Avaluació i promoció

Convocatòria d’assignacions econòmiques per a la realització dels projectes d’intercanvis escolars d’alumnat de centres públics FIL 2023 i Rapsodes 2023

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a la realització dels projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics FIL 2023 i Rapsodes 2023 per a millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística per al curs 2022-2023.

avaluació i promoció del valencia

PDF

Avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

ORDRE 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.

senyaments d'idiomes marc europeu avaluació

PDF

Instruccions relatives a l’avaluació final i la promoció: correcció d’errades

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 d'abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions relatives a l'avaluació final i la promoció en Educació Primària, així com a l'avaluació final, la promoció i la titulació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat, en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes i en la Formació Professional per al curs 2021-2022.

promoció instruccions avaluació

PDF

Instruccions relatives a l’avaluació final i la promoció

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions relatives a l'avaluació final i la promoció en Educació Primària, així com a l'avaluació final, la promoció i la titulació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat, en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes i en la Formació Professional per al curs 2021-2022.

promoció avaluació

PDF

RD que regula l’evaluació i promoció en l’educació primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

primaria evaluació eso baxillerat

PDF

Ordre d’avaluació en ESO, Batxillerat i EPA

ORDRE 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.

ordre eso epa batxillerat avaluació 2017

PDF

RD sobre avaluacions finals d’ESO i batxillerat

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

lomqe eso batxillerat avaluació

PDF

Proves finals d’avaluació de tercer i sisé de Primària

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'estableix el procediment per a la realització de les proves finals d'avaluació de tercer i sisé d'Educació Primària.

revàlides primària avaluació 2016

PDF

Documents oficials d’avaluació i aspectes de l’ordenació general de la Primària

ORDE 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

primària avaluació i promoció

PDF

Regulació de les proves d’avaluació individualizada de 3r. de primària

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2015, del director general d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s’establixen les condicions específiques per a la realització de les proves de l’avaluació individualitzada de tercer de Primària, del curs 2014-2015, en els centres educatius regulats per l’Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix l’organització, estructura i funcionament d’un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana.

revàlides lomqe 3r. de primària

PDF

Competències, continguts i criteris d’avaluació de primària, secundària i batxillerat

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

secundària i batxillerat primària mec lomqe continguts competències avaluació

PDF

Proves de l’avaluació individualitzada de 3r. de Primària, i proves diagnòstiques d’ESO

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'aprova la realització de les proves de l'avaluació individualitzada de tercer de Primària, i les proves d'avaluació de diagnòstic de primer i quart de Primària i de segon d'Educació Secundària Obligatòria, del curs 2014-2015, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, es nomenen els membres de la comissió de seguiment i control i de la comissió tècnica i es donen instruccions per a l'elaboració de les proves. [2014/11567] (pdf 205KB)

primària lomqe eso avaluació diagnòstica avaluació

PDF

Regulació de les proves extraordinàries d’avaluació (exàmens de setembre al juliol)

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2013, de les direccions generals d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s’establixen les dates de les proves i avaluacions extraordinàries en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyances artístiques professionals i ensenyances esportives, durant el curs 2013-2014.

setembre proves extraordinàries juliol avaluació i promoció

PDF

Regulació de les proves extraordinàries d’avaluació (exàmensde setembre al juny)

DECRET 183/2013, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es procedix a l'adequació normativa en l'àmbit educatiu pel que fa a la realització de proves extraordinàries d'avaluació i sessions d'avaluació extraordinàries.

setembre proves extraordinàries juny exàmens

PDF

Regulació de les avaluacions de diagnòstic

DECRET 121/2013, de 13 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les avaluacions de diagnòstic en els centres educatius sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana. [2013/8914]

pisa diagnòstic decret avaluació 2013

PDF

Regulació de la promoció de curs incomplet

Ordre EDU/2395/2009, de 9 de setembre, per la qual es regula la promoció d'un curs incomplet del sistema educatiu definit per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, a un altre de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

regulació ordre curs incomplet avaluació i promoció 2009

PDF

Instruccions documentació bàsica d’avaluació

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2008, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents per la qual es dicten instruccions per a formalitzar els documents bàsics d’avaluació i s’establix el procediment de sol·licitud d’assignació del número d’historial acadèmic per a Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (DOCV 14/03/08).

resolució instruccions documentació bàsica avaluació i promoció 2008

PDF

Ordre de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en educació primària.

Ordre de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en educació primària.

primària ordre avaluació i promoció 2007

PDF

ORDE d’11 d’abril de 2006, regulació de l’avaluació diagnòstica

ORDE d’11 d’abril de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l’avaluació diagnòstica en l’ensenyança bàsica de la Comunitat Valenciana (DOCV 11/05/06).

regulació ordre normativa comuna avaluació i promoció 2006

PDF

Ordre de 18 d’octubre de 2004, sobre avaluació en educació secundària obligatòria.

Ordre de 18 d'octubre de 2004, sobre avaluació en educació secundària obligatòria.

ordre eso avaluació i promoció 2004

PDF

Correcció d’errors de l’ordre 1923/2003

Correcció d'errors de l'ordre 1923/2003

ordre correcció d'errades avaluació i promoció 2003

PDF

Elements bàsics de’avaluació dels ensenyaments de règim general

Ordre 1923/2003, pel qual s'estableixen els elements bàsics dels documents d'avaluació de les ensenyances escolars de règim general.

ordre elements bàsics avaluació i promoció 2003

PDF

catàleg nacional de qualificacions professionals

Reial Decret 1128/2003, pel qual es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals

reial decret catàleg avaluació i promoció 2003

PDF

Instruccions avaluació i promoció alumnat ESO

Resolució de 26 de juliol de 2000, pel qual es donen instruccions sobre l'avaluació i promoció de l'alumnat d'educació secundària obligatòria.

resolució eso avaluació i promoció 2000

PDF

Avaluació de les ensenyances escolars de règim general

Ordre 1923/2003, pel qual s'estableixen els elements bàsics dels documents d'avaluació de les ensenyances escolars de règim general.

ordre avaluació i promoció 2003

PDF

Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals

Reial Decret 1128/2003, pel qual es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

reial decret qualificacions professionals catàleg avaluació i promoció 2003

PDF

Instruccions sobre l’avaluació i promoció de l’alumnat EP

Resolució de 26 de juliol de 2000, per la qual es donen instruccions sobre l'avaluació i promoció de l'alumnat d'educació primària.

resolució promoció fp avaluació i promoció avaluació alumnat 2000

PDF

Avaluació d’alumnes amb necessitats educatives especials que cursen ensenyances de règim general

Ordre de 14 de febrer de 1996, sobre avaluació d'alumnes amb n.e.e. que cursen les ensenyances de règim general.

ordre nee avaluació alumnat 1996

PDF

Avaluació en Batxillerat

Ordre de 17 de gener de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, sobre avaluació en Batxillerat. (DOGV d’1 de març de 1995)

ordre batxillerat avaluació 1995

PDF