Oposicions 2019: guia de titulacions

Actualitzat el 04 març 2019 / 10:59 h


 1. INFORMACIÓ RESPECTE A TITULACIONS REQUERIDES PER A OPOSITAR

  Davant les properes oposicions als diferents cossos docents (Ensenyament Secundari, Formació Professional, Escoles Oficials d’Idiomes, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny, professorat catedràtic en música i Arts escèniques) volem aclarir aspectes respecte de les titulacions exigibles com a requisit per poder opositar.

 2. Normativa que ho regula

 3. Quins són els requisits de titulació per poder opositar?

  Els requisits venen establerts al R.D. 276/2007 pel qual s’estableix el Reglament d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que va ser modificat pel RD 84/2018. Concretament a l’article 13 venen arreplegats els requisits específiques per tal d’accedir a cada cos docent.

  COS DE MESTRES: Títol de Mestre o títol de Grau corresponent.

  COS D’ENSENYAMENT SECUNDARI: Títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, o Títol de Grau corresponent o altres títols equivalents a efectes docència. I titulació de la formació pedagògica i didàctica.

  COS DE PROFESSORAT DE F.P.: Títol de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o Títol de Grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència. I titulació de la formació pedagògica i didàctica.

  COS CATEDRÀTICS/QUES DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES: Títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o títol de Grau corresponent, o altre títol equivalent a efectes de docència. I titulació de la formació pedagògica i didàctica, llevat del professorat en especialitats pròpies d’Art Dramàtic. A més, segons l’article 17 del RD 276/2007, s’ha d’acreditar, també, la formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics.  A l’article 7.2. de l’O.6/2019 arreplega que aquesta formació es concreta en l’exigència d’alguns dels títols següents: Títol de doctor, Títol de màster en ensenyaments artístics superiors o títol universitari oficial de màster, Reconeixement de Suficiència Investigadora o el Diploma d’Estudis Avançats.

  COS PROFESSORAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES: Títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o títol de Grau corresponent, o altres títols equivalents a efectes de docència.

  COS PROFESSORAT ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY: Títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o títol de Grau corresponent, o altres títols equivalents a efectes de docència.

  COS MESTRES DE TALLER ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY: Títol de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o Títol de Grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

  COS DE PROFESSORAT D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES: Títol de Doctor, Enginyer, Arquitecte, Llicenciat o Títol de Grau corresponent o altres títols equivalents a efectes docència. I titulació de la formació pedagògica i didàctica.

  En l’article 2.1.2. de les convocatòries d’oposició venen arreplegats els requisits de titulació.

 4. Quines són les titulacions a efectes de docència de cada cos educatiu?

  En l’annex V i VI, VII, VIII i IX del RD 276/2007 venen especificades quines són les altres titulacions equivalents a efectes de docència per cadascuna de les especialitats i per cossos docents. A més a més ho trobarem especificat a la mateixa convocatòria d’oposicions.

 5. Com justificar el requisit de la formació pedagògica i didàctica?

   

 6. Requisit Capacitació per a l’ensenyament en valencià

  Tots els cossos docents estan catalogats amb requisit lingüístic, i per tant, la Conselleria exigeix com a requisit específic per poder opositar tindre aquesta certificació.
  En cas de no tindre aquest requisit dins del termini entrega instàncies, s’ha de consignar en la instància en la casella corresponent. Les persones hauran d’aprovar les proves prèvies de llengua en valencià que es realitzen abans de l’inici de l’oposició. En cas contrari, no es podrà realitzar l’oposició.
  Aquestes proves estan regulades en l’article 7.1.2. de les convocatòria oposicions “Acreditació del coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana”. En l’article 7.1.2.2. Valencià explica què has de fer segons siga el teu cas:

  • Qui no té un nivell C1 valencià.
  • Qui té un nivell C1 valencià.
  • Qui està realitzant curs Conselleria d’Educació per a obtindré el requisit lingüístic.

  La Conselleria publicarà mitjançant una Resolució les dates i els llocs on fer les proves prèvies de llengua.

 7. Data compliment requisits de titulació

  Els requisits de titulació s’han de tindre en dia de finalització del termini presentació instàncies de participació que es concreta en la mateixa publicació de la convocatòria de les oposicions, fins 29 de març. (Art. 2.2. ordres convocatòries oposicions)
  La Capacitació per a l’ensenyament en valencià es pot justificar aprovant proves prèvies de llengua i fins abans de l’inici del primer exercici de la fase d’oposició, segons casos arreplegats a l’art. 7.1. ordres convocatòries oposicions.
  Les condicions per a acreditar la formació i capacitat de tutela en investigacions pròpies dels ensenyaments artístics superiors podran ser a data fins el dia anterior al lliurament de la documentació. Es presenta a l’inici de la primera prova de la fase oposició i sabem que la primera prova oposició està prevista a partir del 26 de juny. (Art. 7.2. O.6/2019)

 8. Quins són els efectes de les certificacions de correspondència MECES expedides pel Ministeri d’Educació a efectes de les properes oposicions?

  A aquestes certificacions només indica la correspondència d’una titulació universitària oficial pre-Bolonya amb els nivells MECES (Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior) i nivells EQF (Marc Europeu de Qualificacions per a l’aprenentatge permanent). No tenen cap equivalència a efectes de docència. Per tant, la persona pot opositar segons la seua titulació d’origen. En el cas de voler tindre les equivalències a efectes de docència que donen les titulacions actuals de Grau, han de cursar els crèdits necessaris per a fer l’adaptació al Grau corresponent.

 9. Puc presentar-me a les oposicions de Secundària amb el títol de Grau de Mestre?

  Sí, pots opositar justificant els requisits de formació pedagògica i didàctica i capacitació valencià.

  Si tens títol de Diplomatura Mestre/a, necessitaràs fer l’adaptació al Grau per poder opositar a Secundària i altres cossos docents en què es requereix un títol de Grau. Com hem dit anteriorment no és vàlida la certificació correspondència MECES. Recorda que havent fet la diplomatura mestre/a abans de l’1 d’octubre de 2009 no et caldrà fer formació pedagògica i didàctica.

Top