2001

Regulació de l’atenció a l’alumnat amb necessitats de compensació educativa

Ordre de 4 de juliol de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l’atenció a l’alumnat amb necessitats de compensació educativa (DOGV 17/07/2001).

regulació ordre compensació atenció a la diversitat atenció a l'alumnat 2001

 Atenció a la diversitat

PDF

Reial Decret 443/2001, sobre les condicions de seguretat en el transport escolar i de menors.

Reial Decret 443/2001, sobre les condicions de seguretat en el transport escolar i de menors.

transport escolar reial decret normativa comuna condicions de seguretat 2001

 Transport escolar

PDF

Permisos i llicències al personal docent no universitari 2001.

Ordre 3 d'octubre 2001, sobre concessió de permisos i llicències al personal docent no universitari.

personal docent permisos ordre llicències 2001

 Permisos i llicències

PDF

Decret 28/2001, per què es regulen els permisos i les llicències del personal docent no universitari

Decret 28/2001, pel qual es regulen els permisos i les llicències del personal docent no universitari.

personal docent permisos llicències decret 2001

 Permisos i llicències

PDF

Regulació de l’atenció educativa a l’alumnat amb NEE en infantil i primària

Ordre del 16 de juliol de 2001, per la qual es regula l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres d'educació infantil i educació primària.

regulació primària ordre nee infantil atenció alumnat 2001

 N.E.E.

PDF

Regulació del preu públic pel servei de menjador prestat pels centres d’ensenyament infantil

Decret 122/2001, pel qual es regula el preu públic pel servei de menjador prestat pels centres d'ensenyament infantil de la Generalitat Valenciana.

preu menjador infantil decret 2001

 Menjadors escolars

PDF

Llei orgànica 6/2001 d’Universitats (LOU).

Llei orgànica 6/2001 d'Universitats (LOU).

universitats lou llei 2001

 Lleis orgàniques

PDF

Instruccions d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en FP 2001/2002

Resolució de 14 de juny de 2001, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que impartisquen durant el curs 2001/02 cicles de formació professional específica.

resolució instruccions fp 2001-02 2001

 Instruccions inici curs

PDF

Instruccions d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent als IES 2001/2002

Resolució 15 de juny de 2001, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als instituts de secundària per al curs 2001/02.

resolució instruccions inici de curs ies centres de secundària 2001-02 2001

 Instruccions inici curs

PDF

Instruccions organització i funcionament del col·legis d’educació infantil i primària per a 2001/02

Resolució de 15 de juny de 2001, per la qual es prorroguen les anteriors i s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament del col·legis d'educació infantil i primària per al curs 2001/02.

resolució organització instruccions inici de curs funcionament 2001-02 2001

 Instruccions inici curs

PDF

Ordre de 2001, per la qual s’estableixen els requisits mínims dels centres d’FPA

Ordre de 2001, per la qual s'estableixen els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartesquen ensenyances bàsiques.

requisits ordre fpa centres d'fpa 2001

 F.P.A.

PDF

Regulació de les proves d’accés als cicles formatius de l’FP específica

Ordre de 14 de març de 2001, per la qual es regulen les proves d'accés als cicles formatius de la formació professional específica.

prova ordre fp cicles formatius accés 2001

 FP Cicles Formatius

PDF

Ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent dels centres d’FP específica

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2001, de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2001-2002 impartisquen cicles de Formació Professional Específica (DOGV 29/06/2001).

resolució ordenació acadèmica fp activitat docent 2001

 FP Cicles Formatius

PDF

Creació l’Institut Valencià per al Desenrotllament de l’Educació a Distància 2001

DECRET 105/2001, de 12 de juny, del Govern Valencià,pel qual es crea l’Institut Valencià per al Desenrotllament de l’Educació a Distància (DOGV 15/06/2001).

ivded fp decret creació 2001

 FP Cicles Formatius

PDF

Currículum del grau superior de música i accés

DECRET 132/2001, de 26 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del grau superior de música a la Comunitat Valenciana i el accés a dites ensenyances (DOGV 14/08/2001).

música grau superior decret accés 2001

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Currículum de les ensenyances superiors de Disseny i regulació de l’accés

Decret 133/2001, de 26 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances superiors de Disseny i es regula l'accés a les dites ensenyances (DOGV 06/08/2001).

ensenyaments especialitzats i superiors disseny decret accés 2001

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Creació l’Institut Valencià per al Desenrotllament de l’Educació a Distància

DECRET 105/2001, de 12 de juny, del Govern Valencià, pel qual es crea l’Institut Valencià per al Desenrotllament de l’Educació a Distància (DOGV 15/06/2001).

desenvolupament decret creació a distància 2001

 Educació a distància

PDF

Regulació de l’atenció a l’alumnat amb necessitats de compensació educativa

Ordre de 4 de juliol de 2001, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats de compensació educativa.

ordre compensatòria alumnat 2001

 Compensatòria

PDF

Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor

DECRETO 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana (DOGV 28/05/01).

protecció jurídica menors decret alumnat 2001

 Alumnat

PDF

Ordre de 2 de maig de 2001, pel qual es modifica l’Ordre de 3 d’abril de 1998

Ordre de 2 de maig de 2001, pel qual es modifica l'Ordre de 3 d'abril de 1998

ordre modificació alumnat 2001

 Alumnat

PDF

Decret 87/2001, pel qual es modifica parcialment el Decret 27/1998

Decret 87/2001, pel qual es modifica parcialment el Decret 27/1998.

modificació decret alumnat 2001

 Alumnat

PDF