2003

Modificació de l’ordenació de l’educació de l’alumnat de nee

DECRET 227/2003, de 14 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 39/1998, de 31 de març, d’ordenació de l’educació per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials

nee modificació decret 2003

 Atenció a la diversitat

PDF

Correcció d’errades de l’orde de desplaçats i suprimits

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 26 de juny de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen determinats articles de l'Orde d'1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l'adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que impartixen ensenyaments de règim especial.

supressions normativa comuna docv desplaçats desplaçaments derogada correcció d'errades 2003

 Supressió de llocs

PDF

instruccions sobre l’homologació i revalidació de títols i estudis estrangers d’educació no univer.

Resolució de 26 de febrer de 2003, per la qual es donen instruccions per a l'aplicació de l'ordre 3305/2002 sobre l'homologació i revalidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària.

títols revalidació resolució instruccions homologació estudis estrangers 2003

 Títols

PDF

Condicions bàsiques que han de reunir les proves per a tècnic i tècnic superior de FP.

Reial Decret 942/2003, pel qual es determinen les condicions bàsiques que han de reunir les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de formació professional específica.

títol titol tècnic superior tècnic reial decret proves fp condicions bàsiques 2003

 Títols

PDF

Retribucions corresponents al lloc de treball exercit per mestres en ESO

Decret 62/2003, pel qual s'atorga al personal del cos de mestres que exerceix llocs de treball de primer cicle d'educació secundària obligatòria el dret a percebre les retribucions corresponents al lloc de treball exercit.

retribucions mestres eso decret 2003

 Retribucions

PDF

Llei Orgànica 14/2003, de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

Llei Orgànica 14/2003, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

llibertats llei integració social estrangers drets 2003

 Pares i mares

PDF

Currículum del primer nivell de l’ensenyança especialitzada d’idiomes a distància i edat d’accés.

Ordre 2578/2003, per la qual s'estableix el currículum del primer nivell de l'ensenyança especialitzada d'idiomes adaptat a l'educació a distància, i s'estableixen noves condicions d'edat d'accés dels alumnes a les ensenyances d'idiomes en la modalitat d'ensenyança a distància.

ordre idiomes edat accés a distància 2003

 Organització EOIs

PDF

Estructura de les ensenyances d’idiomes de règim general.

Reial Decret 944/2003, pel qual s'estableix l'estructura de les ensenyances d'idiomes de règim general regulades per la Llei Orgànica 10/2002.

règim general llei orgànica idiomes estructura 2003

 Organització EOIs

PDF

Requisits mínims dels centres que impartisquen ensenyances escolars de règim general.

Reial Decret 1537/2003, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que impartesquen ensenyances escolars de règim general.

requisits reial decret règim general ensenyaments centres docents 2003

 Organització CEIPs

PDF

Correcció d’errades de la Llei 11/2003.

Correcció d'errades de la Llei 11/2003.

nee llei correcció d'errades 2003

 N.E.E.

PDF

Llei 11/2003, sobre l’estatut de les persones amb discapacitat.

Llei 11/2003, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat.

llei estatut discapacitat 2003

 N.E.E.

PDF

Regulació de les condicions per a flexibilitzar duració de nivells i etapes alumnes superdotats

Reial Decret 943/2003, pel qual es regula les condicions per a flexibilitzar la duració dels diversos nivells i etapesdels sistema educatiu per a alumnes superdotats intel·lectualment.

superdotats reial decret regulació felxibilitzar duració estudis 2003

 N.E.E.

PDF

Reglament general del mutualisme administratiu

REAL DECRETO 375/2003, DE 28 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO.

reial decret reglament mutualisme 2003

 MUFACE

PDF

Correcció d’errors del RD 827/2003, per què  s’estableix el calendari d’aplicació de la LOCE

Correcció d'errors del Reial Decret 827/2003, pel qual s'estableix el calendari d'aplicació de la LOCE.

reial decret loce correcció d'errades 2003

 Lleis orgàniques

PDF

Regulació de la convocatòria per a l’any 2004 de la jubilació anticipada voluntària

Resolució de 27 de febrer de 2003, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2004 de la jubilació anticipada voluntària.

resolució regulació jubilació 2004 2003

 Jubilació

PDF

Instruccions organització i funcionament dels col·legis d’educació infantil i primària 2003/04

Resolució 9 de juliol de 2003, per la qual es prorroguen les anteriors i s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels col·legis d'educació infantil i primària per al curs 2003/04.

resolució organització instruccions inici de curs funcionament 2003-04 2003

 Instruccions inici curs

PDF

Reial Decret 1538/2003, pel qual s’estableixen les especialitats bàsiques d’inspecció educativa.

Reial Decret 1538/2003, pel qual s'estableixen les especialitats bàsiques d'inspecció educativa.

reial decret inspecció educativa especialitats d'inspecció boe 2003

 Inspecció educativa

PDF

Requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general

Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general (BOE 10/12/2003).

requisits reial decret ensenyaments generals centres docents boe 2003

 Infraestructures educatives

PDF

Reial Decret 375/2003, pel qual s’aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.

Reial Decret 375/2003, pel qual s'aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.

reial decret reglament mutualisme 2003

 Funció Pública Educativa

PDF

Instruccions sobre la incorporació d’alumnat major de 16 anys als centres d’FPA

Circular informativa de 8 de setembre de 2003, amb instruccions sobre la incorporació d'alumnat major de 16 anys als centres de formació de persones adultes.

instruccions fpa circular admissió 2003

 F.P.A.

PDF

Decret 207/2003, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres docents d’FPA

Decret 207/2003, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartesquen ensenyances bàsiques.

requisits fpa decret 2003

 F.P.A.

PDF

Ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent dels centres d’FP específica 2003-04

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2003, de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, sobre ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2003-2004 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Específica (DOGV 25/06/2003).

resolució organització ordenació acadèmica fp 2003-04 2003

 FP Cicles Formatius

PDF

Correcció d’errors del Reial Decret 831/2003.

Correcció d'errors del Reial Decret 831/2003.

reial decret eso ensenyances comunes correcció d'errades 2003

 ESO

PDF

Ordenació general i les ensenyances comunes de l’educació secundària obligatòria

Reial Decret 831/2003, pel qual s'estableix l'ordenació general i les ensenyances comunes de l'educació secundària obligatòria.

reial decret ordenació eso ensenyances comunes 2003

 ESO

PDF

Reial Decret 830/2003, pel qual s’estableixen les ensenyances comunes de l’educació primària.

Reial Decret 830/2003, pel qual s'estableixen les ensenyances comunes de l'educació primària.

reial decret primària ensenyaments comuns 2003

 Educació Primària

PDF

Reial Decret 828/2003, pel qual s’estableixen els aspectes bàsics educatius de l’educació preescolar

Reial Decret 828/2003, pel qual s'estableixen els aspectes bàsics educatius de l'educació preescolar.

reial decret preescolar aspectes educatius bàsics 2003

 Educació Infantil

PDF

Reial Decret 829/2003, pel qual s’estableixen les ensenyances comunes a l’educació infantil.

Reial Decret 829/2003, pel qual s'estableixen les ensenyances comunes a l'educació infantil.

reial decret infantil ensenyaments comuns 2003

 Educació Infantil

PDF

Aspectes bàsics educatius de l’educació preescolar

Reial Decret 828/2003, pel qual s'estableixen els aspectes bàsics educatius de l'educació preescolar.

reial decret preescolar infantil aspectes bàsics 2003

 Educació Infantil

PDF

Ensenyances comunes a l’educació infantil

Reial Decret 829/2003, pel qual s'estableixen les ensenyances comunes a l'educació infantil.

reial decret infantil ensenyances comunes 2003

 Educació Infantil

PDF

Resolució de 29 de maig de 2003, pel qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2003/2004

Resolució de 29 de maig de 2003, pel qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2003/2004

resolució calendari escolar 2003-04 2003

 Calendari Escolar

PDF

Correcció d’errors del Reial Decret 832/2003.

Correcció d'errors del Reial Decret 832/2003.

reial decret correcció d'errades batxilletat 2003

 Batxillerat

PDF

Reial Decret 832/2003, pel qual s’estableixen l’ordenació general i les ensenyances comunes de Batx.

Reial Decret 832/2003, pel qual s'estableixen l'ordenació general i les ensenyances comunes del Batxillerat.

reial decret ensenyaments comuns batxillerat 2003

 Batxillerat

PDF

Reial Decret 1741/2003, pel qual es regula la prova general de Batxillerat.

Reial Decret 1741/2003, pel qual es regula la prova general de Batxillerat.

reial decret prova general batxillerat 2003

 Batxillerat

PDF

Correcció d’errors de l’ordre 1923/2003

Correcció d'errors de l'ordre 1923/2003

ordre correcció d'errades avaluació i promoció 2003

 Avaluació i promoció

PDF

Elements bàsics de’avaluació dels ensenyaments de règim general

Ordre 1923/2003, pel qual s'estableixen els elements bàsics dels documents d'avaluació de les ensenyances escolars de règim general.

ordre elements bàsics avaluació i promoció 2003

 Avaluació i promoció

PDF

catàleg nacional de qualificacions professionals

Reial Decret 1128/2003, pel qual es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals

reial decret catàleg avaluació i promoció 2003

 Avaluació i promoció

PDF

Avaluació de les ensenyances escolars de règim general

Ordre 1923/2003, pel qual s'estableixen els elements bàsics dels documents d'avaluació de les ensenyances escolars de règim general.

ordre avaluació i promoció 2003

 Avaluació i promoció

PDF

Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals

Reial Decret 1128/2003, pel qual es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

reial decret qualificacions professionals catàleg avaluació i promoció 2003

 Avaluació i promoció

PDF

Adscripció catedràtics i professorat d’ES i d’FP

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2003, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procediment d'adscripció en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional als llocs de treball dels instituts i seccions d'Educació Secundària.

resolució fp catedràtics adscripció cos de secundària 2003

 Adscripció cos de secundària

PDF

Adscripció i reubicació del professorat

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2003, de la direcció general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es fixen les plantilles en els instituts i seccions d'Educació Secundària, a efectes d'adscripció i reubicació del professorat.

secundària reubicació resolució plantilles adscripció cos de secundària 2003

 Adscripció cos de secundària

PDF

Determinació zones d’adscripció i reubicació

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2003 de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 12 de juliol de 2002, de la direcció general de Personal, per la qual es determinen les zones d'adscripció i reubicació.

reubicació resolució adscripció cos de secundària 2003

 Adscripció cos de secundària

PDF

Reconeixement de l’habilitació transitòria

Ordre de 30 de setembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació I Esport, per la qual s’establix el procediment per al reconeixement de l’habilitació transitòria prevista en l’Orde d’1 de juliol de 2002 en els cossos de Professors d’Ensenyament Secundari i Professors Tècnics de Formació Professional.

secundària reconeixement d'habilitació ordre fp adscripció cos de secundària 2003

 Adscripció cos de secundària

PDF

Correcció de la regulació de l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 26 de juny de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen determinats articles de l’Orde d’1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que impartixen ensenyaments de règim especial.

ordre modificació desplaçaments correcció d'errades adscripció cos de secundària 2003

 Adscripció cos de secundària

PDF

Regulació l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles ES/FP/R. Especial

ORDRE de 26 de juny de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen determinats articles de l’Orde d’1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que impartixen ensenyaments de règim especial.

regulació ordre desplaçaments adscripció cos de secundària 2003

 Adscripció cos de secundària

PDF