Batxillerat

Modificació de l’annex VIII del Decret 108/2022 d’ordenació i el curriculum de Batxillerat

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del secretari autonòmic d'Educació, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es modifica l'annex VIII del Decret 108/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'establixen l'ordenació i el currículum de Batxillerat.

ordenació decret 1082022 currículum batxillerat annex viii

PDF

Se sotmet a informació pública proojecte pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum d’educació secundària obligatòria i el currículum de batxillerat

Anunci pel qual se sotmet a informació pública el projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d'agost, del consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum d'educació secundària obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d'agost, del consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum de batxillerat, així com l'organització i el funcionament del batxillerat nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana.

currículum eso batxillerat

PDF

Es prorroga l’autorització del programa Batxibac

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es prorroga l'autorització del programa Batxibac per als centres IES Professor Broch i Llop de Vila-real, IES Ausiàs March de Manises, IES Carrús d'Elx, IES Bellaguarda d'Altea, IES José Ballester Gozalvo de València i IES Arabista Ribera de Carcaixent, durant el curs 2023-2024

batxillerat autorització

PDF

Autorització de la impartició de la modalitat general de batxillerat en centres docents

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2023, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s'autoritza la impartició de la modalitat general de batxillerat en centres docents sostinguts amb fons públics a partir del curs 2023-2024.

general batxillerat 20232024

PDF

Correccions d’errades: ordenació i el currículum de Batxillerat.

CORRECCIONS d'errades del Decret 108/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum de Batxillerat.

currículum batxillerat

PDF

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2022 per la qual es concedeixen els premis extraordinaris de Batxillerat

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2022, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris de Batxillerat convocats per la Resolució de 26 de maig de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2021-2022.

premis extraordinaris premis batxillerat

PDF

Currículum i ordenació del Batxillerat

DECRET 108/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum de Batxillerat

currículum batxillerat

PDF

Reial decret 243/2022, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen l’ordenació i els ensenyaments mínims del Batxillerat.

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introduce importantes cambios, muchos de ellos derivados, tal y como indica la propia ley en su exposición de motivos, de la conveniencia de revisar las medidas previstas en el texto original con objeto de adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030.

ensenyaments mínims batxillerat

PDF

Currículum de secundària i batxillerat

DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

ordenació decret currículum batxillerat 2015

PDF

Currículum de l’assignatura de Religió de Batxillerat

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de Bachillerato.

resolució religió eso currículum boe batxillerat

PDF

Currículum bàsic de secundària i batxillerat

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

secundària i batxillerat lomqe decret currículum boe 2014

PDF

Crrículum del Batxillerat

DECRET 115/2012, de 13 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 102/2008, d'11 de juliol, pel qual s'establix el currículum del Batxillerat en la Comunitat Valenciana. (pdf 232KB)

decret currículum batxillerat 2012

PDF

Com demanar convalidació i exempció de matèries en ESO per a alumnes de música i esportistes d’elit

ORDE 27/2011, 5 de maig de 2011, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana, i l’Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de Música i de Dansa o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit en la Comunitat Valenciana (DOCV 13/05/2011).

sol·licitud ordre exempcions eso convalidacions batxillerat 2011

PDF

Modifica parcialment l’Orde de 19 de juny de 2009: convalidacions i exempcions

ORDE 27/2011, 5 de maig de 2011, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana, i l’Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de Música i de Dansa o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit en la Comunitat Valenciana (DOCV 13/05/2011).

ordre modificació exempcions convalidacions batxillerat 2011

PDF

Regulació de matèries optatives en Batxillerat

ORDE 18/2011, d’1 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en el Batxillerat (DOCV 14/04/2011).

ordre matèries optatives batxillerat 2011

PDF

Equivalències títols de Graduat en ESO i Batxiller

Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 14/03/2011).

títols ordre eso equivalències batxillerat 2011

PDF

Modificació de la regulació de matèries optatives

ORDE 80/2010, de 14 de setembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en el Batxillerat (DOCV 21/09/2010).

regulació ordre matèries optatives batxillerat 2010

PDF

Convalidació i exempció matèries

ORDE 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit a la Comunitat Valenciana (DOCV 30/07/2010).

ordre matèria exempció convalidació batxillerat 2010

PDF

Matrícula a distància de matèria en un centre diürn

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2010, de les direccions generals d’Ordenació i Centres Docents i d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d’Educació, per la qual es dicten les instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent per a l’alumnat de Batxillerat en règim ordinari diürn que sol·licite matricular-se a distància d’alguna matèria de modalitat per no oferir-se en el seu centre (DOCV 21/06/2010).

resolució matrícula instruccions distància batxillerat 2010

PDF

Regulació l’organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància

ORDRE de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana DOCV 30/06/09).

regulació organització ordre nocturn funcionament batxilletat a distància 2009

PDF

Regulació matèries optatives

ORDRE de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual regula les matèries optatives en el Batxillerat (DOCV 7/07/09).

ordre matèries optatives batxilletat 2009

PDF

Ordre avaluació batxillerat

ORDEN ESD/3725/2008, de 12 de diciembre, sobre evaluación en Bachillerato en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (BOE 22/12/08).

ordre ministeri batxilletat avaluació 2008

PDF

ORDRE de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en batxillerat

ORDRE de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOCV 15/12/08).

ordre batxilletat avaluació 2008

PDF

Ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent implantació batx.

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2008 de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d’Educació, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent dels centres autoritzats per a implantar, durant el curs 2008-2009, les ensenyances del primer curs del Batxillerat establit per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (DOCV 23/07/08).

resolució organització ordenació instruccions implantació batxilletat 2008

PDF

DECRET 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del batxillerat

DECRET 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana.

decret currículum batxilletat 2008

PDF

Regulació ordenació i currículum batxillerat

ORDEN ESD/1729/2008, de 11 de junio, por la que se regula la ordenación y se establece el currículo del bachillerato (BOE 18/06/2008)

ordre ordenació currículum batxilletat 2008

PDF

Reial Decret 1467/2007pel què s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els enseny. mínims

Reial Decret 1467/2007, de 2 de noviembre, pel qual s'estableix l'estructura del batxillerat i es fixen els seus ensenyaments mínims.

reial decret ensenyaments mínims batxilletat 2007

PDF

Correcció d’errors del Reial Decret 832/2003.

Correcció d'errors del Reial Decret 832/2003.

reial decret correcció d'errades batxilletat 2003

PDF

Reial Decret 832/2003, pel qual s’estableixen l’ordenació general i les ensenyances comunes de Batx.

Reial Decret 832/2003, pel qual s'estableixen l'ordenació general i les ensenyances comunes del Batxillerat.

reial decret ensenyaments comuns batxillerat 2003

PDF

Reial Decret 1741/2003, pel qual es regula la prova general de Batxillerat.

Reial Decret 1741/2003, pel qual es regula la prova general de Batxillerat.

reial decret prova general batxillerat 2003

PDF

Ordre que modifica les ordres de 17/01/95, 10/05/95, 7/10/98, 14/07/99, 9/07/99, 3/05/00 i 21/07/00

Ordre de 18 de juny de 2002, que modifica parcialment les ordres de 17/01/95, 10/05/95, 7/10/98, 14/07/99, 9/07/99,3/05/00 i 21/07/00.

ordre batxillerat

PDF

Decret 50/2002, pel qual s’estableix el currículum de Batxillerat a la Comunitat Valenciana

Decret 50/2002, pel qual s'estableix el currículum de Batxillerat a la Comunitat Valenciana

decret currículum batxillerat 2002

PDF

Instruccions ordenació acadèmica i organització centres diürns

Ordre de 21 de juliol del 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent dels centres autoritzats per a implantar ensenyances de Batxillerat (LOGSE) en règim diürn (DOGV de 5 de setembre del 2000).

ordre ordenació acadèmica instruccions batxillerat 2000

PDF

Regulació estudi alternatives de Religió

Ordre de 17 de juliol de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regulen les activitats d’estudi alternatives a les ensenyances de Religió establides pel Reial Decret 2438/1994, de 16 de desembre (DOGV de 24 de juliol de 1997.)

religió regulació ordre estudi batxillerat alternatives 1997

PDF

Ordre per la qual s’establixen les matèries optatives de Batxillerat i es regula el seu currículum

Ordre de 10 de maig de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’establixen les matèries optatives de Batxillerat i es regula el seu currículum (DOGV de 19 de juny de 1995.)

ordre matèries optatives currículum batxilletat 1995

PDF

Matèries optatives de Batxillerat i regulació del seu currículum

Ordre de 10 de maig de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’establixen les matèries optatives de Batxillerat i es regula el seu currículum (DOGV de 19 de juny de 1995.)

ordre matèries optatives currículum batxillerat avaluació i promoció 1995

PDF