Guia del Concurs de Trasllats 2022-23

Actualitzat el 14 octubre 2022 / 11:18 h


 1. Terminis

  FASE 1. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ:
  Del 17 d’octubre al 7 de novembre 2022.

  FASE 2. PUBLICACIÓ DE VACANTS I PETICIÓ DE CENTRES:
  Set dies naturals al mes de gener 2023.

  FASE 3. ADJUDICACIONS PROVISIONALS. RENÚNCIES. ADJUDICACIONS DEFINITIVES:
  Previsiblement entre els mesos de març i maig


  ASPECTES IMPORTANTS:
  TOT EL PROCEDIMENT ES REALITZARÀ DE MANERA TELEMÀTICA.
  NO CAL PRESENTAR CAP DOCUMENTACIÓ PER REGISTRE D’ENTRADA NI FER CAP COMPULSA.
  EL REQUISIT LINGÜÍSTIC SERÀ EL NIVELL C1 DE VALENCIÀ DEL MCERL PER A TOTS ELS ENSENYAMENTS.

  NOVETAT:
  Com a conseqüència de l’aplicació del criteri jurisprudencial on es reconeix la necessitat de puntuar l’antiguitat en el cos des de qualseol situació administrativa, s’incorpora en aquesta convocatòria la valoració del còmput dels serveis prestats com a personal funcionari, en els següents apartats del barem: apartat 1.2. Antiguitat en el cos; apartat 4. Exercici de càrrecs directius i altres funcions; i apartat 6. Altres mèrits.

 2. FASE 1 SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ

  Termini: Del 17 d’octubre al 7 de novembre 2022. (Ambdós inclosos)

  Requisit lingüístic: Per obtenir un lloc docent al País Valencià serà necessari acreditar un nivell lingüístic C1 d’aquesta llengua. Per a l’acreditació de la possessió del certificat de nivell C1 de coneixements de valencià o equivalents (Annex II de l’Ordre 7/2017), aquest certificat haurà d’estar inscrit en data igual o anterior a la data de finalització de la inscripció en aquest procediment en el registre de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. A excepció de:

  • Personal que tinga el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià o el certificat de nivell C2 de valencià de la JQCV o equivalents, expedit i registrat en data igual o anterior a la data de finalització del termini de sol·licituds. Els certificats de coneixements de Valencià, podran registrar-se telemàticament a través del tràmit https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21382 Aquelles persones que no hagen obtingut el requisit lingüístic podran romandre en les seues destinacions definitives, i el seu dret a la mobilitat quedarà circumscrit a llocs de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.


  Participació: En aquest concurs podrà participar tot el personal funcionari públic docent, depenent de la CECE del País Valencià, sempre que reunisquen els requisits exigits. S’hi estableixen dos tipus de participació:

  PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA

  Podran participar d’aquest procediment les persones funcionaries:

  1. En servei en actiu, declarat des de centres dependents del País Valencià, sempre que hagen transcorregut dos anys des de la presa de possessió de l’última destinació definitiva.
  2. En situació d’excedència voluntària, en tots els seus distints tipus. Si es tracta d’una excedència per interès particular, hauran d’haver transcorregut dos anys des que es va passar a aquesta situació
  3. En situació de suspensió de funcions, sempre que en finalitzar aquest curs haja finalitzat el període de sanció i hagen transcorregut dos anys des de la presa de possessió de l’última destinació definitiva.

  PARTICIPACIÓ OBLIGATÒRIA

  Estan obligats a participar en aquest procediment les persones:

  1. Funcionàries que, procedents de situació d’excedència o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva hagen reingressat al servei en actiu i obtingut una destinació provisional.
  2. Funcionàries que, procedents de situació d’excedència forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i que, una vegada complida la sanció, no hagen obtingut un reingrés provisional. Cas de no participar, aquestes persones quedaran en situació d’excedència voluntària.
  3. Funcionàries que, havent estat adscrites a places en l’exterior i havent-se reincorporat, no hagen obtingut destinació definitiva.
  4. Funcionàries que hagen perdut la destinació definitiva per compliment de sentència, resolució de recurs o per supressió del lloc.
  5. Funcionàries que amb pèrdua de la plaça definitiva hagen passat a prestar serveis en altres llocs de l’administració i mantinguen el servei en actiu.
  6. Funcionàries amb destinació provisional i mai no hagen aconseguit una destinació definitiva.
  7. Les persones aspirants seleccionades en els últims procediments selectius convocats per la CECiE que durant el present curs escolar 2022/2023 estiguen realitzant la fase de pràctiques.

   

  El professorat que estiga en alguna de les situacions següents queda exclós de l’obligatorietat de participació:

  1. Funcionariat del cos de Mestres que haja accedit al cos d’Ensenyament Secundari mitjançant procediment d’accés a subgrup superior i es troben prestant serveis en la mateixa especialitat amb caràcter definitiu en centres IES.
  2. El funcionariat del cos de professors tècnics de FP, els quals tingueren un destí definitiu en places o llocs corresponents a especialitats del cos de professors d’Ensenyament Secundari, en el cas que, accediren al citat cos, podran romandre en la seua mateixa destinació, sempre que l’especialitat siga coincident.

  Aquesta opció haurà de ser manifestada mitjançant un escrit ajustat al model de sol·licitud dins del termini de presentació d’instàncies.
  Les persones a les quals es refereixen els dos casos anteriors podran ser confirmades en les destinacions que estiguen ocupant una vegada siguen nomenades funcionàries de carrera.


  Adjudicació d’Ofici:
  El personal que participe de manera obligatòria podrà ser adjudicat d’ofici si no participa en el procediment o si, tot i haver participat, no sol·licita un nombre suficient de llocs. En aquest cas se’ls adjudicarà d’ofici una destinació definitiva. (Excepte les persones que en situació d’excedència forçosa no hi participen, les quals quedaran en situació d’excedència voluntària per interès particular).
  El personal participant de caràcter obligatori, davant la possibilitat de ser adjudicat d’ofici, haurà de consignar la prelació de províncies, la prelació d’especialitats i la prelació del nivell de vernacle relatiu a les places.
  L’adjudicació d’ofici es realitzarà d’acord amb l’ordre en què apareixen els centres en l’annex corresponent que es publica en la pàgina web de la CECiE d’acord amb l’ordre de preferència consignat quant a les províncies, les especialitats i el nivell de vernacle relatiu a les places.
  En cap cas s’adjudiquen amb caràcter forçós les places dels centres penitenciaris, dels centres de reeducació, dels centres singulars, dels centres d’educació especial, dels centres de formació de persones adultes, i les que tinguen caràcter itinerant, així com les places d’àmbit i de cultura clàssica.


  Dret Preferent a Centre: En ocasió de vacant, tindrà dret preferent per a obtindre un nou lloc en el mateix centre el personal docent que, trobant-se en alguns dels supòsits que s’indiquen a continuació, reunisca les condicions que s’estableixen, i per l’ordre de prelació que es detalla:

  1. Per supressió de la plaça o del lloc que exercien amb caràcter definitiu, fins que obtinga una altra destinació definitiva i sempre que posseïsca els requisits exigits.
  2. Per modificació de la plaça o del lloc que exercien amb caràcter definitiu al centre fins que obtinguen una altra destinació definitiva i sempre que posseïsca els requisits exigits.
  3. Per desplaçament dels seus centres per insuficiència total d’horari, en les mateixes condicions que les persones titulars dels llocs suprimits. Es consideraran desplaçats els funcionaris i funcionàries que durant tres cursos, incloent-hi aquest curs, hagen impartit tot el seu horari en un altre centre diferent d’aquell on tenen la destinació definitiva o en àrees, matèries o mòduls no atribuïts a les seues especialitats.
  4. Per adquisició de noves especialitats. Els professors i les professores dels cossos de catedràtics i professors i professores d’Ensenyament Secundari i professors i professores tècnics de Formació Professional que hagen adquirit una nova especialitat pel procediment corresponent podran gaudir d’aquest dret preferent. Una vegada obtingut el nou lloc, només es podrà exercir de nou aquest dret…

  Quan concorregueren dos o més participants en els quals es donen les circumstàncies assenyalades en cadascun dels subapartats anteriors, s’adjudicarà la plaça a qui tinga més puntuació en l’aplicació del barem de mèrits. En el cas que es produïsquen empats en les puntuacions totals en dos o més participants que exercisquen el dret preferent, s’utilitzarà com a primer criteri de desempat el major temps de serveis efectius com a funcionari o funcionària de carrera al centre, i, si cal, els altres criteris previstos en el barem de mèrits en l’ordre en què hi figuren.
  El personal docent que, en els supòsits indicats, vulga exercir el dret preferent a centre, haurà d’indicar en la sol·licitud telemàtica de participació, en l’apartat que conté l’epígraf «dret preferent a centre», el supòsit pel qual l’exerceix i el codi del centre que corresponga, tenint en compte que hi consignarà totes o alguna de les especialitats de les quals siguen titular, i que aquestes es prioritzaran.
  Aquest dret preferent implica una prelació per a obtenir destinació davant de qui exerceix el dret preferent a localitat o zona.
  La consignació incorrecta, per error o omissió, d’aquestes dades comportarà l’anul·lació d’aquest dret preferent.


  Dret Preferent a Localitat o Zona:
  Tindran aquest dret preferent, en ocasió de vacant, els funcionaris i les funcionàries de carrera que es troben en algun dels supòsits que s’indiquen, i per l’ordre de prelació en què aquests estiguen:

  1. Per supressió o modificació de la plaça o del lloc de treball que exercien amb caràcter definitiu en un centre, podran exercir dret preferent per a obtindre una altra plaça o lloc en un altre centre de la mateixa localitat o, si és el cas, en un altre de la seua zona, fins que obtinguen una altra destinació definitiva.
  2. Per desplaçament del seu centre per insuficiència total d’horari. Es consideraran desplaçats els funcionaris i funcionàries que durant tres cursos continuats, incloent-hi aquest curs, hagen impartit tot el seu horari en un altre centre diferent d’aquell on tenen la seua destinació definitiva o en àrees, matèries o mòduls no atribuïts a les seues especialitats.
  3. Per haver passat a exercir un altre lloc en l’administració pública, amb pèrdua de la plaça docent que exercien amb caràcter definitiu, i sempre que hagen cessat en l’últim lloc.
  4. Per haver perdut la plaça o el lloc de treball que exercien amb caràcter definitiu, després de la concessió de la situació d’excedència voluntària per cura de familiars, per haver transcorregut el període de tres anys de reserva del lloc a què tenen dret, i desitgen reingressar al servei actiu o hi han reingressat amb caràcter provisional.
  5. Per reincorporació a la docència a Espanya, pel fet de finalitzar l’adscripció en llocs o places en l’exterior, o per alguna altra de les causes legalment establides.
  6. Per raó de l’execució d’una sentència o de la resolució d’un recurs administratiu.
  7. Aquells que després d’haver sigut declarats jubilats o jubilades per incapacitat permanent hagen sigut rehabilitats per al servei actiu.

  El professorat que vulga fer ús d’aquest dret preferent haurà de participar en totes les futures convocatòries, fins que aconseguisca una destinació definitiva. Hauran de sol·licitar totes les places de totes les especialitats de les quals siguen titulars. Si no hi participen, es considerarà que han perdut el dret preferent.
  Quan hi haja diverses persones participants dins d’un mateix grup, la prioritat entre elles es determinarà per la major puntuació derivada de l’aplicació del barem. En cas que es produïsquen empats, aquests es resoldran atenent successivament la major puntuació en cadascun dels apartats del barem, conforme a l’ordre en què hi apareixen. Si persisteix l’empat, s’atendrà la puntuació obtinguda en els diferents subapartats en l’ordre, igualment, en què apareixen en el barem. Si escau, s’utilitzaran successivament com a criteris de desempat l’any en què es va convocar el procediment selectiu a través del qual es va ingressar en el cos i la puntuació per la qual va resultar seleccionat o seleccionada.


  Les persones participants que desitgen exercir el dret preferent, hauran de fer-ho obligatòriament per a la localitat de la qual els prové aquest dret i, opcionalment, en qualsevol altra o altres localitats de la zona.
  Perquè aquest dret preferent tinga efectivitat, les persones sol·licitants estan obligades a consignar en la sol·licitud telemàtica de participació, en l’apartat que conté l’epígraf «dret preferent a localitat o zona» el codi de la localitat i el supòsit pel qual s’exerceix el dret.
  A aquest efecte, s’haurà de consignar, al lloc corresponent, el codi corresponent de la localitat, i, en cas de demanar una altra zona, també aquesta. Així mateix, s’emplenaran, per ordre de preferència, totes les especialitats de les quals la persona siga titular. Aquesta preferència serà tinguda en compte per a reserva de localitat i especialitat. En el supòsit de sol·licitar reserva de plaça per a llocs que tinguen el requisit d’itinerant, es farà constar en les caselles que figuren per a això al costat de les especialitats.
  En el cas que no hi haja prou places vacants per a totes les persones, es garantirà una de les places a la persona participant amb dret preferent.
  Els funcionaris i les funcionàries que exercisquen aquest dret també podran incloure a continuació altres peticions corresponents a places o llocs a què puguen optar per raó de les especialitats de les quals siguen titulars, si volen concursar a aquests fora del dret preferent.
  La consignació incorrecta, per error o omissió, d’aquestes dades comportarà l’anul·lació d’aquest dret preferent.

  Dret de Concurrència:

  Es considera com a dret de concurrència la possibilitat que diversos funcionaris i funcionàries de carrera d’un mateix cos condicionen la participació voluntària a l’obtenció de destinació en un o més centres d’una província determinada.
  L’exercici d’aquest dret s’ajustarà a les regles següents:

  1. Les persones participants inclouran en les seues peticions centres d’una sola província, que haurà de ser la mateixa per a cada grup de concurrència.
  2. El nombre màxim de persones participants en cada grup serà de quatre.
  3. L’adjudicació de destinació estarà determinada per l’aplicació del barem de mèrits.
  4. En el cas que alguna de les persones participants no puga obtindre una plaça, es consideraran desestimades per aquesta via les sol·licituds de totes les persones integrants del grup.

  El personal docent que faça ús del dret de concurrència haurà d’emplenar en la sol·licitud les dades identificatives dels funcionaris i funcionàries que l’exerceixen conjuntament amb la persona sol·licitant, i la província en què exerceix aquest dret. L’omissió o la consignació incorrecta d’aquestes dades comportarà l’anul·lació de totes les sol·licituds del conjunt de concurrents.

  Procediment d’habilitacions pel cos de mestres:

  El personal docent del cos de mestres que desitge participar en aquest concurs de trasllats per una especialitat per a la qual no està actualment habilitat, però per a la qual reuneix els requisits establits en l’annex del Reial decret 1594/2011, haurà de fer la sol·licitud de reconeixement de l’especialitat en el mateix procediment de participació dins del termini establert.
  La sol·licitud es formularà juntament amb la instància, i anirà acompanyada de la documentació justificativa corresponent. La participació per l’especialitat o especialitats sol·licitades quedarà condicionada al fet que s’atorguen aquestes.  Consulta ací les titulacions requerides.
  Als efectes d’aquest concurs, només tindran validesa aquelles habilitacions que se sol·liciten abans de finalitzar el termini de presentació d’instàncies. El personal en pràctiques no podrà participar d’aquestes habilitacions.

  Sol·licitud de participació i instància d’aportació de mèrits:

  Encara que es concurse per més d’una especialitat, es presentarà una única sol·licitud per cos.
  La sol·licitud de participació en aquest procediment i l’aportació de mèrits, es realitzarà telemàticament i NO es tramitarà cap presentació de la instància en cap registre físic.
  Aquesta tramitació s’efectuarà a través de la plataforma OVIDOC

  on es podrà accedir per qualsevol dels mètodes d’identificació vàlids en aquesta.
  Es computaran d’ofici en l’antiguitat en el cos (apartat1.2) els serveis prestats com a personal funcionari, independentment de l’opció participació.
  S’estableixen diferents opcions de participació:

  • OPCIÓ A): participants que hagen participat en el procediment del 21/22 que, a més de fer valdre la baremació que van obtindre, desitgen aportar nous mèrits. Aquest fet s’haurà de manifestar expressament a través de la pàgina web https:// ovidoc.edu.gva.es, en la qual només faran constar els nous mèrits al·legats i aportats, sempre que hagen sigut perfeccionats després de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds del passat concurs.
  • OPCIÓ B): Participants que hagen participat en el procediment 21/22 i que no realitzen l’opció anterior, podran optar per la nova valoració de tots o de part dels seus mèrits, fet que hauran de manifestar expressament a través de la pàgina web https://ovidoc.edu.gva.es. A aquests participants se’ls avaluarà de nou els mèrits dels apartats o subapartats que trien, sempre que presenten de nou la documentació acreditativa d’aquests, i es mantindrà la puntuació de la resta en el que coincidisca amb el barem d’aquest procediment.
  • OPCIÓ C): Que no va participar en el concurs de trasllats convocat el curs 21/22 o bé va participar com a funcionari en pràctiques i no va obtindre destinació i aporta tota la documentació justificativa per a la seua valoració en els distints apartats.


  Per l’acreditació de l’exercici de càrrecs directius i altres funcions (apartat 4) i altres mèrits (apartat 6), hauran d’aportar-se els documents acreditatius d’aquests serveis i sol·licitar la rebaremació total o parcial (Opcions A i B).
  A més de la documentació acreditativa dels mèrits, el personal participant haurà d’aportar, si és el cas, els documents relacionats amb altres aspectes diferents del barem de mèrits:

  • Documents per a sol·licitar noves habilitacions.
  • Documents que certifiquen el requisit lingüístic exigit en determinades vacants (per exemple per a poder optar a llocs de l’especialitat FPA Comunicació Valencià/Anglés).
  • Documents acreditatius del requisit lingüístic d’altres territoris.

  Els mèrits al·legats i no justificats documentalment o els que manquen de les dades assenyalades anteriorment no seran tinguts en compte.
  L’Administració podrà requerir les persones interessades en qualsevol moment perquè justifiquen els mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o reclamacions.
  La baremació que els corresponga serà registrada informàticament amb la finalitat de no presentar-la en futures convocatòries.
  La participació en el concurs de trasllats convocat a l’empara d’aquesta convocatòria suposa que la persona participant declara que reuneix els requisits exigits per a participar-hi i que els documents aportats són veraços. En el cas de falsedat en les dades i/o en la documentació aportada, podrà ser exclosa de la participació en aquest procediment, amb independència de les responsabilitats que pertoquen.

  Relació provisional i definitiva de persones participants admeses i excloses amb les seues puntuacions.

  Una vegada baremades les instàncies presentades, les direccions territorials publicaran les relacions provisionals següents:

  • Relació de les persones participants que exerceixen dret preferent, amb l’expressió de la puntuació que els corresponga segons els apartats del barem.
  • Relació de les persones participants en el concurs, amb l’expressió de la puntuació que els corresponga per cada un dels apartats i subapartats del barem de mèrits.
  • Relació de persones participants excloses.

  Contra aquestes relacions provisionals es donarà un termini de dos dies hàbils per a presentar reclamacions. En el cas que es presente dins del termini i en la forma establits més d’una reclamació telemàtica, solament es tindrà en compte l’última presentada. Acabat l’esmentat termini, es publicaran les relacions definitives amb les rectificacions que pertoquen, les quals podran ser consultades en la pàgina web de la CECiE, tenint en compte que la seua publicació serà anterior a l’inici del termini de sol·licitud telemàtica de places. Contra aquesta exposició no serà procedent cap reclamació. Sense perjudici d’això, una vegada la directora general de Personal Docent de la CECiE faça pública la resolució provisional de destinacions, es podrà interposar una reclamació contra la puntuació i/o destinació obtinguda.
  Les direccions territorials elaboraran una relació del personal docent del cos de mestres que, estant obligats a participar en el procediment, no hagen presentat sol·licitud, en la qual n’especificaran la situació, la causa i qualsevol altre aspecte pertinent.

   

 3. FASE 2 SOL·LICITUD DE CENTRES

  Termini: 7 dies naturals, que encara no estan determinats, però que seran durant el mes de gener del 2023.
  Places ofertades: Conselleria publicarà un llistat amb totes les vacants ofertades en aquest concurs que puguen ser ocupades pel personal funcionari de carrera. Tot i això, també s’ofertaran les vacants de resulta del mateix procediment. És important, per tant, incloure en la nostra petició tots aquells llocs que ens interessen s’haja publicat vacant o no.

  Sol·licitud telemàtica de les peticions: Mitjançant l’aplicatiu telemàtic, podrem fer una sol·licitud d’un màxim de 300 peticions. Cal recordar que les peticions les podrem fer a localitat i/o centre i ambdues modalitats són compatibles. Cada petició es compon del codi de centre o de localitat i del codi de l’especialitat.
  Si fem petició a localitat, s’adjudica el primer centre de la localitat amb vacant o resulta de provisió voluntària en el mateix ordre en què apareixen en els annexos del DOGV. Les vacants o resultes d’adjudicació no forçosa s’han de sol·licitar necessàriament amb petició a centre perquè siguen adjudicades.
  En cas de presentar més d’una petició, sols es tindrà en compte l’última presentada.
  Per a les persones participants de manera voluntària, no fer aquesta petició telemàtica, suposarà la pèrdua del dret de continuar en el procediment del concurs.
  Per a la petició de llocs ens ajudem de l’aplicació telemàtica i/o el web de conselleria, on disposem dels diferents annexos amb els codis necessaris de les nostres peticions (especialitats, centres, zones, localitats).
  Quines són les vacants que no s’adjudiquen de manera forçosa?
  Les vacants o les resultes dels centres penitenciaris, dels centres de reeducació, centres de caràcter singular, dels centres d’educació especial, dels centres de formació de persones adultes, i les que tinguen caràcter itinerant, així com les places d’àmbit i de cultura clàssica, no s’adjudicaran de manera forçosa.
  Açò implica que, si volem accedir a aquestes vacants, haurem de sol·licitar expressament el tipus de lloc o el centre a què estiguen adscrits. Si en les nostres peticions telemàtiques seleccionem només la localitat no se’ns adjudicaran.

  ATENCIÓ: Si opteu pel dret preferent a localitat o zona, teniu l’obligació de concursar per totes les vostres especialitats. Si ometéreu alguns dels centres de la localitat i/o zona en què voleu exercir el dret preferent, l’administració hi afegirà d’ofici els centres restants, en l’ordre en què figuren en el DOGV.

  Professorat en pràctiques:

  Els professors i professores en pràctiques participaran sense puntuació, i l’adjudicació de destinació es realitzarà segons el seu ordre en el procediment selectiu. Com que se’ls ha de donar una destinació definitiva per l’especialitat d’oposició aprovada, aconsellem consignar el màxim de peticions possibles en l’aplicació informàtica que permet fer 300 peticions, ja que en cas contrari l’administració els adjudicarà d’ofici. Recordem que si sol·licitem per codi de localitat, demanem en una única petició més centres que amb l’opció de codi de centre únic, però els centres de la localitat se’ns adjudicaran per ordre que figuren als annexos del DOGV, llevant els centres de provisió voluntària que s’han de demanar per codi de centre explícitament a les nostres peticions.

 4. FASE 3 PUBLICACIÓ DE LES ADJUDICACIONS

  Vistes les reclamacions contra la relació provisional de persones participants i publicades la relació provisional de vacants i les puntuacions definitives, es procedirà a la publicació de l’adjudicació provisional de destinacions.
  Les persones participants podran presentar reclamacions contra la resolució provisional, a través de l’òrgan en què van presentar la seua instància de participació, en el termini de deu dies naturals a partir de la seua publicació, davant de la Direcció General de Personal Docent.
  Ateses aquestes reclamacions, i una vegada publicades les vacants definitives, es procedirà a dictar la resolució per la qual s’aproven les adjudicacions definitives.
  Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva seran irrenunciables.

  Desistiments i renúncies.

  Les persones participants que concursen amb caràcter voluntari podran desistir de la seua participació en el concurs, en el termini de dos dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista provisional de destinacions.
  No s’admetran renúncies a l’adjudicació definitiva de destinacions. No obstant això, una vegada publicada la puntuació definitiva del barem, si la persona participant voluntàriament no accedeix al programa informàtic per a realitzar peticions, perdrà el seu dret a continuar en el procediment, i hi figurarà com a exclosa.
  Les persones que hi participen de manera obligatòria no podran renunciar en cap moment.

 5. BAREM DE MÈRITS

  Podeu Consultar el barem a l’annex de la resolució corresponent pel vostre cos:

  Presteu molta atenció a les DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES que figuren al final del barem.

  Algunes observacions al barem:

  • Apartat 1.1.3: Podeu consultar els llocs que es consideren d’especial dificultat en aquest DOGV: Resolució de 5 de març de 2010, del conseller d’Educació, per la qual es classifiquen els llocs de treball docent d’especial dificultat de centres docents públics. LLOCS D’ESPECIAL DIFICULTAT: CAES, PDC d’àmbit, PACG, PQPI, CFPB, PFQB, PAC.
  • Apartat 3.2: Altres titulacions universitàries: cal aportar sempre el certificat de notes de la titulació amb la qual volem puntuar i també una còpia de la titulació d’ingrés.
  • Apartat 4.3: Certificacions fetes als centres per a justificar altres funcions: Ha d’estar signada per la direcció i secretaria del centre i consignar clarament data d’inici i finalització del càrrec.
  • Apartat 5.1. i 5.2.: Activitats de formació superades o per la seua impartició: el compte de formació només té efectes de cara al reconeixement d’ofici dels sexennis, no té efectes de cara a l’obtenció de puntuació al concurs. Així que necessitem presentar còpia de cadascuna de les activitats formatives que vulguem que ens puntuen, tot i que ja estiguen enregistrades en el compte de formació.
  • Apartat 6.1: Publicacions i 6.3. Mèrits artístics i literaris: Cal entregar tota la documentació marcada a l’annex excepte els originals.
 6. Reivindicacions STEPV al concurs.

  • Traure totes les vacants de catàleg per a ser ocupades amb caràcter definitiu pel professorat funcionari de carrera.
  • Negociació urgent d’un nou acord de plantilles perquè la gran part de places PAM adjudicades de forma habilitada als centres educatius passen a ser de catàleg i així poder ser adjudicades definitivament a funcionariat de carrera, i només les necessitats extraordinàries que no puguen ser cobertes per les plantilles dels centres siguen ocupades de forma habilitada per recursos PAM.
  • Donar major puntuació per ocupar llocs de treball d’especial dificultat per a promoure la permanència en els mateixos i que es tinga en compte aquesta puntuació al llarg de tota la seua trajectòria laboral a les diferents convocatòries de provisió i/o mobilitat.
  • Puntuació d’ofici al barem de mèrits de tota la formació que conste al nostre compte de formació.
  • No al bloqueig de places pel requisit lingüístic en llengua estrangera.
  • Que siguen públiques les instruccions de les comissions baremadores del concurs.

   

 7. PREGUNTES FREQÜENTS

  • Tinc la meua definitiva en un altre territori, però vull concursar per vindre al País Valencià, he de participar segons aquesta normativa? Enguany el concurs és autonòmic, i per tant, les persones que tenen un lloc definitiu en altre territori no podràn participar d’aquest procediment.
  • Cal presentar la documentació compulsada? No, el nou sistema de presentació telemàtica està fonamentat en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, modificada per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i per això haurem d’adjuntar una còpia simple de l’original (escaneig, imatge digital, captura de pantalla…) però no haurà de ser necessàriament compulsada. Els formats admesos per la plataforma són els .pfd i els .jpg i no podran excedir els 5MB de pes.
  • Puc renunciar a la meua plaça definitiva? No, un cop publicada la resolució definitiva d’adjudicacions, les destinacions són irrenunciables, excepte casos excepcionals per adjudicació en més d’un cos o territori. Hi ha diferents moments en els quals podem desistir del procediment si participem de manera voluntària: En el termini de presentacions de sol·licituds, renunciant a la petició, en el moment de presentar les peticions telemàtiques de centres, no fent cap petició i en la publicació de les adjudicacions provisionals, presentant la renúncia en els dos dies hàbils següents a la publicació.
 8. MÉS INFORMACIÓ

  És completament necessari llegir les següents guies que podreu trobar a la pàgina web de conselleria si es desitja participar en aquest procediment:

  GUIA GENERAL DE PARTICIPACIÓ

  GUIA PREGUNTES FREQÜENTS

Top