Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Oposicions País Valencià

Oposicions 2020: convocatòria del cos d’inspecció

16 gener 2020

Publicada al DOGV la convocatòria d’oposicions per al cos d’inspectors d’Educació:
ORDRE 1/2020, de 7 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors d’Educació.

Oposicions País Valencià


Oposicions Comunitats AutònomesOposicions País Valencià

Convocatòria d’oposicions docents de la Diputació de València

25 novembre 2019

El BOE d’avui publica els terminis per a presentar les sol·licituds de participació i el BOP del 24 de juliol la convocatòria.
Termini: 20 dies hàbils a comptar des de demà, 26 de novembre

Lloc de presentació de les sol·licituds: com diu la convocatòria publicada al BOP, preferentment en en el Registre General (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Consulta el BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/25/pdfs/BOE-A-2019-16915.pdf
Consulta el BOP amb les diferents convocatòries: https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll

Places convocades

  • Tres plazas de Profesor/a Técnico/a (Ingeniería Técnica Forestal), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Dos plazas de Profesor/a Técnico/a (Ingeniería Técnica Agrícola), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Una plaza de Profesor/a de Primaria (Maestro/a con la especialidad de Música), perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnico/a Medio/a, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Dos plazas de Profesor/a de Primaria (Maestro/a con la especialidad de Pedagogía Terapéutica), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Tres plazas de Profesor/a de Primaria (Maestro/a con la especialidad de Educación Infantil), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Cuatro plazas de Profesor/a de Secundaria (Ingeniero/a Agrónomo/a), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Superiores, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Dos plazas de Profesor/a de Secundaria (Inglés Técnico), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Superiores, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre

Sol·licituds i admissió d’aspirants

En les sol·licituds per a prendre part en la present oposició, les quals hauran d’estar omplides degudament, els aspirants manifestaran que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en la base tercera i, si és el cas, en la base quarta, referides a la data de terminació del termini de presentació de sol·licituds; es dirigiran al Sr. president de la Diputació i hauran de presentar-se en el Registre General (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, degudament reintegrades, dins del termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

La sol·licitud per a prendre part en el present procés haurà d’omplir-se preferentment per mitjans telemàtics a través del tràmit que es troba en la pàgina web, http://www.dival.es/personal. Una vegada omplida haurà de ser impresa, firmada i presentada en format paper en el termini fixat a aquest efecte i en els llocs descrits en el paràgraf anterior. Les sol·licituds generades telemàticament i que no siguen presentades en els llocs i els modes previstos no conferiran cap dret per al sol·licitant.

Així mateix, el personal aspirant podrà utilitzar el model original de sol·licitud en paper que es troba en el Registre General de la Diputació de València o en el Punt d’Atenció i Informació de Personal (carrer Hug de Montcada, núm. 9, València).Oposicions País Valencià

Directrius a la Inspecció d’Educació per a la supervisió de la fase de pràctiques

24 octubre 2019

Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per les quals s’estableixen directrius a la Inspecció d’Educació per a la supervisió de la fase de pràctiques i l’avaluació de les persones que han sigut nomenades funcionàries en pràctiques en el curs 2019/2020


Oposicions País Valencià

Assemblees professorat en pràctiques en situació d’embaràs, maternitat o paternitat i altres situacions especials

18 octubre 2019

STEPV convoca assemblees específiques per al funcionariat en pràctiques en determinades situacions especials previstes en la normativa: embaràs, embaràs de risc, maternitat, paternitat, baixes per accident laboral, etc.

Elx, dimarts 22 d’octubre, Seu STEPV (Maximilià Thous, 121),  17:30h
Benidorm, dimarts 22 d’octubre, IES Beatriu Fajardo, 17:30h
Algorfa, dimarts 22 d’octubre, CEIP Miguel de Cervantes, 17:30h
Alacant, dilluns 21 d’octubre, Seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12), 11:30h i 17:30h
Alcoi, dimecres 23 d’octubre, Seu STEPV (Oliver, 1-5é dreta), 17:30h
Petrer, dimecres 23 d’octubre, IES Azorín, 17:30h
Dénia, dimecres 23 d’octubre, IES Maria Ibars, 17:30h

Castelló, dimarts 22 d’octubre, Seu de STEPV (Marqués de Valverde, 8), 11h i 17:30h

Port de Sagunt, dimarts 22 d’octubre, Escola de Música (C/ Papa Alexandre VI), 17:30h
València, dimarts 22 d’octubre, Seu del Sindicat (Juan de Mena, 18-baix), 11h
València, dijous 24 d’octubre. Seu del Sindicat (Juan de Mena, 18-baix), 17:30h.
Alzira, dimecres 23 d’octubre, Seu STEPV (Plaça del Sufragi 11, Ent A i B.). 17:30h
Gandia, dimarts 22 d’octubre, Seu STEPV (Av. d’Alacant, 18, 1r). 17:30h
Xàtiva, dimarts 22 d’octubre, Seu STEPV (Portal del Lleó nº 8, 2n). 17:30h
Ontinyent, dijous 24 d’octubre, CEIP Martínez Valls. 17:30h
Bunyol, dimecres 23 d’octubre, CEIP Cervantes, 17:30h
Llíria, dimecres 23 d’octubre, IES Camp de Túria/EOI. 17:30hGuies