2007

Ordenació general estatal dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

ordenació general boe arts plàstiques i disseny 5962007 2007

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial

Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE 08/11/2007).

reial decret ordenació ensenyaments esportius boe 2007

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias.

REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

reial decret norma bàsica emergència centres docents autoprotecció 2007

 Plans d’autoprotecció

PDF

Regulació de l’horari de Primària

Ordre de 28 d’agost de 2007, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’horari de l’Educació Primària.

regulació primària ordre horari 2007

 Organització CEIPs

PDF

Instruccions organització i funcionament dels col·legis d’Educació Infantil i Primària 2007/08

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2007, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents i la Direcció General de Personal, per la qual es prorroga i completa per al curs 2007/2008 la Resolució, de 15 de juny de 2001, completada per la Resolució de 26 de juny de 2002, per la Resolució de 9 de juliol de 2003, la Resolució de 29 de juny de 2004, la Resolució de 6 de juliol de 2005 i per la Resolució de 15 de juny de 2006, per les quals es dicten i aproven instruccions per a l’organització i funcionament dels col·legis d’Educació Infantil i Primària.

resolució organització instruccions inici de curs funcionament 2007-08 2007

 Instruccions inici curs

PDF

ORDRE de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en ESO 2007

ORDRE de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria. (DOCV 21/12/2007)

ordre eso avaluació 2007

 ESO

PDF

Dossier currículum ESO. Juliol 2007. Conselleria d’Educació.

Dossier currículum ESO. Juliol 2007. Conselleria d'Educació.

eso dossier currículum 2007

 ESO

PDF

Currículum ESO 2007

DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana (DOCV 24/07/07).

eso decret currículum 2007

 ESO

PDF

Currículum de les ensenyances elementals de Música i regulació de l’accés

Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances elementals de Música i es regula l’accés a estes ensenyances.

música ensenyaments elementals decret currículum accés 2007

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Currículum de les ensenyances professionals de música i regulació de l’accés

Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l’accés a estes ensenyances.

música ensenyaments professionals decret conservatoris superiors conservatoris elementals accés 2007

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Currículum de les ensenyances elementals de Dansa i regulació de l’accés

Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances elementals de Dansa i es regula l’accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/07).

ensenyaments elementals decret dansa accés 2007

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l’accés 2007

Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l’accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/07).

decret dansa currículum accés 2007

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Regulació d’ensenyances d’idiomes de règim especial i currículum del nivell bàsic i de l’intermedi

Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances d’idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana i s’establix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi.

règim especial nivell intermedi nivell bàsic idiomes decret currículum 2007

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Creació de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (DOCV 08/03/07)

LLEI 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d’Ordenació de Centres Superiors d’Ensenyances Artístiques i de la creació de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (DOCV 08/03/07).

llei esnenyaments artístics creació 2007

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

ORDRE de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en educació primària

ORDRE de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en educació primària (DOCV 19/12/2007).

primària ordre avaluació 2007

 Educació Primària

PDF

Ordre de 28 d’agost de 2007, per la qual es regula l’horari de primària

Ordre de 28 d’agost de 2007, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’horari de l’Educació Primària.

primària ordre horari 2007

 Educació Primària

PDF

Dossier cirrículum educació primària. Juliol 2007. Conselleria d’Educació.

Dossier cirrículum educació primària. Juliol 2007. Conselleria d'Educació.

primària dossier currículum 2007

 Educació Primària

PDF

DECRET 111/2007, de 20 de juliol pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària

DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana (DOCV 24/07/2007).

primària decret currículum 2007

 Educació Primària

PDF

Concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior

ORDEN ECI/3566/2007, de 26 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior (BOE 07/12/2007).

ordre educació a l'exterior boe 2007

 Educació a l’exterior

PDF

Convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de funcionarios docentes en el exterior

ORDEN ECI/3452/2007, de 23 de noviembre, por la que se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos de funcionarios docentes en el exterior (BOE 29/11/2007).

provisió llocs de treball educació a l'exterior concurs de mèrits boe 2007

 Educació a l’exterior

PDF

Consells escolars en centres d’Educació Especial

Ordre de 22 d’octubre de 2007, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’adapten les normes contingudes en el Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària, referides a la composició dels consells escolars dels centres d’Educació Especial de la Comunitat Valenciana

ordre educació especial consells escolars 2007

 Consells escolars

PDF

Reial Decret 1467/2007pel què s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els enseny. mínims

Reial Decret 1467/2007, de 2 de noviembre, pel qual s'estableix l'estructura del batxillerat i es fixen els seus ensenyaments mínims.

reial decret ensenyaments mínims batxilletat 2007

 Batxillerat

PDF

Ordre de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en educació primària.

Ordre de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en educació primària.

primària ordre avaluació i promoció 2007

 Avaluació i promoció

PDF

Procediment d’admissió de l’alumnat en els centres EI, EP, ES

ORDE de 27 d´abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària de la Comunitat Valenciana (DOCV 02/05/07).

secundària primària ordre infantil centres docents alumnat admissió 2007

 Alumnat

PDF

ORDE de 27 dabril de 2007, de regulació de l’admissió d’alumnat

ORDE de 27 dabril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària de la Comunitat Valenciana (DOCV 2/05/07)

secundària primària ordre infantil centres docents alumnat admissió 2007

 Alumnat

PDF

Accés als centres docents públics i privats concertats

DECRET 33/2007, de 30 de març, del Consell, pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments de règim general (DOCV 3/04/07)

ensenyament públic ensenyament privat decret alumnat admissió alumnat accés 2007

 Alumnat

PDF