Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions


Oposicions Comunitats Autònomes

Oposicicions Murcia: convocatoria

28 febrer 2022

Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y la adquisición de nuevas especialidades para funcionarios de carrera del mismo cuerpo, a celebrar en el año 2022, y la elaboración de la lista de interinos para el curso 2022-2023.Oposicions OposicionsPaís Valencià


Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: Correcció d’errors convocatòria

27 gener 2022


CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu d’ingrés en el cos de Mestres i un procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos
.
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/27/pdf/2022_577.pdf


Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: publicació del calendari

21 gener 2022

S’ha publicat el calendari del procediment selectiu al cos de mestres convocat per ORDRE 45/2021.

Més informació a l’apartat “Calendari i informació d’interés”:


Oposicions País Valencià

CATEDRÀTICS 2018 - Correcció d’errors de persones seleccionades després d’execució dels recursos estimats

19 gener 2022

Especialitats: Llengua Castellana i Literatura, i Matemàtiques

https://ift.tt/3GKz94i

Via Novetats RRHH

https://ift.tt/3GKz94iOposicions País Valencià

CATEDRÀTICS 2018 - Llista de persones seleccionades després d’execució dels recursos estimats. Recurs. Presentació de documentació.

10 gener 2022

Publicades les llistes de persones seleccionades en els procediments selectius convocats per Ordre 14/2018 i Ordre 15/2018, després d’execució dels recursos d’alçada estimats per resolució de la Directora General de Personal Docent, amb la consegüent obertura de termini de recurs i presentació de documentació per al seu nomenament.

Més informació als apartats “Llista de persones aspirants seleccionades després d’execució dels recursos d’alçada interposats” i “Presentació de documentació”:

  Catedràtics d’Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d’Idiomes

Tràmit de presentació de documents

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l’ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l’Administració General de l’Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d’Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l’ús de certificats electrònics de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfons 902482481 o 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: telèfon 961040504. Horari d’atenció (juliol): de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h. Horari d’atenció (agost): de dilluns a divendres de 8h a 15h.

  Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana)


Oposicions País Valencià

Aprovació de l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari per a 2021

19 octubre 2021

DECRET 162/2021, d’8 d’octubre, del Consell, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari per a 2021. [2021/10334]Oposicions País Valencià

Oposició ingrés 2021 - llistes de persones seleccionades

26 juliol 2021

S’han publicat les llistes de persones seleccionades en el procediment selectiu convocat per l’ORDRE 22/2020.

Més informació en els apartats “Llistes de persones seleccionades” i “Presentació de documentació i Adjudicació per a les persones aspirants seleccionades” de cada cos convocat:

Consulteu l’apartat de “Presentació de documentació i Adjudicació per a les persones aspirants seleccionades” de cada cos convocat per accedir al programa de peticions (disponible a partir del 27 de juliol)
Demà pel matí el sindicat convocarà assemblees informatives per a realitzar les peticions. En breu horaris i enllaços.

 


Oposicions País Valencià

Cos catedràtics d’Arts Plàstiques i Disseny: Publicada la llista de persones seleccionades

15 juliol 2021

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’accés al cos de catedràtics d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Ordre 15/2018, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Consulta el PDF


Oposicions País Valencià

Oposicions 2021:  models d’al·legacions (de la segona part)

07 juliol 2021

Primer: Al·legacions a les notes provisionals de la segona part (Programació o Guia Docent). Entre les 9:00 i les 14:00 de l’endemà a la publicació. No hi ha resposta del tribunal, canviaran, o no, la nota i això serà la seua manera de respondre. En aquest punt també trobareu dos models, el primer per aquelles persones que no han superat la prova i l’altre document per aquelles persones que han superat la prova però no estan d’acord amb la qualificació obtinguda:

Model 3. Prova no superada.
Model 4. Prova superada, però no estic d’acord amb la qualificació.


Segon: Una vegada finalitzat el procediment d’oposició i publicades les notes globals, les persones podran interposar un recurs d’alçada tant a primera part, com a la segona, com a tots dos en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació definitiva. En aquest punt trobareu quatre models:

Model 5. Primera Prova no superada.
Model 6. Primera Prova superada, però no estic d’acord amb la qualificació.
Model 7. Segona Prova no superada.
Model 8. Segona Prova superada, però no estic d’acord amb la qualificació.

Si decidim interposar aquest recurs, serà necessari, també, tramitar el recurs d’alçada contra la llista definitiva de persones seleccionades.

Tercer: Al·legacions a la puntuació provisional obtinguda en la fase de concurs (Barem). Entre les 9:00 i les 14:00 de l’endemà a la publicació. No hi ha resposta del tribunal, canviaran, o no, la puntuació del barem i això serà la seua manera de respondre.

Model 9. Al·legacions barem

Quart: Una vegada resoltes les al·legacions, podem presentar un recurs d’alçada en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació definitiva de la puntuació.

Si decidim interposar aquest recurs, serà necessari, també, tramitar el recurs d’alçada contra la llista definitiva de persones seleccionades.

Model 10. Recurs al concurs de mèrits

Cinqué: Recurs d’alçada contra la llista de persones seleccionades en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista definitiva. Sempre que s’haja presentat un recurs d’alçada a qualsevol de les parts del procediment, caldrà interposar, també, aquest recurs.La presentació d’aquest recurs és requisit per a continuar després, si escau, amb el contenciós administratiu.

Model 11. Per a qui no ha superat la fase d’oposició.
Model 12. Per a qui ha arribat a la fase de concurs de mèrits.


Recomanem que les al·legacions i els recursos estiguen fonamentats el màxim possible. Per això, també recomanem que s’argumente amb l’esquema desenvolupat que vam seguir a l’hora de fer la prova, entrant un poc en matèria i relacionant-ho amb els criteris d’avaluació que Conselleria té penjats el web, les discrepàncies que considerem amb la qualificació obtinguda, a més de tota aquella informació que la persona interessada considere adient per a justificar la seua argumentació.

Podem fer al·legacions a cadascuna de les parts de la prova. Adjunteu una foto o, si és el cas, la qualificació de la nota penjada en la web pel tribunal, com a DOCUMENT NÚMERO 1, tal com apareix en el model del recurs.

A qui es presenta les al·legacions?
Les al·legacions cal presentar-les directament al tribunal en el termini establit (de les 9:00h a les 14:00 de l’endemà de la publicació dels resultats).

A qui es presenta el recurs?
El recurs d’alçada s’ha d’interposar davant la Direcció General de Personal i Centres Docents (no al tribunal) en el termini d’un mes, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).
A partir d’aquest moment, per aclarir com continua el procediment, poseu-vos en contacte amb el Sindicat a partir del mes de setembre.


Oposicions País Valencià

Assemblees sobre reclamacions i recursos a les notes de les oposicions

07 juliol 2021

STEPV convoca aquestes assemblees per a informar i resoldre dubtes a les persones interessades en reclamar les notes de les oposicions o altres incidències

Seran dijous 8 de juliol en els enllaços següents:

- València, a les 17h, en aquest enllaç
- Alacant, a les 17:30h, en aquest enllaç
- Castelló, a les 17h, en aquest enllaç


Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Guies