Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Oposicions País Valencià

Oposicions Inspecció 2020: ampliació del termini de presentació de sol·licituds

29 gener 2020

OPOSICIONS INSPECTORS D’EDUCACIÓ 2020 - nou termini de presentació de sol·licituds.

Es publica la RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual s’obri nou termini de presentació de sol·licituds en el procediment selectiu convocat per l’Ordre 1/2020, de 7 de gener de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per a accés al cos d’inspectors d’Educació, per la qual s’obri un nou termini de de presentació de sol·licituds.

Nou termini: del 30 de gener de 2020 al 8 de febrer del 2020, tots dos inclosos.


Oposicions País Valencià

Oposicions 2020: convocatòria del cos d’inspecció

16 gener 2020

Publicada al DOGV la convocatòria d’oposicions per al cos d’inspectors d’Educació:
ORDRE 1/2020, de 7 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors d’Educació.

Oposicions País Valencià


Oposicions Comunitats AutònomesOposicions País Valencià

Convocatòria d’oposicions docents de la Diputació de València

25 novembre 2019

El BOE d’avui publica els terminis per a presentar les sol·licituds de participació i el BOP del 24 de juliol la convocatòria.
Termini: 20 dies hàbils a comptar des de demà, 26 de novembre

Lloc de presentació de les sol·licituds: com diu la convocatòria publicada al BOP, preferentment en en el Registre General (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Consulta el BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/25/pdfs/BOE-A-2019-16915.pdf
Consulta el BOP amb les diferents convocatòries: https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll

Places convocades

  • Tres plazas de Profesor/a Técnico/a (Ingeniería Técnica Forestal), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Dos plazas de Profesor/a Técnico/a (Ingeniería Técnica Agrícola), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Una plaza de Profesor/a de Primaria (Maestro/a con la especialidad de Música), perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnico/a Medio/a, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Dos plazas de Profesor/a de Primaria (Maestro/a con la especialidad de Pedagogía Terapéutica), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Tres plazas de Profesor/a de Primaria (Maestro/a con la especialidad de Educación Infantil), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Cuatro plazas de Profesor/a de Secundaria (Ingeniero/a Agrónomo/a), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Superiores, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Dos plazas de Profesor/a de Secundaria (Inglés Técnico), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Superiores, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre

Sol·licituds i admissió d’aspirants

En les sol·licituds per a prendre part en la present oposició, les quals hauran d’estar omplides degudament, els aspirants manifestaran que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en la base tercera i, si és el cas, en la base quarta, referides a la data de terminació del termini de presentació de sol·licituds; es dirigiran al Sr. president de la Diputació i hauran de presentar-se en el Registre General (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, degudament reintegrades, dins del termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

La sol·licitud per a prendre part en el present procés haurà d’omplir-se preferentment per mitjans telemàtics a través del tràmit que es troba en la pàgina web, http://www.dival.es/personal. Una vegada omplida haurà de ser impresa, firmada i presentada en format paper en el termini fixat a aquest efecte i en els llocs descrits en el paràgraf anterior. Les sol·licituds generades telemàticament i que no siguen presentades en els llocs i els modes previstos no conferiran cap dret per al sol·licitant.

Així mateix, el personal aspirant podrà utilitzar el model original de sol·licitud en paper que es troba en el Registre General de la Diputació de València o en el Punt d’Atenció i Informació de Personal (carrer Hug de Montcada, núm. 9, València).Oposicions País Valencià

Directrius a la Inspecció d’Educació per a la supervisió de la fase de pràctiques

24 octubre 2019

Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per les quals s’estableixen directrius a la Inspecció d’Educació per a la supervisió de la fase de pràctiques i l’avaluació de les persones que han sigut nomenades funcionàries en pràctiques en el curs 2019/2020Guies