1994

Reglament de les elecciones sindicals del personal de l’administració pública

Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado.

reial decret reglament llibertats sindicals eleccions sindicals 1994

 Llibertats sindicals

PDF

Regulació del projecte educatiu i l’horari dels centres d’immersió lingüística.

Ordre de 12 de maig de 1994, per la qual es regula el projecte educatiu i l'horari dels centres d'immersió lingüística.

valencià projecte immersió lingüística horari 1994

 Valencià

PDF

Llei 24/1994, sobre provisió de llocs de treball de funcionaris docents.

Llei 24/1994, sobre provisió de llocs de treball de funcionaris docents.

provisió llocs de treball llei funcionaris docents 1994

 Trasllats

PDF

Regulació dels serveis especialitzats d’orientació educativa, psicopedagògica i professional

Decret 131/1994, de 5 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regulen els serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional (DOGV 28/07/94).

spe regulació decret 1994

 SPEs

PDF

Acreditació i la valoració de les activitats de formació i d’activitats per a la millora de l’ensen.

Ordre de 10 de juny de 1994, per la qual es regula l'acreditació i la valoració de les activitats de formació permanent i d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament.

valoració ordre millora ensenyament formació permanent acreditació 1994

 Retribucions

PDF

Dictamen per a l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials

Ordre de l'11 de novembre de 1994, per la qual s'estableix el procediment d'elaboració del dictamen per a l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials.

ordre nee escolarització dictamen 1994

 N.E.E.

PDF

Regulació de l’acreditació i la valoració de les activitats de formació per al complement específic

Ordre de juny de 1994, per la qual es regula l'acreditació i la valoració de les activitats de formació permanent i d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament que, a l'efecte del nou complement específic, realitzen els funcionaris docents que imparteixen ensenyaments de règim general no universitari.

valoració sexennis ordre formació permanent complement específic acreditació 1994

 Formació

PDF

Equivalències entre els títols de Música

Reial Decret 1542/1994, pel qual s'estableixen les equivalències entre els títols de Música anteriors a la Llei Orgànica 1/1990, de 3/10/1990, d'Ordenació General del Sistema Educatiu i establits en aqueixa llei.

títols reial decret equivalències adscripció cos de secundària 1994

 Adscripció cos de secundària

PDF