Concurs de trasllats: cos de mestres

21 / 05 / 2021

Adjudicació definitiva de destinacions:

Els participants que hagen obtingut destinació en més d’un cos, o bé hagen obtingut una segona destinació en un cos diferent d’aquell en el qual tingueren destinació definitiva, hauran d’optar per un d’aquests del 21 al 31 de maig de 2021, a través d’OVIDOC. Si no es realitza aquesta opció en el termini indicat, s’haurà de prendre possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se per via telemàtica recurs otestatiu de reposició davant de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà dela seua publicació, d’acord amb el que es disposa en ls articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós competent, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de la seua publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 8 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Concurs de trasllats secundària i altres cossos: adjudicació definitiva de destinacions

13 / 05 / 2021

Adjudicació definitiva Secundària i altres cossos:

Contra les adjudicacions definitives de destins no és possible cap reclamació, sense perjudici del que s’estableix en la base 22 de la convocatòria.

Els participants que hagen obtingut destinació en més d’un cos, o bé hagen obtingut una segona destinació en un cos diferent d’aquell en el qual tingueren destinació definitiva, hauran d’optar per un d’aquests del 14 al 23 de maig de 2021, a través d’OVIDOC. Si no es realitza aquesta opció en el termini indicat, s’haurà de prendre possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.

 


Concurs de trasllats inspecció: adjudicació definitiva de destinacions

13 / 05 / 2021

Llistat de l’adjudicació definitiva del concurs de trasllats d’Inspecció, que serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana pròximament.

Contra les adjudicacions definitives de destins no és possible cap reclamació, sense perjudici del que s’estableix en la base 19 de la convocatòria.

Els participants que hagen obtingut destinació en més d’un cos, o bé hagen obtingut una segona destinació en un cos diferent d’aquell en el qual tingueren destinació definitiva, hauran d’optar per un d’aquests del 14 al 23 de maig de 2021, a través d’OVIDOC. Si no es realitza aquesta opció en el termini indicat, s’haurà de prendre possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.


Vacants definitives de mestres

20 / 04 / 2021

Vacants definitives