Llei

Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2024

LLEI 8/2023, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024. [CAPÍTOL II Gestió dels pressupostos docents no universitaris. Article 10. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris. Article 13. Control financer dels centres docents públics no universitaris.]

pressupostos llei generalitat 2024

 Conselleria d’Educació

PDF

Llei de plurilingüisme en el sistema educatiu valencià

LLEI 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.

sistema educatiu plurilingüisme llei 42018 llei 2018

 Plurilingüisme

PDF

Òrgans de representació i participació del personal de les administracions públiques

Llei 9/1987 de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació de personal al servici de les Administracions Públiques.

òrgans de representació llibertats sindicals llei eleccions sindicals 1987

 Llibertats sindicals

PDF

Llei d’autoritat del professorat de la Regió de Múrcia

Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia.

múrcia llei autoritat

 Alumnat

PDF

Llei d’autoritat del professorat - Castella-la Manxa

Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. [2012/7512]

professorat llei castella-la manxa autoritat

 Alumnat

PDF

Aplicació de la llei 4/1983 en l’àmbit de l’ensenyament no universitari

Decret 79/1984, sobre aplicació de la llei 4/1983 en l'àmbit de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana.

ús llei ensenyament aplicació 1984 1983

 Valencià

PDF

Llei 4/1983, d’ús i ensenyament del valencià.

Llei 4/1983, d'ús i ensenyament del valencià.

valencià ús llei ensenyament 1983

 Valencià

PDF

Llei 24/1994, sobre provisió de llocs de treball de funcionaris docents.

Llei 24/1994, sobre provisió de llocs de treball de funcionaris docents.

provisió llocs de treball llei funcionaris docents 1994

 Trasllats

PDF

LLEI 2/2008, de 17 d’abril del Sistema Valencià de Títols i Acreditacions d’Educació Superior.

LLEI 2/2008, de 17 d’abril, de la Generalitat, del Sistema Valencià de Títols i Acreditacions d’Educació Superior.

títols llei educació superior acrditacions 2008

 Títols

PDF

Llei 9/2002, de 12 de desembre, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències de la G. Valenciana.

Llei 9/2002, de 12 de desembre, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències de la G. Valenciana.

protecció civil llei emergències 2002

 Plans d’autoprotecció

PDF

Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil (BOE 22, de 25-01-85)

Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil (BOE 22, de 25-01-85)

protecció civil llei boe 1985

 Plans d’autoprotecció

PDF

Conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (BOE 6/11/99).

LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (BOE 6/11/99).

vida laboral i familiar llei conciliació boe 1999

 Permisos i llicències

PDF

Medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y protección por desempleo.

LEY 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo.

règim jurídic reforma protecció per desocupació mesures fiscals llei funció pública 1993

 Permisos i llicències

PDF

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública (BOE 29/09/84).

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública (BOE 29/09/84).

reforma funció pública mesures llei 1984

 Permisos i llicències

PDF

Llei Orgànica 14/2003, de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

Llei Orgànica 14/2003, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

llibertats llei integració social estrangers drets 2003

 Pares i mares

PDF

Llei 39/1999, de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

Llei 39/1999, de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

vida laboral i familiar llei conciliació 1999

 Pares i mares

PDF

Ingrés i l’adquisició d’especialitat de docents

Reial Decret 850/1993, pel qual es regula l'ingrés i l'adquisició d'especialitat en els cossos de funcionaris docents a què es referix la llei orgànica 1/1990.

reial decret oposicions llei adquisició d'especialitat 1993 1990

 Oposicions

PDF

Correcció d’errades de la Llei 11/2003.

Correcció d'errades de la Llei 11/2003.

nee llei correcció d'errades 2003

 N.E.E.

PDF

Llei 11/2003, sobre l’estatut de les persones amb discapacitat.

Llei 11/2003, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat.

llei estatut discapacitat 2003

 N.E.E.

PDF

Llei 13/1982, d’integració social dels minusvàlids.

Llei 13/1982, d'integració social dels minusvàlids.

nee llei integració minusvàlids 1982

 N.E.E.

PDF

Llei 29/1975, sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat (BOE 30/06/1975)

Llei 29/1975, de 27 de juny, sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat (BOE 30/06/1975)

seguretat social llei fincionaris civils 1975

 MUFACE

PDF

LOE. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 106, 04/05/2006)

LOE. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 106, 04/05/2006)

normativa general normativa comuna loe llei boe 2006

 Lleis orgàniques

PDF

Llei orgànica 6/2001 d’Universitats (LOU).

Llei orgànica 6/2001 d'Universitats (LOU).

universitats lou llei 2001

 Lleis orgàniques

PDF

Llei orgànica 10/2002 de qualitat de l’educació (LOCE)

Llei orgànica 10/2002 de qualitat de l'educació (LOCE)

loce llei 2002

 Lleis orgàniques

PDF

Llei 1/1990, llei d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).

Llei 1/1990, llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).

logse llei 1990

 Lleis orgàniques

PDF

Llei orgànica reguladora del dret a l’educació (LODE).

Llei orgànica reguladora del dret a l'educació (LODE).

lode llei educació dret

 Lleis orgàniques

PDF

Llei 14/1970, llei general d’educació.

Llei 14/1970, llei general d'educació.

llei general educació 1970

 Lleis orgàniques

PDF

Llei org. 2/2006 BOE 106, 4/5/2006. Disposició transitòria 2a. Jubilació voluntària antip.

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. BOE 106, 4/5/2006. Disposició transitòria segona. Jubilació voluntària anticipada.

llei jubilació boe 2006

 Jubilació

PDF

Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (DOCV 14/07/2010)

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (DOCV 14/07/2010).

ordenació llei gestió funció pública valenciana 2010

 Funció Pública Valenciana

PDF

Accés a sectors de la funció pública dels nacionals de la resta d’Estats membres de la UE

Llei 17/1993, per la qual es regula l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la restat d'Estats membres de la Comunitat Europea.

ue llei funció pública estats membres estat espanyol accés 1993

 Funció Pública Educativa

PDF

Llei 1/95, de Formació de les Persones Adultes.

Llei 1/95, de Formació de les Persones Adultes.

llei fpa 1995

 F.P.A.

PDF

Llei orgànica 5/2002, de les qualificacions i de la formació professional.

Llei orgànica 5/2002, de les qualificacions i de la formació professional.

qualificacions llei fp 2002

 FP Cicles Formatius

PDF

Creació de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (DOCV 08/03/07)

LLEI 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d’Ordenació de Centres Superiors d’Ensenyances Artístiques i de la creació de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (DOCV 08/03/07).

llei esnenyaments artístics creació 2007

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Text refós de la llei de Consells Escolars

LLEI 6/2010, de 28 de maig, de la Generalitat, de modificació del Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell (DOCV 3/06/2010).

llei consells escolars 2010

 Consells escolars

PDF

Llei de consells escolars

Decret 16 de gener de 1989, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.

llei decret consells escolars 1989

 Consells escolars

PDF

Llei 7/1988, de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.

Llei 7/1988, de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.

llei consells escolars 1988

 Consells escolars

PDF

Llei orgànica 8/1985, reguladora del dret a l’educació. Extracte quant a participació.

Llei orgànica 8/1985, reguladora del dret a l'educació. Extracte quant a participació.

participació llei consells escolars 1985

 Consells escolars

PDF

Llei de la Generalitat Valenciana, 11/1984, de 31 de desembre, de consells escolars de la Comunitat

Llei de la Generalitat Valenciana, 11/1984, de 31 de desembre, de consells escolars de la Comunitat Valenciana.

llei consells escolars 1984

 Consells escolars

PDF

Llei d’autoritat del professorat

LEY 15/2010, DE 3 DE DICIEMBRE, DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO (BOE 29/12/2010).

professorat llei d'autoritat llei boe alumnat 2010

 Alumnat

PDF

Llei d’autoritat del professorat

LLEI 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Autoritat del Professorat (DOCV 10/12/2010).

professorat normativa comuna llei d'autoritat llei docv alumnat 2010

 Alumnat

PDF

Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana

LLEI 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana (DOCV 10/07/08).

protecció llei infància alumnat adolescència 2008

 Alumnat

PDF

Drets de Salut de Xiquets i Adolescents

LLEI 8/2008, de 20 de juny, de la Generalitat, dels Drets de Salut de Xiquets i Adolescents (DOCV 26/06/08).

xiquets salut llei alumnat adolescents 2008

 Alumnat

PDF

Llei de consells escolars

Decret 16 de gener de 1989, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.

text refòs llei consells escolars municipals

 Consells Escolars Municipals

PDF