Oposicions 2018

Actualitzat el 16 juliol 2018 / 15:28 h


 1. Normativa

  CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS DEL COS DE MESTRES AMB LES NOVETATS DEL R.D. 84/2018 QUE MODIFICA EL R.D. 276/2007 D’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT

  Normativa aplicable:
  ORDRE 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per funcionaris o funcionàries del mateix cos. (DOCV 19/04/2018)

  CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per funcionaris o funcionàries del mateix cos. (DOGV 20/04/18)

  CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 17 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

  Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada (BOE 24/02/2018)

  Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació i es regula el règim transitori d’ingrés al qual es refereix la disposició transitòria desè setena de la citada llei. (BOE 02/03/2007)

 2. Novetats

  Novetats incorporades pel Ministeri d’Educació en el RD 84/2018

  • La puntuació global de l’oposició resulta de la ponderació de la fase d’oposició en un 60% i la fase de concurs en un 40%. (Recordem que anteriorment era 2/3 fase oposició i 1/3 fase de mèrits).
  • En la primera prova part A “Desenvolupament del tema per escrit” augment de l’optativitat en l’elecció dels temes en una bola més, es a dir, fins a 25 temes passa de 2 a 3 boles, entre 26 i 50 temes passa de 3 a 4 boles, i en més de 51 temes passa de 4 a 5 boles. Això significa que en l’especialitat d’Educació Primària es trauran 4 boles, mentre que en la resta d’especialitats 3 boles.
  • Temari especialitat Educació Primària 4 boles, la resta d’especialitats del Cos de Mestres 3 boles.
  • Increment de la valoració de l’antiguitat en la fase de concurs, màxim de 7 punts. (abans 5 punts)
  • Augment del número d’anys d’experiència docent prèvia que es valoren: màxim de 10 anys. (abans fins a 5 anys)

  Novetats implementades per Conselleria d’Educació a proposta de STEPV

  1. Implementació de tràmits telemàtics mitjançant la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, https://sede.gva.es per a realitzar la inscripció en línia, annexar documents a la sol·licitud, el pagament electrònic de taxes i el registre electrònic de la sol·licitud, a més a més de poder fer reclamacions.
  2. Les places convocades per a ser cobertes per les persones que tinguen la condició legal de persones amb diversitat funcional intel·lectual, que queden sense adjudicar per falta d’aspirants que hagen superat el procés selectiu, s’acumularan a la resta de places convocades pel sistema de reserva de diversitat funcional d’un altre tipus de la mateixa especialitat. Al primer esborrany passaven directament al torn lliure.
  3. Adequacions de les proves prestant atenció especial a les situacions derivades de la maternitat.
   S’ha afegit un apartat nou que diu:
   6.4. Embaràs i part
   Si alguna de les aspirants no pot completar el procés selectiu a causa d’un part, la seua situació, degudament acreditada, quedarà condicionada a la finalització del part i a la superació de les fases que hagen quedat ajornades, però aquestes no podran demorar-se de manera que es menyscabe el dret de la resta dels aspirants a una resolució del procés ajustada als temps previstos en el procés selectiu, la qual cosa haurà de ser valorada pel tribunal en primera instància o, si escau, per la comissió.
   En tot cas, la realització de les proves tindrà lloc abans de la publicació de la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu.
  4. Possibilitar la crida a les actuacions individuals en dues crides diàries, per a evitar fer estar un opositor/a des de les 8h. del matí si previsiblement no va a fer la seua prova fins a la vesprada.
  5. Tribunals. Els 4 vocals dels membres de tribunals han de tindre el requisit que estiguen prestant serveis en l’especialitat corresponent i durant els dos últims cursos com a mínim per a evitar tindre membres tribunals que tenen habilitacions però que mai han arribat a exercir en les mateixes i així poder valorar en millors condicions les persones opositores. Encara que el Sindicat exigia que estigueren com a mínim els darrers 5 anys en actiu en l’especialitat corresponent.
  6. Tribunals. En cas de recusació o abstenció l’ordre d’actuació del personal suplent serà aquell en el qual figuren disposats en la resolució de nomenament. Així es faciliten les actuacions de la presidència tribunal a l’hora de constituir els òrgans de selecció, ja que aquest tema era motiu de discussió per no estar concretat en la norma.
  7. Fase d’oposició. Segona prova. En la presentació i defensa de la programació didàctica es podran utilitzar els materials que l’opositor/a considere oportú. Fins ara només es deixava fer ús de materials en la defensa de la unitat didàctica. Alguns tribunals permetien utilitzar materials i altres no, fet que ocasionava greuges comparatius entre el personal opositor i dificultats en la preparació de la defensa de la programació didàctica. El Sindicat demanarà que als criteris d’actuació que determinen les comissions de selecció figure clarament la possibilitat d’ús tant de materials en suport informàtic com en paper i no deixar-ho a interpretació de cada tribunal.
  8. En la fase de mèrits només es tindran en compte els mèrits perfeccionats fins al dia anterior a l’inici de la primera prova,  és a dir, fins el 25 de juny de 2018.
  9. Al barem de mèrits a l’Apartat II. Formació acadèmica. 2.1. Expedient acadèmic, s’han ajustat les puntuacions que corresponen a cada interval perquè independentment de l’escala s’obtinga la mateixa puntuació, cosa que no ocorria en darreres convocatòries ocasionant greuges comparatius segons tipus escala que agafara per a puntuar el tribunal. I s’han augmentat els trams de puntuació respecte a la darrera convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres.
  10. A l’apartat III. Altres mèrits. 3.1. Coneixement d’idiomes, s’ha disminuït la valoració dels coneixements d’una llengua estrangera sabent que també s’està valorant en l’apartat 2.4.2. i així evitar la sobrevaloració d’un mateix coneixement. Així l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell B2, passa d’1,0000 punt a 0,5000 punts; nivell C1, de 1’2500 punts a 0,7500 punts; nivell C2, d’1,500 punts a 1,000 punt.
  11. A l’apartat III. Altres mèrits. 3.2.1.2. i 3.2.2.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris. Augmenta la puntuació per cada curs escolar en què s’acredite la coordinació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres de 0,2000 punts a 0,2500 punts. Ja que no és el mateix participar que coordinar aquestes accions formatives.
  12. A l’Annex III s’ha incorporat en les especificacions de la prova pràctica la durada màxima per a la realització en totes les especialitats, ja que aquesta no venia consignada en convocatòries anteriors en diferents especialitats com són anglés, Educació Física i Música. I s’ha unificat a totes les especialitat la mateixa durada màxima a 4 hores.

  Altres novetats incorporades per la Conselleria d’Educació

  1. El 7% de les places es reserven per a les persones que participen per la condició de diversitat funcional. Per primera vegada un 2% d’aquestes es reserven a persones que acrediten diversitat funcional intel·lectual per fer compliment de la Llei 11/2017.
  2. Distribució de places per tribunal i per tant obté plaça qui una vegada ordenat/da segons la puntuació global de les fases d’oposició i concurs, tinga un nombre d’ordre igual o menor al nombre de places assignades al seu tribunal.
  3. Tribunals. Afegir com a motiu d’abstenció i recusació per a ser membre de tribunal ser personal que ocupa els càrrecs de direcció, direcció d’estudis o secretaria, sempre que el president o la presidenta del tribunal puga substituir-lo pel personal suplent.
  4. Fase d’oposició. Segona prova. Una vegada finalitzat el desenvolupament de la defensa i l’exposició, el tribunal podrà plantejar a la persona aspirant les qüestions que estime oportunes en relació amb el contingut d’aquelles. Fins ara no s’arreplegava aquest aspecte a la norma, però la realitat era que alguns tribunals feien preguntes a alguns aspirants i a altres no.
  5. La programació didàctica es presentarà al tribunal en format de paper i en suport electrònic amb extensió pdf. El Sindicat exigirà que es facen públiques les instruccions que han de fer complir els membres dels tribunals referents a la custòdia dels exàmens i de les programacions per tal de poder confirmar que s’estiguen complint, ja que açò causa gran preocupació per part de les persones aspirants als procediment selectiu. Aquesta novetat no va estar negociat amb els sindicats perquè no apareixia a l’esborrany de negociació.
  6. No s’estableix una data final de realització de les proves d’oposició com s’ha fet la resta dels anys.
  7. Al barem de mèrits II. Formació acadèmica i permanent al 2.2.1 Per cada Certificat-Diploma acreditatiu d’Estudis Avançats o la Suficiència Investigadora (Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril), títol Oficial de Màster (Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre) o qualsevol altre títol equivalent, sempre que no siga requisit per a ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.  Això comporta que passa de puntuar-se només 1 títol a puntuar-se tots els que es presenten fins al màxim de 5 punts (puntuació màxima de l’apartat II. Formació acadèmica i permanent).

  Repartiment i reserva de places per tribunal

  Les places que siguen objecte d’aquesta convocatòria es distribuiran per especialitats entre els tribunals, proporcionalment al nombre d’aspirants que hagen realitzat la part A de la primera prova i hagen comparegut a la lectura pública. Els tribunals remetran un certificat a la Direcció General de Centres i Personal Docent en el qual faran constar aquesta circumstància, amb especificació de les persones que ho fan pel torn general i els que ho fan pel de reserva de diversitat funcional.
  Per mitjà d’una resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent es publicarà l’assignació provisional i definitiva del nombre de places que corresponga a cada tribunal, que, si escau, s’incrementarà amb les que puguen quedar sense adjudicar per cada tribunal, tant del torn de reserva de diversitat funcional com del torn general. És a dir, que quan algun tribunal no cobrisca totes les places assignades, aquestes es distribuiran entre els altres tribunals de la mateixa especialitat seguint el criteri proporcional establit en el paràgraf anterior.

  Què passa amb les places de la reserva de persones amb diversitat funcional si no són cobertes?

  Aquestes places passen al sistema d’ingrés lliure de la mateixa especialitat.

 3. Capacitació en valencià

  No tinc la capacitació en valencià, em puc presentar a les oposicions?

  El títol de Capacitació en Valencià és necessari per a la realització de les proves d’oposició en tots els cossos docents.
  Per aquelles persones que no la tinguen s’estableixen unes proves prèvies per tal d’aconseguir-lo: qui no tinga el C1 de Valencià haurà de superar dues proves prèvies: una del nivell C1 el 19 de maig i una altra específica per a obtindre la Capacitació en Valencià el 5 de juny. Qui tinga el C1, només haurà de realitzar només la segona prova. Qui aprove aquestes proves estarà en condicions d’expedir per part de la JQCV el nivell C1 en el cas d’aprovar la primera prova i que se li puga registrar la Capacitació del Valencià en Conselleria d’Educació en el cas d’aprovar la segona prova.

 4. Inscripció i admissió

  Consideracions prèvies per emplenar la sol·licitud

  La inscripció és telemàtica. Et pots inscriure mitjançant la Cl@ve Permanente, el Certificat Digital o el DNI Electrònic. Us expliquem com aconseguir-ho:

  OBTENCIÓ CL@VE PERMANENTE:
  http://clave.gob.es/clave_Home/va/PIN24H/Obtencion-clave-pin.html

  A la següent adreça, http://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm#.WtYk-pexXIU  podreu trobar el lloc més proper al vostre domicili, per poder aconseguir-la.
  En general, es pot obtindre a les Oficines de l’Agència Tributària, a les Subdelegacions del govern, a la Tresoreria de la Seguretat Social.
  Per a més informació sobre com obtindre la “Clave permanente” podeu telefonar al 060.
  També podem obtindre-la per Internet http://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html

  OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DIGITAL:
  http://www.hisenda.gva.es/va/web/subsecretaria/economia-infogeneral-plan-apoyo-munici-requisitos-certificado

  OBTENCIÓ DEL DNI ELECTRÒNIC:
  https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
  Entre tots els sistemes recomanem el sistema CL@VE PERMANENTE perquè pots fer les gestions des de qualsevol ordinador sense haver d’instal·lar res prèviament.

  Per a més informació sobre tot el procediment telemàtic http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/informacion-previa-al-proceso-selectivo

  Com s’emplena la sol·licitud d’inscripció a les oposicions?

  Qui desitge participar en aquest procés selectiu haurà d’emplenar el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, https://www.sede.gva.es, i en el següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones. NOVETAT A PROPOSTA DE STEPV
  La implementació de mitjans telemàtics permetrà realitzar la inscripció en línia, annexar documents a la sol·licitud, el pagament electrònic de taxes i el registre electrònic de la sol·licitud.
  La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l’administració en el moment que siga completat tot el procés telemàtic, i les persones aspirants hauran d’imprimir el justificant generat de registre i pagament, si escau, com a confirmació de la presentació telemàtica.
  S’ompli una única sol·licitud per l’especialitat per la qual es vulga opositar. En el cas que es presente més d’una sol·licitud per especialitat, serà vàlida l’última.
  Les sol·licituds s’hauran d’emplenar seguint les instruccions indicades, i serà necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d’identificació o de signatura electrònica admesos en la seu electrònica.

  NOTA IMPORTANT: Quan indiques quin títol al·legues com a requisit del valencià, has de saber que si indiques el títol de Mestre de Valencià aquest no podrà ser baremat a la fase de mèrits. Així que consigna i presenta, si és el cas, el títol de Capacitació del Valencià.

  Quin és el termini de presentació d’instàncies?

  Des del dia 20 d’abril fins al 4 de maig, tots dos inclusivament.

  Com es fa l’admissió de persones aspirants?

  Una vegada registrada correctament la sol·licitud de participació telemàticament, primer es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses. Disposarem de 10 dies hàbils per presentar reclamacions i correccions d’errors per via telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, https://www.sede.gva.es, i en el següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones
  Després es publicaran les llistes definitives que inclouran a cada aspirant el tribunal assignat i província de realització i en un annex el lloc on s’ubica cada tribunal d’oposició.
  La publicació d’aquestes llistes es realitzarà al DOGV i els llistats s’exposaran als taulers d’anuncis de les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, així com en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, https://www.ciece.gva.es.

 5. Fase d’oposició

  Quin és el sistema d’ingrés?

  És un sistema d’ingrés per CONCURS-OPOSICIÓ regulat al Títol III del RD 276/2007 i amb modificacions incorporades al RD 84/2018, on la fase d’oposició es pondera com el 60% de la nota global d’oposició i la fase de mèrits el 40% restant. NOVETAT

  Quin és el termini de realització de la fase d’oposició?

  Començament a partir del 26 de juny (Correcció d’errades DOGV 20/04/18). Com a novetat enguany no s’ha definit data final de les actuacions del tribunal.

  Com són les proves de la Fase d’Oposició?

  Les proves de la fase d’oposició són eliminatòries. Totes les especialitats tenen prova pràctica. En la tancada, podrem triar entre exposar una unitat didàctica relacionada amb la nostra programació didàctica o relacionada amb el temari de la nostra especialitat.

  Primera prova (examen teòric i pràctic)
  Part A: Desenvolupament per escrit, durant dos hores, d’un tema triat per l’aspirant d’entre un nombre de temes extrets a l’atzar dels corresponents al temari de l’especialitat.
  Temari especialitat Educació Primària 4 boles, la resta d’especialitats del Cos de Mestres 3 boles. Novetat
  Una volta finalitzat l’exercici, els tribunals iniciaran la lectura pública per les persones aspirants de l’exercici realitzat.

  Part B: Prova pràctica per comprovar la formació científica i les habilitats tècniques de l’especialitat. A l’Annex III de la convocatòria s’estableixen les especificacions, pautes, durada i criteris sobre els quals cal elaborar aquesta prova per a cada especialitat convocada. En aquest acte s’ha de fer entrega de la programació didàctica elaborada.

  Segona prova (programació didàctica)
  Presentació i defensa d’una programació didàctica, i preparació i exposició oral d’una unitat didàctica. Es disposarà d’un màxim d’una hora per a la defensa oral de la programació i l’exposició de la unitat didàctica; l’exposició s’iniciarà amb la defensa de la programació didàctica presentada, que no podrà excedir trenta minuts, i a continuació es realitzarà l’exposició de la unitat didàctica. Una vegada finalitzat el desenvolupament de la defensa i l’exposició, el tribunal podrà plantejar a la persona aspirant les qüestions que estime oportunes en relació amb el contingut d’aquelles. NOVETAT

  A) Presentació i defensa d’una programació didàctica. Presentació i defensa d’una programació didàctica d’una àrea, matèria, o assignatura relacionada amb l’especialitat per la qual participa que es correspondrà amb un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives en el qual el professorat d’aquesta especialitat tinga atribuïda la competència docent per a impartir-lo.
  A l’Annex II s’especifiquen els elements mínims que ha de contindre.
  La programació tindrà caràcter personal i haurà de ser elaborada de manera individual per cada aspirant, haurà de lliurar-se al tribunal en el moment de comparéixer a la crida per a la realització de la part B de la primera prova. L’acte de lliurament de la programació didàctica té caràcter personal, per la qual cosa no podran admetre’s acreditacions ni poders de presentació.
  Qui no presenta la programació didàctica perdrà tots els drets derivats de continuar en el procés selectiu.
  En el moment de la defensa, l’aspirant podrà dur i utilitzar un exemplar de la programació i un guió que no excedirà d’un full i que s’ha d’entregar al tribunal en acabar la prova. Com a NOVETAT A PROPOSTA DE MILLORA STEPV es podrà utilitzar el material que considere oportú.
  En cas que el tribunal detecte que la programació didàctica no compleix el requisit d’elaboració pròpia, la puntuació que s’atorgarà en la part A de la segona prova serà de 0 punts. Les comissions de selecció determinaran les penalitzacions que hagen d’aplicar-se a la programació didàctica que no s’ajuste al que s’ha establit en l’annex II d’aquesta ordre.

  B) Preparació i exposició d’una unitat didàctica. L’aspirant triarà la unitat concreta d’entre tres d’extretes a l’atzar, que podran ser de les unitats de la seua programació o del temari de l’especialitat.
  En l’elaboració de la mencionada unitat didàctica hauran de concretar els objectius l’aprenentatge que es volen aconseguir amb aquesta, els continguts, les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es plantejaran en l’aula i els seus procediments d’avaluació
  La persona aspirant disposarà d’una hora per a la preparació de la unitat didàctica i podrà utilitzar el material que considere oportú. Per a la seua exposició, que serà pública, podrà utilitzar el material auxiliar que considere adequat, que haurà d’aportar ella mateixa, així com un guió o equivalent que no excedirà un foli i que es lliurarà al tribunal al final d’aquella, al costat de l’exemplar de la programació que utilitze.

  NOTA IMPORTANT PER A L’OPOSITOR/A PER L’ESPECIALITAT LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÉS: Ha de realitzar tots els exercicis en aquest idioma.

  Quines són les característiques comunes de la programació didàctica a presentar?

  A l’Annex II s’especifiquen les característiques que ha de tindre segons quina siga l’especialitat d’oposició.
  Però en tots els casos, la programació didàctica tindrà, sense incloure-hi portada, índex ni annexos, una extensió màxima de 60 folis, format DIN A4, escrits en una sola cara i doble espai, utilitzant únicament la lletra la denominació exacta de la qual és «Arial» (no s’admetrà cap altra tipologia de lletra), grandària 12 punts sense comprimir. Si s’inclouen taules o gràfics, l’interlineat en la respectiva pàgina podrà ser simple.
  En el cas d’incloure-hi annexos, aquests tindran una extensió màxima de 15 folis.
  La programació inclourà una portada on s’especificaran les dades d’identificació de la persona aspirant i l’especialitat.
  Aquesta programació es presentarà al tribunal en format de paper i en suport electrònic amb extensió pdf. NOVETAT

 6. Qualificació de les proves de la Fase d’Oposició

  La nota global de la fase d’oposició serà la mitjana aritmètica de les dues proves.

  Primera prova: Es valora de 0 a 10 punts. Cada part es valora de 0 a 5 punts. La nota mínima en cada part per a poder continuar avant és 1’25 sobre 5.
  Les persones que no hagen realitzat les dues parts de què consta la primera prova seran qualificades com a no presentades.

  Segona prova: Es valora de 0 a 10 punts. La nota mínima per a continuar avant és 5.
  Una vegada acabada cadascuna de les dues proves, els tribunals publicaran els llistats de notes en els taulers d’anuncis del centre. Si no superem la primera prova, no podrem realitzar la segona.
  Per a calcular la nota de totes les proves i parts, es calcularà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels i les membres del tribunal que no tinguen una diferència de 3 punts o més punts.

  Puc demanar la revisió de les proves?

  Segons ha de posar els articles 13 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques els ciutadans tenen dret a conéixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què tinguen la condició d’interessats (descarrega’t el model de reclamació).
  Davant la publicació de les notes primera prova es diu: Contra aquesta publicació, que no posa fi al procediment, no és procedent cap recurs, però les persones interessades podran interposar el corresponent recurs contra la publicació de les llistes d’aspirants seleccionats.

 7. Fase de concurs

  Com i quan presente els mèrits?

  Únicament presentaran mèrits les persones que superen la fase d’oposició. Seran convocades per al següent dia hàbil de la publicació de les notes per presentar la documentació justificativa dels mèrits.
  Els mèrits es presentaran ordenats en tres blocs, segons l’annex I de l’ordre de convocatòria, i hi has d’adjuntar el model de declaració de mèrits (annex V), adjuntant una declaració de mèrits segons el model que figurarà en la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  Cal presentar tant l’original com la fotocòpia dels certificats, títols, etc., per tal que el tribunal en certifique l’autenticitat. No es podran aconseguir més de 10 punts en la valoració dels mèrits.
  Els tribunals publicaran en els taulers d’anuncis del centre la puntuació aconseguida.

  De de quan i fins a quan em puntuen els mèrits?

  Concretament per a l’apartat 3.2.  Formació permanent, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris, es valoraran els mèrits que hagen sigut realitzats amb posterioritat a l’obtenció del títol al·legat per al seu ingrés en el cos i fins al dia anterior inici de les proves oposició, es a dir, 25 de juny de 2018.  NOVETAT A PROPOSTA DE MILLORA STEPV

  Puc reclamar front a la puntuació mèrits?

  Les persones interessades podran presentar contra aquesta, en el termini de vint-i-quatre hores comptades a partir de la seua exposició, les al·legacions que estimen oportunes, mitjançant escrit dirigit al tribunal, al qual correspon estudiar-les i resoldre sobre aquestes.
  Una vegada estimades o desestimades les reclamacions, els tribunals faran públics els resultats de la baremació definitiva dels mèrits.
  Aquesta publicació es durà a terme en els taulers d’anuncis dels llocs d’actuació dels corresponents tribunals.
  Contra la resolució, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant el director general de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la ser publicada en els taulers d’anuncis, d’acord amb el que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a la qual es podrà accedir a través del següent enllaç:
  http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones

 8. Crides i ordre d’actuació de les persones aspirants

  Com es realitzen les crides a les persones opositores?

  Les persones aspirants seran convocades per a les seues actuacions davant dels tribunals en una única crida. A aquests efectes, en la convocatòria a una crida única, tant individual com col·lectiva, hauran de presentar-se davant del tribunal en l’hora i data fixades en les crides, i seran excloses del procediment selectiu les que no hi compareguen o no es presenten a l’hora exacta de la crida. En el cas d’actuacions individuals, les persones aspirants seran convocades en dues crides diàries, si escau (matí i vesprada). NOVETAT A PROPOSTA DE STEPV
  Una vegada començades les actuacions davant el tribunal, les successives crides s’hauran de fer públiques pels tribunals als locals on s’estiguen celebrant les proves amb catorze hores, almenys, d’antelació respecte del començament d’aquestes.

  Quin és l’ordre d’actuació de les persones opositores?

  L’ordre d’actuació de les persones aspirants s’iniciarà alfabèticament per la primera el primer cognom de la qual comence per la lletra que dispose la resolució de la conselleria competent en matèria de funció pública, que determine la lletra per a fixar l’ordre d’actuació de les persones aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l’any 2018. En el cas que arribe l’inici de les proves i no s’haja publicat aquesta resolució, començaran per la lletra «B», segons estableix la Resolució de 10 d’abril de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l’ordre d’intervenció de les persones aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l’any 2017, del conjunt de les administracions públiques valencianes (DOGV 8034, 08.05.2017).

  Quina documentació he d’aportar durant les proves?

  Les persones aspirants hauran d’anar proveïdes del document nacional d’identitat, o d’un document equivalent del país d’origen, passaport o permís de conducció, en què aparega la seua fotografia, acompanyat, si escau, del document acreditatiu de la identitat de les persones estrangeres residents en territori espanyol, expedit per les autoritats espanyoles.
  En qualsevol moment, els tribunals podran requerir a les persones aspirants que acrediten la seua identitat mitjançant la presentació del document identificatiu que corresponga.
  Així mateix, si els tribunals tenen coneixement que alguna de les persones aspirants no posseeix la totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria, prèvia audiència, hauran de proposar al director general de Centres i Personal Docent que siga exclosa, i comunicar-li les inexactituds o falsedats formulades en la sol·licitud d’admissió al procediment selectiu, als efectes procedents.
  Contra la resolució d’exclusió de la persona aspirant, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant del director general de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de notificar-se, o bé, interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de notificar-se.

  Es pot expulsar a una persona del procés selectiu?

  Per a garantir que el concurs oposició es realitze d’acord amb d’igualtat, mèrit i capacitat, els tribunals podran determinar, per resolució motivada, prèvia audiència de la persona interessada, l’expulsió d’un opositor o opositora, i en aquest cas passarà a formar part de la llista de persones aspirants excloses i no figurarà en la llista d’interinitat ni tindrà dret a la devolució de les taxes. La persona expulsada podrà reclamar contra la resolució d’expulsió en el termini de 24 hores davant la comissió de selecció, i aquesta haurà de resoldre en el termini màxim de 24 hores.

 9. Criteris d’avaluació

  Les comissions de selecció faran públics els criteris d’avaluació de les diferents parts de la prova de la fase d’oposició als taulers d’anuncis on se celebre el procés selectiu, així com en el web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, abans de l’inici de les proves.
  Són les comissions de selecció les encarregades en determinar els criteris d’avaluació de les diferents parts de la prova de la fase d’oposició, coordinaran l’elaboració de la prova pràctica i determinaran els criteris d’actuació dels tribunals. A més, s’encarregaran de resoldre els dubtes que es plantegen al llarg del procés de concurs-oposició.

 10. Puntuació global

  Per a l’obtenció de la puntuació global, els tribunals ponderaran en un 60 % la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en un 40 % la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global resultarà de la suma d’ambdues fases una vegada realitzades les ponderacions esmentades.
  Es publicarà la llista de persones aspirants seleccionades que s’elevarà a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que la publicarà en el web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  S’establirà un termini de tres dies per a la presentació de reclamacions i correccions de possibles errors materials, de fet o aritmètics, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

  QUADRE RESUM DE L’OBTENCIÓ DE LA PUNTUACIÓ GLOBAL

  FASE OPOSICIÓ
  Primera prova
  Nota de l’examen teòric (mínim 1,25 i màxim 5) Nota primera prova: Nota teòric + Nota pràctic
  Nota de l’examen pràctic (mínim 1,25 i màxim 5)
  Segona prova
  Nota de la “tancada” (mínim 5 i màxim 10)
  Nota final fase oposició: Mitjana aritmètica entre Nota primera prova i Nota de la “tancada”
  Ponderació del 60% d’aquesta nota = NOTA 1
  FASE CONCURS
  Resultat barem de mèrits
  Ponderació del 40% d’aquest resultat = NOTA 2
  NOTA GLOBAL DE L’OPOSICIÓ = NOTA 1 + NOTA 2

  Puc recórrer els resultats finals?

  Es pot interposar recurs d’alçada davant el director general de Personal i Centres Docents en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la llista als taulers d’anuncis corresponents, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, a través de la seu electrònica, a més d’aquest enllaç.

 11. Superació del concurs oposició

  Resultaran seleccionades per a passar a la fase de pràctiques aquelles persones aspirants que, una vegada ordenades segons la puntuació global de les fases d’oposició i concurs, tinguen un nombre d’ordre igual o menor al nombre de places assignades al seu tribunal. NOVETAT al fer-se repartiment de places per tribunal.
  Si has aprovat i figures com a seleccionat/da en els llistats d’aspirants, felicitats: ja ets funcionari/ària en pràctiques. Tens un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de les llistes de seleccionats per a presentar la documentació que a continuació s’indica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, https://sede.gva.es

  1. Còpia autèntica del document nacional d’identitat (DNI), llevat que expressen la seua autorització perquè les seues dades siguen consultades per l’òrgan convocant.
  2. Còpia autèntica del títol al·legat, excepte si expressen la seua autorització perquè aquesta dada siga consultada per l’òrgan convocant.
  3. Còpia autèntica del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, segons s’haja al·legat en la sol·licitud de participació, llevat que expressen la seua autorització perquè aquesta dada siga consultada per l’òrgan convocant.
  4. La persona que haja fet valdre la seua condició de persona amb diversitat funcional haurà de presentar certificat original dels òrgans competents acreditatius de la compatibilitat amb l’exercici de les funcions corresponents al cos de mestres i a l’especialitat per la qual ha sigut seleccionada.
  5. Certificat mèdic original acreditatiu de no patir cap malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat per la qual ha sigut seleccionada, excepte les que presenten la certificació requerida en l’apartat d.
  6. Certificat de no haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

  A més, hauran d’assenyalar en la casella corresponent:

  • Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat, per mitjà d’expedient disciplinari, del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat.
  • En cas de ser nacional d’un altre estat, la declaració jurada o promesa de no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en aquests termes, l’accés a l’ocupació pública.

  Qué he de fer si aprove per diferents administracions educatives?

  El termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de les llistes de persones seleccionades hauran d’optar per una d’aquelles, renunciant a tots els drets que puguen correspondre’ls per la seua participació en les restants. Si no realitza aquesta opció, l’acceptació del primer nomenament com a funcionari o funcionària en pràctiques es correspondrà com a renúncia tàcita a les restants.

 12. Incorporació a les borses de treball

  Actualment està vigent de nou l’Acord de Professorat Interí de 2010, després de la sentència guanyada de juny del 2015 guanyada per STEPV que invalidava l’acord de rebaremació de 2013:
  El professorat interí que actualment forma part de les borses de treball NO està obligat a participar en les oposicions. Si decideix participar, continuarà en el mateix lloc de la borsa de treball, independentment del resultat en la fase d’oposició en cas de no superar el procés selectiu.
  El professorat sense serveis prestats que forma part de les borses de treball per l’oposició del 2016, NO té lloc consolidat a la borsa de treball com a professorat interí.
  Aquell docent interí que oposita per una especialitat diferent de les que li consta a la Borsa Única del Cos de Mestres i no trau plaça, optarà a poder incorporar una nova habilitació amb el mateix número que ocupa a la borsa de treball, la qual cosa farà que puga tindre més facilitats d’obtindre abans feina i més a prop de casa en els condicionants que es detallen en l’explicació de la següent pregunta.

  Quin és el requisit per entrar en la borsa d’una especialitat quan em presente a una oposició i no tinc plaça?

  Trobem dues situacions:

  • Les persones que tenen titulació amb atribució docent directa per l’especialitat que opositen han de presentar-se a fer totes les proves a les que siguen convocats/des pel tribunal. Encara que no s’aprove cap prova entren a formar part de la borsa de treball (o adquirir l’habilitació si ets docent interí). No presentar-se a alguna de les proves a les quals estiga convocat/da implica perdre les opcions d’incorporar-se a la respectiva borsa de treball. S’entén que el seu títol d’estudis realitzats és el que els dóna l’atribució docent per a treballar en eixa especialitat en concret, mateix criteri emprat que per a formar part d’una borsa de treball de caràcter extraordinari.
  • Les persones que NO tenen titulació amb atribució docent directa per l’especialitat que opositen, necessiten per a entrar en borsa de treball (o adquirir l’habilitació si ets docent interí) aprovar com a mínim amb un 5 la primera prova de l’oposició (Part A: Tema escrit i lectura del tema + Part B: cas pràctic + Entrega al tribunal de la programació). S’entén que com que no tenen la titulació corresponent per a exercir en l’especialitat que opositen, com a mínim han de demostrar els coneixements superant la primera prova de l’oposició.

  Com puc saber si la meua titulació té atribució docent directa a l’especialitat a la qual em presente?

  Al Cos de Mestres es regula segons Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres que exerceixen les seves funcions en les etapes d’educació infantil i d’educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE 09/11/2011)

  Si sóc docent interí tinc algun altre procediment per habilitar-me a banda de les oposicions?

  Estem pendents que la Conselleria d’Educació òbriga termini habilitacions per al professorat que està inclòs en les actuals borses de treball. Aquesta ha estat una exigència per part del Sindicat des de que es va recuperar la vigència de l’Acord del Professorat Interí del 2010.
  En el cas d’obrir-se termini habilitacions, aquest respondrà a l’entrega del títol corresponent que habilite per a l’exercici de cada especialitat que es sol·licite i que es regula el RD 1594/2011.

  I si no forma part de les borses de treball, com m’hi incorpore?

  Totes les persones que no formen part de les borses i no superen el procés entren a formar part de les borses de treball per l’especialitat de l’oposició ordenades segons nota i nombre de proves superades. Qui no supere almenys la primera prova (Part A i B), per a exercir llocs en règim d’interinitat, haurà d’acreditar els títols específics requerits per a cada especialitat segons el RD 1594/2011.
  A aquest efecte, els qui no hagen realitzat les dues parts de què consta la primera prova, i per això hagen sigut qualificats com no presentats a la primera prova oposicions, es considerarà que no han participat en els procediments selectius.
  En tot cas, aquestes persones es comprometen a justificar que es troben en possessió dels requisits generals i específics per a l’ocupació del lloc pel qual s’han presentat al procediment selectiu en el moment en què, per a això, siguen requerides per l’Administració.

 13. Informació sobre els tribunals i les comissions de selecció

  Com s’elegeixen els membres tribunals?

  Els tribunals es componen d’un president/a i quatre vocals i es tendirà a la paritat entre homes i dones. Aquests es designen de la manera següent:
  La presidència és triada directament per la Direcció General de Centres i Personal Docent.
  Els quatre vocals seran designats mitjançant sorteig públic entre funcionaris de carrera en actiu del cos de mestres, habilitats en l’especialitat assignada al tribunal i que estiguen prestant serveis en l’especialitat corresponent i durant els dos últims cursos com a mínim. NOVETAT A PROPOSTA DE MILLORA STEPV

  Quins són els motius d’abstenció dels membres dels tribunals?

  Hem de saber que la participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori i que la inassistència injustificada de les persones que integren l’òrgan de selecció a les diferents sessions i actes del procediment, incloent-hi la de constitució, donarà lloc a l’exigència de la responsabilitat que corresponga.
  A continuació enumerem les situacions que només seran admissibles com a motius abstenció i de recusació:

  1. La situació de permís per maternitat o paternitat biològica, adopció o acolliment, o acumulació de lactància.
  2. Les situacions d’incapacitat temporal i de risc durant l’embaràs, degudament acreditades.
  3. Els permisos de reducció de jornada de treball concedits fins al 31 de juliol d’aquest curs.
  4. El personal que ocupa els càrrecs de direcció, direcció d’estudis o secretaria, sempre que el president o la presidenta del tribunal puga substituir-lo pel personal suplent. NOVETAT
  5. Tindre interés personal en l’assumpte o estar en litigi pendent amb algun interessat.
  6. Tindre vincle matrimonial o situació de fet assimilable i tindre el parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon grau.
  7. Tindre amistat íntima o enemistat manifesta.
  8. Si tenen relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament o haver- li prestat serveis professionals durant els dos últims anys
  9. Si han realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors.

  Hi ha un termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació al DOCV.
  El president o la presidenta sol·licitarà a qui integre els òrgans de selecció una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies previstes en el paràgraf anterior, i notificarà a la Direcció General de Centres i Personal Docent les abstencions que hi haja entre els seus membres.

  Es poden recusar els membres d’un tribunal d’oposició?

  Sí, i les circumstàncies que s’han de donar per a recusar un tribunal són les mateixes que les exposades en el cas de l’abstenció.

  En cas de recusació o abstenció com es realitzen les substitucions?

  L’ordre d’actuació del personal suplent serà aquell en el qual figuren disposats en la resolució de nomenament. NOVETAT A PROPOSTA DE MILLORA STEPV

  Quants membres del tribunal són necessaris perquè siguen vàlides les actuacions?

  Per a l’actuació vàlida del tribunal es requereix la presència de les persones titulars de la presidència i de la secretaria o, si escau, de les que els substituïsquen, i la de la meitat, almenys, dels seus membres.

  Quines són les funcions dels tribunals?

  • La qualificació de les diferents proves de la fase d’oposició.
  • La valoració dels mèrits de la fase de concurs.
  • El desenvolupament del concurs oposició, d’acord amb el que es disposa en aquesta convocatòria.
  • L’agregació de les puntuacions corresponents de la fase de concurs a les adjudicades en la fase d’oposició, l’ordenació de les persones aspirants, l’elaboració de les llistes resultants i de la llista de les persones aspirants seleccionades en cada tribunal, així com l’elevació d’aquestes a la comissió de selecció.
  • La custòdia dels exàmens i de les programacions, d’acord amb les instruccions de l’òrgan que els nomene.

  Com s’elegeixen els membres comissions de selecció?

  En totes aquelles especialitats que tinguen més d’un tribunal, s’establirà una comissió de selecció. Estarà formada per un nombre imparell de persones (no inferior a 5) designades per la Direcció General de Centres i Personal Docent i podran formar part d’aquestes els presidents i presidentes dels tribunals.

  Quines són les funcions de les comissions de selecció?

  • L’elaboració dels criteris d’avaluació de les diferents parts de la prova de la fase d’oposició.
  • La coordinació dels tribunals i l’elaboració de la prova pràctica.
  • La determinació dels criteris de baremació de mèrits de la fase de concurs.
  • L’elaboració del llistat únic de persones que hagen superat el procés selectiu respecte de cada especialitat.
  • L’elevació de les llistes de persones aspirants seleccionades en cada especialitat a l’òrgan convocant, perquè les publique.
 14. Barem de mèrits

  A l’annex I figura el barem per a la valoració de mèrits que està dividit en tres apartats:

  • Experiència docent prèvia (màxim de set punts) NOVETAT
  • Formació acadèmica i permanent (màxim de cinc punts)
  • Altres mèrits (màxim de dos punts)

  Els dos primers estan fixats pel Ministeri d’Educació i el tercer el fixa la Conselleria d’Educació.
  La puntuació màxima és de 10 punts.

  I. Experiència docent prèvia (màxim de set punts) NOVETAT

  1.1. Per cada any d’experiència docent en especialitats del cos a què s’opta en centres públics: 0,7000 punts. Per cada mes: 0,0583 punts NOVETAT
  1.2. Per cada any d’experiència docent en especialitats de distints cossos al de mestres en centres públics: 0,3500 punts. Per cada mes: 0,0292 punts. NOVETAT
  1.3. Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell educatiu o etapa educativa que l’impartit pel cos de mestres en altres centres: 0,1500 punts. Per cada mes: 0,0125 punts. NOVETAT
  1.4. Per cada any d’experiència docent, en especialitats de distint nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos de mestres en altres centres: 0’1000 punts per 1 any i 0,0083 punts per cada mes. NOVETAT
  Es tindrà en compte un màxim de 10 anys, cadascun dels quals haurà de ser valorat en només un dels subapartats anteriors. NOVETAT

  Només es valoraran els serveis prestats en ensenyaments que correspon a impartir als cossos regulats en la LOE, i per tant no es valorarà l’experiència docent prestada en universitats públiques o privades, ni tampoc l’experiència com a educador o educadora o monitor o monitora en escoles infantils públiques o privades (cicle de 0 a 3 anys), així com tampoc les activitats realitzades com a auxiliar de conversa o com a lector o lectora

  II. Formació acadèmica i permanent (màxim de cinc punts)
  2.1. Expedient acadèmic en el títol al·legat. (Fins a un màxim de 1,5000 punts). En cap cas es valorarà l’expedient acadèmic del títol equivalent als efectes de docència. El càlcul de la nota mitjana s’efectuarà sumant les puntuacions de totes les assignatures i dividint el resultat pel nombre d’assignatures. En cap cas, s’adoptarà com a puntuació mitjana de l’expedient acadèmic la nota mitjana d’aquest si apareix en el certificat, tant si ve donada en forma numèrica com en forma literal.
  S’han ajustat les puntuacions que corresponen a cada interval per a que independentment de l’escala s’obtinga la mateixa puntuació, cosa que no ocorria en darreres convocatòries ocasionant greuges comparatius segons tipus escala que agafara per a puntuar el tribunal. I s’han augmentat els trams de puntuació respecte a la darrera convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres. NOVETAT A PROPOSTA DE MILLORA STEPV

  Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4 Puntuació
  De 5,00 a 5,99 De 2,000 a 2,399 0,1000 punts
  De 6 a 6,99 De 2,400 a 2,799 0,3000 punts
  De 7,00 a 7,99 De 2,800 a 3,199 0,5000 punts
  De 8,00 a 8,99 De 3,200 a 3,599 1,0000 punts
  De 9,00 a 10 De 3,600 a 4,000 1,5000 punts
  Qualificació Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4
  Aprovat 5,0000 2
  6,0000 2,4
  Notable 7,0000 2,8
  Excel·lent 9,0000 3,6
  Matrícula d’honor 10,0000 4

  2.2. Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.
  2.2.1. Per cada Certificat-Diploma acreditatiu d’Estudis Avançats o la Suficiència Investigadora (Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril), títol Oficial de Màster (Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre) o qualsevol altre títol equivalent, sempre que no siga requisit per a ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.
  No es baremaran per aquest apartat els màsters que siguen expedits per les universitats fent ús de la seua autonomia, d’acord amb la disposició onze del Reial Decret 1393/2007, de 20 d’octubre. Igualment no seran objecte de baremació el certificat diploma acreditatiu d’Estudis Avançats i la Suficiència Investigadora quan haja sigut al·legat el títol de doctor. NOVETAT
  2.2.2. Per posseir el títol de doctor/a: 1,0000 punt
  2.2.3. Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts

  2.3. Altres titulacions universitàries.
  2.3.1. Titulacions primer cicle:
  Per cada diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títols declarats legalment equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1,0000 punt
  2.3.2. Titulacions de segon cicle:
  Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, arquitectures, graus o títols declarats legalment equivalents: 1,0000 punt.

  2.4. Titulacions d’ensenyament de règim especial i de la Formació Professional Inicial.
  Per aquest apartat es valoraran les titulacions dels ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d’idiomes, conservatoris professionals i superiors de Música i escoles d’Art, així com les de Formació Professional Inicial, cas de no haver sigut al·legades com a requisit per a ingrés en la funció pública docent o, si és el cas, no hagen sigut necessàries per a l’obtenció del títol al·legat, de la manera següent:
  2.4.1. Per cada títol professional de Música o Dansa: 0,5000 punts
  2.4.2. Per cada certificat de nivell avançat B2 d’Escoles Oficials d’Idiomes o equivalent: 0,5000 punts.
  En el cas de certificats de Valencià, només es baremarà pel nivell C2, atés que la competència lingüística mínima requerida és el nivell C1 (base 2.1.1 d). Es puntuarà només un títol per idioma.
  2.4.3. Per cada títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny: 0,2000 punts
  2.4.4. Per cada títol de Tècnic Superior de Formació Professional: 0,2000 punts
  2.4.5. Per cada títol de Tècnic Superior Esportiu: 0,2000 punts

  III. Altres mèrits (màxim de dos punts)

  3.1. Coneixement d’idiomes

  • Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell B2, del Marc Comú Europeu de Referència: 0,5000 PUNTS NOVETAT A PROPOSTA DE MILLORA STEPV
  • Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell C1, del Marc Comú Europeu de Referència: 0,7500 PUNTS NOVETAT A PROPOSTA DE MILLORA STEPV
  • Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell C2, del Marc Comú Europeu de Referència: 1,0000 punt NOVETAT A PROPOSTA DE MILLORA STEPV
  • Pel certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera: 1,7500 punts.
  • Per l’acreditació del domini del valencià corresponent al nivell C2, sempre que no haja sigut al·legat el Diploma de Mestre de Valencià, com a requisit per a accedir al procés selectiu: 2,0000 punts
  • Pel diploma de Mestre de Valencià, sempre que no haja sigut al·legat com a requisit: 2,0000 punts.

  En cap cas es valoraran per aquest apartat els certificats del mateix idioma que el de l’especialitat per la qual es participa.
  En cas d’acreditar diferents nivells del mateix idioma dels establits, sols es puntuarà el de nivell superior. I en cas d’acreditar la Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera, no puntuaran els certificats de nivell B2 de la llengua estrangera corresponent al certificat de Capacitació.
  3.2. Formació permanent, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris. (Fins a un màxim de 1,0000 punts).
  3.2.1. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris. (Fins a un màxim 0,7500 punts)
  Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l’especialitat a què s’opta o amb l’organització escolar, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l’educació, o l’ensenyament en valencià, o per activitats incloses en el pla de formació permanent, i per la participació o coordinació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora, projectes de formació en centres, seminaris i activitats anàlogues; tots aquests convocats o autoritzats per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel ministeri o per les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o per institucions sense ànim de lucre que hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions esmentades, així com els convocats per les universitats.
  3.2.1.1. Cursos de formació:

  • Duració no inferior a trenta hores: 0,1000 punts.
  • Duració no inferior a cent hores: 0,2000 punts.

  A aquests efectes seran acumulables els cursos no inferiors a 20 hores que complisquen els requisits que s’especifiquen en aquest subapartat.
  3.2.1.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris.

  • Per cada curs escolar en què s’acredite la participació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.
  • Per cada curs escolar en què s’acredite la coordinació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2500 punts. NOVETAT A PROPOSTA DE MILLORA STEPV
  • Per cada curs escolar en què acredite la participació en seminaris i activitats anàlogues amb una duració global no inferior a 30 hores: 0,2000 punts.

  En aquest apartat només es podrà obtindre puntuació en un dels subapartats per cada curs escolar.
  3.2.2. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris relacionats amb les noves tecnologies aplicades a l’educació. (Fins a un màxim 0,2500 punts)
  3.2.2.1 Cursos de formació
  Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb les noves tecnologies aplicades a l’educació, convocats per l’òrgan o autoritat competent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, del ministeri o de les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o activitats incloses en el pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradors amb les administracions educatives, o activitats reconegudes per l’administració educativa corresponent:

  • Duració no inferior a trenta hores: 0,0500 punts
  • Duració no inferior a cent hores: 0,1000 punts

  A aquests efectes seran acumulables els cursos no inferiors a 20 hores que complisquen els requisits que s’especifiquen en aquest subapartat.
  3.2.2.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris:
  ƒ

  • Per cada curs escolar en què s’acredite la participació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts. ƒ Per cada curs escolar en què s’acredite la coordinació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.
  • ƒ
  • Per cada curs escolar en què acredite la participació en seminaris i activitats anàlogues amb una duració global no inferior a 30 hores: 0,2500 punts.  NOVETAT A PROPOSTA DE MILLORA STEPV

  En aquest apartat només es podrà obtindre puntuació en un dels subapartats per cada curs escolar.

  3.2.3. Cursos impartits.
  Per participar en qualitat de ponent/professor o tutoritzar cursos de formació permanent, relacionats amb l’especialitat a què s’opta o amb l’organització escolar, les noves tecnologies aplicades a l’educació i la didàctica, psicopedagogia o sociologia de l’educació, o l’ensenyament en valencià, i convocats per les administracions educatives o per les universitats públiques o privades: 0,2500 punts per cada 10 hores de curs impartit.
  A aquests efectes se sumaran les hores de tots els cursos, i no es puntuaran la resta del nombre d’hores inferiors a 10 hores.
  3.3. Exclusivament per a l’especialitat d’Educació Física:
  Per figurar o haver figurat en la relació d’esportistes d’alt nivell o en la d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana de nivell A: 1,0000 punts.
  Per figurar o haver figurat en la relació d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana de nivell B: 0,50000 punts.

  Consideracions importants a tindre en compte
  Primera. En cap cas seran valorats per l’apartat 3.2 aquells cursos o assignatures la finalitat dels quals siga l’obtenció d’un títol acadèmic, màster o una altra titulació de postgrau.
  Tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals siga l’obtenció del títol d’Especialització Didàctica o del Certificat d’Aptitud Pedagògica, o del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià.
  Així mateix no podran considerar-se als efectes de la seua valoració els mèrits indicats en l’apartat 3.2 que hagen sigut realitzats amb anterioritat a l’obtenció del títol al·legat per al seu ingrés en el cos.

  Segona. Els documents redactats en llengües d’altres comunitats autònomes hauran de traduir-se oficialment a una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a la seua validesa, de conformitat amb el que preveu l’article 15 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
  En el cas de llengües estrangeres haurà de traduir-se per traductor jurat.

  Tercera. Un mateix mèrit només podrà ser baremat en un dels apartats o subapartats del present barem, i sempre aquell que resulte més favorable a l’opositor. Tampoc podrà ser baremat com a mèrit qualsevol títol que s’haja utilitzat per a justificar el compliment d’un requisit.

  Quarta. En el cas d’aportar com a documentació justificativa d’acreditació de mèrit una certificació acadèmica provisional en la qual conste la superació dels estudis al·legats i el pagament dels drets d’expedició en substitució del títol al·legat, aquesta haurà de tindre una antiguitat màxima d’un any des de la data d’emissió de la certificació.

 15. Reivindicacions de STEPV

  STEPV qüestiona l’actual sistema de concurs oposició per a ingressar en la funció pública docent, perquè és subjectiu i no garanteix l’estabilitat del professorat interí que actualment hi treballa. No té massa sentit que el professorat interí que demostra dia a dia la seua professionalitat i competència com a docent, haja de competir amb qui legítimament aspira a incorporar-se al sistema educatiu.
  Per això, STEPV ha defensat històricament altres vies d’accés a la funció docent, com és l’accés diferenciat, que ha estat assumit i defensat per l’actual Conseller d’Educació en les negociacions amb el Ministeri d’Educació. L’accés diferenciat dóna opció a treballar com a funcionari de carrera tant als treballadors i treballadores interins que ja estan al sistema en actiu com a totes les persones que des de fora del sistema volen dedicar-se a l’ensenyament, i evita haver de competir entre ells ja que tenen condicionants molts diferents.
  I mentre no s’implante aquesta proposta, STEPV sempre ha condicionat les ofertes públiques de treball a l’estabilitat pròpia del professorat interí que actualment treballa al sistema, especialment en contextos d’oposicions massives com l’actual, en què ha més ha exigit al Ministeri d’Educació l’activació de processos de consolidació al personal que ja hi treballa, com es fa en altres àmbits de la funció pública.
  STEPV ha defensat en les negociacions de les convocatòries d’oposicions propostes que milloren al màxim la transparència i puguen ser processos el més justos possibles dins del condicionants actuals que hi ha. Hem de reconèixer que la convocatòria d’oposicions actual del Cos de Mestres arreplega moltes de les propostes que va plantejar STEPV en la mesa de negociació, però encara queden moltes que està en mans de l’Administració Educativa poder implementar-les.
  Entre les propostes de millora que STEPV ha demanat a Conselleria i que encara no han sigut acceptades destaquem:

  • STEPV exigeix que s’articule la possibilitat de revisió de cadascuna de les proves d’oposició totalment necessària per a garantir la defensa de la persona opositora que participa en el procés. Que es regule el procediment concret que ha de realitzar l’opositor/a davant qualsevol incidència al llarg de la seua oposició i es facilite el contacte directe amb els membres Comissió de selecció que han de vetlar pel bon funcionament del procés selectiu i la bona gestió realitzada per cadascuns dels tribunals d’oposició.
  • STEPV demana que s’implementen mecanismes per garantir l’anonimat de les persones participants en el màxim de proves possibles.
  • STEPV demana que per situacions diverses sobrevingudes l’opositor/a (trencament de braç, hospitalització, migranyes,...) puga tindre flexibilitat a l’hora de realitzar les proves (canvi de dia) i les adaptacions pertinents (realització proves orals, etc.).
  • STEPV exigeix que s’implementen procediments telemàtics per a seguir les diferents comunicacions del tribunal adreçades als aspirants, per tal d’evitar pèrdua de temps al personal aspirant que s’ha de desplaçar al centre d’actuació de cada tribunal i poder saber d’una forma més còmoda les properes convocatòries a actes, els resultats de les proves, etc.
  • STEPV demana no fer el repartiment de places per tribunal perquè aquesta experiència ja s’ha realitzat al País Valencià i els resultats van resultar més negatius que positius per a l’opositor/a. Entre altres aspectes, hi va haver una disminució exponencial de les persones opositores que superen la primera prova; donar el poder als membres del tribunal d’assignar a persones concretes places pot comportar situacions de perversió del sistema poc controlables per a l’Administració.
  • STEPV demana que es cree una comissió baremadora de mèrits i deslligar aquesta funció als membres tribunals, i que la formació del professorat es puntue directament del nostre compte de formació.
  • STEPV demana que es reduïsca la ràtio de cada tribunal a un màxim 50 persones perquè l’opositor/a puga realitzar les proves adequadament i el tribunal poder fer l’avaluació en millors condicions.
  • STEPV demana que es valoraren els coneixements en llengua estrangera independentment de l’especialitat per la qual oposita l’aspirant. I que la puntuació de la Capacitació en Llengües Estrangeres es done d’ofici a tot el professorat de l’especialitat de llengua estrangera als quals no se’ls requerix ni expedix segons Disposició Addicional segona O.17/2013.
  • STEPV exigeix l’obertura del període habilitacions per al professorat del Cos de Mestres i que aquest període es puga repetir al llarg dels anys per a que el professorat tinga diferents oportunitats d’afegir noves habilitacions.
  • STEPV demana deslligar les borses de treball de les oposicions. Aquestes haurien d’estar permanentment obertes perquè qualsevol persona una vegada que reunisca tots els requisits accés a la funció docent puga incorporar-se a les llistes.
  • STEPV demana que es negocie la millora de les plantilles als centres d’Infantil i Primària per tal de revertir les retallades patides per la imposició per l’anterior govern de les plantilles del 2013 i recuperar el tutor/a en totes les aules, segon mestre/a de PT, entre d’altres.
Top