Borses docents

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent.

Publicat 30 abril 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací.

Borses de treballPaís Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Publicat 01 març 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací.

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent.

Publicat 07 gener 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací

País Valencià

Actualització de Borses de Personal No Docent

Publicat 30 octubre 2020

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

València
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Publicat 28 setembre 2020

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2020

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2020

València
Llistats definitius actualitzats a data 28/09/2020

País Valencià

Modificació de l’Addenda de l’acord d’Interins i instruccions sobre baixes per COVID-19 anteriors a la incorporació al lloc de treball

Publicat 01 setembre 2020

Acord de modificació de l’Addenda subscrita per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat, aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010.

HI incorpora la COVID-16 a les causes d’incapacitat laboral per a la reincorporació al lloc adjudicat, a més de les ja reconegudes de maternitat, paternitat, adopció o acollida.

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT SOBRE INCORPORACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DOCENT INTERÍ ADJUDICAT PRÈVIAMENT A l’INICI DE LES ACTIVITATS LECTIVES I QUE PRESENTE INCAPACITAT LABORAL TRANSITÒRIA PER LA COVID-19 PRÈVIA A LA SEUA PRESA DE POSSESSIÓ

 1. El personal funcionari docent interí al qual se li haja adjudicat lloc de treball prèviament a l’inici de les activitats lectives i presente incapacitat laboral transitòria per la Covid-19 prèvia a la seua presa de possessió i tenint en compte que no podrà prendre possessió de la plaça adjudicada per estar en situació d’IT.
  D’acord amb la modificació de l’Addenda subscrita per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010; se li reservarà la plaça adjudicada fins al moment de la seua alta mèdica. Durant aquest període el lloc de treball s’oferirà com una substitució indeterminada i serà cobert per una altra persona funcionària interina.
 2. El tràmit a efectuar per part del personal funcionari interí afectat per la Covid-19 que es troba en IT serà:
  • Comunicació a la Direcció Territorial corresponent, fins al dijous dia 3 de setembre a les 23,59 hores, a través dels següents correus electrònics:
   València
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) i .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
   Alacant
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
   Castelló
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
  • Adjuntaren baixa mèdica i/o certificat mèdic sobre aquest tema.
  • Comunicaran aquesta situació al centre docent assignat.
 3. Una vegada el personal funcionari interí estiga d’alta mèdica haurà de comunicar-ho a la Direcció Territorial corresponent a través del mateix correu electrònic i presentar-se en el centre docent assignat per a la seua presa de possessió, aportant còpia de l’alta mèdica

Instruccions en PDF

País Valencià

Actualització dels requisits de titulació de l’especialitat de Llengua Castellana i Literatura

Publicat 29 juliol 2020

País Valencià

Incorporació a les borses de personal que ha treballat en el curs 2019/2020 en llocs difícil cobertura

Publicat 28 juliol 2020

Incorporació a les borses de treball de personal docent de les persones que han accedit a llocs docents en el curs 2019/2020 a través del procediment de difícil cobertura:

País Valencià

Regulació del llistat d’adjudicació de Cultura Clàssica

Publicat 16 juliol 2020

Reclamacions
Contra el llistat provisional d’adjudicació de Cultura Clàssica es podran presentar reclamacions des de les 00.00 hores del 17 de juliol de 2020 fins a les 23.59 hores del 21 de juliol de 2020, a través del correu electrònic de provisió de Personal Docent: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

 

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Bolsas Docentes – STES Intersindical

 • Cantabria | Profesorado de Secundaria: Alemán.


  Resolución de 26de noviembre de 2021, del Director General de Personal Docente y Ordenación Académica por la que se convoca extraordinariamente ofrecimiento para nombramientos interinos/as de la especialidad de Alemán (012), del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria(0590).

  Resolución | Descargar

  ACCESO AL FORMULARIO PARA REALIZAR LA SOLICITUD


  NOTA: El acceso estará disponible desde las 09:00 horas del día 29 de noviembre de 2021, hasta las 14:00 horas del día 30 de noviembre de 2021. IMPORTANTE: por problemas técnicos el ofrecimiento se abrirá hoy a las 10:30 y estará disponible hasta las 15:00 horas del día 30 de noviembre. 

  NOVEDAD: Aquellas personas que ya figuren en la lista de interinidad de la especialidad convocada, serán automáticamente excluidas de su participación en el procedimiento.

 • Exterior | Profesorado visitantes en Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos e Irlanda para el curso académico 2022-23

  Plazo de presentación de solicitudes: ABIERTO desde el 29 de noviembre de 2021 hasta el 21 de diciembre de 2021

  Modalidades

  Enseñanza infantil, primaria y secundaria.

  Destinatarios

  Titulados según lo establecido en el Anexo IIPDF de la convocatoria.

  Número de plazas

  623 plazas, distribuidas por países, estados y provincias en el Anexo I de la convocatoria.

  Esta cifra podrá modificarse al alza o a la baja, en función de las necesidades de las autoridades educativas contratantes.

  Requisitos

  Todos los requisitos deberán cumplirse con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

  Requisitos generales

  • Tener nacionalidad española.
  • No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia.

  Principales requisitos específicos por país

  • Estados Unidos:
  1. No tener nacionalidad estadounidense ni disponer de cualquier tipo de estatus migratorio de residencia o empleo en Estados Unidos ni estar tramitando su solicitud.
  2. Acreditar un nivel B1PDF de inglés.
  3. Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en el Anexo II para Estados Unidos en cualquiera de los estados.
  4. Disponer de, al menos, dos años de experiencia docente, a jornada completa, en enseñanza reglada no universitaria, a partir del curso 2014-2015, en los niveles educativos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional o en Enseñanzas de régimen especial (Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Artísticas) y Educación de Adultos. Parte de dicha experiencia docente, según la legislación estadounidense en materia de expedición de los visados de cooperación educativa y cultural J1, ha de comprender el curso lectivo 2021-2022 en el momento de realizar la solicitud, previendo una duración de, al menos, 8 meses en dicho curso escolar en centros educativos en España, de titularidad española en el extranjero o que impartan enseñanzas regladas del sistema educativo español. Aquellos solicitantes que no cumplan esta última condición deberán acreditar la realización de estudios de posgrado en el ámbito educativo, o en su área de especialización académica, cuya finalización tenga lugar durante los doce meses posteriores a la presentación de la solicitud para estas plazas. Para que un candidato pueda resultar seleccionado deberá haber cumplido este requisito con anterioridad al dictado de la Resolución de concesión por parte de la Secretaría de Estado de Educación.
  5. No haber sido profesor visitante en Estados Unidos en el curso 2020-2021 ni ser profesor visitante en Estados Unidos, Canadá, Irlanda o Reino Unido durante el curso 2021-2022 a través de las convocatorias del MEFP.
  • Canadá:
  1. No tener la nacionalidad canadiense ni disfrutar de residencia permanente en Canadá.
  2. Acreditar un nivel B2 de inglés.
  3. Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en el Anexo II para Canadá.
  4. Disponer de, al menos, dos años de experiencia docente, a jornada completa, en enseñanza reglada no universitaria en los niveles educativos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional o en Enseñanzas de régimen especial (Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Artísticas) y Educación de Adultos. No se computarán periodos inferiores a un total de 8 m eses a jornada completa por curso escolar. Parte de dicha experiencia docente, según los requisitos de la administración educativa canadiense, ha de comprender el curso lectivo 2021-2022 en el momento de realizar la solicitud, previendo una duración de, al menos, 8 meses en dicho curso escolar en centros educativos en España, de titularidad española en el extranjero o que impartan enseñanzas regladas no universitarias del sistema educativo español.
  5. No ser, o no haber sido, profesor visitante en Estados Unidos, Canadá, Irlanda o Reino Unido, a través de convocatoria del MEFP, en los cursos académicos 2020-2021 o 2021-2022.
  6. No haber participado en dos convocatorias en el programa de profesorado visitante en Canadá.
  7. No haber ejercido la docencia en Alberta ni estar en posesión del Interim Professional Certificate o del Permanent Professional Certificate.
  • Emiratos Árabes Unidos:
  1. Acreditar un nivel B2 de inglés o árabe.
  2. Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en el Anexo II para Emiratos Árabes Unidos.
  3. Disponer de, al menos, un año de experiencia docente, a jornada completa, en enseñanza reglada no universitaria en los niveles educativos de Educación Primaria, Secundaria, Formación Profesional o Enseñanza en Escuelas Oficiales de Idiomas.
  • Irlanda:
  1. Acreditar un nivel C1 de inglés.
  2. Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en el Anexo II para Irlanda.
  3. Estar en posesión del título de máster que habilita para el ejercicio de la función docente en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, del Certificado de Aptitud Pedagógica, o equivalente.
  4. Disponer de, al menos, dos años de experiencia docente, a jornada completa, en enseñanza reglada no universitaria en los niveles educativos de educación primaria, secundaria, formación profesional o Enseñanza en Escuelas Oficiales de Idiomas.

  Méritos

  La adecuación de los perfiles de los candidatos para cada ámbito geográfico se ajustará a los méritos preferentes que se relacionan en el Anexo II, aspecto este que ha de ser tenido en cuenta por el solicitante al realizar su solicitud y seleccionar destino.

  Solo se tendrán en cuenta aquellos méritos alegados, y debidamente acreditados, obtenidos con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

 • Asturias | Bolsa para prof. de Secundaria, PFP y Profesorado de EOIs

  Especialidades que se convocan

  590 – Profesores de enseñanza secundaria: Sistemas electrotécnicos y automáticos
  0591 – Profesores técnicos de formación profesional: Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico
  0592 – Profesores de escuelas oficiales de idiomas: Inglés

  Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se aprueba la convocatoria para la elaboración de bolsas de aspirantes a interinidad de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo.

  Resolución (pdf)


  Presentación de solicitudes 

  • Plazo: del 22 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 (ambos inclusive).
  • DIRIGIDAS A:

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
  Dirección General de Personal Docente
  Plaza de España, Nº 5, 33007, Oviedo

 • Navarra | Contratación extraordinaria de personal docente (Llamamientos Web). Desde las 14:00 del jueves hasta las 8:30 del viernes.

  0590/ALEMÁN/EUSKERA – 05 Perfil Inglés C1.

  0597/PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA/CASTELLANO (PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA PCPIE)

  Accede a toda la información en: https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Llamamientos-Web-Contratacion-personal-docente

 • Exterior. Francia | Sustitución Prof. de Secundaria de Lengua Castellana y Literatura

  OFERTA DE SUBSTITUCIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN LA SECCIÓN INTERNACIONAL ESPAÑOLA DE SAINT JEAN DE LUZ (Hendaye, Francia)

  PLAZAS POR CUBRIR

  La Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia efectúa la siguiente oferta a profesorado interesado en cubrir una vacante como substituto/a docente en una plaza de Lengua castellana y Literatura (0590-004) con el siguiente perfil:

  Plaza propuesta:

  -Centro: Sección Internacional Española de Saint Jean de Luz (Hendaye, Francia)

  -Cuerpo: Profesores de Enseñanza Secundaria

  -Especialidad: Lengua castellana y Literatura (0590-004)

  -Horario: A tiempo completo

  -Incorporación: inmediata

  -Duración prevista: hasta el 24/12/2021