscal que indique l’existència d’indicis que és víctima de violència sobre la dona.           • Informe dels Serveis Socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d’acollida destinats a víctimes de violència de gènere.        
  Per informe d’aptitud medicolaboral per al lloc de treball  • Informe d’aptitud medicolaboral per al lloc de treball, expedit pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat Valenciana, en el qual es prescriga el canvi a un altre lloc docent per l’existència de risc laboral causat per les condicions del lloc de treball docent, i en determinats suposats d’adaptació del lloc. *Consulta més avall tota la informació relativa a aquest informe        
  3. Per malaltia greu.           ◦ La malaltia greu ha de ser una de les contemplades en el reial decret 1148/2011, de 29 de gener.           ◦ Així mateix, es tindrà en compte qualsevol altra malaltia similar a les contemplades en aqueix reial decret.           ◦ Tractaments de fertilitat.1. Annex II           2. Informe mèdic segons l’annex III.
  Exercici d’un càrrec electe en les corporacions localsPer malaltia greu del cònjuge o familiars en primer grau, malaltia greu o discapacitat que requerisca l’ajuda de terceres persones del cònjuge o de familiars convivents en primer grau de consanguinitat o afinitat, i quan no hi haja possibilitat d’una correcta atenció o tractament en la localitat de la seua destinació.           • La malaltia ha de ser una de les contemplades en el reial decret 1148/2011, de 29 de gener.           • Així mateix, es tindrà en compte qualsevol altra malaltia similar a les contemplades en aqueix reial decret.           • També podran participar per aquest apartat els qui ostenten la condi- ció de persona cuidadora en l’entorn familiar d’una persona en situació de dependència. (Persones beneficiàries del PIA)        
  5. Per malaltia greu del cònjuge o familiars en primer grau, malaltia greu o discapacitat que requerisca l’ajuda de terceres persones del cònjuge o de familiars convivents en primer grau de consanguinitat o afinitat, i quan no hi haja possibilitat d’una correcta atenció o tractament en la localitat de la seua destinació.           • La malaltia ha de ser una de les contemplades en el reial decret 1148/2011, de 29 de gener.           • Així mateix, es tindrà en compte qualsevol altra malaltia similar a les contemplades en aqueix reial decret.           • També podran participar per aquest apartat els qui ostenten la condi- ció de persona cuidadora en l’entorn familiar d’una persona en situació de dependència. (Persones beneficiàries del PIA)         1. Informes mèdics actualitzats expedits amb posterioritat a l’1 de gener de 2023.           2. Fotocòpia del llibre de família o documentació oportuna que acredite el grau de parentiu.           3. Si es tinguera, el certificat del grau de discapacitat de la persona malalta.         Així mateix, en els supòsits de malaltia de familiars diferents del cònjuge o fills i filles, s’haurà d’aportar la següent documentació:           1. Una declaració responsable relativa a la necessitat d’atenció del familiar (Annex IV).           2. Informe dels serveis socials municipals o dels serveis mèdics en què s’especifique que la persona sol·licitant de la comissió de serveis es fa càrrec de la cura del familiar.         Per a l’últim cas, haurà d’aportar-se Resolució d’aprovació del PIA.        
  Per ser família educadora de la Comunitat Valenciana i tindre en acollida algun o alguna menor tutelada de la generalitat nascuts amb posterioritat a l’1 de gener de 2007           - Certificat emés pel servei territorial de la Generalitat Valenciana competent en matèria de protecció de menors.         
  Per conciliació de la vida laboral i familiar per a la cura de fills o filles nascuts amb posterioritat a l’1 de gener de 2007.1. Fotocòpia del llibre de família           2. Certificat d’empadronament        
  Per interés particular.           - No es requereix documentació        
 4. Grups de participació

  Les persones interessades a participar en aquest procediment hauran d’optar per participar des d’algun dels següents
  grups:

    
  • Grup I. Persones que van participar en la convocatòria anterior i sol·liciten la renovació de la comissió       obtinguda pel curs 22-23.
  •  
  • Grup II. Persones que van participar en la convocatòria anterior i sol·liciten el manteniment de la puntuació       obtinguda en el procediment anterior, atés que mantenen les condicions i volen sol·licitar una nova destinació.  
  •  
  • Grup III. Persones que presenten tota la documentació justificativa dels motius pels quals sol·liciten la       comissió de serveis perquè siga baremada, o que participen per interés particular per primera vegada.

  ASPECTES IMPORTANTS:

  • Grup I. Persones que van participar en la convocatòria anterior i sol·liciten la renovació de la comissió   obtinguda pel curs 22-23. 1. La renovació podrà ser autoritzada NOMÉS si: a) El personal manifesta la seua conformitat a mantenir la comissió de serveis en el mateix centre i especialitat. b) La destinació ocupada no s’ha cobert pels diferents procediments de provisió definitiva, ni ha sigut objecte de supressió o modificació; és a dir, que estiga vacant, bé perquè no tinga titular, o bé perquè, fins i tot tenint-ne, no serà ocupada pel funcionari o funcionària durant el curs 23-24, i siga un lloc complet i en el mateix centre.  c) En cas el que, existint diverses vacants en el mateix centre l’any anterior, a conseqüència de l’ocupació o supressió d’alguna d’elles, concorregueren per aquest procediment més persones que places ofertades, es desempatarà d’acord amb els següents criteris, que s’aplicaran en el següent ordre: i. Major puntuació aconseguida en l’última baremació. ii. Major antiguitat en la comissió de serveis. iii. Major antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera. iv. Ordre en la respectiva llista d’aspirants seleccionats en el procediment selectiu corresponent. d) El personal es troba en data d’1 de setembre de 2023 en situació de servei actiu o d’excedència per cura de familiars, acreditant que posa fi a aqueixa situació amb data d’efecte anterior o igual a l’1 de setembre de 2023, i té reservat lloc de treball amb caràcter definitiu.  2. Aquelles persones que van obtenir el curs anterior una comissió de serveis per interés particular i que no manifesten la seua continuïtat, no podran sol·licitar una nova comissió de serveis per interés particular, i únicament podran sol·licitar comissió de serveis pel procediment general pels motius medico-socials (motius de l’1 al 7). 3. Totes les persones que hagen manifestat la seua conformitat per repetir destinació, en previsió que no puguen repetir, però desitgen sol·licitar una altra comissió de serveis per al curs 23/24, hauran de formular la petició de destinacions. 4. En aquells casos en què no siga possible la renovació, la sol·licitud d’aquestes persones passarà a tramitar-se com a pertanyent al grup II.
  • Grup II. Persones que van participar en la convocatòria anterior i sol·liciten el manteniment de la puntuació   obtinguda en el procediment anterior, atés que mantenen les condicions i volen sol·licitar una nova   destinació. 1. Les persones que, havent participat en la convocatòria anterior, mantinguen tant els requisits de participació establits en la base 2a com les causes que van donar lloc a la puntuació aconseguida, podran sol·licitar que se’ls mantinga aquesta puntuació sense aportar cap document justificatiu sobre la causa que motiva la sol·licitud. Totes les persones participants per aquest grup hauran de manifestar que mantenen les causes al·legades. 2. Totes les persones participants per aquest grup hauran de formular la petició de destinacions.
  • Grup III. Persones que presenten tota la documentació justificativa dels motius pels quals sol·liciten la   comissió de serveis perquè siga baremada, o que participen per interés particular per primera vegada. 1. Tant les persones que, havent participat en el procediment anterior, desitgen ser baremades novament, com aquelles persones participants que no hagueren participat en la convocatòria anterior, hauran de presentar tota la documentació acreditativa de la causa o causes al·legades en la sol·licitud. Les persones que sol·liciten la comissió de serveis per interés particular, no hauran de presentar cap documentació justificativa d’aquesta causa. 2. Totes les persones participants per aquest grup hauran de formular la petició de destinacions.
 5. Procediment de participació general

    
  • La tramitació de la sol·licitud de participació té caràcter telemàtic i es realitzarà través de l’URL .
  •  
  • Termini de presentació de sol·licituds: del dia 10 de maig fins al dia 24 de maig de 2023. Una vegada conclòs       aquest termini, no serà tinguda en compte cap sol·licitud ni cap modificació de la mateixa ni de la documentació       aportada.
  •  
  • Documentació que caldrà tramitar:
           
   • Totes les persones que desitgen participar hauran de presentar la sol·licitud general de participació           (annex I) i hauran d’emplenar i presentar la documentació necessària que acredite el seu dret a           participar.
   •        
   • Les persones participants dels grups I i II, només hauran de presentar la documentació que acredite els           requisits de participació establits en la base segona, si fora necessari.
   •        
   • Les persones participants del grup III, independentment que hagen participat en el procediment en el           curs anterior, hauran de presentar tota la documentació que acredite els requisits de participació i la           documentació justificativa de les causes per les quals sol·liciten la comissió de serveis.
   •        
   • Les persones participants per interés particular no hauran de presentar cap documentació. 
   •      
  • Juntament amb la documentació, les persones participants presentaran una declaració responsable de la veracitat
         de la informació presentada.

  • Si la sol·licitud no reuneix els requisits, es requerirà a la persona sol·licitant, a través del correu
         electrònic declarat, perquè en un termini de deu dies naturals esmene la falta o adjunte els documents
         preceptius; en cas que no els acredite, la persona sol·licitant serà exclosa del procediment.

  • Si la documentació aportada per a justificar els motius de l’1 al 7 no acreditara adequadament aquests motius,
         la persona interessada passarà a participar per interés particular. Les persones funcionàries d’altres
         administracions, en el cas que no acrediten adequadament els motius de sol·licitud de la base tercera numerats
         de l’1 al 7, quedaran excloses del procediment.

  • Per a la realització dels tràmits de sol·licitud s’emprarà la plataforma OVIDOC. L’enllaç d’accés a l’URL
      

   estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
           (https://www.ceice.gva.es).

 6. Petició telemàtica de centres

  Com que la repetició de centre no està garantida en cap cas, STEPV recomana que totes les persones participants realitzen aquesta petició de centres amb independència del grup de participació.

    1. A partir de l’1 de juliol de 2023 s’obrirà un termini de cinc dies naturals perquè el personal participant puga sol·licitar per via telemàtica les peticions concretes a centres o a localitats a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport  (http://www.ceice.gva.es).
    2. A l’efecte d’obtenció d’un lloc, les persones participants consignaran els codis de centres o de localitats i dels tipus de places que sol·liciten per ordre de preferència.
    3. El nombre de peticions que cada participant podrà sol·licitar no podrà excedir de 300.
    4. Les peticions poden fer-se a un centre concret o localitat, i seran compatibles ambdues modalitats. Si es demana més d’un lloc-especialitat d’un mateix centre o localitat, serà necessari repetir el centre o la localitat tantes vegades com llocs sol·licitats.
    5. En cas de sol·licitar una localitat, s’entendrà que sol·liciten tots els seus centres i s’adjudicarà el primer centre de la localitat amb un lloc susceptible de ser cobert en comissió de serveis en el mateix ordre en què apareixen en l’annex VI. Si, quant a tots els centres d’una localitat, es vol sol·licitar prioritàriament algun o alguns d’ells, aquests podran consignar-se com a peticions individualitzades per ordre de preferència, i a continuació consignar el codi corresponent a la localitat i lloc/especialitat; s’entendran incorporats a les seues peticions els centres restants en el mateix ordre en què apareixen publicats en l’annex VI corresponent de la convocatòria, i sempre referits als centres que apareixen en aquest annex.
    6. No obstant això, els llocs de centres penitenciaris, centres de reeducació, els de centres docents de caràcter singular, per estar situats en zones social, cultural i/o econòmicament desfavorides, que en l’annex VI apareixen com a centres singulars, així com els llocs de centres d’Educació Especial i de centres de Formació de Persones Adultes, seran tots de petició voluntària i només s’adjudicaran si se sol·liciten expressament.
    7. Si els llocs que se sol·liciten tenen caràcter itinerant, s’haurà de fer constar aquesta circumstància en la casella corresponent.
    8. En el cas que es presente dins del termini i en la forma escaient més d’una sol·licitud, només es tindrà en compte l’última presentada.
    9. L’accés a l’aplicació telemàtica per a la petició de destinacions es realitzarà mitjançant un sistema d’identificació basat en les dades presents en el registre de personal. En el cas de participants d’altres administracions educatives s’utilitzarà la informació presentada en l’anunci de participació.

 7. Llistes provisionals i definitives d’adjudicació de destinacions

  La Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport publicarà la llista provisional d’adjudicació de destins en comissió de serveis en la plataforma OVIDOC i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es).

  Les persones sol·licitants disposaran d’un termini de dos dies hàbils per a presentar reclamacions telemàtiques a través de la plataforma OVIDOC, i no podran presentar documents addicionals als adjuntats en la seua sol·licitud.

  En aquest mateix termini es podrà presentar la renúncia a l’adjudicació provisional.
  Una vegada transcorregut aquest termini, i examinades les reclamacions i renúncies presentades, es publicarà la resolució definitiva d’adjudicació de destinacions en comissió de serveis.
  La concessió de la comissió de serveis sol·licitada, que és una facultat discrecional de l’Administració, estarà supeditada a l’existència d’una vacant determinada en el moment de la resolució d’aquesta convocatòria o a la necessitat específica d’acord amb la planificació educativa.

 8. Inalterabilitat de la sol·licitud, irrenunciabilitat i revocació

    1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació, així com el termini de sol·licitud de destins, aquestes no s’alteraran per cap concepte.
    2. Qualsevol dada omesa o consignada erròniament no podrà ser invocada per la persona participant a l’efecte de futures reclamacions, ni considerar per aquest motiu lesionats els seus interessos i drets.
    3. S’entendrà que la persona interessada desisteix de la seua participació en la convocatòria quan no formule una sol·licitud telemàtica de destins en el termini previst.
    4. Una vegada transcorregut el termini de sol·licitud telemàtica de destinacions no serà possible desistir de les sol·licituds efectuades.
    5. Les destinacions adjudicades del llistat definitiu seran irrenunciables. S’exceptua del cas anterior la concurrència de força major acreditada davant la Direcció General de Personal Docent, la decisió de l’administració convocant per raons organitzatives o la constatació de l’incompliment d’algun dels requisits per part de la persona docent.
    6. La falsedat o la inexactitud de les dades al·legades suposarà l’anul·lació o la revocació de la comissió de serveis concedida, sense perjudici de les responsabilitats que, si escau, puguen exigir-se.

 9. Comissió avaluadora i comissió tècnica

  Per a l’avaluació de les causes al·legades i de la documentació aportada, la Direcció General de Personal Docent designarà una o diverses comissions de valoració segons el nombre de participants.
  Aquestes comissions de valoració estaran integrades per un president o una presidenta i per quatre vocals, funcionaris i funcionàries de carrera en actiu dels cossos docents, i n’actuarà com a secretari o secretària la persona vocal de menor edat.
  La composició d’aquestes comissions es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es) i les persones membres estaran subjectes a les causes d’abstenció i/o recusació establides en els articles 23 i 24, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.
  D’altra banda, i amb la finalitat de resoldre els possibles dubtes i fixar criteris per a la valoració per part de les comissions de valoració, es constituirà una comissió tècnica, la qual estarà formada per les següents persones:

  a) Un subdirector o subdirectora general de la Direcció General de Personal Docent, per designació de la directora general de Personal Docent, que actuarà com a president/a.
  b) Un cap o una cap de servei de la Direcció General de Personal Docent, que designarà la directora general de Personal Docent.
  c) Un inspector o inspectora d’educació, designada per la Inspecció General d’Educació.
  d) Un metge o una metgessa de les unitats mèdiques de personal docent no universitari, designada per la Direcció General de Personal Docent.
  e) Un tècnic o una tècnica relacionat amb la gestió de les comissions de serveis, designada per la Direcció General de Personal Docent, que actuarà com a secretari o secretària amb veu i vot.
  A les reunions d’aquesta comissió tècnica podrà assistir una persona de cadascun dels sindicats presents en la Mesa Sectorial d’Educació, amb veu, però sense vot.
  Per cada persona membre de la comissió, es nomenarà una altra suplent.

 10. Sol·licitud d’Informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals

  Les persones participants que sol·liciten la comissió de serveis i necessiten un informe de l’INVASSAT hauran de tenir en compte:

    
  • Si ja disposen d’un informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en què s’indique la seua vigència, o       d’un informe que s’haja emés en el curs actual i continue vigent per al pròxim, adjuntaran aquest informe en       la sol·licitud telemàtica., hauran d’adjuntar aquest informe en la sol·licitud telemàtica i no cal que el       tornen a demanar.
  •  
  • En cas que no es dispose d’informe, hauran de sol·licitar la valoració de la causa al·legada:
           
   • Per a sol·licitar l’informe corresponent, les persones interessades han d’emplenar la sol·licitud           https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/01946_BI.pdf, que remetran mitjançant el tràmit Z a la unitat           mèdica de la direcció territorial corresponent on es troben destinades en el curs 22-23.
   •        
   • Les persones interessades han d’adjuntar en la sol·licitud telemàtica de les comissions una còpia           registrada de la sol·licitud de l’informe d’aptitud medicolaboral. Quan l’informe estiga completat, la           Direcció General de Personal docent adjuntarà d’ofici l’informe d’aptitud medicolaboral a la           sol·licitud.
   •      

   

 11. Guia de les comissions 2023 en PDF

  Descarrega’t aquesta guia en PDF.

Top