Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions País Valencià

Accés a Càtedres Secundària i EOI. Anunci prova de C1 de valencià

01 octubre 2022

Data i hora de realització de les proves
PROVA ESCRITA: 15 d’octubre de 2022, a les 9:00h
PROVA ORAL: 22 d’octubre de 2022

Hora concreta en la web de la JQCV

Centres de realització de totes les proves

    Alacant: Universitat d’Alacant. Aulari 2. Ctra. Sant Vicent, s/n. Sant Vicent del Raspeig
    Castelló: Universitat Jaume I. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Av. Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló de la Plana
    València: Fira de Mostres. (Fòrum Centre) Av. de les Fires, s/n. València

AVÍS: El dia 5 d’octubre es publicarà en el DOGV la resolució i en la web el llistat de persones que han de realitzar la prova.
També es publicarà el llistat de les persones que tenen registrat un C1 de valencià en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

 
Oposicions País Valencià

Convocatòria d’assemblees sobre l’accés a càtedres de secundària i EOI

13 setembre 2022

STEPV convoca les assemblees següents per a informar sobre l’accés a càtedres convocat.

Dijous 15 de setembre, a les 17:30h, en aquest enllaç
Divendres 16 de setembre, a les 11h, en aquest enllaç

Recordem que el termini de presentació d’instàncies de participació està actiu i finalitza el 26 de setembre de 2022,


Oposicions Comunitats Autònomes

Catalunya: convocat el concurs de mèrits dels processos d’estabilització de la Llei Iceta

05 setembre 2022

RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent.

Formalització de la sol·licitud de participació
Les persones aspirants han de formalitzar la inscripció al procediment de selecció mitjançant un únic formulari de participació. Aquesta inscripció es fa obligatòriament mitjançant procediment telemàtic amb una identificació digital, a través del web oposicionsdocents.gencat.cat.
Les persones que desitgin participar en més d’una especialitat i cos han de fer una sol·licitud per a cadascuna d’aquestes, per ordre de preferència en el mateix formulari. Aquesta priorització es tindrà en compte en el cas que la persona aspirant pugui ser seleccionada en més d’una especialitat de les sol·licitades. Una vegada s’hagi formalitzat el formulari no es podrà modificar l’ordre de preferència ni fer-ne un de nou.

Aquest formulari i canal de presentació són d’ús obligatori per a l’admissió a la participació en la convocatòria; no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s’efectuïn amb un altre formulari o format i/o que es trametin per un altre canal, d’acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d’agost.

En el procés de sol·licitud es carreguen automàticament les dades que consten al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació. La informació que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació s’ha d’introduir manualment, així com incorporar la documentació justificativa corresponent en el formulari de participació.

L’aspirant pot al·legar altres mèrits que consideri, abans de trametre el formulari, tot incorporant-hi els documents justificatius. Només es valoraran els mèrits que s’al·leguin en el formulari de la sol·licitud de participació i un cop tramitada, no se’n podran al·legar de nous.
Amb l’emplenament del formulari de participació es genera un document d’autobarem provisional, d’acord amb la informació al·legada per les persones aspirants que queda supeditada a la comprovació i validació.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l’Administració en el moment en què es trameti per via telemàtica i s’hagi pagat la taxa corresponent. Tot i la presentació, la sol·licitud no tindrà efectes fins que no s’hagi comprovat el pagament efectiu d’aquests drets.
Les dades personals, el número de telèfon i l’adreça electrònica declarades per l’aspirant en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides a l’efecte de possibles notificacions, i és responsabilitat exclusiva de les persones participants la seva veracitat.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de la sol·licitud és de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

Pàgina web del Departament d’Educació de Catalunya amb tota la informació: entra ací


Oposicions País Valencià

Procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes.

05 setembre 2022

ORDRE 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca unl procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació acreditativa de mèrits serà del 12 al 26 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Participació: Les persones que desitgen prendre part en aquest procés selectiu hauran d’omplir el model oficial de sol·licitud, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/inici) i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).


Oposicions País Valencià

Models de recurs d’alçada per les puntuacions dels apartats 2.4.2 i 3.1

28 juliol 2022

Com hem explicat aquest matí en l’assemblea sobre la no puntació dels certificats d’idiomes o dels certificats de Capacitació en Valencià, en Llengua Estrangera i el Diploma de Mestre en els apartats 2.4.2 i 3.1, respectivament, del barem de mèrits de les oposicions 2022, facilitem els recursos d’alçada específics perquè les persones afectades el puguen presentar en el termini establert (un mes des de la publicació de les notes al barem de mèrits i a la llista de persones seleccionades).
Són dos recursos d’alçada, per tant. Un al barem de mèrits definitiu i un altre a la llista de persones seleccionades.
Cal presentar-los en la plataforma facilitada per la Conselleria d’Educació. Ací teniu els enllaços:

Tràmit de recurs telemàtic

  Guia d’usuari per a interposar un recurs telemàtic.
  Ajuda per a la tramitació telemàtica
  Recurs d’alçada telemàtic (disponible a partir del 27 de juliol) - accés al tràmite telemàtic

Models de recurs

Ací teniu els dos models de recurs. Heu d’emplenar els espais en blanc amb les vostres dades i casuística i triar les opcions corresponents i esborrar les altres. En els recursos us va indicant el que cal fer. Cal presentar els dos recursos.
- Model 13. Recurs d’alçada al barem de mèrits definitiu
- Model 13 bis. Recurs d’alçada a la llista de persones seleccionades.

Si la Conselleria contesta desestimant el recurs d’alçada caldrà interposar recurs contenciós administratiu. Per això és important que ens feu arribar els recursos que presenteu i, sobretot, la resposta de Conselleria quan us contesten i tornarem a convocar assemblea per a continuar el procés.


Oposicions País Valencià

Assignació definitiva de places. Llistes de persones seleccionades. Termini de recurs

26 juliol 2022

Publicació de l’assignació definitiva de places per tribunal i de les llistes de persones seleccionades.

ASSIGNACIÓ DEFINITIVA DEL NOMBRE DE PLACES PER TRIBUNAL

  Resolució
  Annex


LLISTES DE PERSONES ASPIRANTS SELECCIONADES PER TORN LLIURE, DIVERSITAT FUNCIONAL i NOVES ESPECIALITATS

  Diligència de publicació

PROCEDIMENT D’INGRÉS

  120 Educació Infantil
  121 Llengua Estrangera: Anglés
  123 Educació Física
  124 Música 
  126 Audició i Llenguatge
  127 Pedagogia Terapèutica
  128 Educació Primària

ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALTATS

  120 Educació Infantil
  121 Llengua Estrangera: Anglés
  123 Educació Física
  124 Música (arxiu defectuós per part de Conselleria)
  126 Audició i Llenguatge
  127 Pedagogia Terapèutica
  128 Educació Primària

Les persones aspirants seleccionades hauran de presentar la documentació requerida per al seu nomenament com a personal funcionari en pràctiques tal com es detalla en l’apartat corresponent de la web: Presentació de documentació per a nomenament i Adjudicació per a les persones aspirants seleccionades

Recurs d’alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades

El termini per a interposar el recurs d’alçada serà d’un mes comptat a partir de l’endemà a la publicació de les llistes de persones aspirants seleccionades. Des del 27 de juliol de 2022 fins al 26 d’agost de 2022.

Les persones aspirants que així ho desitgen podran interposar el recurs davant la Direcció General de Personal Docent, per via telemàtica.
Tràmit de recurs telemàtic

    Guia d’usuari per a interposar un recurs telemàtic.
  Ajuda per a la tramitació telemàtica
  Recurs d’alçada telemàtic (disponible a partir del 27 de juliol a las 10:00 hores) - accés al tràmit telemàtic

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  Llistat de preguntes freqüents
  Dubtes i problemes amb l’ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l’Administració General de l’Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d’Espanya)
  Problemes amb la instal·lació i l’ús de certificats electrònics de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  Altres problemes tècnics amb el tràmit: telèfon 961040504. Horari d’atenció (juliol): de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h. Horari d’atenció (agost): de dilluns a divendres de 8h a 15h.
  Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana)

 


Oposicions País Valencià

Convocatòria d’assemblea sobre les puntuacions dels apartats 2.4.2 i 3.1 del barem de mèrits

26 juliol 2022

- Dijous 28 de juliol a les 10h en aquest enllaç:

La setmana passada STEPV va contactar amb la Conselleria perquè interpretava que la comissió baremadora havia aplicat en alguns tribunals, un criteri restrictiu al barem d’oposicions en aplicació de la nota de l’apartat 3.1 del barem que diu «En cas d’acreditar la Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera, no puntuen els certificats de nivell B2 de la llengua estrangera corresponent al certificat de Capacitació. El certificat del nivell C2 de valencià només es tindrà en compte sempre que no s’haja al·legat el certificat de Diploma de Mestre de Valencià.»
El sindicat considera que aquesta nota es troba a l’apartat 3.1 i no tindria perquè afectar al 2.4.2. Tampoc hauria d’afectar a la presentació de la capacitació com a mèrit, si has presentat el C1 com a requisit i, a més, també tens un C2 de valencià de l’EOI, ja que en aquest cas, ni tant sols hi ha cap nota que impedisca que es puntue.

La Conselleria ha comunicat hui al sindicat que ha fet una revisió d’ofici, tal i com STEPV demanava, però en el sentit contrari al que el sindicat interpreta que diu la convocatòria, ja que les capacitacions i el mestres són titulacions pedagògiques i no nivell d’idioma.

Així doncs, l’administració ha detectat que 20 tribunals havien computat titulacions en els dos apartats i està fent una correcció d’ofici, que es farà efectiva abans de la publicació del llistat de persones aspirants seleccionades.

STEPV considera restrictiva aquesta interpretació i convoca una assemblea informativa dijous 28 de juliol en l’enllaç que teniu a l’inici. Així mateix, posarà a disposició de les persones afectades un model de recurs específic per a aquests casos.


Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: Llistes finals fase d’Oposició. Termini de recurs.

21 juliol 2022

El termini per a interposar un recurs d’alçada serà d’un mes comptat a partir de l’endemà a la publicació de l’acta amb la baremació definitiva del tribunal assignat a la persona aspirant. Primer dia d’obertura del tràmit 22 de juliol de 2022, últim dia el 22 d’agost de 2022. El termini d’un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal.

Contra la resolució definitiva de la fase de concurs, les persones aspirants interesades podran interposar recurs d’alçada davant de la Direcció General de Personal Docent, per via telemàtica.

Tràmit de recurs telemàtic


Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: Llistes finals fase d’Oposició. Termini de recurs. Crida Lliurament mèrits.

13 juliol 2022

Al llarg del dia d’hui es publicaran les llistes finals de la fase d’oposició i la crida de lliurament de mèrits en les seus d’actuació dels tribunals i a efectes informatius en el portal de la Conselleria. La publicació estableix el termini de presentació de recursos contra les llistes.

Recurs d’alçada contra els actes i decisions del tribunal - FASE OPOSICIÓ

El termini per a interposar un recurs d’alçada serà d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació de l’acta final de la fase d’oposició del tribunal assignat a la persona aspirant. Primer dia d’obertura del tràmit 14 de juliol de 2022, últim dia el 16 d’agost de 2022. El termini d’un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal.

Contra els actes i decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, una vegada publicades les notes globals de la fase d’oposició, les persones aspirants interessades, podran presentar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal Docent, per via telemàtica, en el termini d’un mes.
Ací teniu els “models d’al·legacions i recursos d’alçada a les qualificacions de les proves de les oposicions 2022” per descarregar.

Tràmit de recurs telemàtic


Oposicions País Valencià

Convocatòria assemblea per a la presentació de mèrits

11 juliol 2022

STEPV convoca assemblea el 12 de juliol, matí i vesprada, sobre la presentació de mèrits a les oposicions.
Les assemblees seran a les hores i en els enllaços següents:

11h: en aquest enllaç
18h: en aquest enllaç


Oposicions País Valencià

Correcció de l’assignació provisional de places per tribunal

08 juliol 2022

S’ha publicat la CORRECCIÓ de la RESOLUCIÓ per la qual s’assigna provisionalment el nombre de places que li corresponga a cada tribunal, d’acord amb el que es preveu en la base 1.3, proporcionalment al nombre de persones aspirants que hagen realitzat la part A de la primera prova.

 

 


Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: assignació provisional de places per tribunal

01 juliol 2022

S’ha publicat la RESOLUCIÓN per la qual s’assigna provisionalment el nombre de places que li corresponga a cada tribunal, d’acord amb el que es preveu en la base 1.3, proporcionalment al nombre de persones aspirants que hagen realitzat la part A de la primera prova; i la relació de persones que persones que han presentat la programació didàctica.

 


Oposicions País Valencià

Models d’al·legacions i recursos d’alçada a les qualificacions de les proves de les oposicions 2022

28 juny 2022

Una vegada els tribunals publiquen les notes, la normativa permet fer diferents accions a aquelles persones que vulguen fer qualsevol mena de reclamació.

Si vols reclamar les teues notes de l’oposició, descarrega’t en l’espai de l’afiliació els models de reclamació i recurs d’alçada que necessites. Segueix les instruccions que indiquem.

Entra a l’espai de l’afiliació en aquest enllaç


Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Guies