DOGV Capçaleres

DOGV del 15 novembre 2017

DOGV de 15/11/2017, Núm 8170

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d’orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Plasticidad de la inhibición perisomática de neuronas piramidales de corteza prefrontal: impacto del stress peripubertal e implicación en desórdenes psiquiátricos. CPI-17-315» finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevas estrategias sintéticas para la preparación de haptenos y conjugados de biotoxinas. CPI-17-316», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 175/2017, de 10 de novembre, del Consell, pel qual es disposa el cessament, a petició pròpia, de Josep Joan Vidal Borrás com a sotssecretari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 176/2017, de 10 de novembre, del Consell, pel qual nomena José Villar Rivera sotssecretari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2017, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió d’una plaça de professorat contractat doctor en l’àrea de coneixement d’Expressió Gràfica en l’Enginyeria, convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de 24 de juliol de 2017.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades del Decret 168/2017, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s’autoritza la implantació i supressió de nous ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, Universitat de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat Miguel Hernández d’Elx, en el curs 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 d’agost de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana indicats en l’annex.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica el termini de presentació de la documentació justificativa establit en la Resolució de 5 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l’àmbit musical per a l’exercici pressupostari de 2017.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual s’estableix doble torn de realització de la prova de segona fase de grau mitjà de coneixements de valencià de la seu d’Orihuela.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Correcció d’errades de la licitació número CNMY17/CD81S/84. Servei d’assegurança de repatriació per als auxiliars de conversació durant el curs escolar 2017-2018.