2004

Anticipació de l’aplicació de l’avaluació, promoció i requisits per al títol de graduat en ESO.

Ordre de 3 de juny de 2004, que modifica l'ordre de 3 d'octubre de 2003, per la qual s'anticipa l'aplicació de l'avaluació, la promoció i els requisits per a l'obtenció del títol de graduat en ESO.

títols requisits promoció ordre graduat en eso avaluació 2004

 Títols

PDF

Títols de superiors de dansa.

Reial Decret 169/2004, pel qual s'estableixen els requisits pe a obtindre l'equivalència entre els estudis complets de dansa anteriors a la llei orgànica 1/1990 i els estudis superior de dansa regulats per aquesta llei, i s'estableixen els complements de formació per a l'obtenció del títol superior de dansa.

títols reial decret dansa 2004

 Títols

PDF

Reial Decret 118/2004, pel qual es regula el títol d’especialització didàctica.

Reial Decret 118/2004, pel qual es regula el títol d'especialització didàctica.

títols reial decret especialització didàctica 2004

 Títols

PDF

Homologació de plans d’estudis i títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal.

Reial Decret 49/2004, sobre homologació de plans d'estudis i títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal.

títols reial decret plans d'estudis homologació 2004

 Títols

PDF

Conciliació de la vida familiar i laboral en relació amb el gaudiment a temps parcial de permisos.

Reial Decret 180/2004, pel qual s'adopten mesures per a la conciliació de la vida familiar i laboral en relació amb el gaudiment a temps parcial de permisos.

vida familiar i laboral reial decret permisos conciliació 2004

 Pares i mares

PDF

Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats

Reial Decret 334/2004, pel qual s'aprova el reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imaparteixen les ensenyances escolars del sistema educatiu i en el cos d'inspectors d'educació.

reial decret noves especialitats ingrés adquisició accessos 2004

 Oposicions

PDF

Reial Decret 118/2004, pel qual es regula el títol d’especialització didàctica.

Reial Decret 118/2004, pel qual es regula el títol d'especialització didàctica.

reial decret oposicions especialització didàctica 2004

 Oposicions

PDF

Pròrroga de la normativa aplicable a la jubilació anticipada dels funcionaris docents

23 d'abril 2004, pròrroga de la normativa aplicable a la jubilació anticipada dels funcionaris dels cossos docents.

pròrroga normativa jubilació funcionaris docents 2004

 J

PDF

Regulació de la convocatòria per a l’any 2004 de la jubilació anticipada voluntària

Resolució de 27 de febrer de 2003, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2004 de la jubilació anticipada voluntària.

resolució regulació jubilació 2004 2003

 Jubilació

PDF

instruccions organització i funcionament dels col·legis d’Educació Infantil i Primària 2004/05

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament i la Direcció General de Personal Docent, per la qual prorroga i completa per al curs 2004/2005 la Resolució de 15 de juny de 2001 completada per la Resolució de 26 de juny de 2002 i per la Resolució de 9 de juliol de 2003, per les que es dicten i aproven instruccions per a l’organització i funcionament dels col·legis d’Educació Infantil i Primària.

resolució organització instruccions inici de curs funcionament 2004-05 2004

 Instruccions inici curs

PDF

Ampliació del termini assenyalat en la disposició addicional segona del Reial Decret 1538/2003

Reial Decret 1472/2004, pel qual s'amplia el termini assenyalat en la disposició addicional segona del Reial Decret 1538/2003.

termini reial decret disposició addicional segona ampliació 2004

 Inspecció educativa

PDF

Funcionament dels centres públics d’FPA ubicats en els establiments penitenciaris

ORDE de 22 d’abril de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament dels centres públics de formació de persones adultes ubicats en els establiments penitenciaris de la Comunitat Valenciana (DOGV 25/05/2004).

ordre institucions penitenciàries funcionament fpa 2004

 F.P.A.

PDF

Creació de centres públics de Formació de Persones Adultes en les Institucions Penitenciàries

DECRET 14/2004, de 6 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es creen centres públics de Formació de Persones Adultes en les Institucions Penitenciàries de la Comunitat Valenciana (DOGV 10/02/2004).

institucions penitenciàries fpa decret creació 2004

 F.P.A.

PDF

Implantació i organització de l’FP a distància

Ordre de 7 de setembre de 2004, per la qual s'estableix la implantació i organització de la formació professional específica en la modalitat a distància.

organització ordre implantació fp distància 2004

 FP Cicles Formatius

PDF

Desenvolupament de l’ordenació i s’estableix el currículum d’ESO 2004

Reial Decret 116/2004, pel qual es desenvolupa l'ordenació i s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria.

reial decret eso currículum 2004

 ESO

PDF

Reial Decret 115/2004, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària.

Reial Decret 115/2004, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària.

reial decret primària currículum 2004

 Educació Primària

PDF

Organització de la preescolar i condicions que hauran de reunir els centres d’esta etapa

Reial Decret 113/2004, pel qual es desenvolupen els aspectes educatius bàsics i l'organització de les ensenyances de l'educació preescolar, i es determinen les condicions que hauran de reunir els centres d'esta etapa.

reial decret preescolar organització educació infantil condicions 2004

 Educació Infantil

PDF

Reial Decret 114/2004, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil.

Reial Decret 114/2004, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil.

reial decret infantil currículum 2004

 Educació Infantil

PDF

Aspectes educatius bàsics i l’organització de les ensenyances de l’educació preescolar

Reial Decret 113/2004, pel qual es desenvolupen els aspectes educatius bàsics i l'organització de les ensenyances de l'educació preescolar, i es determinen les condicions que hauran de reunir els centres d'esta etapa.

reial decret preescolar organització infantil 2004

 Educació Infantil

PDF

Currículum de l’educació infantil

Reial Decret 114/2004, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil.

reial decret infantil currículum 2004

 Educació Infantil

PDF

Ordre de 18 d’octubre de 2004, sobre avaluació en educació secundària obligatòria.

Ordre de 18 d'octubre de 2004, sobre avaluació en educació secundària obligatòria.

ordre eso avaluació i promoció 2004

 Avaluació i promoció

PDF

Ordre de 26 d’abril de 2004, sobre admissió de l’alumnat per a cursar ensenyances FP grau superior

Ordre de 26 d'abril de 2004, per la qual es regula l'admissió de l'alumnat per a cursar ensenyances de formació professional específica de grau superior.

ordre fp alumnat 2004

 Alumnat

PDF