Retribucions

Regulació dels sexennis del professorat funcionari i interí

DECRET 164/2017, de 27 d’octubre, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del funcionariat docent i la realització de les activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament.

sexennis retribucions millora ensenyament formació permanent

 Retribucions

PDF

Ordre d’actualització dels mòduls de retribucions en l’estranger per a 2013

Orden comunicada del ministro de Hacienda y Administraciones públicas, de 8 de enero de 2013, por la que se actualizan los módulos previstos en el real decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero.

retribucions estranger 2013

 Educació a l’exterior

PDF

Retribucions corresponents al lloc de treball exercit per mestres en ESO

Decret 62/2003, pel qual s'atorga al personal del cos de mestres que exerceix llocs de treball de primer cicle d'educació secundària obligatòria el dret a percebre les retribucions corresponents al lloc de treball exercit.

retribucions mestres eso decret 2003

 Retribucions

PDF

Correcció d’errades del Decret 157/1993 (DOGV 15/10/93).

Correcció d'errades del Decret 157/1993 (DOGV 15/10/93).

retribucions decret correcció d'errades 1993

 Retribucions

PDF