Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig


Oposicions País Valencià

Llocs d’actuació dels tribunals

05 juny 2018

Llocs d’actuació dels tribunals en les oposicions 2018


Oposicions País Valencià

Sorteig de tribunals d’oposicions 2018 - Cos de mestres

01 juny 2018

Resultats del sorteig dels tribunals d’oposicions de 2018 per al cos de mestres celebrat hui:


Oposicions País Valencià

Convocatòria i tribunals de la prova de capacitació en valencià i espanyol per a estrangers

01 juny 2018

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes a la realització de les proves per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i es nomenen els tribunals que han de jutjar-les, en el marc dels procediments selectius per a l’ingrés en el cos de mestres convocat per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril.

Realització de la prova: 5 de juny a les 17.00 hores en:

  • d’Abril Navarro, Carlos a Morat Monzó, Pau: IES Font de Sant Lluís (c/ Germans Maristes 25, de València)
  • de Morcillo Ballesteros, Juan Pedro a Zaragoza Ballester, Maria de la Balma: Centre de Formació, Innovació i Recursos per al professorat (Cefire), (c/ Paco Pierrà 20, de València).

Nota: Les persones aspirants que, entre el 4 de maig de 2018, data de finalització del termini per a presentar sol·licituds de participació en els procediments selectius convocats per l’Ordre 12/2018, i el dia 5 de juny de 2018, hagen obtingut i se’ls haja expedit el Certificat Capacitació per l’Ensenyament en Valencià, d’acord amb el que estableix l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, han de presentar-se el dia, l’hora i en el lloc assenyalats en el paràgraf anterior davant del tribunal, amb l’original i una còpia del certificat esmentat.

RESULTATS PROVA NIVELL C1 VALENCIÀ

2. Espanyol per a estrangers
Convocatòria DOGV [2018/5446]

IMPORTANT:

Es convoca els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola que han declarat no estar exempts de la prova d’acreditació del coneixement de castellà, per a la realització d’aquesta prova, el dia 14 de juny de 2018, a les 16.00 hores, en l’Escola Oficial d’Idiomes de València, carrer Pla de la Saïdia, número 9.
Oposicions País Valencià

Sorteig per a la designació dels vocals dels tribunals

30 maig 2018

OPOSICIONS 2018 - Anunci realització del sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu.
Tindrà lloc el dia 1 de juny a les 12 hores en en el Saló d’Actes, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l’avinguda de Campanar, núm. 32, de València.


Oposicions País Valencià

Nou avís a aspirants no admesos en les oposicions

24 maig 2018

Les persones aspirants al procés selectiu del cos docent de Mestres que figuren en el següent annex podran procedir a la corresponent esmena a través de l’enllaç clicant ACÍ (recorden que la taxa està pagada i per tant no tindran l’accés a la fase de pagament) des de les 17:00 horas del dia 23 de maig de 2018 fins a les 23:59 hores del dia 24 de maig de 2018.
Annex II.


Oposicions País Valencià

ATENCIÓ: Avís a les persones que es van quedar sense inscriure’s en les oposicions

21 maig 2018

La Conselleria ha penjat aquest avís:
Les persones aspirants al procés selectiu del cos docent de Mestres que figuren en el següent annex podran procedir a la corresponent esmena a través de l’enllaç https://www.sede.gva.es, des de les 16:00 hores del dia 22 de maig de 2018 fins a les 23:59 hores del dia 24 de maig de 2018.
Annex.

STEPV es congratula que la Conselleria atenguera la petició sindical de permetre la subsanació d’errades, tal i com va proposar el Sindicat, per tal que aquestes persones pugueren inscriure’s finalment en les oposicionsOposicions País Valencià

Ràtios de persones aspirants per especialitats

10 maig 2018

Avui,, 10 de maig Conselleria d’Educació ha tret els llistats provisionals d’admesos a les oposicions del Cos de mestres. S’han inscrit un total de 16.665 persones per a 3.000 places que s’han ofertat (podeu consultar els llistats més avall).

A continuació xifrem les ràtios de l’opositor/a segons per quina especialitat oposite, però que amb la implementació del repartiment de places per tribunal no es correspondrà al que realment passarà una vegada finalitzat el procés selectiu.

PLACES OFERTADES PERSONES INSCRITES RÀTIO OPOSITOR/A PER ESPECIALITAT
PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 120 1.120 9,33
EDUCACIÓ INFANTIL 675 5.672 8,40
EDUCACIÓ FÍSICA 180 1.022 5,67
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 975 5.289 5,42
ANGLÉS 400 1.591 3,97
MÚSICA 150 571 3,80
AUDICIÓ I LLENGUATGE 500 1.400 2,80


Conselleria ha tornat a implementar la mesura del repartiment de places per tribunal, cosa que ja ha estat experimentada en convocatòries passades i va deixar de fer-se en les convocatòries darreres. Des del Sindicat amb les dades que aquesta mesura va comportar, vam defensar en mesa de negociació que era millor no fer el repartiment de places per tribunal i així poder estar totes i tots en les mateixes condicions de ràtio de poder aconseguir la plaça d’oposició. En les convocatòries on es va fer repartiment de places per tribunal vam observar que hi havia un descens molt considerable de les persones que superaven la primera part d’oposicions, així doncs al ser proves eliminatòries es perverteix el sistema al no poder demostrar els i les aspirants els coneixements i aptituds que tenen en la defensa de la programació didàctica i de la unitat didàctica. Aquest punt també és totalment negatiu per al professorat interí que actualment treballa als centres educatius, ja que els deixa en inferioritat de condicions respecte a les persones que es dediquen quasi exclusivament a la preparació de l’oposició i que poden tindre més facilitat de superar la primera prova d’oposicions (tema teòric i resolució del cas pràctic). I un altre aspecte negatiu del repartiment de places per tribunal es el perill de donar a les 5 persones que formen part del tribunal el poder d’assignar les places a persones en concret. Aquest fet encara s’agreuja més en especialitats més reduïdes de professorat on es coneix gran part del professorat.

Les dades definitives d’admesos a aquest sistema d’oposicions es publicaran una vegada finalitzat termini de reclamacions telemàtiques que hi ha fins 24 de maig. S’observa que al llistat hi ha un total de 63 persones que apareixen com admeses però que no han acreditat el tipus de diversitat, i per tant han de subsanar aquesta errada en el termini comentat abans. Aquesta situació és nova respecte a les darreres oposicions del Cos de Mestres al haver-se implantat la novetat de que dins de la reserva per diversitat funcional, concretament el 2% siga per al tipus intel·lectual, fent compliment de la Llei 11/2017.

El procés d’inscripció a aquestes oposicions ha estat marcat per la implementació de procediments telemàtics, la qual cosa ha facilitat que només tancar-se termini de presentació d’instàncies es puguen publicar els llistats d’admesos ràpidament.

STEPV recorda que la Conselleria ha acceptat algunes de les propostes que el Sindicat va plantejar en la Mesa Sectorial en què es va negociar la convocatòria d’oposicions, com per exemple: contemplar la casuística de les dones embarassades, que els tribunals tinguen experiència en l’habilitació corresponent, fer dues crides, pel matí i per la vesprada per evitar llargues esperes de les persones aspirants, la puntuació dels mèrits aconseguits fins el 25 de juny, dia anterior a l’inici de les proves, que serà el 26 de juny.


Oposicions País Valencià

Cos de mestres: llistats provisionals d’admesos i exclosos

10 maig 2018

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de mestres.

Llistats provisionals de persones aspirants admeses i excloses

Reclamacions
Les persones aspirants excloses disposen d’un termini de deu dies hàbils, de l’11 al 24 de maig de 2018, (ambdós inclosos ) comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a poder esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió. Així mateix aquelles persones aspirants que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals podran manifestar-ho en el mateix termini.

Les reclamacions s’han d’adreçar a la Direcció General de Centres i Personal Docent, i presentar per via telemàtica a la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, https://www.sede.gva.es, o a l’enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/oposiciones

Guies