Estranger

Ordre d’actualització dels mòduls de retribucions en l’estranger per a 2013

Orden comunicada del ministro de Hacienda y Administraciones públicas, de 8 de enero de 2013, por la que se actualizan los módulos previstos en el real decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero.

retribucions estranger 2013

 Educació a l’exterior

PDF