Reglament

Reglament de funcionament del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

ORDRE 46/2021, de 29 de desembre, de la Conselleria d’Educació Cultura i Esport, per la qual s’aprova el Reglament de funcionament del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. [2021/13164].

reglament consell_escolar

 Consells escolars

PDF

Reglament de concerts educatius, procés general d’accés o renovació

DECRET 6/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el reglament de concerts educatius en la Comunitat Valenciana i es convoca el procés general d’accés o renovació.

renovació reglament concerts educatius accés

 Centres Concertats

PDF

Reglament de les elecciones sindicals del personal de l’administració pública

Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado.

reial decret reglament llibertats sindicals eleccions sindicals 1994

 Llibertats sindicals

PDF

Modificació del Reglament orgànic d’Educació

DECRET 103/2012, de 22 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/2011, de 26 d'agost, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.

reglament decret 2012

 Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació

PDF

Reglamento General de Ingreso del Personal y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (BOE 10/04/1995).

reglament provisió de llocs de treball promoció professional ingrés de personal boe 1995

 Permisos i llicències

PDF

Reglament dels òrgans de govern dels centres públics d’ensenyaments especialitzats

Decret 90/1986, pel qual s'aprova el reglament dels òrgans de govern dels centres públics d'ensenyaments especialitzats.

reglament òrgans de govern ensenyaments especialitzats decret 1986

 Organització EOIs

PDF

Reglament orgànic i funcional de les escoles d’educació infantil i dels col·legis de Primària

Decret 233/1997, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de les escoles d'educació infantil i dels col·legis d'educació primària.

reglament primària organització dels centres normativa comuna infantil decret 1997

 Organització CEIPs

PDF

Decret 234/1997, pel qual s’aprova el reglament orgànic i funcional dels instituts d’educació secund

Decret 234/1997, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional dels instituts d'educació secundària.

secundària reglament instituts decret 1997

 Organització IES

PDF

Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades

Real Decreto 48/2010, de 22 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley (BOE 6/02/10).

reial decret reglament noves especialitats incrés boe accés 2010

 Oposicions

PDF

Modificació del Reglamento General del Mutualismo Administrativo

Real Decreto 2/2010, de 8 de enero, por el que se modifica el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, en materia de incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural (BOE 19/01/2010).

reial decret reglament mutualisme modificació 2010

 MUFACE

PDF

Reglament general del mutualisme administratiu

REAL DECRETO 375/2003, DE 28 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO.

reial decret reglament mutualisme 2003

 MUFACE

PDF

Reglament orgànic i funcional dels Instituts d’educació secundària

DECRET 234/1997, de 2 de setembre, del govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels Instituts d'educació secundària.

reglament organització dels centres normativa comuna instruccions inici curs ies decret aprovació 1997

 Instruccions inici curs

PDF

Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària

DECRET 233/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d'Educació Infantil i dels Col·legis d'Educació Primària. DOGV Nº 3073, de 08-09-1997.

reglament educació primària educació infantil decret 1997

 Instruccions inici curs

PDF

Reial Decret 375/2003, pel qual s’aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.

Reial Decret 375/2003, pel qual s'aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.

reial decret reglament mutualisme 2003

 Funció Pública Educativa

PDF

Aprovació del reglament de situacions admin. dels funcionaris civils de l’administració de l’Estat

Reial Decret 365/1995, pel qual s'aprova el reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'administració general de l'Estat.

situacions administratives reial decret reglament funcionaris aprovació 1995

 Funció Pública Educativa

PDF

Modificació del Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor

DECRET 28/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es modifica el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Consell (DOCV 24/02/09).

reglament protecció modificació menor decret alumnat 2009

 Alumnat

PDF