Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions País Valencià

Oposicions Ingrés 2020:  llista definitiva de persones ADMESES en les proves extraordinàries de VALENCIÀ i data d’examen

09 març 2021

S’ha publicat la llista provisional de persones ADMESES en la prova extraordinària de VALENCIÀ associada al procediment selectiu convocat per ORDRE 22/2020 i la data de realització de la prova.

Consulta de la publicació en l’apartat “Proves d’idiomes” de cada cos docent convocat:

 


Oposicions OposicionsPaís Valencià

Oposicions Ingrés 2021: sorteig vocals òrgans de selecció

04 març 2021

S’ha publicat l’anunci del sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció del procediment selectiu convocat per Ordre 22/2020.

Més informació en l’apartat “Tribunals” de cada cos convocat:


Oposicions OposicionsPaís Valencià

Oposicions Ingrés 2021: Sorteig tribunals

03 març 2021

Sorteig tribunals: dia 10 de març a les 10.00 hores, en la Sala de Juntes (escala 3) de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’avinguda de Campanar, núm. 32, de València.

Mes informació:


Oposicions OposicionsPaís Valencià

Oposicions Ingrés 2021: convocatòria de les proves de valencià (C1)

03 març 2021

La prova de coneixements de valencià de nivell C1 està descrita en l’annex II d’aquesta resolució i, d’acord amb el que preveu la base 7.1.2.2 de la convocatòria, es realitzarà el dia 13 de març tant en horari de matí com de vesprada, en les seus i horaris de l’Annex I

Enllacem ací la resolució per a més informació


Oposicions OposicionsPaís Valencià

OPOSICIONS INGRÉS 2021 (ORDRE 22/2021) - Relació de persones aspirants que han d’esmenar errors

02 març 2021

S’ha publicat una relació de persones aspirants que han d’esmenar errors en la seua inscripció.

Les persones aspirants al procés selectiu que figuren a l’annex podran realitzar la corresponent subsanació d’erros, des de les 8:00 hores del dimecres dia 3 de març de 2021 fins les 23:59 hores del dijous dia 4 de març de 2021, a través de l’enllaç:

Per a més informació:

 


Oposicions País Valencià

Oposicions 2021: persones admeses i excloses

15 febrer 2021

Resolució

Juntament amb la resolució que declara aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius, es publiquen també les llistes provisionals de persones admeses per a participar en les proves extraordinàries dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

Reclamació i correcció d’errors
El termini de presentació de reclamacions i correccions d’errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà a la publicació de la resolució (del 16 de febrer de 2021 a l’1 de març de 2021, tots dos inclosos).

Les persones aspirants excloses que apareguen en les llistes i les que no figuren havent-se inscrit i desitgen sol·licitar l’esmena del defecte que ha motivat la seua exclusió; i les persones aspirants admeses que desitgen esmenar els errors comesos en l’emplenament de la seua sol·licitud d’inscripció hauran de realitzar el tràmit per via telemàtica.

Si la reclamació està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere o de diversitat funcional i cal entregar documentació que acredite aquestes situacions, s’haurà d’entregar un tràmit addicional per a la presentació de documentació sensible (a més de registrar el tràmit de reclamació). Per tant, en aquestes situacions s’hauran d’emplenar i registrar dos tràmits telemàtics: el tràmit de reclamació i el tràmit de presentació de documentació sensible.

Tràmit telemàticOposicions OposicionsPaís Valencià

OPOSICIONS ACCÉS 2020: Llistes de puntuacions definitives

29 gener 2021

Més informació: Cos docent de subgrup superior (Ensenyament Secundari)

Llistes de puntuacions definitives de la fase de concurs (barem)


Oposicions OposicionsPaís Valencià

OPOSICIONS INGRÉS 2021 - Nou termini d’inscripció

18 gener 2021

Segons Resolució de 13 de gener de 2021, de la directora general de Personal Docent, s’amplia durant 3 dies naturals la presentacio de sol·licituds, en haver-se produït un error en la tramitació de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aquest termini començarà a partir de l’endemà a la publicació del citat Anunci en el BOE. Del 19 de gener de 2021 al 21 de gener de 2021, tots dos inclosos.

Es recorda a les persones que ja van registrar la seua sol·licitud de participació en el procediment selectiu durant el primer termini d’inscripció que NO és necessari que presenten una nova sol·licitud

Més informació:

.
Oposicions País Valencià

Oposicions ingrés 2020 - Correcció d’errades

22 desembre 2020

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.
Mes informació


Oposicions OposicionsPaís Valencià

Oposicions accés 2020: Es reinicia el procediment subgrup Orientació Educativa.

21 desembre 2020

Per circumstàncies excepcionals com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19, es va paralitzar el procediment selectiu d’accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d’Ensenyament Secundari, especialitat Orientació Educativa.
Mes informacióOposicions País Valencià

OPOSICIONS INSPECCIÓ 2020: llista de persones seleccionades, recurs i presentació de documentació

04 desembre 2020

Llista de persones aspirantes seleccionades

Les persones aspirants seleccionades hauran de presentar la documentació requerida d’acod amb l’apartat 10 de la convocatòria, per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques tal com es detalla en l’apartat corresponent de la web: Presentació de documentació per a nomenament i alta en nòmina.

Recurs d’alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades
El termini per a interposar el recurs d’alçada serà d’un mes comptat a partir de l’endemà a la publicació de les llistes de persones aspirants seleccionades. Des del 5 de desembre de 2020 fins al 5 de gener de 2021.

Les persones aspirants que així ho desitgen podran interposar el recurs davant la Direcció General de Personal i Centres Docents, per via telemàtica.

Tràmit de recurs telemàtic

 


Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Guies