Educació Infantil

Arxiu Educació Infantil

Marc socioeducatiu de l’educació en comunicació etapes educació infantil i primària

Montserrat Moix

Idioma Català

L’educació amb i en els mitjans té una presència poc destacada dins dels currículums que es desenvolupen de forma real a les aules.

Text

II Jornades d’Educació en Valors

Recull de la Fundació Jaume Bofill

Idioma Català

Experiències i materials de les II Jornades d’Educació en Valors.

PDF

Conclusions Jornada d’Educació Infantil

Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas para la Enseñanza Pública (CODAPA)

Idioma Castellà

Conclusions de les "Jornadas andaluzas sobre Educación Infantil" sota el lema “Un problema de futuro en el presente”

PDF

Conclusions de la Jornada d’educació infantil

Jornada Educació Infantil. Illes, 2003

Idioma Català

Conclusions presentades, corregides i acceptades per l’assemblea en data 13/09/03 al cinematògraf de Formentera.

PDF

Tutories individuals i col·lectives

Jornada Educació Infantil. Illes, 2003 / CP Es Pont

Idioma Català

Tant les tutories individuals com les col·lectives són un espai que afavoreix prendre consciència d'un mateix, conéixer-se, situar-se en les pròpies possibilitats i en les relacions amb els altres.

PDF

Expriència de treball transversals

Jornada Educació Infantil. Illes, 2003 / CP Es Fossaret

Idioma Català

Experiència del CP Es Fossaret en treball de transversals.

PDF

Taller construcció de la identitat

Jornada Educació Infantil. Illes, 2003 / Joana Planas i Catalina Pou / Catalina Sbert

Idioma Català

Experiències "Educació emocional" i "Tutories individuals i col·lectives".

PDF

Conclusions del taller Família/escola

Jornada Educació Infantil. Illes, 2003

Idioma Català

Recursos, suggeriments i experiències per a dinamitzar la relació família/escola.

PDF

Sol·licitud i autorització de modificació de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics (Ed. Infantil i Primària) del País Valencià

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2023, del director general d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual es dicten les instruccions sobre el procediment previst en l'Orde 9/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització de modificació de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil i d'Educació Primària del sistema educatiu valencià, i s'establix el calendari a efectes de la modificació de la jornada escolar per al curs 2024-2025.

  Jornada Escolar
PDF 40838
Decret creació de nou col·legi d’Educació Infantil i Primària a Torrevella

DECRET 215/2023, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es crea el Col·legi d'Educació Infantil i Primària Número 14 en la localitat de Torrevieja.

  Infraestructures educatives
PDF 41369
Correcció d’errors que regulen la creació d’unitats de primer cicle d’Educació Infantil

Correcció d'errors de la Resolució de 29 de juny de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen unitats de primer cicle d'Educació Infantil (2 anys) finançades pel Programa d'impuls d'escolarització en el primer cicle d'Educació Infantil del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

  Organització EI
PDF 39462
Es modifica la resolució per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres d’Educació Infantil de segon cicle, Educació Primaria, ESO i Batxillerat 2022-2023

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es modifica la resolució per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2022-2023 i la resolució per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2022-2023.

  Organització dels centres
PDF 37267
CORRECCIONS d’errades:  l’ordenació i el currículum d’Educació Infantil.

CORRECCIONS d'errades del Decret 100/2022, de 29 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum d'Educació Infantil.

  Educació Infantil
PDF 37162
Decret per qual es crea l’escola d’Educació Infantil de primer cicle Doctora Anna Lluch, en l’Entitat Local Menor el Perelló.

DECRET 129/2022, de 30 de setembre, del Consell, pel qual es crea l'escola d'Educació Infantil de primer cicle Doctora Anna Lluch, en l'Entitat Local Menor el Perelló.

  Educació Infantil
PDF 36917
Decret per qual es crea l’Escola d’Educació Infantil de primer cicle Pequelar, a Betxí.

DECRET 128/2022, de 30 de setembre, del Consell, pel qual es crea, com a centre de titularitat de la Generalitat, l'Escola d'Educació Infantil de primer cicle Pequelar, a Betxí.

  Educació Infantil
PDF 36915
Ordenació i currículum de l’Educació Infantil

DECRET 100/2022, de 29 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum d'Educació Infantil

  Educació Infantil
PDF 36625
RD: L’ordenació i els ensenyaments mínims d’educació infantil

Reial Decret 95/2022, de l'1 de febrer, pel qual se estableix la ordenació i les ensenyances mínimes de l'educació infantil.

  Educació Infantil
PDF 35144
Organització i el funcionament dels centres d’Educació Infantil o d’Educació Primària.

DECRET 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil o d'Educació Primària.

  Organització dels centres
PDF 26564
Organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública

ORDRE 21/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública.

  Educació Infantil
PDF 24659
Instruccions d’inici de curs 2018/19: Infantil i Primària

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2018-2019.

  Instruccions inici curs
PDF 21561
Ràtios en Educació infantil des de 3 anys per al curs 2018/19

ORDRE 22/2018, de 30 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d’alumnat per unitat en l’escolarització des del nivell d’Educació Infantil (3 anys), per al procediment d’admissió durant el curs 2018-2019, en determinades localitats de la Comunitat Valenciana.

  Educació Infantil
PDF 21124
Condicions i procediment de sol·licitud i d’autorització de la jornada continuada

ORDRE 2/2018, de 16 de gener, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana.

  Jornada Escolar
PDF 19457
Arrantament escolar 2017/18: Correcció d’errades

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d’unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalitat.

  Arranjament escolar
PDF 17659
Ensenyaments mínims del segon cicle d’educació infantil

Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d'Educació Infantil (BOE 04/01/2007)

  Educació Infantil
PDF 5641
Beques assistència lingüística en anglés

ORDE 54/2012, de 9 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen 329 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d’assistència lingüística en anglés en centres docents dependents de la Generalitat durant l’exercici 2012-2013.

  Plurilingüisme
PDF 2320
Instruccions d’inici de curs d’Infantil i Primària Curs 2012/13

RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2012, de la Subsecretaria i de les direccions generals d’Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l’organització i el funcionament en les escoles d’Educació Infantil de segon cicle i col·legis d’Educació Primària per al curs 2012-2013.

  Instruccions inici curs
PDF 2317
Requisits mínims del Primer Cicle d’Infantil

DECRET 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el Primer Cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es concedeix l'autorització provisional prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener del Consell, pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana, als centres docents privats que figuren en l'annex.

  Educació Infantil
PDF 1499
Aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle de l’educació infantil

RESOLUCIÓ de 30 juliol de 2008, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General de Personal, per la qual s’establixen els requisits bàsics, criteris i procediments per aplicar en els centres educatius un programa d’educació plurilingüe que permitisca fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle de l’educació infantil.

  Plurilingüisme
PDF 2319
Instruccions organització i el funcionament de primària 2011/2012

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2011, de la Subsecretaria i de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, i d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària per al curs 2011-2012.

  Instruccions inici curs
PDF 1045
Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària

DECRET 233/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d'Educació Infantil i dels Col·legis d'Educació Primària. DOGV Nº 3073, de 08-09-1997.

  Instruccions inici curs
PDF 1044
Cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil (DOCV 3/09/09).

  FP Cicles Formatius
PDF 958
Requisits mínims dels centres del primer cicle de l’Educació Infantil

ORDE 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix el procediment d’autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOGV 10/03/2011).

  Educació Infantil
PDF 821
Requisits bàsics, criteris i procediments aproximació a la llengua anglesa en infantil

RESOLUCIÓ de 30 juliol de 2008, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General de Personal, per la qual s’establixen els requisits bàsics, criteris i procediments per aplicar en els centres educatius un programa d’educació plurilingüe que permitisca fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle de l’educació infantil (DOCV 21/08/08).

  Educació Infantil
PDF 820
ORDE de 24 de juny de 2008 sobre l’avaluació en l’etapa d’Educació Infantil (DOCV 25/07/08).

ORDE de 24 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre l’avaluació en l’etapa d’Educació Infantil (DOCV 25/07/08).

  Educació Infantil
PDF 819
Organització de la preescolar i condicions que hauran de reunir els centres d’esta etapa

Reial Decret 113/2004, pel qual es desenvolupen els aspectes educatius bàsics i l'organització de les ensenyances de l'educació preescolar, i es determinen les condicions que hauran de reunir els centres d'esta etapa.

  Educació Infantil
PDF 816
Requisits mínims dels centres del primer cicle de l’Educació Infantil

ORDE 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix el procediment d’autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOGV 10/03/2011)

  Educació Infantil
PDF 812