Permisos i llicències

Circular 1/2023 sobre l’aplicació dels permisos recollits en el reial decret llei 5/2023

CIRCULAR 1/ 2023, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT, PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS SOBRE L'APLICACIÓ DELS PERMISOS RECOLLITS EN EL REIAL DECRET LLEI 5/2023, DE 28 JUNY QUE MODIFIQUEN ELS ARTICLES 48 I 49 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE L'ESTATUT BÀSIC DE L'EMPLEAT PÚBLIC.

permisos i llicències circular

PDF

Nou decret de permisos i llicències

DECRET 234/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal docent no universitari funcionarial que depén de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: permisos i llicències.

permisos

PDF

Ampliació del permís de paternitat a 6 setmanes

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es procedeix a la publicació de l'Acord subscrit per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per a l'ampliació del permís de paternitat previst en l'Acord de legislatura de la Mesa General de Negociació del personal funcionarial, estatutari i laboral de la Generalitat (MGN), de 9 de juny de 2016.

permisos paternitat llicències 6 setmanes

PDF

Regulació de permisos al personal candidat en les eleccions autonòmiques i municipals

ORDE 10/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia, i Administracions Públiques, per la que es regula la concessió de permisos al personal que es presente com a candidata o candidat en les eleccions a les Corts Valencianes, en les eleccions locals o eleccions a entitats locals menors.

personal funcionari permisos eleccions autonòmiques i municipals

PDF

Modificació i correcció del decret 7/2008, pel qual es regulen els permisos i llicències

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2008, de la Direcció General de Personal, sobre delegació de competències (DOCV 24/04/2008)

resolució personal permisos llicències delegació de competències correcció d'errades 2008

PDF

Permisos i llicències al personal docent no universitari 2008

DECRET 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació (DOCV 29/01/2008).

personal docent permisos llicències decret 2008

PDF

Permisos i llicències al personal docent no universitari 2001.

Ordre 3 d'octubre 2001, sobre concessió de permisos i llicències al personal docent no universitari.

personal docent permisos ordre llicències 2001

PDF

Decret 28/2001, per què es regulen els permisos i les llicències del personal docent no universitari

Decret 28/2001, pel qual es regulen els permisos i les llicències del personal docent no universitari.

personal docent permisos llicències decret 2001

PDF

Conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (BOE 6/11/99).

LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (BOE 6/11/99).

vida laboral i familiar llei conciliació boe 1999

PDF

Ordre de 26 d’octubre de 1999, per què es regula l’aplicació del RD 2670/98 als funcionaris docents

Ordre de 26 d'octubre de 1999, per la qual es regula l'aplicació del Reial Decret 2670/1998 als funcionaris docents.

reial decret regulació ordre funcionaris docents aplicació 1999

PDF

Reglamento General de Ingreso del Personal y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (BOE 10/04/1995).

reglament provisió de llocs de treball promoció professional ingrés de personal boe 1995

PDF

Medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y protección por desempleo.

LEY 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo.

règim jurídic reforma protecció per desocupació mesures fiscals llei funció pública 1993

PDF

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública (BOE 29/09/84).

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública (BOE 29/09/84).

reforma funció pública mesures llei 1984

PDF