Borses docents

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent.

Publicat 07 gener 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací

País Valencià

Actualització de Borses de Personal No Docent

Publicat 30 octubre 2020

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

València
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Publicat 28 setembre 2020

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2020

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2020

València
Llistats definitius actualitzats a data 28/09/2020

País Valencià

Modificació de l’Addenda de l’acord d’Interins i instruccions sobre baixes per COVID-19 anteriors a la incorporació al lloc de treball

Publicat 01 setembre 2020

Acord de modificació de l’Addenda subscrita per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat, aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010.

HI incorpora la COVID-16 a les causes d’incapacitat laboral per a la reincorporació al lloc adjudicat, a més de les ja reconegudes de maternitat, paternitat, adopció o acollida.

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT SOBRE INCORPORACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DOCENT INTERÍ ADJUDICAT PRÈVIAMENT A l’INICI DE LES ACTIVITATS LECTIVES I QUE PRESENTE INCAPACITAT LABORAL TRANSITÒRIA PER LA COVID-19 PRÈVIA A LA SEUA PRESA DE POSSESSIÓ

 1. El personal funcionari docent interí al qual se li haja adjudicat lloc de treball prèviament a l’inici de les activitats lectives i presente incapacitat laboral transitòria per la Covid-19 prèvia a la seua presa de possessió i tenint en compte que no podrà prendre possessió de la plaça adjudicada per estar en situació d’IT.
  D’acord amb la modificació de l’Addenda subscrita per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010; se li reservarà la plaça adjudicada fins al moment de la seua alta mèdica. Durant aquest període el lloc de treball s’oferirà com una substitució indeterminada i serà cobert per una altra persona funcionària interina.
 2. El tràmit a efectuar per part del personal funcionari interí afectat per la Covid-19 que es troba en IT serà:
  • Comunicació a la Direcció Territorial corresponent, fins al dijous dia 3 de setembre a les 23,59 hores, a través dels següents correus electrònics:
   València
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) i .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
   Alacant
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
   Castelló
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
  • Adjuntaren baixa mèdica i/o certificat mèdic sobre aquest tema.
  • Comunicaran aquesta situació al centre docent assignat.
 3. Una vegada el personal funcionari interí estiga d’alta mèdica haurà de comunicar-ho a la Direcció Territorial corresponent a través del mateix correu electrònic i presentar-se en el centre docent assignat per a la seua presa de possessió, aportant còpia de l’alta mèdica

Instruccions en PDF

País Valencià

Actualització dels requisits de titulació de l’especialitat de Llengua Castellana i Literatura

Publicat 29 juliol 2020

País Valencià

Incorporació a les borses de personal que ha treballat en el curs 2019/2020 en llocs difícil cobertura

Publicat 28 juliol 2020

Incorporació a les borses de treball de personal docent de les persones que han accedit a llocs docents en el curs 2019/2020 a través del procediment de difícil cobertura:

País Valencià

Regulació del llistat d’adjudicació de Cultura Clàssica

Publicat 16 juliol 2020

Reclamacions
Contra el llistat provisional d’adjudicació de Cultura Clàssica es podran presentar reclamacions des de les 00.00 hores del 17 de juliol de 2020 fins a les 23.59 hores del 21 de juliol de 2020, a través del correu electrònic de provisió de Personal Docent: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

 

País Valencià

Correcció d’errades a l’acreditació dels requisits específics per a personal en borses que no va superar la primera prova de l’oposició 2016 i 2018

Publicat 19 juny 2020

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Bolsas Docentes – STES Intersindical

 • Cantabria | Se convocan ofrecimientos para Prof. de Secundaria y PTFP (plazo acaba mañana)

  FORMULARIO PARA REALIZAR LA SOLICITUD

  Plazo de solicitudes hasta las  las 14:00 horas del día 19 de enero 


 • Navarra | [En euskera] Profesorado de Secundaria y PTFP

  APERTURA DE LISTAS ESPECÍFICAS ENERO 2021 DOCENCIA EN EUSKERA

  Resolución12/2021, de 14 de enero, por la que se convocan procedimientos para la apertura de listas específicas y para la constitución de relaciones de aspirantes en determinadas especialidades e idiomas, para la contratación temporal en puestos de trabajo docente al servicio del Departamento de Educación.

  Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
  · Alemán
  · Filosofía
  · Francés
  · Griego
  · Informática
  · Inglés
  · Latín
  · Lengua Castellana y Literatura
  · Música
  · Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
  · Tecnología

  Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional
  · Operaciones y Equipos de Producción Agraria
  · Sistemas y Aplicaciones Informáticas

 • Galicia | Profesorado de secundaria y FP

  Resolución do 15 de xaneiro de 2021 pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario 590109 Navegación e Instalacións Mariñas e de profesores técnicos de formación profesional 591210 Máquinas, Servizos e Produción.

  Prazo de presentación de solicitudes: desde o LUNS día 18 de xaneiro ata o día 20 de xaneiro de 2021, ambos incluídos.

  Procedimiento:

  Como cubrir a solicitude de inscrición:

  1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A que estará dispoñible LUNS día 18 de xaneiro de 2021.

  2º. Premer na icona “Tramitar en liña”

  Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (base terceira da resolución de convocatoria).

  3º. Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar documentación, asinar e presentar no rexistro e obter recibo.

  4º Lembre que deberá anexar coa solicitude e a restante documetación establecida na resolución a xustificación do pagamento das taxas polo que deberá ter realizado o seu pagamento antes de presentar a solicitude na sede.

  Por cada especialidade na que desexa inscribirse deberá formular unha solicitude, anexar a documentación e realizar un pagamento de taxas.

  (Códigos: Consellería de Cultura, Educación e Universidade, código 07; Delegación de ServizosCentrais, código 13; Servizo de Secretaría, código 01; taxa denominación, solicitude de inscriciónnas listas para a cobertura con carácter temporal de postos de traballo na administración daComunidade Autónoma: código 300301).Os dereitos de inscrición nas listas serán de 18,04 euros. Si se elixe a opción telemática, no portal de Internet da Axencia Tributaria de Galicia (https://ovt.atriga.gal)

  Non se admitirá ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procemento ED003A.

  Resolución do 13 de outubro de habilitación do procedemento ED003A (DOG https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201021/AnuncioG0598-151020-0003_gl.pdf)

 • Málaga | Profesorado de Danza: Escenificación aplicada a la danza y Educación postural

  Resolución de 15 de enero de 2021 por la que se realiza convocatoria pública urgente para seleccionar profesorado especialista en el Conservatoria Superior de Danza “Ángel Pericet” y en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, para el curso 2020/2021.

  Plazo de solicitud hasta el 22 de enero

 • Exterior | Programa de Profesores visitantes (EEUU, Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos e Irlanda). Abierto plazo de 21/12 a 13/01)

  Curso 2021-2022

  Plazo de presentación de solicitudes:ABIERTO desde el 21 de diciembre de 2020 hasta el 13 de enero de 2021 a las 14:00

  Acceso al servicio online | Acceso a web oficial

  Extracto de la convocatoria, publicado en BOE de 18/12/2020: Extracto de la Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas para profesorado visitante español en el exterior para el curso académico 2021-2022

  PRÓXIMA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

  Fase del proceso: Pendiente de publicación, en breve, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

  Antes de la apertura del plazo de inscripción y registro de solicitudes, los candidatos pueden darse de alta en Profex y rellenar su currículum con los méritos que deseen aportar (ver sección “Documentación acreditativa de méritos” en el apartado “Información sobre la solicitud” de esta página web). Se ruega a los candidatos que sigan las indicaciones que se detallan paso a paso en el documento Instrucciones para el alta en Profex y la cumplimentación del curriculum PDF para evitar defectos que puedan resultar en la exclusión de su solicitud.

  Las plantillas que deben emplearse para el Curriculum Vitae en inglés están alojadas en el apartado Información de la solicitud” / “Documentación” / “Documentación acreditativa de requisitos”.

  Presentación resumen sobre el programa y la convocatoria para el curso 2021-2022

  Información general

  Descripción

  A través de este programa se puede solicitar una plaza para trabajar como profesor visitante en diversos países.

  Modalidades

  Enseñanza infantil, primaria y secundaria.

  Destinatarios

  Titulados según lo establecido en el Anexo II PDF de la convocatoria.

  Número de plazas

  602 plazas, distribuidas por países, estados y provincias en el Anexo I PDF de la convocatoria.

  Esta cifra podrá modificarse al alza o a la baja, en función de las necesidades de las autoridades educativas contratantes.

  Requisitos

  Todos los requisitos deberán cumplirse con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

  Requisitos generales

  • Tener nacionalidad española.
  • No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia.

  Requisitos específicos por país

  • Estados Unidos:
  1. No tener nacionalidad estadounidense ni disponer de cualquier tipo de estatus migratorio de residencia o empleo en Estados Unidos ni estar tramitando su solicitud.
  2. Acreditar un nivel B1 PDF de inglés.
  3. Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en el Anexo II para Estados Unidos en cualquiera de los estados.
  4. Disponer de, al menos, dos años de experiencia docente, a jornada completa, en enseñanza reglada no universitaria, a partir del curso 2013-2014, en los niveles educativos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional o en Enseñanzas de régimen especial (Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Artísticas) y Educación de Adultos.Parte de dicha experiencia docente, según la legislación estadounidense en materia de expedición de los visados de cooperación educativa y cultural J1, ha de comprender el curso lectivo 2020-2021 en el momento de realizar la solicitud, previendo una duración de, al menos, 8 meses en dicho curso escolar en centros educativos en España, de titularidad española en el extranjero o que impartan enseñanzas regladas del sistema educativo español. Aquellos solicitantes que no cumplan esta última condición deberán acreditar la realización de estudios de posgrado en el ámbito educativo, o en su área de especialización académica, cuya finalización tenga lugar durante los doce meses posteriores a la presentación de la solicitud para estas plazas. Para que un candidato pueda resultar seleccionado deberá haber cumplido este requisito con anterioridad al dictado de la Resolución de concesión por parte de la Secretaría de Estado de Educación.
  5. No haber sido profesor visitante en Estados Unidos en el curso 2019-2020 ni ser profesor visitante en Estados Unidos, Canadá o Reino Unido durante el curso 2020-2021 a través de las convocatorias del MEFP.
  • Canadá:
  1. No tener la nacionalidad canadiense ni disfrutar de residencia permanente en Canadá.
  2. Acreditar un nivel B2 PDF de inglés.
  3. Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en el Anexo II para Canadá.
  4. Disponer de, al menos, dos años de experiencia docente, a jornada completa, en enseñanza reglada no universitaria en los niveles educativos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional o en Enseñanzas de régimen especial (Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Artísticas) y Educación de Adultos.
  5. No ser, o no haber sido, profesor visitante en Estados Unidos, Canadá o Reino Unido, a través de convocatoria del MEFP, en los cursos académicos 2019-2020 o 2020-2021.
  • China:
  1. Acreditar un nivel B2 de inglés o chino.
  2. Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en el Anexo II para China.
  3. Estar en posesión del título de máster que habilita para el ejercicio de la función docente en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, del Certificado de Aptitud Pedagógica, o equivalente.
  4. Disponer de, al menos, un año de experiencia docente, a jornada completa, en enseñanza reglada no universitaria en los niveles educativos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanza en Escuelas Oficiales de Idiomas.
  • Emiratos Árabes Unidos:
  1. Acreditar un nivel B2 de inglés o árabe.
  2. Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en el Anexo II para Emiratos Árabes Unidos.
  3. Disponer de, al menos, un año de experiencia docente, a jornada completa, en enseñanza reglada no universitaria en los niveles educativos de Educación Primaria, Secundaria, Formación Profesional o Enseñanza en Escuelas Oficiales de Idiomas.
  • Irlanda:
  1. Acreditar un nivel C1 PDF de inglés.
  2. Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en el Anexo II para Irlanda.
  3. Estar en posesión del Título de máster que habilita para el ejercicio de la función docente en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, del Certificado de Aptitud Pedagógica, o equivalente.
  4. Disponer de, al menos, dos años de experiencia docente, a jornada completa, en enseñanza reglada no universitaria en los niveles educativos de educación primaria, secundaria, formación profesional o Enseñanza en Escuelas Oficiales de Idiomas.

  Méritos

  La adecuación de los perfiles de los candidatos para cada ámbito geográfico se ajustará a los méritos preferentes que se relacionan en el Anexo II, aspecto este que ha de ser tenido en cuenta por el solicitante al realizar su solicitud y seleccionar destino.

  Sólo se tendrán en cuenta aquellos méritos alegados, y debidamente acreditados, obtenidos con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

  Dotación

  La remuneración percibida por los candidatos seleccionados variará en función de la autoridad educativa contratante, su experiencia docente y su formación académica.

  Los candidatos seleccionados para Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos e Irlanda deberán asumir los costes del viaje para su incorporación al centro educativo de destino, así como cualquier otro gasto derivado de la obtención del visado, del permiso de trabajo, o de la documentación que le sea requerida.

  El profesorado visitante destinado en China recibirá una ayuda de un máximo de 10.000 yuanes para gastos de viaje, sufragados por las autoridades educativas chinas. Asimismo, los centros escolares a los que vaya destinado el profesorado en China proporcionarán alojamiento en las dependencias destinadas al profesorado.