Juny

Regulació de les proves extraordinàries d’avaluació (exàmensde setembre al juny)

DECRET 183/2013, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es procedix a l'adequació normativa en l'àmbit educatiu pel que fa a la realització de proves extraordinàries d'avaluació i sessions d'avaluació extraordinàries.

setembre proves extraordinàries juny exàmens

 Avaluació i promoció

PDF