Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Concurs oposició - aportació de documentació acreditativa de mèrits (Procediment d’estabilització)

09 març 2023

Es recorda que a partir de demà dia 10 de març de 2023, les persones que tinguen cita prèvia per a l’aportació de mèrits podran accedir al tràmit respectant la data i hora assignada pel sistema d’assignació de torns.

Si encara no ha sol·licitat cita prèvia se li recorda que pot sol·licitar-la a través del següent enllaç des de les 10 hores del dia 21 de febrer de 2023 fins a les 15 hores del 21 de març de 2023, https://eturnos.gva.es/eturnos-front/EDUMERIT23/index.html?idioma=ca

Més informació https://estabilizacion-edu.gva.es/index.htmlOposicions Acces a catedres

Catedràtics Secundària i EOI (2022) - llistes informatives de puntuacions del barem de mèrits

14 febrer 2023


D’acord amb la base 7 de l’Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d’Idiomes, es procedeix a la publicació, per cos i especialitat, de les llistes de puntuacions a efectes informatius.

Contra aquestes llistes NO es podrà interposar cap recurs ni al·legació ja que prèviament cal realitzar l’avaluació docent per part de la Inspecció General d’Educació.

Més informació a l’apartat “Llistes de puntuacions”:

  2022 Cos de Catedràtics d’Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d’Idiomes (accés)


Oposicions Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Termini de presentació de les sol·licituds a les oposicions 2023

11 febrer 2023

Segons la resolució enviada per la Conselleria, s’estableix el termini següent:

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 20 de febrer de 2023, a les 10.00 hores, fins el dia 20 de març de 2023, a les 15.00 hores.

Les sol·licituds s’emplenaran mitjançant el model oficial de sol·licitud en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació (http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones) o (https://estabilizacion-edu.gva.es).

Les sol·licituds hauran d’emplenar-se, obligatòriament, en seu electrònica utilitzant qualsevol dels sistemes d’identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica i hauran de realitzar-se els següents tràmits:

1r Emplenament, acreditació de requisits, pagament de taxes i registre de la sol·licitud de participació, dins del termini comprés entre les 10:00 hores del dia 20/02/2023 y les 15:00 hores del dia 20/03/2023.

2n Petició de cita prèvia telemàtica per a l’aportació de documentació acreditativa dels mèrits, en el termini comprés entre les 10:00 hores del dia 21/02/2023 i les 15: hores del dia 21/03/2023.

3r Aportació de la documentació acreditativa dels mèrits per a cada especialitat sol·licitada, en la data assignada al sol·licitar la cita prèvia.

No serà vàlida la presentació de la sol·licitud ni dels documents per mitjans diferents als establits en la convocatòria, excepte quan l’Administració ho requerisca específicament. El personal participant es responsabilitzarà de la veracitat dels documents

Igualment, les persones que inicien el procés d’inscripció telemàtica però, havent pagat la taxa, no el finalitzen registrant la sol·licitud en el termini indicat en el punt primer d’aquesta resolució, es tindran per no presentades en termini. La no presentació de la sol·licitud, així com no realitzar el pagament de les taxes en el temps i forma establit, suposarà la inadmissió o exclusió de la persona aspirant, que perdrà qualsevol dret de participació en aquest procediment selectiu.
Oposicions Acces a catedres

CATEDRÀTICS 2018 - llista de persones aspirants seleccionades després d’execució dels recursos d’alçada interposats

19 gener 2023

S’han publicat una correcció d’errors de les llistes de persones seleccionades en els procediments selectius convocats per Ordre 14/2018 i Ordre 15/2018, després d’execució dels recursos d’alçada estimats per resolució de la Directora General de Personal Docent,en les especialitats de Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques.


Més informació als apartats “Llista de persones aspirants seleccionades després d’execució dels recursos d’alçada interposats”:


Oposicions Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Convocatòria de concurs oposició a secundària i resta de cossos (segons Llei Iceta)

29 desembre 2022

Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu de concurs oposició als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors de Música i Arts Escèniques.

Termini d’inscripció
El termini d’inscripció es publicarà per Resolució de la Directora General de Personal Docent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


Oposicions Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Decret d’ampliació de l’oferta pública d’ocupació de 2022

29 desembre 2022

El DOGV ha publicat aquest decret per a incorporar a les oposicions de 2022 cinc places que corresponen a les especialitats següents:

- 1 plaça d’Èuscar (EOI)
- 1 plaça de Dansa Aplicada a l’Art Dramàtic (Professors de Música i Arts Escèniques)
- 3 places de Joieria i Orfebreria (Professors d’Arts Plàstiques i Disseny)

Decret 228/2022, de 23 de desembre, del Consell, pel qual s’amplia l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per a l’any 2022, pel que fa als processos d’estabilització previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, aprovada pel Decret 70/2022, de 27 de maigOposicions Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Procediment d’estabilització (concurs de mèrits): aportació de documentació acreditativa de mèrits

23 desembre 2022

S’ha obert el termini per a l’aportació de la documentació acreditativa dels mèrits declarats en la declaració responsable adjunta en la inscripció. L’aportació haurà de realitzar-se en la data assignada pel sistema d’assignació de torns.

Si encara no ha sol·licitat cita prèvia se li recorda que pot sol·licitar-la a través del següent enllaç des del 22 de novembre de 2022 fins al 13 de gener de 2023, enllaçOposicions Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Correcció d’errades de la convocatòria del concurs de mèrits del procediment selectiu extraordinari d’estabilització

04 desembre 2022

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 66/2022, de 15 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu extraordinari d’estabilització per a l’ingrés, mitjançant concurs de mèrits, al cos de mestres i als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny:


STEPV #SempreAlTeuCostatOposicions País Valencià

Oposicions mestres 2021: esmenes i reclamacions als llistats provisionals.

18 novembre 2022

Esmena i reclamació als llistats provisionals de la RESOLUCIÓ 25 d’octubre de 2022 de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment per a l’acreditació dels requisits generals i específics de titulació de les persones participants en el procediment selectiu d’ingrés en el cos de mestres convocat per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d’oposició i que no formen part de la borsa de l’especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu, per a la seua incorporació a la borsa del cos de mestres

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’esmena i reclamació als llistats provisionals abastarà des de les 00:00 hores del dia 21 de novembre de 2022 fins a les 23:59 hores del dia 25 de novembre de 2022.

  •   Accés al tràmit telemàtic de reclamació i subsanació
  •   Correu electrònic de contacte:.(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)[/email]

 


Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Guies