Comissions de servei

Actualitzat el 22 maig 2024 / 12:45 h


 1. Novetats

  • S’afegeixen 2 motius més per demanar comissió de servei:
   • Per resolució a proposta de la Unitat de Resolució de Conflictes (URC).
   • Per agressió cap al o a la docent. PROPOSTA D’STEPV
  • Es pot demanar comissió a la mateixa localitat, fins i tot per interés particular.
  • En el cas de conciliació de la vida laboral i familiar, es considerarà la condició de la sol·licitant que estiga embarassada i que la data prevista de part siga anterior al 31 de gener de 2025. PROPOSTA D’STEPV
  • En el cas de malaltia de la persona sol·licitant, s’afigen les malalties lleus, amb una menor puntuació que les greus
 2. Què és una comissió de serveis per causes socials?

  Segons la normativa, aquesta convocatòria de comissions de serveis pretén millorar la qualitat de l’ensenyament, al mateix temps que facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, donant resposta a situacions especials del professorat que difícilment tindrien solució a través del procediment general de provisió de llocs. És un procediment que articula Conselleria (tot i que no té obligació de fer-ho) amb el fi de millorar la situació de les persones treballadores i que d’aquesta manera es donen unes condicions de treball i personals més favorables a les persones que desenvolupen la tasca docent. Per a fer-ho, s’autoritza el canvi de destinació de manera provisional i per un curs escolar de les persones treballadores que ho sol·liciten.

 3. Qui pot sol·licitar una comissió de serveis?

  En termes molt generals i resumits, podríem dir que pot participar qualsevol persona funcionària de carrera de qualsevol administració o funcionària en pràctiques al País Valencià que tinga adjudicada una destinació definitiva amb efectes 1 de setembre de 2024 i acredite el requisit lingüístic.

  La normativa reguladora concreta aquesta interpretació i organitza les persones que poden participar en diferents grups:

  1. Personal funcionari de carrera dependent de l’administració del País Valencià que es trobe en situació de servei actiu, en serveis especials o d’excedència per cura de familiars, i que ocupe o tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu amb efectes d’1 de setembre de 2024. El funcionari o la funcionària en situació d’excedència o en serveis especials haurà d’acreditar que posa fi a aqueixa situació amb data d’efecte anterior o igual a l’1 de setembre de 2024, mitjançant una sol·licitud de reingrés davant la direcció territorial corresponent.
  2. Personal funcionari en pràctiques dependent de l’administració del País Valencià i que a data 1 de setembre de 2024 siga personal funcionari de carrera i tinga destinació definitiva.
  3. Personal
  4. funcionari de carrera dependent d’altres administracions
  5. , en situació de servei actiu o en situació d’excedència per cura de familiars, que ocupe o tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu amb efectes d’1 de setembre de 2024.

  Aquest personal haurà de fer un tràmit addicional d’anunci de participació des del dia 14 fins al 21 de maig de 2024.

  • El funcionariat de carrera que estiga en situació d’excedència haurà d’acreditar que posa fi a la seua situació d’excedència amb data d’efecte anterior o igual a l’1 de setembre de 2024; per a això, haurà d’aportar una còpia de la seua sol·licitud de reingrés presentada en la seua administració educativa.
  • El funcionariat que tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu o el tinga adjudicat amb efectes d’1 de setembre de 2024, haurà d’acreditar aquesta situació abans de l’1 de juliol de 2024 mitjançant una certificació emesa per l’òrgan competent de la seua administració en la qual s’indique que aquesta persona funcionària té destinació definitiva i la data d’efectes d’aquesta.
 4. Altres aspectes relatius a la participació que cal tenir en compte són:

  • Les persones participants, podran sol·licitar places per totes les especialitats en les quals estiguen habilitades.
  • Si la documentació aportada per a justificar els motius de sol·licitud numerats de l’1 al 9 no acreditara adequadament aquests motius, la persona interessada passarà a participar en aquest procediment pel motiu descrit en l’apartat 10 de la base quarta (interés particular), sempre que siga personal funcionari de carrera al servei de la Generalitat Valenciana amb destinació definitiva a data d’1 setembre de 2024. Les persones funcionàries d’altres administracions, en el supòsit de no acreditar adequadament els motius de sol·licitud de la base quarta numerats de l’1 al 9, quedaran excloses del procediment.
  • El personal participant, per a sol·licitar places en el cicle I dels centres d’FPA, haurà d’estar habilitat en l’especialitat de Primària per a poder impartir els camps de coneixement o àmbits d’experiència corresponents.
  • El personal del cos de mestres que estiga ocupant una plaça definitiva en un centre d’FPA en el nivell equivalent a 1r i 2n d’ESO podrà demanar comissió de serveis a llocs d’aqueix mateix nivell.
  • El personal funcionari del cos de mestres que ja es trobe impartint docència en aquests mateixos nivells amb caràcter definitiu, podrà sol·licitar places de 1r i 2n d’ESO.
  • Les persones participants del cos de mestres podran sol·licitar places de les especialitats de Pedagogia Terapèutica i d’Audició i Llenguatge en Instituts d’ESO.
 5. Acreditació del coneiximent del Valencià

  Les persones participants hauran d’estar en possessió del certificat de nivell C1 o superior de coneixements de valencià de la JQCV o equivalent, d’acord amb el que estableix l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer.

  Tot això sense perjudici que, els funcionaris o funcionàries dependents de la Generalitat Valenciana que no reunisquen aquest requisit lingüístic puguen sol·licitar la comissió de serveis en llocs catalogats com de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.

  La competència lingüística haurà d’estar registrada en els registres de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), o, si no és possible, haurà d’acreditar-se adjuntant una sol·licitud que s’haja presentat a l’efecte que es registre la titulació corresponent.

 6. Procediment general de participació

  Cal presentar la sol·licitud general de participació en format electrònic a través d’OVIDOC del dia 14 fins al dia 28 de maig de 2024, ambdós inclusivament.

  La sol·licitud de participació es presentarà juntament amb la documentació que justifique la causa o causes de petició de comissió de serveis establides en la base quarta. Aquelles persones l’única causa de les quals siga l’interés particular no hauran de presentar cap documentació que justifique esta causa.

  Totes les condicions i requisits que s’exigeixen en aquesta convocatòria han de tindre’s complits o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte la competència lingüística que haurà de posseir-se amb data anterior a l’1 de juliol de 2024.

  Les persones participants es declararan responsables de la veracitat de la informació presentada en el procés de sol·licitud. L’administració podrà requerir a les persones participants la documentació original acreditativa de les causes al·legades, així com el manteniment d’aquestes.

 7. Procediment de participació pel personal depenent d’altres administracions

  1. Per poder participar en la tramitació de la sol·licitud general de participació, el personal depenent d’altres territoris haurà de presentar l’anunci de participació mitjançant la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana. Juntament amb l’anunci s’haurà d’aportar la documentació requerida per a la realització de l’anunci. L’enllaç d’accés a aquesta plataforma estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació.
  2. Termini de presentació de l’anunci de participació: des del dia 14 de maig de 2024 fins al dia 21 de maig de 2024, tots dos inclusivament.
  3. Després de realitzar l’anunci de participació, i una vegada s’haja comprovat que la persona interessada compleix amb tots els requisits, se li donarà accés a la plataforma OVIDOC on podrà accedir amb el seu certificat digital per a tramitar la seua sol·licitud de participació.
  4. La persona participant haurà d’assenyalar, necessàriament, la comunitat autònoma de la qual depén. Documentació que cal aportar al moment de fer l’anunci de participació:
   • Certificació expedida l’any 2024 per l’òrgan competent de l’administració de la qual depén el centre en què tinga la seua destinació, amb indicació expressa de les dades següents:
    • Nom, cognoms i DNI.
    • Cos al qual pertany.
    • L’especialitat o especialitats de les quals és titular i té reconegudes.
    • Situació administrativa actual.
    • Destinació definitiva o, en defecte d’això, documentació acreditativa de la seua reincorporació o destinació definitiva en data d’1 de setembre de 2024.
   • Autorització per a consultar al Registre central de delinqüents sexuals o en defecte d’això certificat del Ministeri de Justícia que acredite la situació en este registre.
   • En cas que es participe des de la situació d’excedència, caldrà aportar una còpia de la sol·licitud de reingrés amb data d’efecte anterior o igual a l’1 de setembre de 2024 presentada en la seua administració educativa. El funcionariat de carrera que tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu o el tinga adjudicat, en virtut del procediment de provisió de llocs convocat per la seua administració educativa, amb data d’efectes d’1 de setembre de 2024, haurà d’acreditar esta situació abans de l’1 de juliol de 2024 mitjançant certificació emesa per l’òrgan competent de la seua administració en la qual s’indique que esta persona funcionària té destí definitiu i la data d’efectes d’aquest.
  5. El personal funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives únicament podrà participar en el procediment de comissions de servei per causes socials pels motius establits en els punts 1 a 9 de la present convocatòria.
  6. Si la sol·licitud no reunira els requisits establits o no s’acompanyara de la documentació exigida, es requerirà a la persona sol·licitant, a través del correu electrònic, perquè en un termini de 10 dies naturals esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fera, es procedirà a la seua exclusió.
  7. La concessió de comissió de serveis estarà condicionada a l’autorització prèvia de la seua administració d’origen, que serà recaptada d’ofici per la Direcció General de Personal Docent. No obstant això, la concessió podrà veure’s limitada per la inexistència de vacants suficients per a adjudicar al personal funcionari d’esta comunitat autònoma en situació d’expectativa de destí o en pràctiques.
 8. Termini de presentació de sol·licituds

  • Del dia 14 fins al dia 28 de maig de 2024, ambdós inclusivament. Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, no serà tinguda en compte cap sol·licitud ni cap modificació de la mateixa ni documentació referida a les causes al·legades.
   • Les persones participants per interés particular no hauran de presentar cap documentació.
  • Juntament amb la documentació, les persones participants presentaran una declaració responsable de la veracitat de la informació presentada.
  • Si la sol·licitud no reuneix els requisits, es requerirà a la persona sol·licitant, a través del correu electrònic declarat, perquè en un termini de deu dies naturals esmene la falta o adjunte els documents preceptius; en cas que no els acredite, la persona sol·licitant serà exclosa del procediment.
  • Si la documentació aportada per a justificar els motius de l’1 al 9 no acreditara adequadament aquests motius, la persona interessada passarà a participar pel punt 10 (interés particular) sempre que siga personal dependent de la Generalitat Valenciana. Les persones funcionàries d’altres administracions, en el cas que no acrediten adequadament els motius de sol·licitud numerats de l’1 al 9, quedaran excloses del procediment.
  • Per a la realització dels tràmits de sol·licitud s’emprarà la plataforma OVIDOC. L’enllaç d’accés a l’URL <https://ovidoc.edu.gva.es> estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (https://www.ceice.gva.es).
 9. Motius de participació

  Per a l’obtenció de destinació es valorarà la concurrència en les persones sol·licitants de les següents circumstàncies medicosocials, pel següent ordre de prioritat i tenint en compte el barem del procediment (annex IV):

  MOTIU DE SOL·LICITUD DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
  1. Per raons de violència sobre la dona o víctima de terrorisme Violència sobre la dona. Qualsevol dels següents:
  • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.
  • L’ordre de protecció.
  • Qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima.
  • Informe del Ministeri fiscal que indique l’existència d’indicis que és víctima de violència sobre la dona.
  • Informe dels Serveis Socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d’acollida destinats a víctimes de violència de gènere.

  Víctima del terrorisme s’acreditarà mitjançant la presentació de la còpia de la resolució corresponent del Ministeri de l’Interior.

  2. Per resolució de la Direcció General de Personal Docent, en la qual es prescriga el canvi a un altre lloc docent per l’existència de risc laboral causat per les condicions del lloc de treball docent, sobre la base de la proposta elevada per la Unitat de Resolució de Conflictes (URC)
  • Resolució definitiva de la directora general de Personal Docent per la qual es concedix el canvi de destinació.
  3. Per informe d’aptitud medicolaboral per al lloc de treball
  • Informe d’aptitud medicolaboral per al lloc de treball, expedit pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat Valenciana, en el qual es prescriga el canvi a un altre lloc docent per l’existència de risc laboral causat per les condicions del lloc de treball docent, i en determinats suposats d’adaptació del lloc. *Consulta més avall tota la informació relativa a aquest informe
  4. Per raó d’agressió cap al o a la docent.
  • Denúncia, una sol·licitud d’assistència jurídica a la Generalitat Valenciana, un informe de lesions o una altra documentació que permeta justificar l’acció denunciada. A més, serà necessari un informe de la Inspecció Territorial corresponent.

  5. Per malaltia que no exigisca la declaració d’incapacitat permanent quan la comissió de serveis puga suposar millora o reducció de la probabilitat de llicència per malaltia

  • La malaltia greu ha de ser una de les contemplades en el reial decret 1148/2011, de 29 de juliol.
  • Així mateix, es tindrà en compte qualsevol altra malaltia similar a les contemplades en aquest reial decret, prestant especial interés a les malalties rares
  • Tractaments de fertilitat.

  1 Annex I
  2 Informe mèdic segons l’annex II.

  6. Exercici d’un càrrec electe en les corporacions locals

  • Certificat expedit per la secretaria de la corporació local en què es faça constar aquesta circumstància. Excepcionalment, si no és possible acreditar aquesta condició en el termini previst, es podrà aportar el certificat en el termini de set dies naturals a partir de l’obtenció de l’acta.

  7. Per malaltia greu o discapacitat que requerisca l’ajuda de terceres persones del cònjuge, parella de fet, o de familiars convivents en primer o en segon grau, de consanguinitat o afinitat

  • La malaltia ha de ser una de les contemplades en el reial decret 1148/2011, de 29 de juliol.
  • Així mateix, es tindrà en compte qualsevol altra malaltia similar a les contemplades en aquest reial decret, prestant especial interés a les malalties rares

  També podran participar per aquest apartat els qui ostenten la condició de persona cuidadora en l’entorn familiar d’una persona en situació de dependència. (Persones beneficiàries del PIA)

  1 Informes mèdics actualitzats expedits amb posterioritat a l’1 de gener de 2024.
  2 Fotocòpia del llibre de família o documentació oportuna que acredite el grau de parentiu.
  3 Si es tinguera, el certificat del grau de discapacitat de la persona malalta.
  Així mateix, en els supòsits de malaltia de familiars diferents del cònjuge, parella de fet o fills i filles, s’haurà d’aportar la següent documentació:
  1 Una declaració responsable relativa a la necessitat d’atenció del familiar (Annex III).
  2 Informe dels serveis socials municipals o dels serveis mèdics en què s’especifique que la persona sol·licitant de la comissió de serveis es fa càrrec de la cura del familiar.
  Per a l’últim cas, haurà d’aportar-se Resolució d’aprovació del PIA.

  8. Per ser família educadora del País Valencià i tindre en acollida algun o alguna menor tutelada de la Generalitat nascuts amb posterioritat a l’1 de gener de 2008

  • Certificat emés pel servei territorial de la Generalitat Valenciana competent en matèria de protecció de menors.

  9. Per conciliació de la vida laboral i familiar per a la cura de fills o filles nascuts amb posterioritat a l’1 de gener de 2008.

  1 Fotocòpia del llibre de família o certificat de Registre Civil
  2 Si és el cas, sentència custòdia compartida
  *NOVETAT: Es considerarà la condició de la sol·licitant que estiga embarassada i que la data prevista de part siga anterior al 31 de gener de 2025. La documentació s’acreditarà amb el certificat mèdic de l’especialista Es tindrà en compte família nombrosa o monoparental a efectes del barem.

  10. Per interés particular (sols per a professorat amb definitiva al País Valencià a 1-9-2024)
  • No es requereix documentació.
 10. Sol·licitud d’informe del servei de prevenció de riscos laborals

  Les persones participants que sol·liciten la comissió de serveis i necessiten un informe de l’INVASSAT hauran de tenir en compte:

  • Si ja disposen d’un informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en què s’indique la seua vigència, o d’un informe que s’haja emés en el curs actual i continue vigent per al pròxim, adjuntaran aquest informe en la sol·licitud telemàtica i no cal que el tornen a demanar.
  • En cas que no es dispose d’informe, hauran de sol·licitar la valoració de la causa al·legada:
   • Per a sol·licitar l’informe corresponent, les persones interessades han d’emplenar la sol·licitud https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/01946_BI.pdf, que remetran mitjançant el tràmit Z a la unitat mèdica de la direcció territorial corresponent on es troben destinades en el curs 23-24.
   • Les persones interessades han d’adjuntar en la sol·licitud telemàtica de les comissions una còpia registrada de la sol·licitud de l’informe d’aptitud medicolaboral. Quan l’informe estiga completat, la Direcció General de Personal docent adjuntarà d’ofici l’informe d’aptitud medicolaboral a la sol·licitud.

   

 11. Comissió avaluadora i comissió tècnica

  Per a l’avaluació de les causes al·legades i de la documentació aportada, la Direcció General de Personal Docent designarà una o diverses comissions de valoració segons el nombre de participants.

  Aquestes comissions de valoració estaran integrades per un president o una presidenta i per quatre vocals, funcionaris i funcionàries en actiu dels cossos docents, i n’actuarà com a secretari o secretària la persona vocal de menor edat.

  La composició d’aquestes comissions es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es) i les persones membres estaran subjectes a les causes d’abstenció i/o recusació establides en els articles 23 i 24, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.

  D’altra banda, i amb la finalitat de resoldre els possibles dubtes i fixar criteris per a la valoració per part de les comissions de valoració, es constituirà una comissió tècnica, la qual estarà formada per les següents persones:

  1. Un subdirector o subdirectora general de la Direcció General de Personal Docent, per designació de la directora general de Personal Docent, que actuarà com a president/a.
  2. Dos caps de servei de la Direcció General de Personal Docent, que designarà la directora general de Personal Docent.
  3. Tres inspectors o inspectores d’educació, designades per la Inspecció General d’Educació.
  4. Tres metges o metgesses de les unitats mèdiques de personal docent no universitari, designades per la Direcció General de Personal Docent.
  5. Un tècnic o una tècnica relacionat amb la gestió de les comissions de serveis, designada per la Direcció General de Personal Docent, que actuarà com a secretari o secretària amb veu i vot, i tres tècnics o tècniques adscrits a les diferents direccions territorials d’educació, designats pels respectius directors o directores territorials d’educació.

  A les reunions d’aquesta comissió tècnica podran assistir dues persones de cadascun dels sindicats presents en la Mesa Sectorial d’Educació, amb veu, però sense vot.
  Per cada persona membre de la comissió, es nomenarà una altra suplent.

 12. Determinació de llocs

  S’oferiran per a aquest procediment els llocs vacants, així com els que resulten del present procediment, la cobertura dels quals es considere necessària d’acord amb la planificació educativa existent en el moment de l’adjudicació

 13. Petició telemàtica de centres

  1. A partir de l’1 de juliol de 2024 s’obrirà un termini de cinc dies naturals perquè el personal participant puga sol·licitar per via telemàtica les peticions concretes a centres o a localitats a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació i també a través d’OVIDOC.
  2. A l’efecte d’obtenció d’un lloc, les persones participants consignaran els codis de centres o de localitats i dels tipus de places que sol·liciten per ordre de preferència. Aquests codis figuren en l’annex V de la present resolució
  3. El nombre de peticions que cada participant podrà sol·licitar no podrà excedir de 300.
  4. Les peticions poden fer-se a un centre concret o localitat, i seran compatibles ambdues modalitats. Si es demana més d’una especialitat d’un mateix centre o localitat o si es demana un lloc amb caràcter itinerant, serà necessari repetir el centre o la localitat tantes vegades com llocs sol·licitats
  5. En cas de sol·licitar una localitat, s’entendrà que sol·liciten tots els seus centres i s’adjudicarà el primer centre de la localitat amb un lloc susceptible de ser cobert en comissió de serveis en el mateix ordre en què apareixen en l’annex V. Si respecte de tots els centres d’una localitat, es vol sol·licitar prioritàriament algun o alguns d’ells, aquests podran consignar-se com a peticions individualitzades per ordre de preferència, i a continuació consignar el codi corresponent a la localitat i lloc/especialitat; s’entendran incorporats a les seues peticions els centres restants en el mateix ordre en què apareixen publicats en l’annex V corresponent de la convocatòria, i sempre referits als centres que apareixen en aquest annex.
  6. No obstant això, els llocs de centres penitenciaris, centres de reeducació, els de centres docents de caràcter singular, per estar situats en zones socialment, culturalment i/o econòmicament desfavorides, que en l’annex V apareixen com a centres singulars, així com els llocs de centres d’Educació Especial i de centres de Formació de Persones Adultes, seran tots de petició voluntària i només s’adjudicaran si se sol·liciten expressament.
  7. Si els llocs que se sol·liciten tenen caràcter itinerant, s’haurà de fer constar aquesta circumstància en la casella corresponent.
  8. En el cas que es presente dins del termini i en la forma escaient més d’una sol·licitud, només es tindrà en compte l’última presentada.
  9. L’accés a l’aplicació telemàtica per a la petició de destinacions es realitzarà mitjançant un sistema d’identificació basat en les dades presents en el registre de personal. En el cas de participants d’altres administracions educatives s’utilitzarà la informació presentada en l’anunci de participació.

   

 14. Inalterabilitat de la sol·licitud, irrenunciabilitat i revocació

  1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació, així com el termini de sol·licitud de destins, aquestes no s’alteraran per cap concepte.
  2. Qualsevol dada omesa o consignada erròniament no podrà ser invocada per la persona participant a l’efecte de futures reclamacions, ni considerar per aquest motiu lesionats els seus interessos i drets.
  3. S’entendrà que la persona interessada desisteix de la seua participació en la convocatòria quan no formule una sol·licitud telemàtica de destins en el termini previst.
  4. Una vegada transcorregut el termini de sol·licitud telemàtica de destinacions no serà possible desistir de les sol·licituds efectuades.
  5. Les destinacions adjudicades del llistat definitiu seran irrenunciables. S’exceptua del cas anterior la concurrència de força major acreditada davant la Direcció General de Personal Docent, la decisió de l’administració convocant per raons organitzatives o la constatació de l’incompliment d’algun dels requisits per part de la persona docent.
  6. La falsedat o la inexactitud de les dades al·legades suposarà l’anul·lació o la revocació de la comissió de serveis concedida, sense perjudici de les responsabilitats que, si escau, puguen exigir-se.

   

 15. Llistes provisionals i definitives d’adjudicació de destinacions

  La Direcció General de Personal Docent publicarà la llista provisional d’adjudicació de destins en comissió de serveis en la plataforma OVIDOC i en la pàgina web.
  Les persones sol·licitants disposaran d’un termini de dos dies hàbils per a presentar reclamacions telemàtiques a través de la plataforma OVIDOC, i no podran presentar documents addicionals als adjuntats en la seua sol·licitud.
  En aquest mateix termini es podrà presentar la renúncia a l’adjudicació provisional i a la seua continuació en el procediment.
  Una vegada transcorregut aquest termini, i examinades les reclamacions i renúncies presentades, es publicarà la resolució definitiva d’adjudicació de destinacions en comissió de serveis.
  La concessió de la comissió de serveis sol·licitada, que és una facultat discrecional de l’Administració, estarà supeditada a l’existència d’una vacant determinada en el moment de la resolució d’aquesta convocatòria o a la necessitat específica d’acord amb la planificació educativa. També estarà supeditada al fet que la persona interessada estiga habilitada o posseïsca l’especialitat corresponent, a la valoració de les circumstàncies al·legades i degudament
  acreditades i a l’existència d’altres persones sol·licitants amb més dret.

 16. Concurrència de punts

  En cas d’empat de punts resultants del barem per a les causes 1 a la 9 establides en la base quarta, el criteri de desempat serà l’antiguitat del procediment selectiu en el que obtingueren la condició de funcionaris de carrera, i en cada procés, la puntuació obtinguda.

 17. Anul·lació

  Podrà anul·lar-se la comissió de serveis i, en conseqüència, el nomenament efectuat quan no s’ajuste a les bases de la convocatòria.

 18. Comissió de servei per al càrrec de directora o director

  La Direcció General de Personal Docent establirà el procediment per a la concessió de la comissió de serveis necessària a tot el personal funcionari que haja d’exercir el càrrec de director o directora en un centre en el qual no disposen de destinació definitiva.

  Barem 2024/2025

 19. Aclariments de conselleria per a les comissions de serveis:

  • En el cas d’embaràs, l’altre progenitor podrà al·legar aquesta situació perquè li siga valorada? En l’annex IV s’atorguen els punts per a malaltia greu (400 p.) i per a la malaltia lleu (200p). S’entén que són els serveis mèdics els que, atés el diagnòstic i al seu criteri professional catalogaran les malalties adduïdes per les persones participants.
  • Com es baremarà la gravetat en funció de si la malaltia és greu o lleu? La condició d’embaràs podrà valorar-se per la causa 9 (conciliació de la vida laboral i familiar per a la cura de fills…), quan siga la dona la sol·licitant i la data de part siga anterior al 31 de gener de 2025. En cap cas l’altre progenitor pot ser valorat en aquest supòsit d’embaràs.
  • És necessari que en el cas de sol·licitud per la causa 7 (cura d’un familiar diferent de cònjuge, parella de fet o fills i filles amb malaltia greu o discapacitat) siga convivent de la persona sol·licitant? No, no és necessari. En la convocatòria d’enguany el requisit d’acreditació del certificat d’empadronament ha desaparegut, per la qual cosa la persona sol·licitant presentarà una declaració responsable i un informe dels serveis socials especificant que es fa càrrec de la cura del familiar.
  • En el cas d’un docent que patisca una agressió, com es cometrà o sol·licitarà l’informe de la inspecció que requereix la convocatòria? En cas que es produïsca, la direcció del centre informarà l’inspector de zona que posteriorment, i sobre la base de la documentació presentada pel personal funcionari que l’ha patida, realitzarà un informe sobre el succeït.
  • Qui realitzarà la baremació la documentació sensible? En els casos de víctimes de violència de gènere, víctimes de terrorisme, haver patit agressió o per proposta de la Unitat de Resolució de Conflictes, seran baremats en els Serveis Centrals.
  • Es pot sol·licitar canvi d’especialitat en un mateix centre? Les causes que es contemplen en la convocatòria i el mateix esperit de la petició per part del personal funcionari d’una comissió de serveis, és precisament el canvi de centre que puga ajudar a donar resposta a les seues necessitats. Al·legant la causa 10 (interés particular) la persona sol·licitant podrà, com apareix en la convocatòria, sol·licitar comissió de servicis a un altre centre. No obstant això, si l’informe que presente la persona sol·licitant, acredita la necessitat de canvi d’especialitat, se’l podrà atendre per la causa 3, sempre que existisca una plaça que s’ajuste a la seua necessitat en el mateix centre on té la seua plaça definitiva.
 20. REIVINCICACIONS PENDENTS D’STEPV:

  • Poder demanar comissió per habilitacions transitòries a secundària.
  • Gradació de la puntuació en les malalties greus, per donar cobertura a casos que altres anys han quedat fora.
  • La possibilitat de demanar comissions de serveis per al cos d’Inspecció Educativa.
  • L’estudi de la possibilitat de participar en concurrència junt amb altres participants. A l’estil del Concurs de Trasllats.
  • La possibilitat de demanar comissions de serveis amb reducció de jornada però sense reducció de sou per a treballadors i treballadores que acrediten una malaltia greu. Així com comissions de serveis sense l’exercici de docència, també per malaltia greu, en aquest cas ocupant llocs de caràcter administratiu. Aquestes dues possibilitats, estan ja desenvolupades al País Basc.
  • L’ampliació dels organismes que poden certificar el risc laboral pel lloc de treball docent i que no siga exclusivament per part de la Unitat de Resolució de Conflictes (URC), ja que la seua actuació és lenta i no està garantit que puga elevar i emetre totes les propostes i informes.
  • Participants que demanen comissions de servei i, posteriorment, necessiten demanar una excedència a data d’1 de setembre. Que no tinguen problemes en la concessió.
 21. Guia de les comissions 2024 en PDF

  Descarrega’t aquesta guia en PDF.

Top