Setembre

Regulació de les proves extraordinàries d’avaluació (exàmens de setembre al juliol)

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2013, de les direccions generals d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s’establixen les dates de les proves i avaluacions extraordinàries en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyances artístiques professionals i ensenyances esportives, durant el curs 2013-2014.

setembre proves extraordinàries juliol avaluació i promoció

 Avaluació i promoció

PDF

Regulació de les proves extraordinàries d’avaluació (exàmensde setembre al juny)

DECRET 183/2013, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es procedix a l'adequació normativa en l'àmbit educatiu pel que fa a la realització de proves extraordinàries d'avaluació i sessions d'avaluació extraordinàries.

setembre proves extraordinàries juny exàmens

 Avaluació i promoció

PDF