Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Oposicions País Valencià

Publicada l’assignació provisional de places per tribunals

11 juliol 2019

Regulat a l’article 1.3. de la convocatòria d’oposicions.

Com es realitza l’assignació provisional?
Les places que siguen objecte d’aquesta convocatòria es distribuiran per especialitats entre els tribunals, proporcionalment al número de les persones aspirants que hagen realitzat la part A de la primera prova. A aquest efecte, els tribunals remetran un certificat a la Direcció General de Centres i Personal Docent fent constar tal extrem, especificant els que ho facen pel torn general o pel de reserva de diversitat funcional.

Com es realitza l’assignació definitiva?
Una vegada realitzada l’assignació provisional de places per tribunal, aquelles que queden sense adjudicar, tant del torn de reserva de diversitat funcional com del torn general, es distribuiran entre els tribunals de la mateixa especialitat que tinguen opositors que hagen aprovat els dos exàmens i no hagen obtingut plaça.

El procediment serà el següent:

Partint de l’assignació provisional de places per tribunal, es calcularà una nova ràtio dividint el número de les persones aspirants que hagen realitzat la part A del primer exercici pel nombre de places assignades inicialment.
S’assignarà una plaça més al tribunal amb major ràtio i es recalcularà la nova ràtio del tribunal, i es repetirà aquesta operació fins a haver consumit totes les places sobrants.

http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/inicio

Annex amb les places per tribunals


Oposicions País Valencià

Resultats primera prova oposicions 2019

03 juliol 2019

A aquesta web podreu anar consultat resultats.

http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/actas-de-tribunales-de-oposiciones-docentes

Recordem que el lloc oficial on fer públiques les llistes provisionals amb les puntuacions parcials i totals obtingudes per totes les persones participants, és als taulers d’anuncis dels locals on actuen, i que haurà de figurar separadament la d’aquelles que l’hagen superada.

Encara així, STEPV ha fet gestions per tal d’aconseguir que la totalitat d’actes es publiquen en web, a més a més dels taulers d’anuncis.


Oposicions País Valencià

STEPV convoca assemblees per al personal opositor

02 juliol 2019

Seran divendres, 5 de juliol, a les 10:30h a les seus del Sindicat d’Alacant, València i Castelló

Arran de les queixes que han arribat al Sindicat respecte de les oposicions i davant la publicació durant aquests dies de les notes de la primera prova STEPV convoca assemblees el pròxim divendres 5 de juliol a les 10:30h a les seus d’Alacant, València i Castelló.

  • Alacant,seu del Sindicat: Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12
  • València, seu del Sindicat: Juan de Mena, 18-baix
  • Castelló, seu del Sindicat: Marqués de Valverde, 8

Oposicions País Valencià

Models d’al·legació a les qualificacions de les proves

02 juliol 2019

D’acord amb la normativa de convocatòria de les oposicions, les persones aspirants tenen dret a presentar al·legacions a cada una de les proves en què es divideix l’oposició. Aquesta mesura ha estat gràcies a la pressió de STEPV en la negociació, tot i que el Sindicat exigia el dret a la revisió de les proves i no una mera al·legació a les notes, però és un primer pas.
STEPV ha preparat uns models d’al·legacions per a les persones que no estiguen d’acord amb les qualificacions. Les al·legacions les trobareu classificades per cossos docents (cadascú té les seues característiques) i, dins dels cossos, per proves (primera prova -part A i part B- i segona prova-programació/guia docent i unitat/bloc temàtic) i, a continuació, per casuístiques (si he aprovat i no estic d’acord amb la nota i si he suspés).

Com emplenar l’al·legació?
Una vegada localitzat el model d’al·legació corresponent a la situació que es vol al·legar, cal emplenar les dades corresponents i, en l’espai reservat per a deixar constància de l’al·legació, cal especificar perquè es pensa que la nota no s’adequa a l’esperada.
Recomanem que l’al·legació estiga fonamentada el màxim possible. Per això, també recomanem que s’argumente amb l’esquema desenvolupat que vam seguir a l’hora de fer la prova, entrant un poc en matèria i relacionant-ho amb els criteris d’avaluació que Conselleria té penjats el web, les discrepàncies que considerem amb la qualificació obtinguda, a més de tota aquella informació que la persona interessada considere adient per a justificar la seua argumentació.
Si només feu al·legacions d’una de les proves, esborreu l’espai reservat a l’al·legació de l’altra prova. Adjunteu una foto o, si és el cas, la qualificació de la nota penjada en la web pel tribunal, com a DOCUMENT NÚMERO 1, tal i com apareix en el model d’al·legació.

A qui es presenta l’al·legació?
L’al·legació es presenta al corresponent tribunal, no a la Conselleria, sinó al tribunal que ens ha avaluat. I recordeu de quedar-vos còpia segellada pel tribunal de l’escrit d’al·legacions. Potser el necessiteu més endavant.

Quan es presenta l’al·legació?
Es poden presentar al·legacions a les notes de la primera prova (part A i part B), d’una banda, i a les notes de la segona prova (programació/guia docent i unitat/bloc temàtic), d’una altra, una vegada es publiquen les llistes provisionals de cada una de les parts. El termini és des de les 9.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà de la seua publicació.


Com sabré la resposta del tribunal a les al·legacions?
El tribunal revisarà les al·legacions i publicarà les llistes definitives en la mateixa forma que les llistes provisionals i, en cas que la nostra nota haja sigut modificada s’entendrà que han atés l’al·legació. Si no ha estat modificada, s’entendrà que han desestimat l’al·legació. Només podran continuar les persones que obtinguen una qualificació igual o superior a 5 en la primera prova i en la segona prova.

Quin és el següent pas que puc fer si no estic d’acord amb la qualificació definitiva del tribunal?
Si no estic d’acord amb la qualificació definitiva, la convocatòria ofereix la possibilitat de fer un recurs d’alçada. Aquest recurs està a disposició de l’afiliació en en l’espai de l’afiliació del web STEPV (apartat Serveis Jurídics). També els trobareu classificats per cossos, proves i casuístiques.
El recurs d’alçada s’ha d’interposar davant la Direcció General de Personal i centres Docents (no al tribunal) en el termini d’un mes, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

A partir d’aquest moment, per aclarir com continua el procediment, poseu-vos en contacte amb el Sindicat a partir del mes de setembre.

Models d’al·legació (tria el corresponent)
Cossos de professorat de secundària, FP, EOI i professorat de Música i Arts Escèniques
- Primera Prova (Part A Teòrica, Part B Pràctica):
+ He aprovat però no estic d’acord amb la nota: Model d’al·legació
+ He suspés: Model d’al·legació

- Segona Prova (Programació i unitat didàctica):
+ He aprovat però no estic d’acord amb la nota: Model d’al·legació
+ He suspés: Model d’al·legació

Cos de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny
- Primera Prova (Part A Teòrica, Part B Pràctica)
+ He aprovat però no estic d’acord amb la nota: Model d’al·legació
+ He suspés: Model d’al·legació

- Segona Prova (Guia docent i bloc temàtic)
+ He aprovat però no estic d’acord amb la nota: Model d’al·legació
+ He suspés: Model d’al·legació

Cos de catedràtics de música i arts escèniques
- Primera Prova (Part A Teòrica, Part B Pràctica)
+ He aprovat però no estic d’acord amb la nota: Model d’al·legació
+ He suspés: Model d’al·legació

- Segona Prova (Guia docent i bloc temàtic)
+ He aprovat però no estic d’acord amb la nota: Model d’al·legació
+ He suspés: Model d’al·legació


Oposicions País Valencià

Nou termini de presentació telemàtica de la programació didàctica o guia docent

01 juliol 2019

A l’efecte de resoldre les incidències detectades en la presentació telemàtica de la programació didàctica o de la guia docent, per a la seua aportació als tribunals del procediment selectiu d’ingrés en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, s’obri un nou termini, hui dia 1 de juliol de 2019 fins a les 20 hores, per a la presentació telemàtica de la programació didàctica o guia docent.
Accés al tràmit telemàtic


Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: acta del sorteig de la part B de la primera prova

27 juny 2019

OPOSICIONS 2019 - ACTA SORTEIG PART B DE LA PRIMERA PROVA
Acta de la sessió del sorteig del número de sobre per a la part B de la primera prova.


Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: Catedràtics de Música i Arts Escèniques. Obra proposada

25 juny 2019

Es publica l’obra proposada pel tribunal d’acord al punt 2 de l’annex III de la convocatòria Ordre 6/2019.
De l’obra proposada pel tribunal s’interpretará única i exclusivament la part de piano (sense violoncel).


Oposicions País Valencià

Situació del valencià per als aspirants a l’oposició

20 juny 2019

Situació del valencià

S’anira actualitzant la situació d’aquells aspirants que, estant en possessió del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià en termini, d’acord amb el que es preveu en la convocatòria, ho hagen registrat posteriorment.


Oposicions País Valencià

Criteris d’avaluació en noves especialitats de les Oposicions 2019

20 juny 2019

Especialitats: 335 Instalacions Electrotècniques, 338 Manteniment de Vehicles.

Consulta tots els criteris en la web de Conselleria.
Oposicions País Valencià

Criteris d’avaluació de les Oposicions 2019

17 juny 2019

S’han publicat els criteris d’avaluació de les especialitats que es detallen a continuació. Per a consultar-los s’ha d’accedir a l’apartat criteris d’avaluació del cos corresponent a l’especialitat:
http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones


Oposicions País Valencià

Oposicions 2019 d’Arts Plàstiques i disseny: canvi en l’URL referida en l’apartat 3 de l’Annex II

14 juny 2019

OPOSICIONS 2019 - COS DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

La URL referida en l’apartat 3 de l’Annex II de la convocatòria, per a consulta dels coneixements i capacitats a adquirir per part de l’alumnat ha sigut modificada per la següent:

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-artisticas/suplemento-europass.htmlOposicions País Valencià

Correcció dels resultats prova per a l’obtenció del certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià

12 juny 2019

El llistat publicat el dia 11 de juny no té cap validesa.

RECLAMACIONS Es podrà interposar una al.legació al llistat de resultats per registre d’entrada de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i/o als registres de les Direccions Territorials d’Educació d’Alacant, Castelló i València.

Termini: hi ha fins al dia 19 de juny per a reclamar la nota.

NOTA IMPORTANT: Una vegada registrada la reclamació i per agilitzar l’al·legació, s’ha d’enviar còpia de la mateixa al correu .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

A continuació, els llistats publicats per la Conselleria a 13/06/19:Guies