2013-14

Resolució del Pla Anual de Formació del Professorat 2013/2014

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix el pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2013-2014.

pla anual de formació formació 2013-14

 Formació

PDF

Instruccions per a l’organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2013, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats, i l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria, durant el curs 2013-2014.

spes instruccuions inici de curs 2013-14

 SPEs

PDF

Organització i funcionament en les escoles d’ Infantil de segon cicle i primària del curs 2013-201

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament en les escoles d’Educació Infantil de segon cicle i col·legis d’Educació Primària durant el curs 2013-2014. [2013/8018]

organització dels centres infantil i primària 2013-14

 Organització CEIPs

PDF

Instruccions d’inici de curs 2013/14: EOI

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten i aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs 2013-2014. [2013/7262]

instruccions inici de curs eoi 2013-14

 Organització EOIs

PDF

Instruccions d’inici de curs 2013/14: infantil i primària

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2013-2014. [2013/8018] (pdf 1.033KB)

instruccions inici de curs infantil i primària 2013-14

 Instruccions inici curs

PDF

Instruccions d’inici de curs 2013/14: Programes de Qualificació Professional Inicial

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels Programes de Qualificació Professional Inicial en totes les seues modalitats i tipus d’entitat o centre docent promotor, per al curs 2013-2014. [2013/8069]

pqpi instruccions inici de curs 2013-14

 Instruccions inici curs

PDF

Instruccions d’inici de curs 2013/14: secundària i batxillerat

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2013-2014.

secundària i batxillerat instruccions inici de curs 2013-14

 Instruccions inici curs

PDF

Arranjament escolar 2013. Modificació.

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2013, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte por la que se modifica parcialmente la Resolución de 2 de abril de 2013, por la que se actualiza el catálogo de unidades, se modifican los puestos de trabajo docente, la denominación y otros aspectos, de determinados centros docentes públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y Primaria y Educación Especial, de titularidad de la Generalitat. [2013/6932]

modificació infantil i primària arranjament escolar ajust escolar 2013-14

 Arranjament escolar

PDF

Calendari escolar del curs 2013/14

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2013-2014.

normativa comuna calendari escolar 2013-14

 Calendari Escolar

PDF

Correcció d’errades de la convocatòria de comissions de serveis del cossos de secundària

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 d'abril de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2013-2014, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

correcció d'errades comissions de serveis 2013-14

 Comissions de serveis

PDF

Correcció d’errades de la convocatòria de comissions de serveis del cos de mestres

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 d'abril de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2013-2014, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

correcció d'errades comissions de servei 2013-14

 Comissions de serveis

PDF

Convocatòria de comissions de serveis de secundària i altres cossos per al curs 2013/14

RESOLUCIÓ de 24 de abril de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2013-2014, per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària, professors tècnics de formació professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat, i per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

secundària i resta de cossos comissions de serveis 2013-14

 Comissions de serveis

PDF

Convocatòria de comissions de serveis del cos de mestres per al curs 2013/14

RESOLUCIÓ de 24 de abril de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2013-2014, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

cos de mestres comissions de serveis 2013-14

 Comissions de serveis

PDF

Decret estatal de retallades en educació

Reial decret-llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu (BOE 21/04/2012)

retallades normativa general decret llei boe 2013-14

 Constitució i normativa general

PDF

Calendari i procediment d’admissió de l’alumnat: València

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2013-2014.

valencià valència admissió alumnat 2013-14

 Alumnat

PDF

Calendari i procediment d’admissió de l’alumnat: Castelló

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2013, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2013-2014.

castelló admissió alumnat 2013-14

 Alumnat

PDF

Calendari i procediment d’admissió de l’alumnat: Alacant

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2013-2014.

alacant admissió alumnat 2013-14

 Alumnat

PDF

Orde d’admissió de l’añimnat als centres docents

ORDE 14/2013, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana.

orde admissió alumnat 2013-14

 Alumnat

PDF

Arranjament escolar dels centres d’infantil, primària i educació especial 2013/14

RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2013, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’actualitza el catàleg d’unitats, es modifiquen els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titu- laritat de la Generalitat. [2013/3269]

resolució infantil i primària arranjament escolar ajust escolar 2013-14

 Arranjament escolar

PDF