Conselleria d’Educació

Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2024

LLEI 8/2023, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024. [CAPÍTOL II Gestió dels pressupostos docents no universitaris. Article 10. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris. Article 13. Control financer dels centres docents públics no universitaris.]

pressupostos llei generalitat 2024

PDF

Llei 7/2023, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat

LLEI 7/2023, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [CAPITOL VI. Secció 2ª (Programa Edificant) i 3ª (Suspensió del plurilingüisme en el Sistema Educatiu Valencià en termes municipals de predomini lingüístic castellà). DISPOSICIONS TRANSITÒRIES Primera i Segona]

suspensió del plurilingüisme sistema educatiu gestió administrativa

PDF

DECRET de creació d’un Centre d’Educació Espacial a la localitat de San Miguel de Salinas

DECRET 145/2023, de 5 de setembre, del Consell, pel qual es crea un centre d’Educació Especial a la localitat de San Miguel de Salinas.

decret creació centre d'educació especial

PDF

DECRET 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

DECRET 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

presidència generalitat estructura orgànica

PDF

Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

ORDRE 53/2022, de 7 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 9/2021, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de desplegament del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. https://dogv.gva.es/datos/2022/09/12/pdf/2022_8084.pdf

reglament orgànic i funcional conselleria d'educació, cultura i esport 2022

PDF

RESOLUCIÓ de la Sotssecretaria Autonòmica d’Educació, sobre delegació de competències

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2022, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, sobre delegació de competències en determinats òrgans de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

resolució conselleria d'educació competències 2022

PDF

Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

DECRET 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

reglament orgànic i funcional decret conselleria d'educació, cultura i esport 2020

PDF

Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

DECRET 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

reglament orgànic i funcional decret conselleria d'educació 2017

PDF

RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d’Educació, sobre delegació de competències

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2009, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, sobre delegació de competències (DOCV 11/11/09).

resolució conselleria educació competències 2009

PDF

Conveni entre ministeri i conselleria per a l’ajuda de llibres de text

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2008, del director general de Relacions amb Les Corts i Secretariat del Consell,de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre el Ministerio de Educación,Política Social y Deporte i la Conselleria de Educació de la Generalitat per al finançament dels llibres i el material escolar en els nivells obligatoris de l’ensenyança per al curs acadèmic 2008-2009 (DOCV 04/08/08)

resolució material escolar conselleria educació ajuda per a llibres 2008-09 2008

PDF

Conveni sobre presons entre Educació i Ministeri d’Interior

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell,de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre la Generalitat (Conselleria d’Educació) i el Ministeri de l’Interior (Direcció General d’Institucions Penitenciàries) en matèria d’educació en centres penitenciaris (DOCV 25/07/08).

resolució presons ministeri conveni de col·laboració conselleria 2008

PDF

Desplegament del reglament orgànic i funcional d’Educació

ORDE de 29 de febrer de 2008, de la Conselleria d’Educació, de desplegament del reglament orgànic i funcional del departament (DOCV 05/03/08).

reglament orgànic ordre funcional desplegament conselleria 2008

PDF