Llibertats sindicals

Eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2010, de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria d’Educació, sobre eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari.

resolució llibertats sindicals eleccions sindicals 2010

 Llibertats sindicals

PDF

Normes en relació a les eleccions a òrgans de representació del personal docent no universitari

ORDE de 22 de setembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'establixen normes en relació amb les eleccions a òrgans de representació del personal docent no universitari al servici de la Generalitat.

orde llibertats sindicals eleccions sindicals 2006

 Llibertats sindicals

PDF

Reglament de les elecciones sindicals del personal de l’administració pública

Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado.

reial decret reglament llibertats sindicals eleccions sindicals 1994

 Llibertats sindicals

PDF

Òrgans de representació i participació del personal de les administracions públiques

Llei 9/1987 de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació de personal al servici de les Administracions Públiques.

òrgans de representació llibertats sindicals llei eleccions sindicals 1987

 Llibertats sindicals

PDF

Llibertats sindicals

Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical

llibertats sindicals llei orgànica eleccions sindicals

 Llibertats sindicals

PDF