Educació Infantil

Educació Primària

ESO

Es regula la implantació i el funcionament dels instituts escola

ORDRE 20/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la implantació i el funcionament dels instituts escola que integren ensenyaments d'educació infantil, educació primària i educació secundària de la Comunitat Valenciana.

instituts escola 2023

PDF

Correcció d’errors d’ordenació i currículum de l’etapa d’Educació Primària

CORRECCIONS d'errades del Decret 106/2022, de 5 d'agost, del Consell, d'ordenació i currículum de l'etapa d'Educació Primària.

ordenació i currículum educació primària

PDF

Ordenació i currículum de l’Educació Primària

DECRET 106/2022, de 5 d'agost, del Consell, d'ordenació i currículum de l'etapa d'Educació Primària

educació primària currículum

PDF

Ordenació i ensenyaments mínims de l’Educació Primària

Reial Decret 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Primària

educació primaria 2022

PDF

Modificació dels annexos de la documentació oficial d’avaluació de Primària

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III i IV de l’Ordre 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen els documents oficials d’avaluació i es concreten aspectes de l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana.
Correcció d'errades (DOGV 28 de maig de 2018 Núm. 8304).

ordenació modificació educació primària avaluació annexos

PDF

Currículum i ordenació general de l’Educació Primària

DECRET 88/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

primària ordenació general modificació decret currículum 2017

PDF

Currículum de l’assignatura de Religió de Primària i Secundària

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.

resolució religió primària eso currículum boe

PDF

Documents oficials d’avaluació i ordenació general de l’Educació Primària

ORDE 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comuni- tat Valenciana. [2014/11310]

ordenació educació primària avaluació 2014

PDF

Currículum i ordenació general de l’Educació Primària

DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

ordenació general educació primària currículum

PDF

Correcció d’errades al currículum de Primària

Orden ECD/774/2014, de 12 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo de la Educación Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se regula su implantación, así como la evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa.

primària ordre lomqe currículum 2014

PDF

Currículum d’Educació primària del Ministeri d’Educació

Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo de la Educación Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y deporte y se regula su implantación, así como la evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa.

ministeri lomqe educació primària currículum 2014

PDF

Currículum bàsic de primària

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.

reial decret primària lomqe currículum 2014

PDF

Premis extraordinaris en educació primària

Ordre 59/2010 de 2 de juny de la Conselleria d'Educació, per la que es regula la menció honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010 (DOCV 11/06/2010)

premis extraordinaris educació primària

PDF

Modificació dels ensenyances mínimes de primària i secundària

Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

ensenyances mínimes educació primària

PDF

Transició des de l’etapa d’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria

ORDE 46/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la transició des de l’etapa d’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana (DOCV 23/06/2011).

transició secundària primària ordre eso 2011

PDF

ORDRE de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en educació primària

ORDRE de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en educació primària (DOCV 19/12/2007).

primària ordre avaluació 2007

PDF

Ordre de 28 d’agost de 2007, per la qual es regula l’horari de primària

Ordre de 28 d’agost de 2007, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’horari de l’Educació Primària.

primària ordre horari 2007

PDF

Dossier cirrículum educació primària. Juliol 2007. Conselleria d’Educació.

Dossier cirrículum educació primària. Juliol 2007. Conselleria d'Educació.

primària dossier currículum 2007

PDF

DECRET 111/2007, de 20 de juliol pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària

DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana (DOCV 24/07/2007).

primària decret currículum 2007

PDF

Ensenyaments mínims de primària

REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria (BOE 8/12/06)

reial decret primària ensenyaments mínims 2006

PDF

Reial Decret 115/2004, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària.

Reial Decret 115/2004, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària.

reial decret primària currículum 2004

PDF

Reial Decret 830/2003, pel qual s’estableixen les ensenyances comunes de l’educació primària.

Reial Decret 830/2003, pel qual s'estableixen les ensenyances comunes de l'educació primària.

reial decret primària ensenyaments comuns 2003

PDF

Decret 20/1992, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a la Comunitat Valenciana

Decret 20/1992, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a la Comunitat Valenciana

primària decret currículum 1992

PDF