Boe

LOMLOE: Llei orgànica d’educació

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

reforma educativa lomloe llei orgànica boe 2020

 Lleis orgàniques

PDF

Acord estatal sobre el règim retributiu de la situació d’incapacitat temporal

Reial decret 956/2018, de 27 de juliol, pel qual s'aprova i es publica l'Acord adoptat per la Mesa General de Negociació de l'Administració General de l'Estat el 23 de juliol de 2018, en relació amb el règim retributiu de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i dels organismes o de les entitats públiques que en depenen.

règim retributiu incapacitat temporal boe acord 2018

 Retribucions

PDF

Currículum de l’assignatura de Religió de Batxillerat

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de Bachillerato.

resolució religió eso currículum boe batxillerat

 Batxillerat

PDF

Currículum de l’assignatura de Religió de Primària i Secundària

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.

resolució religió primària eso currículum boe

 Educació Primària

 ESO

PDF

Ordenació dels ensenyaments artístics superiors

Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

reial decret ordenació universitària ensenyaments artístics superiors boe

 Universitat

PDF

Reordenació d’ensenyaments universitaris: requisito d’expedició del Suplement europeu

Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.

titulacions suplement europeu reial decret ordenació universitària boe

 Universitat

PDF

Currículum bàsic de secundària i batxillerat

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

secundària i batxillerat lomqe decret currículum boe 2014

 Batxillerat

PDF

Reial decret sobre FP Bàsica

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

reial decret reforma educativa lomqe fp bàsica boe

 FP Cicles Formatius

PDF

LOMCE: Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (BOE)

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

wert lomqe llei orgànica boe

 Lleis orgàniques

PDF

Vi Conveni col·lectiu de l’ensenyament privat concertat en el BOE

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

vi conveni ensenyament concertat boe

 Centres Concertats

PDF

Ordenació general estatal dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

ordenació general boe arts plàstiques i disseny 5962007 2007

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Professorat de música i arts escèniques

Reial decret 428/2013, de 14 de juny, pel qual s'estableixen les especialitats docents del Cos de Professorat de Música i Arts Escèniques vinculades als ensenyaments de Música i de Dansa (BOE 15/06/2013)

professorat música i arts escèniques especialitats boe

 Especialitats

PDF

Decret estatal de retallades en educació

Reial decret-llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu (BOE 21/04/2012)

retallades normativa general decret llei boe 2013-14

 Constitució i normativa general

PDF

Ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial

Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE 08/11/2007).

reial decret ordenació ensenyaments esportius boe 2007

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Règim de contractació de professorat especialista

Reial Decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de contractació de professorat especialista (BOE 21/10/1995).

reial decret professorat especialista professorat contracctació boe 1995

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Ensenyaments artístics superiors de Grau en Arts Plàstiques

Reial Decret 634/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Arts Plàstiques en les especialitats de Ceràmica i Vidre establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

reial decret ensenyaments artístics superiors ceràmica i vidre boe 2010

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny

Reial Decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

reial decret ensenyaments artístics superiors disseny boe 2010

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Ensenyaments artístics superiors de Grau en Dansa

Reial Decret 632/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Dansa establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

reial decret ensenyaments artístics superiors dansa boe 2010

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Ensenyaments artístics superiors de Grau en Música

Reial Decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Música establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

reial decret música ensenyaments artístics superiors boe

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Ensenyaments artístics superiors de Grau en Art Dramàtic

Reial Decret 630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Art Dramàtic establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

reial decret ensenyaments artístics superiors boe art dramàtic 2010

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics

Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

requisits mínims centres reial decret ensenyaments artístics boe 2010

 Organització dels centres

PDF

Especialitats de secundària

REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.

secundària reial decret normativa comuna especialitats boe 2008

 Especialitats

PDF

Condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión

REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE 24/11/2008).

reial decret grau boe admissió accés 2008

 Universitat

PDF

Reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal i riesgo embarazo

Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (BOE 1/07/2010).

seguiment risc durant lactància risc durant embaràs reconeixement ordre incapacitat temporal control boe 2010

 Sanitat

PDF

Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre reconocimiento complementos retributivos

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre el reconocimiento, en el ámbito de gestión de las distintas administraciones educativas, de complementos retributivos al profesorado vinculados a la realización de actividades de formación (BOE 21/03/2011).

resolució formació conferència sectorial d'educació complements retributius boe 2011

 Retribucions

PDF

Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre reconocimiento de actividades de formació

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre reconocimiento de actividades de formación del profesorado (BOE 21/03/2011).

resolució conferència sectorial d'educació boe activitats de formació 2011

 Retribucions

PDF

Codi Tècnic de l’Edificació. BOE 74, de 28 de març. Annexos

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE 74, de 28 de març. Annexos.

reial decret codi tècnic d'edificació boe annexos 2006

 Plans d’autoprotecció

PDF

Reial Decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. BOE 74, de 28 de març.

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE 74, de 28 de març.

reial decret codi tècnic d'edificació boe 2006

 Plans d’autoprotecció

PDF

Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil (BOE 22, de 25-01-85)

Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil (BOE 22, de 25-01-85)

protecció civil llei boe 1985

 Plans d’autoprotecció

PDF

Conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (BOE 6/11/99).

LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (BOE 6/11/99).

vida laboral i familiar llei conciliació boe 1999

 Permisos i llicències

PDF

Reglamento General de Ingreso del Personal y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (BOE 10/04/1995).

reglament provisió de llocs de treball promoció professional ingrés de personal boe 1995

 Permisos i llicències

PDF

Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades

Real Decreto 48/2010, de 22 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley (BOE 6/02/10).

reial decret reglament noves especialitats incrés boe accés 2010

 Oposicions

PDF

Dietes per assistència als tribunals d’oposició i concursos, o altres òrgans de selecció de personal

BOE nº2, 3 de gener de 2005, annex VIII, dietes per assistència als tribunals d'oposició i concursos, o altres òrgans encarregats de la selecció de personal.

tribunals oposicions dietes boe assistència annex 2005

 Oposicions

PDF

LOE. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 106, 04/05/2006)

LOE. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 106, 04/05/2006)

normativa general normativa comuna loe llei boe 2006

 Lleis orgàniques

PDF

Llei org. 2/2006 BOE 106, 4/5/2006. Disposició transitòria 2a. Jubilació voluntària antip.

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. BOE 106, 4/5/2006. Disposició transitòria segona. Jubilació voluntària anticipada.

llei jubilació boe 2006

 Jubilació

PDF

Reial Decret 1538/2003, pel qual s’estableixen les especialitats bàsiques d’inspecció educativa.

Reial Decret 1538/2003, pel qual s'estableixen les especialitats bàsiques d'inspecció educativa.

reial decret inspecció educativa especialitats d'inspecció boe 2003

 Inspecció educativa

PDF

Requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general

Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general (BOE 10/12/2003).

requisits reial decret ensenyaments generals centres docents boe 2003

 Infraestructures educatives

PDF

Requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general nouniversitarias

Real decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general nouniversitarias.

requisits reial decret ensenyaments no universitaris centres docents boe 1991

 Infraestructures educatives

PDF

Complementos retributivos al profesorado vinculados a la realización de actividades de formación

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre el reconocimiento, en el ámbito de gestión de las distintas administraciones educativas, de complementos retributivos al profesorado vinculados a la realización de actividades de formación (BOE 21/03/2011).

resolució formació permanent complement retibutiu boe 2011

 Formació

PDF

Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre reconocimiento de actividades de formación

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre reconocimiento de actividades de formación del profesorado (BOE 21/03/2011).

resolució formació permanent conferència boe acord 2011

 Formació

PDF

Corrección de errores del Real Decreto 1614/2009

Corrección de errores del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 6/11/2009).

reial decret ensenyaments artístics correcció d'errades boe 2009

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Esborrany requisits mínims ensenyaments artístics superiors (BOE 27/10/09)

Esborrany de reial decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que impartisquen ensenyaments artístics superiors regulats per la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 27/10/09). 4/12/09.

requisits esborrany ensenyaments artístics boe

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Ordenación de las enseñanzas artísticas superiores (BOE 27/10/09)

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 27/10/09).

reial decret ordenació ensenyaments artístics boe 2009

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior

ORDEN ECI/3566/2007, de 26 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior (BOE 07/12/2007).

ordre educació a l'exterior boe 2007

 Educació a l’exterior

PDF

Convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de funcionarios docentes en el exterior

ORDEN ECI/3452/2007, de 23 de noviembre, por la que se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos de funcionarios docentes en el exterior (BOE 29/11/2007).

provisió llocs de treball educació a l'exterior concurs de mèrits boe 2007

 Educació a l’exterior

PDF

Regulació la Administración del Ministerio de Educación, Cultura i Deporte

REAL DECRETO 1138/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Administración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el exterior (BOE 01/11/2002).

reial decret ministeri educació a l'exterior boe 2002

 Educació a l’exterior

PDF

Llei d’autoritat del professorat

LEY 15/2010, DE 3 DE DICIEMBRE, DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO (BOE 29/12/2010).

professorat llei d'autoritat llei boe alumnat 2010

 Alumnat

PDF

Règim de contractació de professorat especialista

Reial Decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de contractació de professorat especialista (BOE 21/10/1995).

reial decret professorat especialista fp contractació cicles formatius boe 1995

 FP Cicles Formatius

PDF