Oposicions 2019: Càtedres de Música i Arts Escèniques

Actualitzat el 12 març 2019 / 11:54 h


 1. Normativa

 2. Novetats d’aquesta convocatòria d’oposicions

  • Descripció del procediment de com fer l’assignació definitiva de places per tribunals. Art. 1.3 Distribució de places.
   El procediment serà el següent: partint de l’assignació provisional de places per tribunal, es calcularà una nova ràtio dividint el número de les persones aspirants que hagen realitzat la part A del primer exercici pel nombre de places assignades inicialment. S’assignarà una plaça més al tribunal amb major ràtio i es recalcularà la nova ràtio del tribunal, i es repetirà aquesta operació fins a haver consumit totes les places sobrants.
   PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV, però encara falta descriure més com es fa el repartiment de places i especificar qué fer en cas d’empat.
  • L’ordre d’actuació de les persones aspirants s’iniciarà alfabèticament per la lletra “F” segons R. de 21 de gener de 2019 (DOGV 28/01/19). Art. 6.2 Desenvolupament
  • Ampliació de les situacions que requereixen adequacions de les proves prestant atenció especial en les situacions derivades de la maternitat. Art. 6.4. Embaràs i part. Si alguna de les aspirants no poguera iniciar o completar el procés selectiu a causa de part, degudament acreditat, la seua situació quedarà condicionada a la finalització del mateix i a la superació de les fases que hagen quedat ajornades, no podent demorar-se aquestes de manera que es menyscabe el dret de la resta dels aspirants a una resolució del procés ajustada als temps previstos en el procés selectiu, la qual cosa haurà de ser valorat pel tribunal en primera instància o, si escau, per la comissió. En tot cas la realització de les mateixes tindrà lloc abans de la publicació de la llista de les persones aspirants que hagen superat el procés selectiu.
   PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV, però encara falta aconseguir que s’arrepleguen altres situacions derivades de malaltia que puguen impedir assistir a la realització de proves i/o a poder fer les proves en les condicions descrites a la convocatòria. Per exemple no poder realitzar proves escrites per trencament de braç.
  • Inclusió de la llicenciatura o el grau en Filologia Catalana o equivalent com a titulació per justificar coneixements en valencià i no haver de presentar la Capacitació del Valencià. Art. 7.1.2.2. Acreditació d’idiomes oficials. PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV
  • Reincorporació del Reconeixement de Suficiència Investigadora o Diploma d’Estudis Avançats (DEA) com una de les tres possibilitats reconegudes per l’acreditació de la formació i capacitat de tutela en investigacions pròpies dels ensenyaments artístics. Art 7.2 PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV. Durant les negociacions de l’esborrany de convocatòria STEPV va exigir de manera reiterada que el DEA (Diploma d’Estudis Avançats) tornara a aparèixer a la convocatòria (tal i com apareixia a la convocatòria de 2016 ) com a possible acreditació de la formació i capacitat de tutela en investigacions pròpies dels ensenyaments artístics ja que des de l’ISEACV s’havia decidit eliminar-ho i així quedava reflectit als diferents esborranys tractats en Mesa Sectorial.
  • Garantia de l’anonimat en les proves escrites (tema teòric i cas pràctic). Art. 7.3.1.1. PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV
   Els exercicis han de ser llegits pels mateixos tribunals i en la seua correcció s’ha de garantir l’anonimat de les persones aspirants. En conseqüència, cal d’invalidar l’exercici escrit que incloga noms, marques o qualsevol senyal que puga identificar l’aspirant, així com aquell exercici que resulte il·legible. Per aquest motiu, per a la realització d’aquestes proves escrites s’ha d’utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donen els tribunals. En el cas pràctic es farà sempre que les característiques de la prova ho permeten.
  • Presentació telemàtica de la guia docent a partir de l’endemà a la publicació dels llistats definitius d’admesos i exclosos i fins al 30 de juny de 2019 en un únic document amb format PDF que no supere els 20 MB. (7.3.1.2 A) PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV. L’entrega en paper i en format digital amb USB feta als tribunals el curs passat va ocasionar problemes de gestió.
  • La utilització de material, tant en la defensa de guia docent com en l’elaboració i exposició oral d’un bloc temàtic, estarà supeditada al fet que la comissió de selecció valore que amb això no es posa en perill ni la discrecionalitat ni la imparcialitat del procés. Art. 7.3.1.2. Segona Prova, Fase d’oposició
  • Dret a la revisió de les proves d’oposicions, tant de la primera prova com de la segona prova. Art. 8.1. Fase d’oposició
   Es podran presentar per escrit al·legacions davant el tribunal corresponent des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà de la publicació de les notes de les proves. Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives en la mateixa forma que les llistes provisionals.  Les al·legacions presentades es consideraran estimades o no amb la modificació, si escau, de les puntuacions, mitjançant la publicació del llistat definitiu.
   PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV. Mesura molt important per avançar en la consecució dels principis d’igualtat, capacitat i mèrit de les persones opositores, però a més a més de poder presentar al·legacions per escrit s’hauria de garantir moments per tal de poder fer la revisió de les diferents proves amb els i les membres del tribunal davant.
  • 8.1.1 Primera prova a) Valoració - Els tribunals valoraran aquesta prova de la fase d’oposició de zero a deu punts. La part A suposarà quatre punts i la part B suposarà sis punts dels deu que comprendrà la valoració total d’aquesta prova. Novetat en relació a la ponderació de la convocatòria de 2016.
  • Concreció del procediment a seguir i del termini per a reclamar els mèrits. Art. 8.3. Valoració de la fase de concurs
   Davant la publicació provisional de la fase de concurs, les persones interessades podran presentar les al·legacions que estimen oportunes, mitjançant escrit dirigit a la comissió de selecció i seran recollides pel tribunal corresponent en la seua seu d’actuació des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà de la seua publicació.
 3. Novetats incorporades al barem de mèrits. Annex I

  1. Experiència docent prèvia
   Les persones aspirants que són o hagen sigut personal docent de la Conselleria d’Educació, Cultura, Investigació i Ciència, podran consultar les dades relatives a la seua antiguitat en centres públics a través de la plataforma OVIDOC, a partir de la publicació de les llistes definitives d’admesos. La resta de situacions podran aportar la documentació acreditativa emesa per l’òrgan competent.
   Es valora l’experiència docent en universitats, tant en públiques com en privades.
   No podran acumular-se les puntuacions corresponents als diferents apartats quan els serveis s’hagen prestat simultàniament en més d’un centre docent.
   Es regula com acreditar els serveis prestats a l’estranger per mitjà de certificacions expedides pels òrgans competents dels respectius països.
   Es valora l’experiència com a professorat visitant del Ministeri d’Educació.
  2. Formació acadèmica i permanent
   Expedient acadèmic: Variacions en l’escala de 0 a 4 tant en les puntuacions com en les equivalències en cas que no figuren expressions numèriques.
   Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4 Puntuació
   De 5,00 a 5,99 De 1,000 a 1,499 0,1000 punts
   De 6 a 6,99 De 1,500 a 1,999 0,3000 punts
   De 7,00 a 7,99 De 2,000 a 2,499 0,5000 punts
   De 8,00 a 8,99 De 2,500 a 2,999 1,0000 punts
   De 9,00 a 10 De 3,000 a 4,000 1,5000 punts
   Qualificació Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4
   Aprovat 5,0000 1
   6,0000 1,5
   Notable 7,0000 2
   Excel·lent 9,0000 3
   Matrícula d’honor 10,0000 4

  Novetats en les característiques de format de presentació de la guia docent. Annex II

  • No poden contindre hipervincles.
  • En el cas d’utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

  La guia docent, que ha de tindre caràcter personal, ha de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant i tindre una extensió màxima de 20 pàgines, en format DIN-A4, escrites a doble espai, amb lletra “Arial” (no s’admetrà cap altra tipologia d’Arial) i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. La portada contindrà les dades d’identificació de la persona aspirant i el cos i l’especialitat per la qual es presenta (no es comptabilitzarà en les 20 pàgines). No podrà contindre hipervincles. Els annexos no poden superar les 10 pàgines (que no es computaren en les 20 inicials establides), cas d’utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.
  La presentació haurà d’efectuar-se en document de format PDF que no supere els 20 MB.

 4. Distribució de places per tribunal

  1.3.1. Assignació provisional de places per tribunal Les places que siguen objecte d’aquesta convocatòria es distribuiran entre els tribunals proporcionalment al nombre d’aspirants que hagen realitzat la part A de la primera prova. A aquest efecte, els tribunals remetran un certificat a la Direcció General de Centres i Personal Docent i faran constar aquest aspecte i especificaran els que ho facen pel torn general o pel torn de reserva de diversitat funcional.
  Per resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent, es publicarà l’assignació provisional del nombre de places que corresponga a cada tribunal.
  NOVETAT 1.3.2 Assignació definitiva de places per tribunal Una vegada realitzada l’assignació provisional de places per tribunal, aquelles que queden sense adjudicar, tant del torn de reserva de diversitat funcional com del torn general, es distribuiran entre els tribunals que tinguen opositors que hagen aprovat els dos exàmens i no hagen obtingut plaça. El procediment serà el següent: Partint de l’assignació provisional de places per tribunal, es calcularà una nova ràtio dividint el nombre d’aspirants presentats a la part A del primer exercici pel nombre de places assignades inicialment. S’assignarà una plaça més al tribunal amb major ràtio i es recalcularà la nova ràtio del tribunal, i es repetirà aquesta operació fins a haver consumit totes les places sobrants.
  Per resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent, es publicarà l’assignació definitiva del nombre de places que corresponga a cada tribunal. Aquesta resolució es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

 5. Capacitació per a l’ensenyament en valencià

  No tinc la capacitació en valencià, em puc presentar a les oposicions?
  El títol de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià és com s’acredita el coneixement del valencià i és requisit per a la realització de les proves d’oposició en tots els cossos docents. També s’acredita amb el Diploma de Mestre de Valencià (no sent valorant com a mèrit a la fase de concurs) i/o qui estiga en possessió de la llicenciatura o el grau en Filologia Catalana o equivalent. NOVETAT
  Per a qui a data de finalització del termini de presentació instàncies no estiga en possessió de la titulació corresponent, es podrà presentar a l’oposició en les següents condicions:

  • Qui no acredita nivell C1 en valencià: haurà de superar prova obtenció C1. La DGCPD dictarà resolució anunciant dia, lloc i hora celebració. Qui arribat el dia celebració tinga la titulació del C1, s’ha de presentar a la prova i entregar document acreditatiu (original i còpia) al tribunal quedant exonerat de la realització de la prova.
  • Qui acredita nivell C1 en valencià: haurà de superar prova obtenció Capacitació Valencià. La DGCPD dictarà resolució anunciant el dia, lloc i hora celebració. Qui arribat el dia celebració tinga la titulació corresponent a la Capacitació, s’ha de presentar a la prova i entregar document acreditatiu (original i còpia) al tribunal quedant exonerat de la realització de la prova.
 6. Inscripció i admissió

  • Consideracions prèvies per emplenar la sol·licitud
   La inscripció és telemàtica. Et pots inscriure mitjançant la Cl@ve Permanent, el Certificat Digital o el DNI Electrònic.
   Consulta els requisit tècnics previs per a inscriure’s telemàticament en les oposicions.
  • Suport i incidències que ofereix Conselleria d’Educació
   • Dubtes i problemes amb l’ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l’Administració General de l’Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d’Espanya)
   • Problemes amb la instal·lació i l’ús de certificats electrònics de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfons 902482481 o 963985300. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacto
   • Altres problemes tècnics amb el tràmit d’inscripció: telèfon 961040504
   • Dubtes sobre la convocatòria o com procedir amb la inscripció: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana).
   • Ajuda presencial per a realitzar la inscripció al procediment: CEFIRES territorials.

   Necessitat d’acudir amb certificat electrònic o registre previ en el sistema .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic).

   La Seu de STEPV tindrà disponibles ordinadors per que la seua afiliació puga formalitzar la sol·licitud telemàtica. En aquest cas, us recomanem l’ús de la Cl@ve Permanent per ser un procediment senzill i segur.

  • Com s’emplena la sol·licitud d’inscripció a les oposicions?

   Qui desitge participar en aquest procés selectiu haurà d’emplenar el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

   Accés al tràmit telemàtic

   Consulta la Guia d’usuari: Inscripció telemàtica Oposició 2019

   La sol·licitud telemàtica permet la inscripció en línia, annexar documents a la sol·licitud (si s’escau), el pagament electrònic de taxes i el registre electrònic de la sol·licitud.

   La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l’administració en el moment que siga completat tot el procés telemàtic, i les persones aspirants hauran d’imprimir el justificant generat de registre i pagament, si escau, com a confirmació de la presentació telemàtica.

   S’ompli una única sol·licitud per l’especialitat per la qual es vulga opositar. En el cas que es presente més d’una sol·licitud per especialitat, serà vàlida l’última.

   Les sol·licituds s’hauran d’emplenar seguint les instruccions que figuren en la plataforma electrònica i en les bases de l’ordre d’oposicions.

   AVÍS IMPORTANT: La inscripció NO finalitza després del pagament de les taxes. És necessari SIGNAR TELEMÀTICAMENT EL TRÀMIT D’INSCRIPCIÓ perquè quede registrada la seua presentació en l’Administració (veure guia d’usuari). La signatura i registre de la taxa és el pas següent al pagament de les taxes.

   NOTA IMPORTANT: Quan indiques quin títol al·legues com a requisit del valencià, has de saber que si indiques el títol de Mestre de Valencià aquest no podrà ser baremat en la fase de mèrits. Així que consigna i presenta, si és el cas, el títol de Capacitació del Valencià.

   Si indiques que tens un nivell C2 valencià, per a poder realitzar les proves prèvies de valencià de la Capacitació, tampoc podrà ser valorat aquest nivell C2 en la fase de mèrits.

  •  

  • Adaptacions de les proves per a persones amb diversitat funcional

   Les persones amb diversitat funcional que necessiten adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis hauran d’indicar-ho en la sol·licitud, i adjuntar a la sol·licitud una certificació de les adaptacions requerides expedida pels òrgans competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de l’Estat o d’altres comunitats autònomes.

  •  

  • Inscripció persones aspirants estrangeres sense NIE

   Han d’emplenar una instància conforme al model oficial que els serà facilitat per la Direcció General de Centres i Personal Docent. Per a això hauran de sol·licitar-ho al correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

   Aquesta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu, havent d’utilitzar cada participant necessàriament un joc de tres còpies impreses a través d’internet, de manera que no es podran fer fotocòpies, ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat.

   Una vegada emplenada la instància, aquesta s’imprimirà per triplicat.

   La sol·licitud impresa per triplicat haurà de presentar-se, si escau, en alguna de les entitats financeres col·laboradores a l’efecte de l’abonament de la taxa corresponent.

   Així mateix, una vegada abonada la taxa en l’entitat col·laboradora, les persones aspirants presentaran la sol·licitud a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les remetran seguidament a l’organisme competent. S’adjuntarà a la sol·licitud la següent documentació:

   • El comprovant bancari d’haver satisfet el pagament dels drets d’examen.
   • Els documents establits en la base 3.3, si escau (instància)
  •  

  • Quin és el termini de presentació d’instàncies?

   Des del dia 5 fins 29 de març, tots dos inclusivament.

  •  

  • Com es fa l’admissió de persones aspirants?

   Una vegada registrada correctament la sol·licitud de participació telemàticament, primer es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses. Disposarem de 10 dies hàbils per presentar reclamacions i correccions d’errors per via telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, https://www.sede.gva.es, i en el següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones

   Després es publicaran les llistes definitives que inclouran a cada aspirant el tribunal assignat i província de realització i en un annex el lloc on s’ubica cada tribunal d’oposició.

   La publicació d’aquestes llistes es realitzarà al DOGV i els llistats s’exposaran als taulers d’anuncis de les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, així com en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

  • .
 7. Fase d’oposició

  Quin és el sistema d’ingrés?
  És un sistema d’ingrés per CONCURS-OPOSICIÓ regulat al Títol III del RD 276/2007 i amb modificacions incorporades al RD 84/2018, on la fase d’oposició es pondera com el 60% de la nota global d’oposició i la fase de mèrits el 40% restant.
  Quan comença la Fase d’oposició?
  Començament a partir del 26 de juny. L’hora i lloc on haja de realitzar-se la primera part de la primera prova d’oposicions, es determinarà en la resolució on s’aprove la llista definitiva de persones admeses i excloses.

 8. Com són les proves de la fase d’oposició?

  Les proves de la fase d’oposició són eliminatòries. En aquesta fase es valoraran els coneixements específics, científics i tècnics necessaris per a impartir la docència de l’especialitat docent a què s’opta, així com la seua aptitud pedagògica i el seu domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent, realització d’investigacions pròpies, com ara les tuteles d’investigació i direccions de treballs finals de títol i de màsters.

  PRIMERA PROVA (examen teòric i cas pràctic)

  Part A: Desenvolupament per escrit, durant dos hores, d’un tema triat per l’aspirant d’entre un nombre de temes extrets a l’atzar dels corresponents al temari de l’especialitat.

  1. En aquelles especialitats que tinguen un número no superior a 25 temes, haurà de triar-se entre tres temes
  2. En aquelles especialitats que tinguen un número superior a 25 temes i inferior a 51, haurà de triar-se entre quatre temes. (29 temes)
  3. En aquelles especialitats que tinguen un número superior a 50 temes, haurà de triar-se entre cinc temes.

  NOVETAT: Els exercicis han de ser llegits pels mateixos tribunals i en la seua correcció s’ha de garantir l’anonimat de les persones aspirants. En conseqüència, cal d’invalidar l’exercici escrit que incloga noms, marques o qualsevol senyal que puga identificar l’aspirant, així com aquell exercici que resulte il·legible. Per aquest motiu, per a la realització d’aquestes proves escrites s’ha d’utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donen els tribunals.

  Part B: Prova pràctica que permetrà comprovar que posseeix la formació científica i el domini de les habilitats tècniques i/o instrumentals corresponents a l’especialitat a què s’opte, així com la formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics prèviament acreditada com la base 7.2 de la present convocatòria estableix. El temps de què es disposarà per a la realització d’aquesta part serà el que determine la comissió de selecció o, si escau, del tribunal si aquest fora únic, d’acord amb el que disposa l’annex III d’aquesta ordre, en el qual també s’estableixen les especificacions, pautes i criteris sobre les quals elaborar aquesta prova per a cada especialitat convocada.
  Annex III
  ANNEX III Característiques de les proves de contingut pràctic
  Prèviament a l’inici de la part A de la primera prova (article 21 del Reial decret 276/2007) el personal aspirant haurà d’acreditar la formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels Ensenyaments Artístics.
  REPERTORI AMB PIANO PER A INSTRUMENTS La prova pràctica constarà de quatre parts:

  1. Interpretació de dues obres amb participació de la persona que s’acompanye, una obligada, completa, a proposta del tribunal anunciada amb la suficient antelació, i una altra, també completa, de lliure elecció per part de la persona aspirant. En tots dos casos les obres pertanyeran al repertori propi de la matèria objecte d’oposició. En tot cas, les persones aspirants aportaran els seus propis intèrprets als quals acompanyaran en cadascuna de les obres. El tribunal valorarà la diversitat i l’interès del programa presentat així com la dificultat tècnica, destresa de l’execució i qualitat interpretativa.
  2. Execució d’una obra per a piano proposada pel tribunal, la partitura de la qual es farà pública en la pàgina web de l’ISEACV amb catorze dies naturals d’antelació, com a màxim, a la realització de la part concreta referida a aquest exercici específic.
  3. Reducció a piano d’un fragment orquestral de 30 compassos proporcionat pel tribunal.
  4. A partir d’un tema proposat per la comissió de selecció, realització d’un pla de tutorització d’un suposat Treball Final de Títol, i d’un guió de desenvolupament d’una investigació, que permeten comprovar la formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics.


  Per a la realització del pla de tutorització es definirà, coordinarà i planificarà la investigació per a un alumne o alumna i els sistemes de control i avaluació que aqueixa tasca requerisca des del punt de vista docent. Per a l’elaboració del guió d’investigació, s’haurà de determinar almenys l’enfocament metodològic, anàlisi de fonts, normes de citació i qualsevol element que permeta demostrar la competència investigadora de la persona aspirant.
  La duració d’aquesta part serà la que el tribunal determine no sent superior a una sessió, havent de ser el mateix temps per a totes les persones candidates, i després la persona aspirant haurà d’exposar-ho en el temps i ordre d’intervenció que el tribunal estime oportú.

  SEGONA PROVA

  (Presentació d’una guia docent i l’elaboració i exposició oral d’un bloc temàtic)
  Tindrà per objecte la comprovació de l’aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent i consistirà en la presentació d’una guia docent i l’elaboració i exposició oral d’un bloc temàtic.
  Es disposarà d’un màxim d’una hora per a la defensa oral de la guia docent presentada i l’exposició oral del bloc temàtic, iniciant la seua exposició amb la defensa de la guia docent, que no podrà excedir de trenta minuts, i a continuació, es realitzarà l’exposició del bloc temàtic.

  1. Presentació i defensa d’una guia docent
   La guia docent farà referència a una assignatura o càrrega lectiva del currículum vigent en el present curs acadèmic per als ensenyaments superiors de música, depenent de l’especialitat en què participa, i per a qualsevol dels conservatoris superiors de la Comunitat Valenciana. Hauran d’especificar-se els elements i les característiques que s’indiquen en l’annex II d’aquesta convocatòria. Aquesta guia docent, que tindrà caràcter personal i haurà de ser elaborada de forma individual per cada aspirant, s’haurà d’entregar al tribunal de la següent forma:
   1. Publicades les llistes definitives d’admesos i exclosos i fins al 30 de juny de 2019, les persones aspirants admeses en el procediment selectiu, així com les excloses que hagen interposat recurs d’alçada pendent de resolució hauran d’entregar la guia docent. ·
   2. NOVETAT: Les guies docents s’entregaran a través de la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es). El lliurament de les guies docents s’haurà d’efectuar en document de format PDF que no supere els 20 MB.
   3. Una vegada que es presente la guia docent, s’haurà d’imprimir el resguard, que serà el document que justifique aquest lliurament.
   4. En cas que s’entregara més d’una guia docent, serà vàlida i es tindrà en compte únicament i exclusivament l’última presentada, en funció de la data i hora de lliurament registrat.
   5. Finalitzat el termini indicat, la Direcció General de Centres i Personal Docent publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educación/oposiciones) la llista de les persones que hagen presentat les guies docents.

   Els òrgans de selecció no tindran accés als continguts de les guies docents fins després de la qualificació de la part B de la primera prova.

   Les persones que no han presentat la guia docent, s’entendrà que renuncien a continuar en el procés selectiu i perdran tots els drets derivats d’aquest.

   En el moment de la defensa, la persona aspirant podrà utilitzar un exemplar de la guia aportada per ella mateixa, que haurà de ser la mateixa que figura en la seu electrònica, i podrà utilitzar el material que considere oportú

   NOVETAT: En tot cas, la utilització del material estarà supeditada al fet que el tribunal valore que amb això no es posa en perill ni la discrecionalitat ni la imparcialitat del procés. Així mateix, podran utilitzar un guió que no excedirà d’un foli i que s’entregarà al tribunal a l’acabament. La seua exposició es farà juntament amb el bloc temàtic.

   En cas que el tribunal detecte que la guia docent no compleix el requisit d’elaboració pròpia, amb l’audiència prèvia a l’interessat, la puntuació que s’atorgarà en la part A de la segona prova serà de 0 punts. Les comissions de selecció determinaran les penalitzacions que hauran d’aplicar-se a la guia docent que no s’ajuste al que s’ha establit en l’annex II d’aquesta ordre, i ho indicaran en els criteris d’avaluació d’acord amb el que es preveu en la base 6.3 d’aquesta ordre.

  2.  

  3. Preparació i exposició d’una unitat didàctica o d’un bloc temàtic.

   La preparació i l’exposició oral davant el tribunal d’un bloc temàtic, podrà estar relacionada amb la guia docent presentada o amb un elaborat a partir del temari oficial de l’especialitat. En el primer cas, la persona aspirant triarà el contingut del bloc temàtic de tres extrets a l’atzar per ella mateixa de la mateixa guia docent i, en el segon cas, la persona aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica d’un tema de tres extrets a l’atzar per ella mateixa, del temari oficial de l’especialitat.

   En l’elaboració de l’esmentat bloc temàtic s’hauran de concretar les competències, els resultats d’aprenentatge, els continguts i les activitats formatives amb els seus procediments d’avaluació.

   La persona aspirant disposarà d’una hora per a la preparació del bloc temàtic i podrà utilitzar el material que considere oportú. Per a la seua exposició, que serà pública, podrà utilitzar el material auxiliar que considere adequat, que haurà d’aportar ella mateixa, així com un guió o equivalent que no excedirà d’un foli i que s’entregarà al tribunal al final d’aquella. En qualsevol cas, la utilització del material estarà supeditada al fet que el tribunal valore que amb això no es posa en perill ni la discrecionalitat ni la imparcialitat del procés.

  Característiques de la guia docent a presentar
  Novetats del format de presentació

  • No poden contindre hipervincles.
  • En el cas d’utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.
  • Presentació en format PDF no superant els 20MB
  • La tipografia és Arial 12 (a la convocatòria de 2016 era Times New Roman, i no es contemplava la reducció a 9 en cas d’utilització de taules)

  La guia docent correspondrà a una de les assignatures dels plans d’estudi dels ensenyaments superiors de música i dansa. L’esmentada guia docent contindrà almenys els següents elements:

  • Dades d’identificació de l’assignatura
  • Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació
  • Coneixements previs, coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
  • Competències de l’assignatura
  • Resultats d’aprenentatge
  • Almenys cinc blocs temàtics on es desenvoluparan els continguts de l’assignatura i l’organització temporal del seu aprenentatge.
  • Metodologia i activitats formatives.
  • Adequació del procés d’ensenyament aprenentatge a les aptituds de l’alumnat.
  • Sistema d’avaluació i qualificació: instruments i criteris d’avaluació.

  La guia docent, que ha de tindre caràcter personal, ha de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant i tindre una extensió màxima de 20 pàgines, en format DIN-A4, escrites a doble espai, amb lletra “Arial” (no s’admetrà cap altra tipologia d’Arial) i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir.
  La portada contindrà les dades d’identificació de la persona aspirant i el cos i l’especialitat per la qual es presenta (no es comptabilitzarà en les 20 pàgines).
  No podrà contindre hipervincles.
  Els annexos no poden superar les 10 pàgines (que no es computaren en les 20 inicials establides), en el cas d’utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir. La presentació haurà d’efectuar-se en document de format PDF que no supere els 20 MB.

 9. Qualificació de la fase d’oposició

  La qualificació corresponent a la fase d’oposició serà la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves integrants d’aquesta fase, quan totes aquestes hagen sigut superades, i de la manera que a continuació s’indica:

  Primera prova

  1. Valoració
   Els tribunals valoraran aquesta prova de la fase d’oposició de zero a deu punts. La part A suposarà quatre punts i la part B suposarà sis punts dels deu que comprendrà la valoració total d’aquesta prova.
   Per a la superació d’aquesta prova, s’haurà d’aconseguir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts, i aquesta és el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les dues parts. A aquest efecte, la puntuació obtinguda en cadascuna de les parts haurà de ser igual o superior al 25 % de la puntuació assignada a aquestes.
   La puntuació de cada aspirant en cada part de la prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents en el tribunal. Quan entre les puntuacions atorgades pels membres del tribunal hi haja una diferència de tres o més enters, seran automàticament excloses les qualificacions màximes i mínima, i es trobarà la puntuació mitjana entre les qualificacions restants.
   Finalitzada la prova, els tribunals faran públics, en els taulers d’anuncis dels llocs on actuen, els llistats provisionals on figuren les puntuacions parcials i totals obtingudes per totes les persones participants, i haurà de figurar separadament la d’aquelles que l’hagen superada.
   Els qui no hagen realitzat totes les parts de què consta la primera prova seran qualificats de no presentats.
  2. Al·legacions
   NOVETAT: Publicades les llistes provisionals, les persones aspirants podran presentar al·legacions per escrit dirigit a la comissió de selecció i que recollirà el tribunal corresponent en la seua seu d’actuació des de les 9 fins a les 14 hores de l’endemà de la seua publicació.
   Conclòs aquest termini, el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives en la mateixa forma que les puntuacions provisionals, aquelles persones que hagen superat aquesta prova podran realitzar la següent.
   Les al·legacions presentades es consideraran estimades o no, amb la modificació, si escau, de les qualificacions, mitjançant la publicació de la llista definitiva.

  Segona prova

  1. Valoració
   Aquesta prova es valorarà globalment de zero a deu punts, i s’haurà d’aconseguir per a la seua superació una puntuació igual o superior a cinc punts.
   La puntuació de cada aspirant en cada part de la prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents en el tribunal. Quan entre les puntuacions atorgades per cada membre del tribunal hi haja una diferència de tres o més enters, seran automàticament excloses les qualificacions màxima i mínima, i es trobarà la puntuació mitjana entre les qualificacions restants.
   Finalitzada aquesta prova, els tribunals faran públic, en els taulers d’anuncis dels llocs on actuen, les puntuacions provisionals obtingudes per totes les persones participants i hauran de figurar separadament les d’aquelles que l’hagen superada.
  2. Al·legacions
   NOVETAT Publicades les llistes provisionals, les persones aspirants podran presentar al·legacions per escrit dirigit a la comissió de selecció i que recollirà el tribunal corresponent en la seua seu d’actuació des de les 9 fins a les 14 hores de l’endemà de la seua publicació.
   Conclòs aquest termini el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives en la mateixa forma que les puntuacions provisionals.
   Les al·legacions presentades es consideraran estimades o no, amb la modificació, si escau, de les qualificacions, mitjançant la publicació de la llista definitiva.
   Així mateix, convocaran per al següent dia hàbil, en la corresponent seu d’actuació, els que hagen superat la fase d’oposició, per a la presentació dels mèrits de la fase de concurs.

  Reclamacions i recursos

  Contra els actes i decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, els interessats podran presentar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal i Centres Docents en el termini d’un mes, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

 10. Fase de concurs

  Com i quan presente els mèrits?
  Per a la valoració dels mèrits, les persones que superen la fase d’oposició, presentaran davant el corresponent tribunal, en una única crida, que serà l’endemà hàbil al de la publicació de la qualificació definitiva de la fase d’oposició, ordenats segons els tres blocs que conformen el barem de l’annex I d’aquesta convocatòria, adjuntant una declaració de mèrits segons el model que figurarà en la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  L’assignació de la puntuació que corresponga a les persones aspirants en aquesta fase, segons el barem recollit en l’annex I, la portarà a efecte el tribunal corresponent.
  Cal presentar tant l’original com la fotocòpia dels certificats, títols, etc., per tal que el tribunal en certifique l’autenticitat. No es podran aconseguir més de 10 punts en la valoració dels mèrits.
  L’acte de lliurament d’aquests documents té caràcter personal, per la qual cosa no podran admetre’s acreditacions ni poders de representació
  Els tribunals publicaran en els taulers d’anuncis del centre la puntuació aconseguida.
  Fins a quan em puntuen els mèrits?
  En aquesta fase només es tindran en compte els mèrits perfeccionats fins al dia anterior a l’inici de la primera prova, acreditats documentalment com s’indica en l’annex I, es a dir, fins 25 de juny.
  Puc reclamar la puntuació dels mèrits?
  NOVETAT: Publicades les llistes provisionals, les persones aspirants podran presentar al·legacions per escrit dirigit a la comissió de selecció i que recollirà el tribunal corresponent en la seua seu d’actuació des de les 9 fins a les 14 hores de l’endemà de la seua publicació.
  Una vegada estimades o desestimades les al·legacions, els tribunals faran públics els resultats de la baremació definitiva dels mèrits. Aquesta publicació es durà a terme en els taulers d’anuncis dels llocs d’actuació dels corresponents tribunals.
  Contra la resolució definitiva de la fase de concurs, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant el director general de Centres i Personal Docent, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seua publicació en els taulers d’anuncis, d’acord amb el que estableixen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  La documentació presentada no serà retornada a les persones que hagen participat i quedarà en poder de l’Administració convocant, sense perjudici del que disposa l’article 13 de la Llei 39/2015.

 11. Crides i ordre d’actuació de les persones aspirants

  Com es realitzen les crides a les persones opositores?
  Les persones aspirants seran convocades per a les seues actuacions davant del tribunal en crida única, a excepció del supòsit establit en l’apartat 6.4. A aquest efecte, en la convocatòria a una crida col·lectiva única, hauran de fer la seua presentació davant del tribunal a l’hora i data fixades en les crides, i seran exclosos del procediment selectiu les qui no hi compareguen. En el cas d’actuacions individuals, les persones aspirants convocades per a cada dia hauran d’estar presents a l’hora fixada pel tribunal com a hora d’inici de les actuacions, que es realitzaran en dues crides diàries si escau (matí i vesprada).
  Una vegada començades les actuacions davant del tribunal, les successives crides hauran de fer-se públics pels tribunals en els locals on s’estiguen celebrant les proves amb catorze hores, almenys, d’antelació al començament d’aquestes.

  Quin és l’ordre d’actuació de les persones opositores?
  NOVETAT: L’ordre d’actuació de les persones aspirants s’iniciarà alfabèticament per la lletra “F” segons R. de 21 de gener de 2019 (DOGV 28/01/19).

  Quina documentació he d’aportar durant les proves?
  Les persones aspirants hauran d’anar proveïdes del document nacional d’identitat, o d’un document equivalent del país d’origen, passaport o permís de conducció, en què aparega la seua fotografia, acompanyat, si escau, del document acreditatiu de la identitat de les persones estrangeres residents en territori espanyol, expedit per les autoritats espanyoles.
  En qualsevol moment, els tribunals podran requerir a les persones aspirants que acrediten la seua identitat mitjançant la presentació del document identificatiu que corresponga.
  Així mateix, si els tribunals tenen coneixement que alguna de les persones aspirants no posseeix la totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria, prèvia audiència, hauran de proposar al director general de Centres i Personal Docent que siga exclosa, i comunicar-li les inexactituds o falsedats formulades en la sol·licitud d’admissió al procediment selectiu, als efectes procedents.
  Contra la resolució d’exclusió de la persona aspirant, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant del director general de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de notificar-se, o bé, interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de notificar-se.

  Es pot expulsar a una persona del procés selectiu?
  Per a garantir que el concurs oposició es realitze conforme als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, els tribunals per resolució motivada podran determinar, prèvia audiència de la persona interessada, l’expulsió d’un opositor o opositora, i en aquest cas passarà a formar part de la llista de persones aspirants excloses i no figurarà en la llista d’interinitat ni tindrà dret a la devolució de les taxes. La persona expulsada podrà reclamar la resolució d’expulsió en el termini de 24 hores davant la comissió de selecció, havent de resoldre aquesta en el termini màxim de 24 hores.

  Criteris d’avaluació
  La comissió de selecció farà públics els criteris d’avaluació de les diferents proves de la fase d’oposició en els taulers d’anuncis on se celebre el procés selectiu i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport amb anterioritat a l’inici de les proves.
  En aquests criteris d’avaluació s’especificarà el desglossament de les pautes, criteris i orientacions amb què els tribunals avaluaran cadascuna de les proves. Els esmentats criteris d’avaluació tindran com a objectiu comprovar en forma diferenciada el que a continuació es detalla:

  1. Els coneixements suficients sobre l’especialitat docent, tant tècnics com metodològics, com són, entre altres, els que permeten valorar aspectes d’organització de l’aprenentatge de l’alumnat, aspectes psicopedagògics de l’aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, matèries o crèdits de formació professional propis de l’especialitat a què opten.
  2. Les habilitats i competències necessàries per a aplicar aquests coneixements en el context on haja de desenvolupar la seua funció docent, com són entre altres les habilitats de comunicació, les habilitats per a la resolució de conflictes, la capacitat d’anàlisi crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i organització, el treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de l’alumnat, i la transversalitat dels aprenentatges.
  3. La formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics superiors

  Puntuació global
  Per a l’obtenció de la puntuació global, les comissions de selecció ponderaran en un 60 % la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en un 40 % la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global resultarà de la suma de totes dues fases una vegada realitzades les ponderacions esmentades.
  Es publicarà la llista de persones aspirants seleccionades que s’elevarà a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que la publicarà en el web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  S’establirà un termini de tres dies per a la presentació de reclamacions i correccions de possibles errors materials, de fet o aritmètics, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

 12. Quadre resum de l’obtenció de la puntuació global

  Fase oposició
  La qualificació corresponent a la fase d’oposició serà la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves integrants d’aquesta fase, quan totes aquestes hagen sigut superades, i de la manera que a continuació s’indica:

  Primera prova
  (Els tribunals valoraran aquesta prova de la fase d’oposició de zero a deu punts).

  • La part A suposarà quatre punts (mínim 1 punt)
  • La part B suposarà sis punts (mínim 1’5 punts)

  Per a la superació d’aquesta prova, s’haurà d’aconseguir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts, i aquesta és el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les dues parts. A aquest efecte, la puntuació obtinguda en cadascuna de les parts haurà de ser igual o superior al 25% de la puntuació assignada a aquestes

  Segona Prova
  Aquesta prova es valorarà globalment de zero a deu punts, i s’haurà d’aconseguir per a la seua superació una puntuació igual o superior a cinc punts.

 13. Recursos contra la llista de persones aspirants seleccionades

  Contra la llista de persones aspirants seleccionades podrà interposar-se recurs d’alçada davant el director general de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la data de publicació de les llistes en el tauler d’anuncis corresponent, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

 14. Superació del concurs oposició

  Resultaran seleccionades per a passar a la fase de pràctiques aquelles persones aspirants que, una vegada ordenades segons la puntuació global de les fases d’oposició i concurs, tinguen un nombre d’ordre igual o menor al nombre de places assignades al seu tribunal.
  Si has aprovat i figures com a seleccionat/da en els llistats d’aspirants, felicitats: ja ets funcionari/ària en pràctiques. Tens un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de les llistes de seleccionats per a presentar la documentació que a continuació s’indica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

  • Còpia digital del document nacional d’identitat (DNI), llevat que expressen la seua autorització perquè les seues dades siguen consultades per l’òrgan convocant.
  • Còpia digital del títol al·legat, excepte si expressen la seua autorització perquè aquesta dada siga consultada per l’òrgan convocant.
  • Còpia digital del certificat o títol que acredite la possessió de la formació pedagògica i didàctica, o si o si escau, del títol que acredite l’exempció d’aquest requisit, conforme al que estableixen les bases específiques per a cada cos docent, llevat que expressen la seua autorització perquè les seues dades siguen consultades per l’òrgan convocant. Conforme a aquest apartat, quan s’al·legue en substitució d’aquesta formació, docència efectiva, s’acreditarà, si es tracta d’un centre públic, mitjançant full de serveis personal i, si es tracta d’un centre privat, amb certificació del director o de la directora del centre amb el vistiplau de la Inspecció Educativa.
  • Còpia digital del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, segons s’haja al·legat en la sol·licitud de participació.
  • La persona que haja fet valdre la seua condició de persona amb diversitat funcional haurà de presentar certificat original dels òrgans competents acreditatius de la compatibilitat amb l’exercici de les funcions corresponents al cos de mestres i a l’especialitat per la qual ha sigut seleccionada.
  • Còpia digital del Certificat mèdic que ha emés un professional col·legiat i que pertany a l’especialitat de Metge de Família, que indique amb claredat que la persona aspirant no pateix cap malaltia, ni està afectada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat per la qual ha sigut seleccionada, excepte les que presenten la certificació requerida en l’apartat e. Aquest document en cap cas podrà ser substituït per la còpia de l’historial mèdic del pacient.
  • Certificat de no haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

  A més, hauran d’assenyalar en la casella corresponent:
  Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat, per mitjà d’expedient disciplinari, del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat.
  En cas de ser nacional d’un altre estat, la declaració jurada o promesa de no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en aquests termes, l’accés a l’ocupació pública.

 15. Qué he de fer si aprove per diferents administracions educatives?

  El termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de les llistes de persones seleccionades hauran d’optar per una d’aquelles, renunciant a tots els drets que puguen correspondre’ls per la seua participació en les restants. Si no realitza aquesta opció, l’acceptació del primer nomenament com a funcionari o funcionària en pràctiques es correspondrà com a renúncia tàcita a les restants.

 16. Incorporació a les borses de treball

  Actualment està vigent de nou l’Acord de Professorat Interí de 2010, després de la sentència guanyada de juny del 2015 guanyada per STEPV que invalidava l’acord de rebaremació de 2013:
  El professorat interí que actualment forma part de les borses de treball NO està obligat a participar en les oposicions. Si decideix participar, continuarà en el mateix lloc de la borsa de treball, independentment del resultat en la fase d’oposició en cas de no superar el procés selectiu.
  El professorat sense serveis prestats que forma part de les borses de treball per l’oposició del 2016, NO té lloc consolidat a la borsa de treball com a professorat interí.
  Aquell docent interí que oposita per una especialitat diferent a la que estiga en borsa de treball i no trau plaça, optarà a poder incorporar-se a eixa borsa de treball.
  Les persones aspirants que no hagen superat almenys la primera prova (parts A i B) de la fase d’oposició hauran d’acreditar la seua idoneïtat per a poder accedir a formar part de les citades llistes mitjançant el procediment de convocatòria de borsa extraordinària, per a això hauran d’estar en possessió dels requisits específics que es detallarien en la convocatòria corresponent i superar la corresponent prova d’aptitud. El procediment es convocaria, si fora necessari, després de finalitzar el procés selectiu d’ingrés.
  Aquelles persones que no desitgen formar part de les esmentades llistes hauran de fer-ho constar en la sol·licitud de participació en el procés selectiu en el moment de la seua presentació.

 17. Tribunals i comissions de selecció

  Com s’elegeixen els i les membres de tribunals?
  Els tribunals es componen d’un president/a i quatre vocals i es tendirà a la paritat entre homes i dones. Aquests es designen de la manera següent:
  La presidència és triada directament per la Direcció General de Centres i Personal Docent.
  Els quatre vocals seran designats mitjançant sorteig públic entre funcionaris de carrera en actiu del cos corresponent, titulars de l’especialitat assignada al tribunal que estiga prestant serveis en l’especialitat corresponent durant els dos últims cursos com a mínim i preferentment adscrit a l’àmbit de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport on actuarà el tribunal. En el cas de no ser, aquest es realitzarà entre els qui, reunint les condicions enumerades, tinguen la seua destinació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. El sorteig públic s’anunciarà, a efectes informatius, en la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Esport i Cultura nomenant per cada tribunal, un tribunal suplent, llevat casos excepcionals on no siga possible comptar amb vocals suficients que reunisquen els requisits.
  Excepcionalment, quan no hi haja personal funcionari en servei actiu en número suficient, el director general de Centres i Personal Docent podrà fer la designació directament, de conformitat amb el que s’estableix en aquesta base.
  Actuarà en les funcions de secretaria la persona de menor antiguitat en el cos, llevat que el tribunal acorde determinar-lo d’una altra manera.
  Quines són les funcions dels tribunals?
  Correspon als tribunals l’exercici de les següents funcions:

  • La qualificació de les diferents proves de la fase d’oposició.
  • Comprovar l’acreditació de la formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics.
  • La valoració dels mèrits de la fase de concurs.
  • El desenvolupament del procés selectiu, d’acord amb el que es disposa en aquesta convocatòria.
  • L’agregació de les puntuacions corresponents de la fase de concurs a les adjudicades en la fase d’oposició, l’ordenació de les persones aspirants, l’elaboració de les llistes resultants i de la llista de les persones aspirants seleccionades en cada tribunal, així com l’elevació a la comissió de selecció en el cas que n’hi haguera.
  • La custòdia dels exàmens d’acord amb les instruccions de l’òrgan que els nomene

  Com s’elegeixen els i les membres comissions de selecció?
  En totes aquelles especialitats que tinguen més d’un tribunal, s’establirà una comissió de selecció. Estarà formada per un nombre imparell de persones (no inferior a 5) designades per la Direcció General de Centres i Personal Docent i podran formar part d’aquestes els presidents i presidentes dels tribunals.
  En aquelles especialitats en les quals es nomene tribunal únic, aquest actuarà a més com a comissió de selecció, per la qual cosa assumiran també les funcions d’aquesta.

  Quines són les funcions de les comissions de selecció?

  • Vetlar pel bon funcionament del procediment tal com marca la normativa.
  • La determinació dels criteris d’actuació dels tribunals i la seua homogeneïtzació.
  • L’elaboració dels criteris d’avaluació de les diferents parts de la prova de la fase d’oposició.
  • La coordinació dels tribunals i l’elaboració de la prova pràctica.
  • L’elaboració del llistat únic de persones que hagen superat el procés selectiu respecte de cada especialitat.
  • L’elevació de les llistes de persones aspirants seleccionades en cada especialitat a l’òrgan convocant per a la seua publicació.

  Quins són els motius d’abstenció dels i de les membres dels tribunals?
  Hem de saber que la participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori i que la inassistència injustificada de les persones que integren l’òrgan de selecció a les diferents sessions i actes del procediment, incloent-hi la de constitució, donarà lloc a l’exigència de la responsabilitat que corresponga.
  A continuació enumerem les situacions que només seran admissibles com a motius abstenció i de recusació:

  • La situació de permís per maternitat o paternitat biològica, adopció o acolliment, i reducció de jornada de treball.
  • Les situacions d’incapacitat temporal i de risc durant l’embaràs, degudament acreditades.
  • Els permisos de reducció de jornada de treball concedits fins al 31 de juliol d’aquest curs.
  • El personal que ocupa els càrrecs de direcció, direcció d’estudis o secretaria, sempre que el president o la presidenta del tribunal puga substituir-lo pel personal suplent.
  • Tindre interés personal en l’assumpte o estar en litigi pendent amb algun interessat.
  • Tindre vincle matrimonial o situació de fet assimilable i tindre el parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon grau.
  • Tindre amistat íntima o enemistat manifesta.
  • Si tenen relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament o haver- li prestat serveis professionals durant els dos últims anys
  • Si han realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors.

  Hi ha un termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació al DOCV.
  El president o la presidenta sol·licitarà a qui integre els òrgans de selecció una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies previstes en el paràgraf anterior, i notificarà a la Direcció General de Centres i Personal Docent les abstencions que hi haja entre els seus membres.

  Es poden recusar els i les membres d’un tribunal d’oposició?
  Sí, i les circumstàncies que s’han de donar per a recusar un tribunal són les mateixes que les exposades en el cas de l’abstenció.

  En cas de recusació o abstenció com es realitzen les substitucions?
  L’ordre d’actuació del personal suplent serà aquell en el qual figuren disposats en la resolució de nomenament.

  Quants membres del tribunal són necessaris perquè siguen vàlides les actuacions?
  Per a l’actuació vàlida del tribunal es requereix la presència de les persones titulars de la presidència i de la secretaria o, si escau, de les que els substituïsquen, i la de la meitat, almenys, dels seus i de les seues membres.

 18. Barem de mèrits

  A l’Annex I figura el barem per a la valoració de mèrits dividit en tres apartats:

  • Experiència docent prèvia (màxim de set punts)
  • Formació acadèmica i permanent (màxim de cinc punts)
  • Altres mèrits (màxim de dos punts)

  Els dos primers estan fixats pel Ministeri d’Educació i el tercer el fixa la Conselleria d’Educació.
  La puntuació màxima és de 10 punts.

  Barem en el DOGV (Annex I)

 19. Reivindicacions de STEPV

  STEPV qüestiona l’actual sistema de concurs oposició per a ingressar en la funció pública docent, perquè és subjectiu i no garanteix l’estabilitat del professorat interí que actualment hi treballa. No té massa sentit que el professorat interí que demostra dia a dia la seua professionalitat i competència com a docent, haja de competir amb qui legítimament aspira a incorporar-se al sistema educatiu.
  Per això, STEPV ha defensat històricament altres vies d’accés a la funció docent, com és l’accés diferenciat, que ha estat assumit i defensat per l’actual Conseller d’Educació en les negociacions amb el Ministeri d’Educació. L’accés diferenciat dóna opció a treballar com a funcionari de carrera tant als treballadors i treballadores interins que ja estan al sistema en actiu com a totes les persones que des de fora del sistema volen dedicar-se a l’ensenyament, i evita haver de competir entre ells ja que tenen condicionants molts diferents.
  I mentre no s’implante aquesta proposta, STEPV sempre ha condicionat les ofertes públiques de treball a l’estabilitat pròpia del professorat interí que actualment treballa al sistema, especialment en contextos d’oposicions massives com l’actual, en què ha més ha exigit al Ministeri d’Educació l’activació de processos de consolidació al personal que ja hi treballa, com es fa en altres àmbits de la funció pública.
  STEPV ha defensat en les negociacions de les convocatòries d’oposicions propostes que milloren al màxim la transparència i puguen ser processos el més justos possibles dins del condicionants actuals que hi ha. En la convocatòria d’enguany s’arrepleguen algunes de les propostes que va plantejar STEPV en la mesa de negociació, però encara queden altres que està en mans de l’Administració Educativa poder implementar-les.
  Entre les propostes de millora que STEPV ha demanat a Conselleria i que encara no han sigut acceptades destaquem:

  • STEPV demana que per situacions diverses sobrevingudes l’opositor/a (trencament de braç, hospitalització, migranyes,...) puga tindre flexibilitat a l’hora de realitzar les proves (canvi de dia) i les adaptacions pertinents (realització proves orals, etc.).
  • STEPV exigeix que s’implementen procediments telemàtics per a seguir les diferents comunicacions del tribunal adreçades als aspirants, per tal d’evitar pèrdua de temps al personal aspirant que s’ha de desplaçar al centre d’actuació de cada tribunal i poder saber d’una forma més còmoda les properes convocatòries a actes, els resultats de les proves, etc.
  • STEPV demana no fer el repartiment de places per tribunal perquè aquesta experiència ja s’ha realitzat al País Valencià i els resultats van resultar més negatius que positius per a l’opositor/a. Entre altres aspectes, hi va haver una disminució exponencial de les persones opositores que superen la primera prova; donar el poder als i a les membres del tribunal d’assignar a persones concretes places pot comportar situacions de perversió del sistema poc controlables per a l’Administració i/o poc just com es fa l’assignació definitiva de places per tribunal. Encara no s’ha determinat com resoldre en cas d’empat després d’haver recursos interposats per persones afectades per aquesta situació.
  • STEPV demana que la formació del professorat es puntue directament del nostre compte de formació.
  • STEPV demana que es garantisca la reducció de la ràtio de cada tribunal a un màxim 50 persones perquè l’opositor/a puga realitzar les proves adequadament i el tribunal poder fer l’avaluació en millors condicions.
  • STEPV demana que es valoraren els coneixements en llengua estrangera independentment de l’especialitat per la qual oposita l’aspirant. I que la puntuació de la Capacitació en Llengües Estrangeres es done d’ofici a tot el professorat de l’especialitat de llengua estrangera als quals no se’ls requerix ni expedix segons Disposició Addicional segona O.17/2013.
  • STEPV demana deslligar les borses de treball de les oposicions. Aquestes haurien d’estar permanentment obertes perquè qualsevol persona una vegada que reunisca tots els requisits accés a la funció docent puga incorporar-se a les llistes.
  • STEPV demana que es negocie la millora de les plantilles als centres per tal de revertir les retallades patides per l’anterior govern i millorar estabilitat de plantilles als centres i estabilitat del professorat.
  • STEPV demana que es publiquen els criteris d’avaluació el més aviat possible, així com les rúbriques d’avaluació i altres instruments que fan gastar els i les membres dels tribunals.
  • STEPV demana que es publique en la pàgina web de la Conselleria d’Educació un llistat amb la relació de les especialitats que es convoquen i les titulacions que tenen atribució docent directa amb aquestes especialitats, per tal de conèixer les implicacions per formar part de les borses de treball corresponents.
Top