Educació Infantil

Educació Primària

ESO

Es regula la implantació i el funcionament dels instituts escola

ORDRE 20/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la implantació i el funcionament dels instituts escola que integren ensenyaments d'educació infantil, educació primària i educació secundària de la Comunitat Valenciana.

instituts escola 2023

PDF

Es fixa el nombre màxim d’alumnes per unitat en el procediment d’admissió del primer nivell del segon cicle d’Educació Infantil (tres anys)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 d'abril de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual s'actualitza el llistat de determinades localitats de la Comunitat Valenciana en què es fixa el nombre màxim d'alumnes per unitat en el procediment d'admissió del primer nivell del segon cicle d'Educació Infantil (tres anys) a partir del curs 2023-2024.

nombre màxim admissió

PDF

CORRECCIONS d’errades:  l’ordenació i el currículum d’Educació Infantil.

CORRECCIONS d'errades del Decret 100/2022, de 29 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum d'Educació Infantil.

educació infantil

PDF

Decret per qual es crea l’escola d’Educació Infantil de primer cicle Doctora Anna Lluch, en l’Entitat Local Menor el Perelló.

DECRET 129/2022, de 30 de setembre, del Consell, pel qual es crea l'escola d'Educació Infantil de primer cicle Doctora Anna Lluch, en l'Entitat Local Menor el Perelló.

educació infantil 2022-23

PDF

Decret per qual es crea l’Escola d’Educació Infantil de primer cicle Pequelar, a Betxí.

DECRET 128/2022, de 30 de setembre, del Consell, pel qual es crea, com a centre de titularitat de la Generalitat, l'Escola d'Educació Infantil de primer cicle Pequelar, a Betxí.

educació infantil 2022-23

PDF

Ordenació i currículum de l’Educació Infantil

DECRET 100/2022, de 29 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum d'Educació Infantil

educació infantil currículum

PDF

RD: L’ordenació i els ensenyaments mínims d’educació infantil

Reial Decret 95/2022, de l'1 de febrer, pel qual se estableix la ordenació i les ensenyances mínimes de l'educació infantil.

educació infantil

PDF

Organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública

ORDRE 21/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública.

organització i funcionament ordre escoles infantils ensenyament públic educació infantil 2019

PDF

Ràtios en Educació infantil des de 3 anys per al curs 2018/19

ORDRE 22/2018, de 30 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d’alumnat per unitat en l’escolarització des del nivell d’Educació Infantil (3 anys), per al procediment d’admissió durant el curs 2018-2019, en determinades localitats de la Comunitat Valenciana.

ràtios ordre educació infantil 2018-19

PDF

Regulació del projecte experimental d’educació infantil 2-3 anys

ORDRE 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases que han de regir la implantació d'un projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en determinats col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

projecte experimental ordre infantil bases reguladores 2 a 3 anys

PDF

Ensenyaments mínims del segon cicle d’educació infantil

Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d'Educació Infantil (BOE 04/01/2007)

ensenyances mínimes educació infantil

PDF

Requisits mínims del Primer Cicle d’Infantil

DECRET 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el Primer Cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es concedeix l'autorització provisional prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener del Consell, pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana, als centres docents privats que figuren en l'annex.

requisits mínims primer cicle d'infantil educació infantil decret 2009

PDF

Requisits mínims dels centres del primer cicle de l’Educació Infantil

ORDE 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix el procediment d’autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOGV 10/03/2011).

requisits primer cicle infantil ordre educació infantil centres 2011

PDF

Requisits bàsics, criteris i procediments aproximació a la llengua anglesa en infantil

RESOLUCIÓ de 30 juliol de 2008, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General de Personal, per la qual s’establixen els requisits bàsics, criteris i procediments per aplicar en els centres educatius un programa d’educació plurilingüe que permitisca fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle de l’educació infantil (DOCV 21/08/08).

resolució educació infantil anglés 2008

PDF

ORDE de 24 de juny de 2008 sobre l’avaluació en l’etapa d’Educació Infantil (DOCV 25/07/08).

ORDE de 24 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre l’avaluació en l’etapa d’Educació Infantil (DOCV 25/07/08).

ordre educació infantil avaluació 2008

PDF

Currículum del segon cicle de l’Educació Infantil

DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’establix el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.

segon cicle infantil decret currículum 2008

PDF

Continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil

DECRET 37/2008, de 28 març, del Consell, pel qual s’establixen els continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana

infantil decret continguts 2008

PDF

Organització de la preescolar i condicions que hauran de reunir els centres d’esta etapa

Reial Decret 113/2004, pel qual es desenvolupen els aspectes educatius bàsics i l'organització de les ensenyances de l'educació preescolar, i es determinen les condicions que hauran de reunir els centres d'esta etapa.

reial decret preescolar organització educació infantil condicions 2004

PDF

Reial Decret 114/2004, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil.

Reial Decret 114/2004, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil.

reial decret infantil currículum 2004

PDF

Reial Decret 828/2003, pel qual s’estableixen els aspectes bàsics educatius de l’educació preescolar

Reial Decret 828/2003, pel qual s'estableixen els aspectes bàsics educatius de l'educació preescolar.

reial decret preescolar aspectes educatius bàsics 2003

PDF

Reial Decret 829/2003, pel qual s’estableixen les ensenyances comunes a l’educació infantil.

Reial Decret 829/2003, pel qual s'estableixen les ensenyances comunes a l'educació infantil.

reial decret infantil ensenyaments comuns 2003

PDF

Requisits mínims dels centres del primer cicle de l’Educació Infantil

ORDE 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix el procediment d’autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOGV 10/03/2011)

requisits mínims centres requisits primer cicle infantil ordre educació infantil centres 2011

PDF

Plurilingüisme en el segon cicle d’educació infantil

RESOLUCIÓ de 30 juliol de 2008, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General de Personal, per la qual s’establixen els requisits bàsics, criteris i procediments per aplicar en els centres educatius un programa d’educació plurilingüe que permitisca fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle de l’educació infantil (DOCV 21/08/08).

resolució plurilingüisme infantil 2008

PDF

Avaluació en l’etapa d’Educació Infantil

ORDE de 24 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre l’avaluació en l’etapa d’Educació Infantil (DOCV 25/07/08).

ordre infantil avaluació 2008

PDF

Currículum del segon cicle de l’Educació Infantil

DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’establix el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.

segon cicle infantil infantil decret currículum 2008

PDF

Continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil

DECRET 37/2008, de 28 març, del Consell, pel qual s’establixen els continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana

primer cicle infantil infantil decret continguts 2008

PDF

Aspectes educatius bàsics i l’organització de les ensenyances de l’educació preescolar

Reial Decret 113/2004, pel qual es desenvolupen els aspectes educatius bàsics i l'organització de les ensenyances de l'educació preescolar, i es determinen les condicions que hauran de reunir els centres d'esta etapa.

reial decret preescolar organització infantil 2004

PDF

Currículum de l’educació infantil

Reial Decret 114/2004, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil.

reial decret infantil currículum 2004

PDF

Aspectes bàsics educatius de l’educació preescolar

Reial Decret 828/2003, pel qual s'estableixen els aspectes bàsics educatius de l'educació preescolar.

reial decret preescolar infantil aspectes bàsics 2003

PDF

Ensenyances comunes a l’educació infantil

Reial Decret 829/2003, pel qual s'estableixen les ensenyances comunes a l'educació infantil.

reial decret infantil ensenyances comunes 2003

PDF

Currículum de l’educació infantil

Decret 19/1992, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a la Comunitat Valenciana.

infantil decret currículum 1992

PDF