Retribucions

Es modifica l’annex del Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó de servei i gratificacions per ser-veis extraordinaris

DECRET 7/2023, de 27 de gener, del Consell, pel qual es modifica l’annex del Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó de servei i gratificacions per serveis extraordinaris. [2023/970]

tribunals retribucions

 Retribucions

PDF

Increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic

ACORD de 8 de novembre de 2019, del Consell, d'aprovació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat, en aplicació del Decret llei 1/2019.

retribucions increment salarial acord 2019

 Retribucions

PDF

Classificació, a efectes retributius, dels centres públics

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2018-2019.

retribucions resolució classificació centres educatius 2019

 Retribucions

PDF

Regulació dels sexennis del professorat funcionari i interí

DECRET 164/2017, de 27 d’octubre, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del funcionariat docent i la realització de les activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament.

sexennis retribucions millora ensenyament formació permanent

 Retribucions

PDF

Ordre d’actualització dels mòduls de retribucions en l’estranger per a 2013

Orden comunicada del ministro de Hacienda y Administraciones públicas, de 8 de enero de 2013, por la que se actualizan los módulos previstos en el real decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero.

retribucions estranger 2013

 Educació a l’exterior

PDF

Retribucions corresponents al lloc de treball exercit per mestres en ESO

Decret 62/2003, pel qual s'atorga al personal del cos de mestres que exerceix llocs de treball de primer cicle d'educació secundària obligatòria el dret a percebre les retribucions corresponents al lloc de treball exercit.

retribucions mestres eso decret 2003

 Retribucions

PDF

Correcció d’errades del Decret 157/1993 (DOGV 15/10/93).

Correcció d'errades del Decret 157/1993 (DOGV 15/10/93).

retribucions decret correcció d'errades 1993

 Retribucions

PDF