Activitat docent

Ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent dels centres d’FP específica

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2001, de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2001-2002 impartisquen cicles de Formació Professional Específica (DOGV 29/06/2001).

resolució ordenació acadèmica fp activitat docent 2001

 FP Cicles Formatius

PDF