Universitat

Adjudicació ajudes per a complementar les beques beques de mobilitat d’estudiants per estudis del programa ERASMUS+

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a complementar les beques complementàries a les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa ERASMUS+ corresponents a entitats d'educació superior de la Comunitat Valenciana.

erasmus+ 2022-2023

PDF

Es dicten instruccions per a l’adaptació en les proves d’accés a les universitats públiques valencianes per a les persones amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs 2022-2023

RESOLUCIÓ conjunta de 23 de desembre de 2022, de la directora general d'Inclusió Educativa i de la directora general d'Universitats, per la qual es dicten instruccions per a l'adaptació en les proves d'accés a les universitats públiques valencianes per a les persones amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs 2022-2023.

proves d'accés instruccions

2022_12723.pdf">PDF

RESOLUCIÓ:  acords sobre l’estructura de les proves d’accés a la universitat

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2022, de la presidenta de la comissió gestora dels processos d'accés i preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià, per la qual es fan públics els acords de la comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2021-2022 per als alumnes que tinguen els títols de Batxillerat, de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional, de tècnic o tècnica superiors d'Arts Plàstiques i Disseny o de tècnic o tècnica esportius superiors, o equivalents a efectes acadèmics.

proves d'accés acords

PDF

Ordenació dels ensenyaments artístics superiors

Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

reial decret ordenació universitària ensenyaments artístics superiors boe

PDF

Reordenació d’ensenyaments universitaris: requisito d’expedició del Suplement europeu

Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.

titulacions suplement europeu reial decret ordenació universitària boe

PDF

Taxes acadèmiques universitàries per al curs 2012/13

DECRET 110/2012, de 6 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2012/2013. [2012/6859] (pdf 570KB)

universitats taxes universitàries retallades 2012-13

PDF

Condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión

REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE 24/11/2008).

reial decret grau boe admissió accés 2008

PDF

Taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2008/2009

DECRET 116/2008, d’1 d’agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2008/2009 (DOCV 05/08/08).

universitats taxes decret 2008-09

PDF

Implantació d’ensenyances conduents al títol oficial de màster en les universitats

DECRET 25/2008, de 14 de març, del Consell, pel qual s’autoritza la implantació d’ensenyances conduents al títol oficial de màster en les universitats de la Comunitat Valenciana.

universitats màster implantació decret 2008

PDF

Implantació de Programes Oficials de Postgrau a les universitats

RESOLUCIÓ de 10 de abril de 2008 de la direcció general d’Universitat i Estudis Superiors per la qual s’acorda la implantació de Programes Oficials de Postgrau a les universitats de la Comunitat Valenciana

universitats resolució programes de postgrau implantació 2008

PDF