La formació del professorat


La formació permanent del professorat

La formació permanent sempre ha estat, per a STEPV, un dret i un deure de tot el professorat. L’actualització dels coneixements professionals, la recerca, la investigació i la innovació relacionats amb la pràctica, són inseparables de la condició docent. D’altra banda, la formació és una condició indispensable per a l’autonomia personal i el treball cooperatiu. Per totes aquestes raons, s’ha de fomentar l’autogestió dels programes de formació en cadascun dels centres educatius, per tal de poder establir dins de la jornada lectiva un model de formació públic i gratuït.

La formació permanent és responsabilitat de les Administracions Educatives, i per tant han de garantir que l’oferta institucional arribe a tot el col·lectiu i responga a les necessitats del sistema educatiu i del nostre alumnat. S’ha de facilitar l’accés al professorat a titulacions que permeten la movilitat en les diferents ensenyances i per tant és necessari que per tal de facilitar-ho es convoquen anualment llicències per estudis a tal objecte.

La Conselleria d’Educació convoca anualment ajudes de formació per la realització d’activitats de formació permament del professorat dins i fora de l’estat espanyol (modalitat A i B), i per l’estudi de titulacions acadèmiques i ensenyances de règimen especial. El Sindicat informa a la seua afiliació de les convocatòries.

Oferta formativa dels CEFIRE i Pla de Formació Lingüístico-tècnic en llengües per al professorat no universitari de la Conselleria d’Educació: http://www.edu.gva.es/

Els MRPs són l’alternativa indispensable per a l’autoformació del professorat, des d’un punt de vista crític, autònom i arrelat a la pràctica en el centre. Són totalment necessaris en la planificació de la formació que ha d’oferir l’administració, i als quals se’ls ha de donar el necessari suport institucional per al seu bon funcionament i potenciació dels mateixos. En aquesta web teniu accés a la Federació del diferents MRPs que hi ha al País Valencià i així poder consultar la seua oferta formativa destacant les Escoles d’Estiu.

Les Universitats públiques valencianes disposen d’una oferta de formació adreçada a tot el professorat, accesible dels seus llocs web.

El Sindicat t’ofereix la possibilitat de realitzar formació per mig de l’Escola sindical Melchor Botella. Aquesta formació està adreçada a tot tipus de professorat (aturat, interí, funcionari de carrera). Si ets afiliat/ada tindràs un descompte en el preu. Oferim activitats en les dues modalitats: presencial i a distància mitjançant l’Aula virtual. També tenim activitats financiades per l’Acord per a la formació per l’ocupació de les administracions públiques (AFEDAP), que no tenen cap cost, adreçades per als funcionaris públics de la Generalitat. Més informació: http://www.escolasindical.org/

Ens acollim a la convocatòria del SERVEF en la qual pot participar el professorat de centres privats i concertats. 1182

Virtuts i deficiències de la nova ordre de Formació

Les virtuts de l’ordre 99/2010 són dues: per una banda, està regula aspectes que normativament estaven indefinits. Per exemple, l’assistència als cursos de formació de les persones amb permís de maternitat o incapacitat temporal era polèmica i depenia sovint de les circumstancies. Ara ja no hi ha cap dubte i hi poden assistir sempre que el seu estat ho permeta. Altra gran indefinició que existia en la normativa anterior, per no existir en 1994 quan fou publicada, era la formació en línia. La segona virtut són les mesures que fan referència a allò que anomenaríem els abusos i que busquen evitar situacions de frau en la presentació dels certificats.

Entre els inconvenients de l'ordre hi ha, d'una banda, una certa intenció d’incrementar-hi el control. Això és el que suposa la fragmentació dels 100 crèdits necessaris per cobrar els sexenni, a més de representar el lligam definitiu entre formació i emoluments. En aquesta febre de control s'inscriuen tant els projectes de formació en centres controlats i dirigits pels Cefires com la tipologia de modalitats de formació de la qual es reserven algunes modalitats com els seminaris, que sols poden estar convocats per la Conselleria.

Altre perill que s'albira és una tendència a externalitzar la formació. Així, l'ordre preveu, dins de les figures que participen en les modalitats, algunes que resulten, si més no, dubtoses quant a la seua utilitat.

Altres deficiències es troben en les indefinicions sobre alguns dels aspectes que tracta. Així, l àmbit d'aplicació de la llei o modalitats com ara els tallers són descrits d’una manera tan àmplia que hi cap de tot i permeten interpretacions diverses. El mateix es pot dir de les activitats certificades per la Universitat, de les quals no es defineix en cap moment si han de ser de les mateixes modalitats que les de Conselleria per poder ser validades. I es troben en el mateix terreny d’indefinició les activitats realitzades en altres comunitats autònomes, que poden tenir paràmetres força diferents i, malgrat això, a partir de la reciprocitat prevista en la norma, ser acceptades o no.

Ens trobem davant d'una normativa necessària, ja que la del 9 de juny del 1994 quedava ja obsoleta, però que requereix un desplegament normatiu important per poder regular de forma operativa tot el que pretén.

La més urgent és la que fa referència als sexennis. Cal tenir en compte que si bé les persones que han de complir el seu sexenni abans del 1 de gener 2014 no estan afectades, si que afecta ja a aquelles que ho han de fer després. Però aquest persones no disposen d'unes instruccions clares que ubique els propòsits d'acreditació previstos en l'ordre per saber a quin dels tres apartats correspon la seua formació. A més, en aquests moments, qualsevol institució que estiga preparant un pla de formació –Cefires, Servei d'ensenyament en Valencià, la mateixa Conselleria, etc.–, com les entitats col·laboradores, han de fer-ho sense saber ben bé la validesa de la formació que van a realitzar. I en la mateixa incertesa es troba el professorat a l'hora de triar la formació que pensa realitzar.

Quant a les modalitats de formació, sembla que sols afecte al personal que treballa per a la Conselleria d'Educació. Si és així, aquest personal està en desavantatge respecte a aquell que, per no treballar per a la conselleria d'Educació, pot fer la formació que vulga, ja que la Conselleria els ho convalidarà (o no?). Pitjor encara és el cas del personal opositor, que es formarà com li semble bé, a no ser que siga interí.

De tot el que hem dit podem deduir que qualsevol afirmació respecte a l’ordre és agosarada mentre la Conselleria no dicte instruccions clares de com es desenvoluparà. El pitjor que pot passar és que no es dicten instruccions i es mantinga el professorat en un terreny d'incerteses que permeta arbitrarietats com les hagudes amb les comissions de serveis o les places d'adjudicacions que no ixen a cap concurs.

 1. Què regula?

  Les activitats de formació permanent que podran valorar-se en totes les convocatòries, concursos o actes administratius que les consideren com a requisit o mèrit en les seues bases en el País Valencià, i també tindran efectes en el sistema retributiu.

 2. Quines entitats poden desenvolupar activitats de formació permanent?

  1. La Conselleria d’Educació, a través de la direcció general competent en matèria de formació del professorat, del Servici de Formació del Professorat i dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE).
  2. Altres administracions educatives de l’Estat amb competències plenes en matèria de formació permanent del professorat.
  3. Les institucions o organitzacions que tinguen conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Educació en matèria de formació permanent del professorat.
  4. Les universitats.


 3. Quines modalitats de formació es regulen?

  Cursos, seminaris, grups de treball, jornades, tallers, formació en centres i estades formatives en empreses, organitzacions o institucions.

 4. Quines modalitats de participació es regulen?

  • Presencial. La formació presencial és aquella que requerix l’assistència dels participants, i on poden incloure’s períodes no presencials que no podran excedir el 25% de les hores presencials, sempre que la seua duració siga superior a 25 hores.
  • A distància. La formació a distància és aquella que es basa en les tecnologies de la informació i de la comunicació com a mitjà de relació didàctica; no obstant això, es podran incloure els períodes presencials que es consideren necessaris per al seu adequat desenrotllament. Cap activitat a distància presentarà en el seu disseny més de cent hores, ni més de huit per cada setmana de duració.
  Participació en activitats del Cefire
  • Els participants hauran de sol·licitar i confirmar la seua assistència a l’activitat i seran admesos d’acord amb els criteris que s’hi establisquen.
  • El professorat podrà participar en els cursos de formació durant el gaudi dels permisos de maternitat i paternitat o si es troba en situació de baixa per incapacitat temporal, sempre que l’estat de salut ho permeta.
  • El professorat no podrà realitzar més d’una activitat de formació a distància en les mateixes dates. Tampoc no podrà realitzar més d’una activitat en la modalitat presencial quan coincidisquen les sessions. Estes condicions seran comprovades, a través de les sol·licituds presentades, pel Servici de Formació del Professorat.
  • El participant que haja causat baixa no justificada en alguna activitat podrà ser exclòs en l’admissió durant els 12 mesos següents a la baixa injustificada.
 5. L’avaluació dels i les participants

  1. En les activitats de formació presencial l’assistència serà obligatòria. Les faltes d’assistència, siga quina siga la causa, no podran superar el 15% de les hores totals de l’activitat. Els fulls de firmes, o qualsevol altre sistema semblant que s’arbitre, seran els instruments utilitzats per a comprovar i deixar constància d’este punt.
  2. En les activitats de formació a distància serà necessari superar totes les tasques obligatòries proposades. Es valorarà, a més, la participació en fòrums, la realització dels treballs complementaris, els qüestionaris realitzats i qualsevol altra tasca que es considere necessària. Els mecanismes de qualificació i de comunicació que proporcione la plataforma de formació seran els instruments utilitzats per al seguiment i l’avaluació final.


 6. Expedició i contingut dels certificats

  La participació en activitats de menys de huit hores no serà computable als efectes de reconeixement i certificació ni podran acumular-se.
  Els certificats acreditatius de la participació en activitats de formació permanent hauran de contindre, almenys, les dades següents:

  1. Entitat organitzadora de l’activitat.
  2. Nom i càrrec de qui certifica en representació de l’entitat organitzadora.
  3. Nom i cognoms del participant i número d’identificació (NIE, NIF).
  4. Denominació de l’activitat.
  5. Lloc i dates de realització de l’activitat.
  6. Tipus de participació: participant, coordinador, professor, ponent i tutor. En el cas dels ponents s’especificarà el títol de la ponència o matèria impartida.
  7. Quantificació en hores i en crèdits.
  8. Identificació de la competència que exercix l’activitat.
  9. Lloc i data d’expedició del certificat.
  10. Número i data de registre.
  11. Firma i segell.


 7. El registre de formació permanent del professorat

  Serà un instrument de control i gestió de les dades relatives a la participació del professorat no universitari en les activitats de formació permanent que s’ajusten a esta orde.
  Perquè la participació en una activitat de formació permanent produïsca els efectes professionals i econòmics establits, haurà d’estar inscrita en el Registre General de Formació Permanent del Professorat.

 8. Validesa del registre de les activitats de formació

  Per a ser registrat i tenir validesa cal que:
  Certificats lliurat directament per l’administració (Cefire i altres institucions depenent directament de la Conselleria d’Educació): Són vàlids tal i com ens els lliuren. Si els vostres certificats, per ser anteriors a l’ordre de 9 de juny de 1994, no compleixen els requisits previstes, cal que els feu validar pel servei de formació del professorat de la Conselleria.

 9. Certificats d’entitats col·laboradores la Conselleria d’Educació

  Els lliura directament l’entitat convocant de l’acció i han de portar la diligència de la Conselleria que certifica que aquesta activitat ha estat conveniada.

  • Certificats corresponents a l’Acord de Formació Per l’Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP o AFCAP): D’acord amb l’article 1.2 de l’ordre 10/2010 de la Conselleria de justícia i administracions públiques, no cal que porten cap diligència però han de lliurar-se en paper oficial que porta en la part inferior la convocatòria que els avala.
  • Certificats lliurats per administracions autonòmiques diferents de la que ha de reconèixer l’activitat: Hauran de ser avalats pel Servei de formació del professorat perquè els reconega dins de l’apartat A, B o C i, si cal, que s’especifique la correspondència en crèdits per al lloc on van dirigits (Exemple: Un certificat de TICS del MEC, en cas d’assistència,  contempla un crèdit per cada deu hores de formació. Així doncs la Conselleria certificarà que aquest certificat val per 1 crèdit per hora de formació i que correspon a l’apartat B per a l’obtenció del sexenni a la Comunitat Valenciana).
  • Certificats lliurats per les Universitats: Serà necessària la presentació de la corresponent sol·licitud a la direcció general competent en matèria de formació permanent del professorat per part de la persona interessada, acompanyada del certificat o diploma expedit per la universitat, que haurà de reflectir el nombre d’hores i estar firmat pel rector o vicerector competent en la matèria o pel cap del servici responsable de la formació permanent d’eixa universitat.
 10. Activitats de formació realitzades en l’estranger

  • El certificat expedit per la institució convocant en què conste que ha superat l’activitat i les hores de duració, així com el programa de l’activitat.
  • Si l’activitat ha sigut realitzada per institucions de formació del professorat oficialment reconegudes i que tenen prestigi acreditat per les autoritats, es presentarà acreditació del reconeixement de la institució expedida per l’autoritat educativa del país que es tracte.
  • Tots els documents aniran acompanyats d’una traducció a alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
  • Certificats relatius a la participació en activitats que contribuïxen a la millora de la qualitat de l’ensenyança: es realitzarà amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, excepte quan es tracte de la tutoria de pràctiques, que s’inscriurà d’ofici.

Ensenyances de règimen especial projectes d’investigació científica i innovació educativa (3)

Tipologia Valoració Observacions
Activitats realitzades per mitjà d’una convocatòria pública de projectes d’investigació científica i innovació educativa, efectuades per altres organismes pertanyents a les administracions públiques, les universitats o s’inscriguen en els programes habituals dels organismes públics d’investigació. Es valoraran segons les normes que s’establisquen. Les activitats que s’inscriguen en els programes d’investigació d’institucions públiques, privades i fundacions que hagen firmat un conveni amb la Conselleria d’Educació, es valoraran segons la normativa reguladora de l’activitat.

Ensenyances de règimen especial projectes d’investigació científica i innovació educativa (2)

Tipologia Valoració Observacions
Activitats realitzades per mitjà d’una convocatòria pública de projectes d’investigació científica i innovació educativa de la Conselleria d’Educació. 1 hora = 1 crèdit Les activitats que s’inscriguen en els programes d’investigació d’institucions públiques, privades i fundacions que hagen firmat un conveni amb la Conselleria d’Educació, es valoraran segons la normativa reguladora de l’activitat.

Ensenyances de règimen especial projectes d’investigació científica i innovació educativa (2)

Tipologia Valoració Observacions
Activitats realitzades per mitjà d’una convocatòria pública de projectes d’investigació científica i innovació educativa de la Conselleria d’Educació. 1 hora = 1 crèdit

Ensenyances de règimen especial, projectes d’investigació científica i innovació educativa

Tipologia Valoració Observacions
Escoles Oficials d’Idiomes i conservatoris professionals i superiors de música. 100 crèdits per cada cicle o grau

Ensenyances de règimen especial, projectes d’investigació científica i innovació educativa (1)

Tipologia Valoració Observacions
Escoles Oficials d’Idiomes i conservatoris professionals i superiors de música. 100 crèdits per cada cicle o grau Les activitats que s’inscriguen en els programes d’investigació d’institucions públiques, privades i fundacions que hagen firmat un conveni amb la Conselleria d’Educació, es valoraran segons la normativa reguladora de l’activitat.

Capacitació lingüístico-tècnica

Tipologia Valoració Observacions

 1. Certificat de capacitació per a l’ensenyança del valencià

 2. Diploma de mestre de valencià = 100 crèdits

 3. Certificat de capacitació en llengües estrangeres

100 crèdits

Tituacions pròpies de cada universitat

Tipologia Valoració Observacions
1 hora = 1 crèdit, amb un màxim de 100 crèdits per activitat No es reconeixerà com a formació del professorat les activitats la superació de les quals siga requisit per a l’obtenció d’una titulació acadèmica o l’accés a la funció pública. Fins al moment que les universitats comencen a expedir els títols de grau i postgrau:

  Titulacions de primer cicle: 100 crèdits
 • Titulacions de segon cicle: 100 crèdits

 • Per superar el programa de doctorat amb la suficiència investigadora: 100 crèdits

 • Títol de doctor: 100 crèdits


Titulacions universitàries de caràcter oficial

Tipologia Valoració Observacions

 • Per cada títol de grau

 • Per cada títol de màster

 • Per cada títol de doctor

 • Pel diploma d’estudis avançats

 • 100 crèdits

 • 100 crèdits

 • 100 crèdits

 • 100 crèdits

No es reconeixerà com a formació del professorat les activitats la superació de les quals siga requisit per a l’obtenció d’una titulació acadèmica o l’accés a la funció pública. Fins al moment que les universitats comencen a expedir els títols de grau i postgrau:

  Titulacions de primer cicle: 100 crèdits
 • Titulacions de segon cicle: 100 crèdits

 • Per superar el programa de doctorat amb la suficiència investigadora: 100 crèdits

 • Títol de doctor: 100 crèdits


Personal CEFIRE

Tipologia Valoració Observacions
20 crèdits per cada any complet de serveis prestats. No s’expediran certificats per les ponències o intervencions didàctiques.

Estades formatives en empreses, organitzacions o institucions

Tipologia Valoració Observacions
El màxim d’hores que es podran reconèixer per una estada formativa és de 50. Seran convocades per la Conselleria d’Educació.

Formació en centres

Tipologia Valoració Observacions
La convocatòria establirà les condicions necessàries per al seu desenrotllament, així com les hores que es podran certificar.

Seminaris

Tipologia Valoració Observacions
Components. 30 hores anuals = 30 crèdits Convocats exclusivament per la Conselleria d’Educació.

Cursos

Tipologia Valoració Observacions
Assistència
Professorat, ponents i tutorització
1 hora = 1 crèdit
1 hora = 2 crèdits

L’avaluació dels i les participants

Tipologia Valoració Observacions