1995

Decret de creació de la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes

Decret 73/1995, de 2 de maig, del Govern Valencià, pel que es crega la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes.(DOGV 12/05/1995)

fpa decret comissió interdepartamental de la formació de persones adultes 1995

 F.P.A.

PDF

Règim de contractació de professorat especialista

Reial Decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de contractació de professorat especialista (BOE 21/10/1995).

reial decret professorat especialista professorat contracctació boe 1995

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Funcions i aspectes bàsics del funcionament dels serveis psicopedagògics

Ordre de 10 de març de 1995, per la qual es determinen les funcions i es regulen aspectes bàsics del funcionament dels serveis psicopedagògics escolars de sector.

spes spe serveis psicopedagògics ordre funcions funcionament aspectes bàsics 1995

 SPEs

PDF

Actuacions que ha d’efectuar el centre docent en el cas d’accident

Actuacions que ha d'efectuar el centre docent en el cas d'accident, aprovades per la circular 5/95 de 22 de maig de 1995.

circular centre docent actuacions accident 1995

 Sanitat

PDF

Autoprotecció de centres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Ensenyaments de Règim Especial

Ordre de 31/01/95, sobre autoprotecció de centres d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Ensenyaments de Règim Especial.

secundària primària ordre infantil ensenyaments règim especial autoprotecció 1995

 Plans d’autoprotecció

PDF

Reglamento General de Ingreso del Personal y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (BOE 10/04/1995).

reglament provisió de llocs de treball promoció professional ingrés de personal boe 1995

 Permisos i llicències

PDF

Reial Decret 1573/1996, pel qual es modifica el Reial Decret 2193/1995.

Reial Decret 1573/1996, pel qual es modifica el Reial Decret 2193/1995.

reial decret oposicions modificació 1995

 Oposicions

PDF

Normes per a l’accés i provisió de llocs de treball i integració d’inspectors

Reial Decret 2193/1995, pel s'estableixen les normes bàsiques per a l'accés i provisió de llocs de treball, i la integració dels actuals inspectors.

reial decret provisió llocs de treball normés d'accés integració d'inspectors 1995

 Oposicions

PDF

Reial Decret 696/1995, el qual regula l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives especial

Reial Decret 696/1995, el qual regula l'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives especials.

reial decret nee escolarització 1995

 N.E.E.

PDF

Regulació de l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la resta de la UE

Reial Decret 800/1995, pel qual es regula l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la resta d'Estats membres de la Unió Europea.

ue reial decret regulació funció pública accés 1995

 Funció Pública Educativa

PDF

Aprovació del reglament de situacions admin. dels funcionaris civils de l’administració de l’Estat

Reial Decret 365/1995, pel qual s'aprova el reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'administració general de l'Estat.

situacions administratives reial decret reglament funcionaris aprovació 1995

 Funció Pública Educativa

PDF

Llei 1/95, de Formació de les Persones Adultes.

Llei 1/95, de Formació de les Persones Adultes.

llei fpa 1995

 F.P.A.

PDF

Ordre per la qual s’establixen les matèries optatives de Batxillerat i es regula el seu currículum

Ordre de 10 de maig de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’establixen les matèries optatives de Batxillerat i es regula el seu currículum (DOGV de 19 de juny de 1995.)

ordre matèries optatives currículum batxilletat 1995

 Batxillerat

PDF

Avaluació en Batxillerat

Ordre de 17 de gener de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, sobre avaluació en Batxillerat. (DOGV d’1 de març de 1995)

ordre batxillerat avaluació 1995

 Avaluació i promoció

PDF

Matèries optatives de Batxillerat i regulació del seu currículum

Ordre de 10 de maig de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’establixen les matèries optatives de Batxillerat i es regula el seu currículum (DOGV de 19 de juny de 1995.)

ordre matèries optatives currículum batxillerat avaluació i promoció 1995

 Batxillerat

PDF

Adscripció especialitats formació professional

Reial Decret 1635/1995, sobre l'adscripció de les especialitats pròpies de la formació professional específica.

reial decret fp adscripció cos de secundària 1995

 Adscripció cos de secundària

PDF

Règim de contractació de professorat especialista

Reial Decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de contractació de professorat especialista (BOE 21/10/1995).

reial decret professorat especialista fp contractació cicles formatius boe 1995

 FP Cicles Formatius

PDF