Jubilació

Correcció d’errades del RDL de jubilacions 2013

CORRECCIÓN de errores y erratas del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

reial decret jubilacions jubilació anticipada 2013

PDF

Reforma de les pensions de 2013, per a retardar la jubilació

Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

reial decret jubilacions jubilació anticipada 2013

PDF

Regulació de la convocatòria per a l’any 2009 de la jubilació anticipada voluntària

RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2009 del director general de Personal de la Conselleria d’Educació per la qual es regula la convocatòria per a l’any 2009 de la jubilació anticipada voluntària conforme a la disposició transitòria segona de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (DOCV 07/01/09).

resolució regulació jubilació anticipada 2009

PDF

Llei org. 2/2006 BOE 106, 4/5/2006. Disposició transitòria 2a. Jubilació voluntària antip.

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. BOE 106, 4/5/2006. Disposició transitòria segona. Jubilació voluntària anticipada.

llei jubilació boe 2006

PDF

Gratificació per jubilació LOGSE a les distintes comunitats autònomes

Gratificació per jubilació LOGSE a les distintes comunitats autònomes

logse jubilació gratificació comunitats autònomes

PDF

Regulació de la convocatòria per a l’any 2004 de la jubilació anticipada voluntària

Resolució de 27 de febrer de 2003, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2004 de la jubilació anticipada voluntària.

resolució regulació jubilació 2004 2003

PDF