Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Oposicions País Valencià

Canvi d’horari del començament de les proves i d’ubicació d’alguns tribunals

05 juny 2019

Enllacem un document amb els canvis d’ubicació d’alguns tribunals.
Descarrega’t ací el document


Oposicions País Valencià

Nomenament dels membres de la comissió de coordinació tècnica de les comissions de selecció de Secundària i altres cossos docents

05 juny 2019

Nomenament dels membres de la comissió de coordinació tècnica de les comissions de selecció de Secundària i altres cossos docents. NOVETAT D’ENGUANY A PROPOSTA DE STEPV

Termini d’abstencions fins 12 de juny.
Termini recusacions per part de les persones aspirants en qualsevol moment de la tramitació del procediment.
Oposicions País Valencià

Oposicions 2019 - Catedràtics de Música i Arts Escèniques: criteris d’avaluació

22 maig 2019

Acta del tribunal per la qual estableixen els criteris d’avaluació per a la primera i segona prova.
Criteris d’avaluació


Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: obert el termini de presentació de la programació didàctica

21 maig 2019

OPOSICIONS 2019 - OBERT TERMINI LLIURAMENT PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA O GUIA DOCENT

Termini de lliurament de la programació didàctica o guia docent del 21 de maig al 30 de juny.

Consultar l’apartat corresponent en la secció d’oposicions de la web de Conselleria.


Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: Llistats definitius d’admesos i exclosos

20 maig 2019

Publicats al DOGV de hui els llistats definitius d’admesos i exclosos per a les Oposicions 2019.

Catedràtics de Música i Arts Escèniques

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i procediment selectiu per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’ensenyament secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional convocats per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer.

Avís important! Data de realització de la primera prova de la fase d’oposició: 26 de juny de 2019 a les 9.00 hores en el Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo”, carrer Cineasta Ricardo Muñoz Suay s/n, 46013 Valencia.

 

Secundària i resta de cossos

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d’ingrés al cos de catedràtics o catedràtiques de Música i Arts Escèniques, convocat per l’Ordre 6/2019, de 28 de febrer.

Cos de professors d’Ensenyament Secundari

Avís important! Data de realització de la primera prova de la fase d’oposició: 26 de juny de 2019 a les 9.00 hores en els següents llocs d’actuació:


Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes

Data de realització de la primera prova de la fase d’oposició: 26 de juny de 2019 a les 9.00 hores en els següents llocs d’actuació:

Cos de professors tècnics de Formació Professional

Data de realització de la primera prova de la fase d’oposició: 26 de juny de 2019 a les 9.00 hores en els següents llocs d’actuació:

Cos de professors de Música i Arts Escèniques

Data de realització de la primera prova de la fase d’oposició: 26 de juny de 2019 a les 9.00 hores en els següents llocs d’actuació:

Cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny

Data de realització de la primera prova de la fase d’oposició: 26 de juny de 2019 a les 9.00 hores en els següents llocs d’actuació:


Recurs potestatiu de reposició a les llistes definitives
El termini per a interposar un recurs potestatiu serà serà d’un mes comptat a partir de l’endemà a la publicació de la resolució (del 21 de maig de 2019 al 20 de juny de 2019, tots dos inclosos).

Les persones aspirants que així ho desitgen podran interposar el recurs per via telemàtica.

Aquelles persones aspirants que figuren com excloses i interposen recurs potestatiu, per via telemàtica, podran presentar la seua guia docent, d’acord amb la base 7.2.1.2.A de la convocatòria.

Tràmit de recurs de posició telemàtic


Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: Resultats de la prova de coneixements de castellà per a estrangers

17 maig 2019

OPOSICIONS 2019 - RESULTATS PROVA DE CONEIXEMENTS DE CASTELLÀ PER A ESTRANGERS

 


Oposicions País Valencià

Ràtios places/aspirants i aspirants/tribunal per especialitat

13 maig 2019

Enllacem un document amb les ràtios per especialitat i cos (encara amb la llista provisional) i d'aspirants per tribunal, després que s'haja fet públic el nombre de tribunals que hi haurà. Aquestes ràtios poden variar quan es publiquen els llistats definitius. També caldrà tindre en compte el repartiment per províncies per acabar d'ajustar les ràtios.

Ràtios places/aspirants i aspirants/tribunals oposicions 2019


Oposicions País Valencià

Oposicions: proves prèvies de llengües

13 maig 2019

STEPV INFORMA:
PROVES PRÈVIES LLENGÜES OPOSICIONS 2019 I CÀTEDRES 2018*
*DOGV 13/05/19

PROVA PRÈVIA CASTELLÀ OPOSICIONS 2019
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca els aspirants no exempts de la realització de la prova de castellà per a estrangers i es nomena el tribunal que ha de jutjar la prova prèvia de castellà per a estrangers, en el marc del procediment selectiu convocat per les Ordres 7/2019 i 6/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4840.pdf
*17 de maig de 2019, a les 09.30 hores, a l’Aula 5.3 de l’Escola Oficial d’Idiomes de València, carrer Pla de Saïdia, número 9, 46009 a València*
Annex I: descriu com és la prova
Annex II: nomena membres tribunals. 3 dies hàbils per a manifestar abstenció o recusació

PROVA PRÈVIA CAPACITACIÓ VALENCIÀ OPOSICIONS 2019 I CÀTEDRES 2018
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes a la realització de la prova per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu d’ingrés al cos de catedràtics o catedràtiques de Música i Arts Escèniques, convocat per Ordre 6/2019, de 28 de febrer
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4841.pdf

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes a la realització de la prova per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professor d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4842.pdf

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes a la realització de la prova per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment d’accés al cos de catedràtics d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Ordre 15/2018, de 30 d’abril
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4843.pdf

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes a la realització de la prova per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari i catedràtics d’escoles oficials d’idiomes, convocat per Ordre 14/2018, de 30 d’abril
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4846.pdf
*18 de maig a les 9.30 h, en l’Aulari Nord del Campus dels Tarongers de la Universitat de València, avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València*

Annex I: nomena membres tribunals. 5 dies hàbils per a manifestar abstenció o recusació
Annex II: descriu com és la prova

IMPORTANT Qui entre data de finalització del termini per a presentar les sol·licituds de participació en el procediment i el 18 de maig de 2019, haja obtingut i s’haja expedit el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, i encara no haja sigut registrat en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, haurà de presentar-se davant el tribunal el dia 18 de maig a les 09.00 hores en l’Aulari Nord del Campus dels Tarongers de la Universitat de València, avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València


Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: Consulta i reclamacions resultats prova C1 valencià realitzada 13/04/19

09 maig 2019

Consulta del detall de notes de la prova de coneixements de Valencià nivell C1 realitzada el 13/04/2019
Disponible instància de sol·licitud de reclamació al web
Termini de presentació de reclamacions: fins al 10 de maig de 2019
Lloc de presentació: registres d’entrada oficials. Per a agilitar la seua tramitació, es deurà també remetre via correu electrònic còpia de la sol·licitud registrada a l’adreça .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic).


Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: anunci del sorteig de vocals dels tribunals

08 maig 2019

Anunci de la realització del sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment d’ingrés i adquisició de noves especialitats.

Tindrà lloc el 13 de maig a les 10.00 hores, en la Sala de Juntes (escala 3) de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l’avinguda de Campanar, núm. 32, de València.


Oposicions País Valencià

Professorat en pràctiques: Procés d’impugnació. Cos de mestres-Convocatòria 2018

07 maig 2019

Actualitzat el 6/5/19
INFORMACIÓ I TRÀMIT A REALITZAR PER LES PERSONES QUE HAN MANIFESTAT L’INTERÉS A COMPARÈIXER EN ELS PROCEDIMENTS D’IMPUGNACIÓ ALS NOMENAMENTS DE FUCIONARIS/IES EN PRÀCTIQUES

Havent conclòs el passat dia 2 de maig el termini de recollida de Fitxes Personals, volem comunicar des dels Serveis Jurídics de STEPV, que hem remés per correu electrònic, document amb informació a més del primer tràmit a realitzar per les persones que han manifestat el seu interés a comparéixer en els procediments d’impugnació dels nomenaments de Funcionaris/ies en Pràctiques del Cos de Mestres. Convocatòria 2018.

Si alguna persona no ha rebut, aquest primer tràmit, que contacte amb el Sindicat.

ACTUACIONS A REALITZAR PER AQUELLS QUE VULGUEN PERSONAR-SE EN ELS PROCEDIMENTS CONTRA LA LLISTA DE NOMENAMENTS DE FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES.CONVOCATÒRIA 2018:

 1. Emplenar Fitxa Personal del Procés d’Impugnació Funcionaris en Pràctiques Cos de Mestres ( model elaborat pel Sindicat, que adjuntem), la qual deurà ser emplenada, signada, escanejada i remesa, única i exclusivament, a la següent adreça de correu electrònic: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic).
  Sols seràn admeses les que hagen segut rebudes a través d’aquest mitjà,
  Aquest correu es per a ús exclusiu de tramitació de les fitxes personals.
  La fitxa personal estarà disponible en la pàgina web del sindicat.
 2. Una vegada arreplegades les fitxes personals dels interessats/des, en el moment que corresponga, donarem les instruccions a portar a terme.
 3. El termini màxim per a traslladar-nos la fitxa personal es fixa el 02.05.2019.
 4. Atorgament de poders,  ” Apud Acta ” , de representació processal, quan sigueu avisats per part de la nostra procuradora. En eixe moment us traslladare’m les instruccions escaients (INSTRUCCIONS SOBRE COM PROCEDIR EN L’ATORGAMENT DE PODERS “APUD ACTA” DE REPRESENTACIÓ PROCESSAL)
  Al present document us adjunte’m la fitxa que teniu que emplenar amb les dades que consten en la mateixa. (1)
  El Sindicat, en funció del nombre de persones interessades que hagen remés la fitxa personal de dades, determinarà el cost econòmic del procediment.

Fitxa personal procés impugnació funcionaris en pràctiques cos mestres convocatòria 2018


(1) Avís de confidencialitat:
Aquest correu amb els seus documents annexos és privat i confidencial. Va dirigit exclusivament al seu destinatari. Aquesta Consultoria informa a qui pugui haver rebut per error aquest correu, que conté informació confidencial l’ús de la qual, còpia, reproducció o distribució està expressament prohibit. Si no és Vostè el destinatari del correu i el rep per error, li preguem el posi en coneixement de l’emissor i l’elimini sense copiar-lo, imprimir-lo o utilitzar-lo de cap manera. 


D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i de la normativa d’aplicació vigent, se l’informa que les seves dades personals, recollits en qualssevol dels nostres mitjans, seran tractats pel SINDICAT DE TREBALLADORSI TREBALLADORES DE L’ENSENYAMENT DEL PAIS VALENCIÀ – INTERSINDICAL VALENCIANA la finalitat de la qual és la gestió contractual i professional,per la qual cosa no se cediran a tercers, excepte obligació legal. Es posa en el seu coneixement el dret d’accés, rectificació i/o supressió, limitació de tractament, així com de cancel·lació o portabilitat del tractament de les seves dades personals, enviant comunicació al correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

 
Guies