Guia Oposicions 2024

Actualitzat el 22 febrer 2024 / 11:02 h


 1. Aspectes destacables

  Especial atenció a persones que no pogueren iniciar o completar el procés a causa de situacions derivades per embaràs, part i lactància (Desapareix el motiu COVID) (apartat 6.4 de la convocatòria)

  Si alguna de les aspirants no pot iniciar o completar el procés selectiu a causa de part, degudament acreditat, la seua situació queda condicionada a la finalització d’aquest i a la superació de les fases que han quedat ajornades, tot i que no es poden demorar aquestes de manera que es menyscabe el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés ajustada als temps previstos en el procés selectiu, cosa que ha de ser valorada pel tribunal
  en primera instància o, si és procedent, per la comissió. En tot cas, la realització d’aquestes proves tindrà lloc abans de la publicació de la llista d’aspirants que hagen superat el procés selectiu.

  Així mateix, les aspirants amb fills lactants poden comunicar al tribunal, abans de l’inici de la prova, la necessitat d’interrompre-la durant el temps imprescindible per la lactància materna. Poden exercir aquest dret en un espai habilitat a aquest efecte i el temps que hi romanguen s’afegirà al temps establit per a la realització de la prova.

  Proposta aconseguida per STEPV, tot i que encara falta aconseguir que s’arrepleguen altres situacions derivades de malaltia que puguen impedir assistir a la realització de proves i/o a poder fer les proves en les condicions descrites a la convocatòria. Per exemple no poder realitzar proves escrites per trencament de braç. S’inclou també la flexibilització del temps per a realitzar la prova a les persones aspirants lactants.

  Descripció del procediment de com fer l’assignació definitiva de places per tribunals (apartat 1.3.2 de la convocatòria):

  Una vegada publicades les actes definitives de barem de mèrits, les places que queden sense adjudicar, tant del torn de reserva de diversitat funcional o discapacitat com del torn general, es distribuiran entre els tribunals de la mateixa especialitat que tinguen persones opositores que hagen aprovat els dos exàmens i no hagen obtingut plaça. El procediment serà el següent:

  Partint de l’assignació provisional de places per tribunal, es calcularà una nova ràtio dividint el nombre d’aspirants que han fet la part A del primer exercici pel nombre de places assignades inicialment.

  Cal assignar una plaça més al tribunal amb una ràtio més elevada i recalcular la nova ràtio del tribunal, i s’ha de repetir aquesta operació fins a haver consumit totes les places sobrants.

  En cas d’empat en la ràtio, s’assignarà la plaça al tribunal amb un nombre més elevat de persones aspirants que hagen realitzat la part A de la primera prova. En cas de coincidir, s’assignarà la plaça al tribunal el valor de desempat del qual siga menys elevat. El valor de desempat s’aconseguirà de manera independent per a cada especialitat amb la resta més 1, de la divisió dels dígits de la data de publicació en el DOGV de la convocatòria (DDMMAAAA) entre el nombre de tribunals de l’especialitat. El tribunal que, enumerat per ordre alfabètic començant per l’A1, A2… C1, C2, V1, V2…,
  coincidisca en nombre amb el quocient més 1, tindrà com a valor de desempat el número 1. A partir d’ací, s’enumeraran tots els tribunals segons l’ordre alfabètic descrit abans.

  STEPV va aconseguir la inclusió d’aquesta descripció, però considerem que encara cal detallar-la més i determinar amb més claredat l’actuació en cas d’empats.

  La comissió baremadora de mèrits.

  Es constituirà una comissió de baremació de mèrits per cada comissió de selecció.
  Correspon a les comissions de baremació l’exercici de les funcions següents:

  • Determinar els criteris de baremació de mèrits de la fase de concurs, d’acord amb el que indica la convocatòria.
  • Valorar els mèrits de la fase de concurs.
  • Resoldre les al·legacions presentades en la fase de concurs i publicar les llistes definitives de baremació de mèrits.

  STEPV va aconseguir ja en convocatòries anteriors la creació d’aquesta comissió. Es tracta d’una mesura molt important per garantir els principis d’igualtat, capacitat i mèrit de les persones opositores i descarregar d’aquestes tasques als tribunals. Tot i això considerem que han d’estar
  formades per persones externes als tribunals i no amb les presidències d’aquests.

  La Comissió Tècnica de les comissions de selecció.

  Aquesta comissió estarà integrada per 1 president o presidenta i 6 vocals designades per la DGPD. Aquesta comissió es constituirà sempre que la DGPD ho considere necessari mitjançant resolució que es publicarà en el DOGV.
  Les funcions són:

  • Coordinar i assessorar l’actuació de les comissions de selecció quant a:
   • unificació de criteris d’actuació de les diferents comissions de selecció.
   • fer d’interlocutor entre les comissions de selecció i la DGPD.
   • establir els mitjans de comunicació entre els tribunals i les comissions de selecció.
   • donar suport jurídic i tècnic necessari a les comissions de selecció.
  • Cooperar amb la DGPD quant al desenvolupament d’aquest procediment selectiu i vetlar pel bon funcionament d’aquest.

  Establir protocols d’actuació davant d’incidències en el procediment.

  Homogeneïtzar els criteris d’avaluació, qualificació i, si és el cas, penalització que permeten del conjunt de les especialitats docents objecte d’aquesta convocatòria.

  PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV ja en convocatòries anteriors. Mesura molt important per garantir els principis d’igualtat, capacitat i mèrit de les persones opositores i coordinar tot el procés selectiu.

  Dret a la revisió de les proves d’oposicions, tant de la primera prova com de la segona prova.

  Fase d’oposició

  Es podran presentar per escrit al·legacions davant el tribunal corresponent des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà (o dia hàbil següent) de la publicació de les notes de totes dues proves. Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal procedirà a la publicació
  de les llistes definitives en la mateixa forma que les llistes provisionals. Les al·legacions presentades es consideraran estimades o no amb la modificació, si escau, de les puntuacions, mitjançant la publicació del llistat definitiu.

  Fase de concurs

  Davant la publicació provisional de la fase de concurs, les persones interessades podran presentar les al·legacions que estimen oportunes, mitjançant escrit dirigit a la comissió de baremació i seran recollides pel tribunal corresponent en la seua seu d’actuació des de les 09.00 hores fins a les 14.00
  hores de l’endemà (o dia hàbil següent) de la seua publicació.

  PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV ja en convocatòries anteriors. Mesura molt important per avançar en la consecució dels principis d’igualtat, capacitat i mèrit de les persones opositores, però a més a més de poder presentar al·legacions per escrit s’hauria de garantir moments per tal de poder fer la revisió de les diferents proves amb els i les membres del tribunal davant.

  Altres aspectes destacables

  • Garantia de l’anonimat en les proves escrites (tema teòric i cas pràctic). Els exercicis han de ser llegits pels mateixos tribunals i en la seua correcció s’ha de garantir l’anonimat de les persones aspirants. En el cas pràctic es farà sempre que les característiques de la prova ho permeten.
  • Presentació telemàtica de la programació d’aula.
 2. Procediment per a la presentació telemàtica de la programació d’aula

  La programació d’aula, que tindrà caràcter personal i l’haurà d’elaborar individualment cada aspirant, s’haurà de presentar telemàticament al tribunal així:

  • Termini. Del 2 de maig de 2024 al 31 de maig de 2024 a les 12.00 hores
  • Procediment. Les programacions d’aula es presentaran de manera telemàtica a través de la seu electrònica. El lliurament de les programacions d’aula s’ha d’efectuar en un únic document amb format PDF que no supere els 20 MB.
  • Important: Una vegada es presente la programació d’aula, s’haurà d’imprimir el resguard, que serà el document que justifique aquest lliurament. En cas que es presente més d’una programació d’aula per a una mateixa especialitat, serà vàlida exclusivament, l’última presentada, en funció de la data i l’hora, dins del període establit.

  Finalitzat el termini indicat, la DGPD publicarà la llista de les persones que hagen presentat la programació d’aula.

  Els òrgans de selecció no tindran accés a les programacions d’aula fins després de la qualificació definitiva de la primera prova.

  Les persones que no hagen presentat la programació d’aula en el termini establit s’entendrà que renuncien a continuar el procés selectiu i perdran
  tots els drets derivats d’aquest, a excepció de l’entrada en borsa si compleixen els requisits generals i específics.

  En cas que el tribunal detecte que la programació d’aula no compleix el requisit d’elaboració pròpia, la puntuació que atorgarà en la segona prova
  serà de 0 punts, després de donar audiència a la persona interessada.

  Les comissions de selecció determinaran les penalitzacions que hagen d’aplicar-se a la programació d’aula que no s’ajuste al que estableix l’annex III d’aquesta ordre, i ho indicaran en els criteris d’avaluació. La comissió de coordinació vetlarà per la coherència en tots els documents que emeten les comissions de selecció.

  Altres terminis a tindre en compte

  • Aportació de l’autobarem i documentació acreditativa de mèrits: en els cinc dies hàbils següents a la data de realització de la part B de la primera prova (pràctica). L’autobarem s’emplenarà en el propi tràmit d’aportació de mèrits.
  • Aportació de la programació d’aula: del 2 de maig de 2024 al 31 de maig de 2024 a les 12.00 hores.
  • Sol·licitud d’adaptacions a les proves i del reconeixement del dret a la identitat de gènere: del 22 de desembre de 2023 al 31 del maig de 2024.
  • Sol·licitud de participació voluntària de personal funcionari de carrera del cos de mestres, per a formar part com a vocal de tribunal de l’especialitat en la qual es troba en actiu: de l’1 de febrer de 2024 al 15 de febrer de 2024.

   

 3. Requisits

  Requisits generals

  Tindre la nacionalitat espanyola o la d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d’algun estat al qual siga aplicable el Reglament
  (UE) 492/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de 2011, relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió, i el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d’altres estats que formen part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, modificat pel Reial decret 1710/2011, de 18 de novembre.

  També podrà participar, qualsevol que siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats, en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, siga quina siga la seua nacionalitat sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret.

  Així mateix, amb les mateixes condicions podran participar els descendents de menys de 21 anys o de més que visquen a càrrec dels seus progenitors.

  • Tindre l’edat mínima d’accés a la funció pública i no haver arribat a l’edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa
  • Tindre la capacitat funcional per a acomplir les tasques habituals del cos respectiu.
  • No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques
  • Estar en possessió d’alguna de les titulacions que figuren en l’apartat 2.1.2 de requisits específics, o en defecte d’això, d’un certificat supletori provisional. En el cas que aquestes titulacions s’hagen obtingut a l’estranger, haurà d’haver-se concedit la corresponent homologació o declaració d’equivalència per l’Estat espanyol
  • No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del nomenament del mateix cos.
  • No haver sigut condemnat/ada per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
  • Acreditar el coneixement dels idiomes oficials del País Valencià

  Requisits específics

  • Estar en possessió del títol de Mestre o Mestra o del títol de grau corresponent, el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas d’estudis estrangers, cal tindre el certificat d’homologació.

  Requisits específics per a participar per la reserva de places per a persones amb diversitat funcional o discapacitat:

  • Tindre reconeguda una diversitat funcional o discapacitat funcional o discapacitat el grau de la qual siga igual o superior al 33 %, sempre que això no siga incompatible amb l’exercici de la docència en el cos i l’especialitat a la qual s’opte.

  Termini de compliment dels requisits

  Tots els requisits enumerats anteriorment han de posseir-se en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i han de mantindre’s fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera, a excepció del requisit lingüístic (valencià i castellà) que es podrà demostrar en una prova prèvia al començament de la fase d’oposició per a les persones que no reunisquen aquest requisit.

 4. Acreditació de les llengües oficials

  Valencià: Acrediten aquest requisit les persones que posseïsquen el certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) o equivalents.

  A aquest efecte, acrediten el nivell C1 de coneixements de valencià els qui tinguen algun dels certificats previstos en l’annex II de l’Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

  També poden acreditar la competència lingüística mínima les persones que disposen del certificat de nivell C2 de coneixements de valencià, del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, d’acord amb l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer de la
  Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

  ATENCIÓ: Els certificats presentats per a acreditar el requisit del coneixement de valencià no podran al·legar-se com a mèrit en la fase de concurs de mèrits.

  Els certificats presentats per a acreditar el requisit del coneixement de valencià han d’estar registrats, obligatòriament, en el Servei de Formació i Acreditació de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística. Tenint en compte que els certificats de valencià expedits per la
  Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià ja estan registrats. El registre dels certificats pot sol·licitar-se telemàticament per mitjà del tràmit https://www.gva.es/va/inicio/ procedimientos?id_proc=21382

  Les persones que a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds no estigueren en possessió del nivell C1 o equivalent d’acord amb els certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià han de participar en la prova extraordinària de coneixements de valencià de nivell C1 convocada a aquest efecte.

  La Direcció General de Personal Docent dictarà resolució que anuncie el dia, el lloc i l’hora de celebració de la prova i la composició del tribunal examinador, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Solament a les persones que superen aquesta prova se’ls expedirà el
  certificat administratiu corresponent de la JQCV.

  La Direcció General de Personal Docent farà públic el resultat de la prova extraordinària abans de l’inici del procés selectiu. A més, s’expedirà el certificat administratiu del nivell C1 de la JQCV a les persones que superen la prova.

  Les persones que no reunisquen aquest requisit en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen d’ell, l’hauran de registrar amb anterioritat a la realització de la prova extraordinària de nivell C1 de Valencià.

  Les persones que no hagen acreditat en la data de finalització de termini de sol·licitud de participació en les proves selectives, no hagen superat la prova extraordinària realitzada per a l’obtenció del certificat de C1 de Valencià, o que no hagueren registrat aquest certificat amb anterioritat
  a la realització de la prova extraordinària, no seran admeses a participar en cap de les proves que constituïxen la fase d’oposició.

  En tot cas, abans de l’inici de les proves de la fase d’oposició, els tribunals disposaran de la relació de les persones aspirants que reunixen el requisit.

  Castellà: Persones aspirants que no tenen la nacionalitat espanyola.

  Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola i el coneixement d’aquesta llengua no es deduïsca del seu origen, hauran d’acreditar el coneixement del castellà per mitjà d’una prova prèvia.

  Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es publicarà una resolució en la qual es regularà aquesta prova i s’anunciarà el lloc, la data i l’hora de celebració, que es publicarà en el DOGV i en el web d’aquesta Conselleria.

  La prova es qualificarà d’apte o no apte, i caldrà obtindre la valoració d’apte per a passar a la fase d’oposició.

  Gaudeixen d’exempció d’aquesta prova de coneixement del castellà:

  • Les persones que tinguen el Diploma d’Espanyol com a llengua estrangera (nivell C1 o C2), o del Certificat d’Espanyol per a estrangers de nivell avançat (C1/C2) expedit per les EOI.
  • Les persones que tinguen el títol de llicenciatura o grau corresponent en Filologia Hispànica o Romànica, o bé certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis conduents a l’obtenció d’algun d’aquests títols.
  • Les persones que hagen cursat en l’Estat espanyol estudis/titulacions oficials.
  • Les persones que hagen participat en els procediments selectius convocats a partir de la convocatòria de l’any 2002 i hagen obtingut la qualificació d’apte en la prova prèvia del castellà.

   

 5. Admissió d’aspitrants

  Llistes provisionals

  Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es publicarà una resolució al DOGV, que declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses. Les llistes es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació. En aquesta llista hauran de constar les dades personals identificatives. A més, hi haurà de figurar el cos, l’especialitat i el torn pels quals participa i la província preferent d’examen, així com, si és el cas, la causa d’exclusió.

  Les persones que no hagen fet la inscripció correctament no apareixeran en la llista de persones admeses i excloses; no obstant i això, poden presentar una reclamació.

  Reclamacions a les llistes provisionals

  Les persones aspirants excloses i les que no hi figuren, però s’hagen inscrit, disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de la resolució, per a poder esmenar els defectes de la sol·licitud.

  Tots els errors corregibles comesos en omplir les dades en la sol·licitud han de corregir-se en el mateix termini.

  Les reclamacions i les correccions d’errors s’han de presentar per via telemàtica

  IMPORTANT: En el cas que la persona interessada no esmene el defecte que n’haja motivat l’exclusió en el termini indicat, es considerarà que desisteix de la sol·licitud.

  Llistes definitives de persones admeses i excloses

  Les reclamacions presentades seran acceptades o denegades per una resolució expressa de la DGPD, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les llistes s’exposaran en la pàgina web de la Conselleria (https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

  Recursos a les llistes definitives

  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant de la DGPD en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de publicar-se, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana; o bé interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de publicar-se la llista definitiva.

 6. Distribució de persones aspirants

  Es farà una distribució del personal aspirant de cada especialitat en proporció al nombre de tribunals, respectant, sempre que siga possible, la província que el personal esmentat haja consignat en la sol·licitud de participació.

 7. Distribució de places

  Assignació provisional de places per tribunal

  Les places que siguen objecte d’aquesta convocatòria es distribuiran per especialitats entre els tribunals, proporcionalment al nombre de les persones aspirants, que hagen realitzat la part A de la primera prova, una vegada s’hagen publicat les notes definitives.

  Assignació definitiva de places per tribunal

  Mira l’apartat «Aspectes destacables» d’aquesta guia.

  Acumulació de places del torn de persones amb diversitat funcional

  Les places convocades per a ser cobertes per les persones aspirants que tinguen la condició legal de persones amb diversitat funcional o discapacitat que no siguen adjudicades en algun dels tres tipus de diversitat s’afegiran a una altra mena de diversitat; s’afegiran les places sobrants del tipus
  de diversitat funcional I al tipus de diversitat funcional II i a continuació al tipus de diversitat III; les places sobrants del tipus de diversitat funcional II al tipus de diversitat funcional I i a continuació al tipus de diversitat funcional III; i les places sobrants del tipus de diversitat funcional III al tipus de diversitat funcional I i a continuació al tipus de diversitat funcional II

  Finalment, les places que queden sense adjudicar, s’acumularan a la resta de places convocades pel torn lliure de la mateixa especialitat.

 8. Començament i desenvolupament dels procediments selectius

  Començament

  La realització de la part A de la primera prova de la fase d’oposició per a les persones aspirants en els procediments d’ingrés lliure i de reserva de persones amb diversitat funcional o discapacitat tindrà lloc a partir del dia 1 de juny de 2024, a excepció de les persones afectades per la base 6.4 (embaràs i part).

  La data, l’hora i el lloc on s’haja de fer la primera part de la prova, així com la distribució d’aspirants per tribunal, es determinarà en la resolució per la qual es declare aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses.

  Les persones aspirants han d’anar proveïdes del document nacional d’identitat, o un document equivalent del país d’origen, el passaport o el permís de conducció en què aparega la fotografia del titular, acompanyat, si és el cas, del document acreditatiu de la identitat de les persones estrangeres residents en territori espanyol, expedit per les autoritats espanyoles.

  Les persones aspirants seran convocades en dos crides diàries (matí i vesprada). En la convocatòria a una crida col·lectiva única han de fer la presentació davant del tribunal en l’hora i en la data fixades; s’exclouran del procediment les persones que no hi compareguen. En el cas d’actuacions
  individuals, les persones aspirants convocades hauran d’estar presents a l’hora fixada pel tribunal com a hora d’inici de les actuacions, que es duran a terme en dues crides diàries si escau (matí i vesprada).

  Perden el seu dret les persones aspirants que es personen una vegada iniciades les proves, encara que es dega a causes justificades. No obstant això, en el supòsit de concórrer una causa de força major, el tribunal podrà admetre la persona aspirant, sempre que no haja finalitzat l’exercici corresponent. En cas de dubte, es consultarà la comissió de selecció.

  Una vegada començades les actuacions, les crides successives han de fer-les públiques els tribunals en els locals on se celebren les proves amb, almenys, catorze hores d’antelació al començament d’aquestes i, a efectes informatius, en la web de la Conselleria.

  Desenvolupament

  L’ordre d’actuació de les persones aspirants s’iniciarà alfabèticament per la primera d’aquelles el primer cognom de les quals comence per la lletra que establisca la Resolució de la conselleria competent per la qual es determina la lletra per a fixar l’ordre d’intervenció dels aspirants a totes
  les proves selectives que estiga vigent en el moment en què s’inicie la primera part de la fase d’oposició. En principi, i si no es produeix un nou sorteig, la lletra Y.

  En qualsevol moment els tribunals podran requerir els aspirants que acrediten la seua identitat presentant el document identificatiu que corresponga.
  Així mateix, si els tribunals tingueren constància que alguna de les persones aspirants no presenta la totalitat dels requisits que s’exigeixen en la present convocatòria, amb una audiència prèvia a la persona interessada, hauran de proposar la seua exclusió a la DGPD, i li comunicaran les
  inexactituds o falsedats formulades.

  Contra la resolució d’exclusió, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs de reposició davant de la DGPD en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació.

  Els tribunals tenen la facultat d’excloure del procediment selectiu a les persones aspirants que realitzen qualsevol actuació de tipus fraudulent durant la realització dels exercicis.

  Publicitat dels criteris d’avaluació

  Les comissions de selecció faran públics els criteris d’avaluació de les diferents proves de la fase d’oposició en els taulers d’anuncis d’on tinga lloc el procés selectiu, així com en la pàgina web de la Conselleria amb anterioritat a l’inici de les proves.

  En aquests criteris d’avaluació s’especificarà el desglossament de les pautes, els criteris i les orientacions amb què els tribunals avaluaran cada una de les parts de les proves.

  Embaràs i part

  Mira l’apartat «Aspectes destacables» d’aquesta guia.

 9. Sistema de selecció

  FASE D’OPOSICIÓ

  Contingut de les proves i els temaris

  En aquesta fase es valoraran els coneixements específics, científics i tècnics necessaris per a impartir la docència de l’especialitat docent, així com la seua aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent. Seran aplicables els temaris vigents que corresponguen a cada cos i especialitat (annex I de l’Ordre de 9 de setembre de 1993, del Ministeri d’Educació i Ciència (BOE 226, 21.09.1993), així com, per a l’especialitat de Primària, el que conté l’Ordre de 12 de març de 2007, del Ministeri d’Educació i Ciència (BOE 64, 15 de març), que es publiquen en l’annex V d’aquesta
  ordre).

  La fase d’oposició consta de dues proves que tenen caràcter eliminatori i es desenvolupen en l’ordre que s’especifica a continuació. Tots els exercicis de les especialitats corresponents a idiomes estrangers es desenvoluparan en els idiomes respectius.

  1. Primera prova (Tema i cas pràctic)

  Té per objecte la demostració dels coneixements específics de l’especialitat a la qual s’opta i consta de dues parts que es valoren conjuntament.

  S’invalidarà l’exercici escrit que incloga noms, marques o qualsevol senyal que puga identificar a la persona aspirant, així com l’exercici que resulte il·legible; en aquests casos no es corregirà l’exercici i la persona opositora figurarà amb 0 punts en la prova.

  Per aquest motiu, per a fer aquests proves escrites s’ha d’utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que donen els tribunals a aquest efecte.

  Es valora de manera conjunta (5 punts cada prova. Cal traure més d’un 5 entre totes dues proves per aprovar. Cal traure un 1,25 en cada prova per poder afegir la puntuació).

  Part A de la primera prova: consistirà en el desenvolupament, per escrit, d’un tema triat per l’aspirant dels que traga a l’atzar el tribunal de manera proporcional al nombre de temes del temari de l’especialitat atesos els criteris següents:

  1. En les especialitats que tinguen un nombre no superior a 25 temes, s’haurà de triar entre 2 temes.
  2. En les especialitats que tinguen un nombre superior a 25 temes i inferior a 51, s’haurà de triar entre 3 temes.
  3. En les especialitats que tinguen un nombre superior a 50 temes, s’haurà de triar entre 4 temes. Per a la realització d’aquesta part A de la prova es disposa de dues hores. Els exercicis els lligen els mateixos tribunals i en la correcció s’ha de garantir l’anonimat de les persones aspirants.

  Part B de la primera prova: Consistix en una prova pràctica que permet comprovar que es té una formació científica i un domini de les habilitats tècniques corresponents a l’especialitat a la qual s’opte.

  El temps de què es disposa per a fer la prova pràctica és el que determine la comissió de selecció o, si és el cas, el tribunal; si aquest és únic, d’acord amb el que disposa l’annex IV d’aquesta Ordre, en la qual també s’establixen les especificacions, les pautes i els criteris sobre els quals elaborar aquesta prova per a cada especialitat convocada.

  Si les característiques de la prova B ho permeten, els exercicis els han de llegir els mateixos tribunals i en la correcció s’ha de garantir l’anonimat de les persones aspirants.

  2. Segona prova (Programació d’aula i Situació d’Aprenentatge)

  Té per objecte comprovar l’aptitud pedagògica de l’aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent, i consistix en la presentació d’una programació d’aula i en l’elaboració i l’exposició oral d’una situació d’aprenentatge.

  Es disposa d’un màxim d’una hora per a la defensa oral de la programació d’aula i l’exposició de la situació d’aprenentatge, que seran públics; inicia l’exposició amb la defensa de la programació d’aula presentada, que no podrà excedir de trenta minuts, i a continuació es realitza l’exposició de la situació d’aprenentatge.

  Una vegada finalitzat el desenvolupament de la defensa i l’exposició, el tribunal pot plantejar a l’aspirant les qüestions que estime oportunes en relació amb el contingut d’aquests.

  A) Presentació i defensa d’una programació d’aula

  La programació d’aula farà referència al currículum i la normativa vigent en l’actual curs escolar (2023/2024) d’una o diverses àrees, matèries o assignatures relacionades amb l’especialitat per la qual es participa, i en la qual hauran d’especificar-se cada un dels elements que s’indiquen en l’annex III de la convocatòria.

  Aquesta programació es correspondrà amb un curs d’un dels nivells o etapes educatives en què el professorat d’aquesta especialitat tinga atribuïda la competència docent per a impartir-lo.

  B) Preparació i exposició d’una situació d’aprenentatge.

  La preparació i l’exposició oral, davant del tribunal, d’una situació d’aprenentatge, pot estar relacionada amb la programació presentada o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat.

  En el primer cas, la persona aspirant ha de triar el contingut de la situació d’aprenentatge entre tres extretes a l’atzar per ella mateixa de la seua pròpia programació.

  En el segon cas, ha de triar el contingut de la situació d’aprenentatge d’un tema entre tres extrets a l’atzar per ella mateixa, del temari oficial de l’especialitat.

  L’aspirant disposa de 60 minuts per a preparar la situació d’aprenentatge i pot utilitzar el material que considere oportú.

  Per a l’exposició d’aquesta, que serà pública, l’aspirant pot utilitzar un exemplar de la programació idèntica a la presentada en la seu electrònica, així com el material auxiliar que considere oportú.

  Tant la programació d’aula com el material auxiliar l’ha d’aportar la persona aspirant.

  La persona aspirant pot també fer ús d’un guió, que no ha d’excedir un full (dues cares) i que s’ha de lliurar al tribunal al final de l’exposició.

  Tots els exercicis de l’especialitat Llengua Estrangera: Anglés, es desenvoluparan en aquest idioma.

  FASE DE CONCURS

  Les persones que participen en aquest procediment aportaren un document d’autobarem de mèrits, segons model que figura en el portal web, i la documentació acreditativa dels mèrits que s’hi inclouen i que no obren en poder de l’administració. Per a fer-ho, hauran de realitzar el tràmit d’aportació de documentació tantes vegades com especialitats en les quals s’haja inscrit.

  Les persones aspirants admeses en el procediment selectiu, així com les excloses que hagen interposat recurs d’alçada pendent de resolució, hauran de presentar telemàticament la documentació acreditativa dels mèrits mitjançant la seu electrònica; és necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d’identificació o signatura electrònica admesos en la mateixa seu electrònica, en els cinc dies hàbils següents a la data de realització de la part B de la primera prova (pràctica).

  En aquesta fase només es tindran en compte els mèrits perfeccionats fins al dia anterior a l’inici de la primera prova, acreditats documentalment com s’indica en l’annex I.

  Les persones aspirants es responsabilitzen expressament de la documentació aportada. En cas de falsedat o manipulació en algun document, perden el dret a participar en la present convocatòria, independentment de la responsabilitat que pertoque.

  L’Administració es reserva el dret a requerir, en qualsevol moment del desenvolupament del procediment, l’acreditació de la documentació que es considere necessària

  FASE DE PRÀCTIQUES

  Les persones que resulten seleccionades hauran de fer un període de pràctiques tutelades que forma part del procés selectiu, i que té com a objectiu comprovar la seua aptitud per a la docència

 10. Qualificació

  1. Qualificació de la fase d’oposició

  La qualificació corresponent a la fase d’oposició és la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves integrants d’aquesta fase, quan s’hagen superat totes.


  Primera prova

  Els tribunals valoren aquesta prova de la fase d’oposició de zero a deu punts. Cada una de les dues parts de què consta suposa cinc punts dels deu que comprén la valoració total d’aquesta prova. Per a superar-la, s’ha d’aconseguir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts, que és el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les dues parts. A aquest efecte, la puntuació obtinguda en cada una de les parts ha de ser igual o superior al 25% de la puntuació assignada a aquests.

  Exemples:

                                                   
  Part A (5 punts)Part B (5 punts)Nota 1ª Prova
  3 (Aprovat)4 (Aprovat)7 (Aprovat)
  3.8 (Aprovat)2 (Suspés)5,8 (Aprovat)
  4 (Aprovat)1,3 (Suspés)5,3 (Aprovat)
  4 (Aprovat)1,1 (Suspés, inferior al 25%)5,1 (Suspés)

  La puntuació de cada aspirant en cada part de la prova és la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents en el tribunal. Si entre les puntuacions atorgades hi ha una diferència del 30 % o més sobre el valor màxim de la prova, s’exclouran automàticament les qualificacions màxima i mínima, i la puntuació mitjana es trobarà entre la resta de qualificacions (només es podran eliminar com a màxim dues qualificacions).

  Si la persona opositora no es presenta a la 1a part de la prova, no es podrà presentar a la 2a part.

  Una vegada finalitzada la prova, els tribunals faran públiques les llistes provisionals amb les puntuacions parcials i totals obtingudes per totes les persones participants; han de figurar separadament la de les que l’hagen superada, en els taulers d’anuncis dels locals on actuen, i si és el cas, a efectes informatius en el portal web d’aquesta conselleria.

  Les persones que no hagen realitzat les dues parts de què consta la primera prova es qualifiquen de no presentades.

  Al·legacions

  Una vegada publicades les llistes provisionals de puntuacions, les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions al tribunal corresponent des de les 9 hores fins a les 14 hores del dia hàbil següent de la publicació.

  Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal publicarà les llistes definitives de la mateixa manera que les llistes provisionals.

  Només les persones que hagen superat aquesta prova podran fer la segona prova.

  Les al·legacions presentades es consideren estimades o no amb la modificació, si és el cas, de les qualificacions, mitjançant la publicació de la llista definitiva.

  Segona prova

  Aquesta prova es valora globalment de zero a deu punts, i s’ha d’aconseguir, per a superar-la, una puntuació igual o superior a cinc punts.

  La puntuació de cada aspirant en la prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les persones que componen el tribunal presents en aquest. Quan entre les puntuacions atorgades per cada una de les persones que componen el tribunal hi haja una diferència d’un 30 % més, s’exclouran automàticament les qualificacions màxima i mínima, i la puntuació mitjana es trobarà entre les qualificacions restants; només es podran eliminar com a
  màxim dues qualificacions.

  Finalitzada aquesta prova, els tribunals publicaran, en els taulers d’anuncis dels locals on actuen i, si és el cas, a efectes informatius, en la web de conselleria, les puntuacions obtingudes per totes les persones participants; les d’aquelles que l’hagen superada hauran de figurar separadament.

  Al·legacions

  Publicades les llistes provisionals, les persones aspirants poden presentar per escrit al·legacions al tribunal corresponent des de les 9 hores fins a les 14 hores del dia hàbil següent al de la publicació.

  Les al·legacions presentades es consideren estimades o no amb la modificació, si és el cas, de les qualificacions, mitjançant la publicació de la llista definitiva.

  Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, els tribunals publicaran en els taulers d’anuncis dels locals on actuen i, si és el cas, a efectes informatius en la web de la Conselleria, les puntuacions definitives obtingudes per totes les persones participants; les d’aquelles que l’hagen superada hauran de figurar separadament.

  Reclamacions i recursos

  Contra els actes i les decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, una vegada publicades les notes globals de la fase d’oposició (de la primera i de la segona prova de l’oposició), les persones aspirants poden presentar un recurs d’alçada a la Direcció General de Personal Docent en el termini d’un mes, d’acord amb la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per mitjà de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació.

  2. Valoració de la fase de concurs

  L’assignació de la puntuació que correspon als aspirants en aquesta fase, l’ha de portar a efecte la comissió de baremació.

  Només es tenen en compte els mèrits perfeccionats fins al dia anterior a l’inici de la primera prova, acreditats documentalment tal com indica l’annex I.

  Només als qui han superat les proves corresponents a la fase d’oposició se’ls suma la puntuació obtinguda en la fase de concurs a fi d’obtindre la puntuació global.

  La llista amb la puntuació provisional aconseguida en la fase de concurs per les persones que hagen superat la fase d’oposició es farà pública en els taulers d’anuncis dels llocs d’actuació dels tribunals corresponents i, a efectes informatius, en la web de la Conselleria.

  Les persones interessades podran presentar les al·legacions que estimen oportunes, mitjançant un escrit dirigit a la comissió de baremació, i seran recollides pel tribunal corresponent en la seua seu d’actuació des de les 9 hores fins a les 14 hores de l’endemà de la seua publicació.

  Una vegada ateses les al·legacions, les comissions de baremació faran públics els resultats de la baremació definitiva. Aquesta publicació es durà a terme en els taulers d’anuncis dels llocs d’actuació dels tribunals i en el web de la Conselleria.

  Contra la baremació definitiva de la fase de concurs, les persones interessades podran interposar un recurs d’alçada davant de la directora general de Personal Docent, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació, a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació.

   

   

 11. Superació de les fases d’oposició i concurs

  Resultaran seleccionades per a passar a la fase de pràctiques les persones aspirants que, una vegada ordenades segons la puntuació global, tinguen un número d’ordre igual o menor al nombre de places assignades al seu tribunal.

  Per a obtindre la puntuació global, els tribunals ponderaran en 2/3 la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en un 1/3 la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global resultarà de la suma de les dues fases una vegada calculades les ponderacions esmentades.

  Correspon als tribunals agregar les puntuacions de les diferents fases dels procediments selectius, ordenar les aspirants d’acord amb les puntuacions totals aconseguides i la declaració d’haver superat les fases esmentades.

 12. Criteris de desempat

  En cas que quan s’ordenen els aspirants es produïsquen empats, es resoldran atenent successivament els criteris següents:

  1. Puntuació més alta en la fase d’oposició.
  2. Puntuació més alta en cada un dels exercicis de l’oposició, per l’ordre en que es descriuen.
  3. Puntuació més alta en els apartats del barem per l’ordre en què apareixen en l’annex I.
  4. Puntuació més alta en els subapartats del barem, per l’ordre en què apareixen en l’annex I.

  En cas que amb l’aplicació dels criteris anteriors continuen havent-hi empats en la qualificació per a determinar les persones seleccionades, aquests es resoldran mitjançant una prova complementària al tribunal, que consistirà en el desenvolupament d’un tema extret a l’atzar dels que formen part del temari oficial de l’especialitat, durant un temps màxim de 30 minuts.

 13. Declaració de persones aspirants seleccionades

  La comissió de selecció, una vegada determinades les persones aspirants que han superat les fases del procediment, ha de revisar i remetre una llista única per especialitats ordenada per la puntuació obtinguda, en què han de figurar totes les persones aspirants seleccionades d’acord amb la puntuació global obtinguda, independentment que el sistema pel qual hagen participat siga el d’ingrés lliure o el de reserva de diversitat funcional o discapacitat.

  En cap cas es podrà seleccionar un nombre més elevat de persones aspirants que el nombre de places convocades.

  Publicació de la llista de persones aspirants seleccionades

  La llista de persones aspirants seleccionades s’elevarà a la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i es publicarà en la seua pàgina web.

  S’establirà un termini de tres dies naturals per a la presentació de reclamacions dels possibles errors materials, de fet, o aritmètics.

  Recursos contra la llista de persones aspirants seleccionades

  Contra la llista de persones aspirants seleccionades es pot interposar un recurs d’alçada davant de la directora general de Personal Docent en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la data de publicació de les llistes en el tauler d’anuncis corresponent.

  Persones aspirants que aproven per diferents administracions educatives

  Les persones que concórreguen i superen el concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres corresponent a diferents administracions educatives hauran d’optar, en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de les llistes de persones seleccionades, per una d’aquests, i renunciar a tots els drets que els puguen correspondre per participar en la resta. Si no es realitza aquesta opció, l’acceptació del primer nomenament com a personal funcionari en pràctiques s’entén com a renúncia tàcita als restants.

  Inalterabilitat de les places assignades

  Publicades les llistes definitives de persones aspirants seleccionades, si algú renuncia a la plaça obtinguda, o per motius degudament justificats perd tots els drets derivats del procediment, en cap cas podrà considerar-se seleccionada la persona que, per ordre de puntuació, ocupe el lloc immediat posterior al de l’última que figure en la llista de l’especialitat corresponent. Així mateix, la declaració d’ajornament en la fase de pràctiques tampoc
  suposa cap modificació en les places assignades a la resta d’aspirants.

  Presentació de documents per les persones aspirants seleccionades

  En el termini d’un mes, comptat des de l’endemà del dia en què es faça pública la llista de persones aspirants seleccionades, tota la documentació justificativa dels requisits de participació i presa de possessió haurà de presentar-se en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana
  (https://sede.gva.es), i el formulari s’haurà de signar electrònicament per qualsevol dels sistemes d’identificació i signatura electrònica admesos en aquesta seu de la Generalitat.

  Si no poden obtindre’s electrònicament d’altres administracions públiques les dades necessàries o cal un consentiment específic, es requerirà a la persona docent perquè, en el termini de deu dies, presente la documentació que ho acredite per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

 14. Fase de pràctiques

  Nomenament

  La Direcció General Personal Docent nomenarà personal funcionari en pràctiques, al llarg del curs escolar, les persones aspirants seleccionades, tant en vacants com en substitucions de caràcter temporal, d’acord amb les necessitats del servei, en centres del País Valencià.

  Les destinacions adjudicades tindran caràcter provisional i, en funció de les necessitats del servei, es correspondran amb places de l’especialitat per la qual han superat el procediment selectiu.

  Objecte

  La fase de pràctiques, tindrà per objecte comprovar l’aptitud per a la docència de les persones seleccionades. En cas que no s’incorporen a les destinacions assignades, s’entén que renuncien a tots els drets derivats de la superació del procediment selectiu, excepte causa degudament acreditada.

  Durada i regulació

  La fase de pràctiques s’ha de dur a terme en un curs escolar. La duració mínima serà d’un trimestre i la duració màxima, de sis mesos de serveis efectius.

  Es designaran comissions qualificadores que coordinen les activitats d’inserció en el centre i de formació que hauran de dur a terme les persones candidates.

  El desenvolupament de la fase de pràctiques i la designació de la comissió qualificadora es regularà mitjançant resolució de la Direcció General de Personal Docent.

  A la persona candidata la tutelarà, una persona funcionària de carrera, designada per la direcció del centre on desenvolupe les pràctiques.

  Finalitzada la fase de pràctiques i emés l’informe de l’avaluació de la funció docent realitzat per la Inspecció Educativa, les comissions qualificadores estaran encarregades de l’avaluació final, amb la qualificació d’apte/a o no apte/a.

  En aquesta avaluació, el funcionari o funcionària en pràctiques té la responsabilitat sobre la programació dels ensenyaments de l’alumnat. Així mateix, es tindrà en compte la valoració dels cursos de formació que s’hagen realitzat.

  Efectes de la no superació de les pràctiques

  Les persones que no superen la fase de pràctiques per haver sigut declarades no aptes podran realitzar la fase de pràctiques en el curs següent, per a repetir, per una sola vegada, la realització de la fase de pràctiques, i en aquest cas el número d’ordre que ocuparà serà l’immediatament següent al qual corresponga a l’última de les persones aspirants seleccionades en aquest procediment.

  Les persones que no s’incorporen per a repetir la fase de pràctiques o que siguen declarades no aptes per segona vegada, perdran tots els drets al seu nomenament com a personal funcionari de carrera.

  Ajornament

  Les persones aspirants que no puguen realitzar o completar el període de la fase de pràctiques, segons el que establix l’apartat 2 d’aquesta base, durant el curs corresponent, per causes degudament justificades i apreciades per la Direcció General de Personal Docent, han de presentar una sol·licitud d’ajornament per a realitzar les pràctiques. Si s’estima la seua sol·licitud, no seran qualificades per la comissió de valoració i s’incorporaran a aquesta fase en el curs 2025/2026 per a realitzar o repetir aquesta fase de pràctiques. No obstant això, la sol·licitud d’ajornament es pot autoritzar només una vegada.

 15. Nomenament de personal funcionari de carrera

  Aprovació de l’expedient

  Una vegada conclosa la fase de pràctiques i fetes les comprovacions pertinents sobre els requisits generals i específics de participació, la Direcció General de Personal Docent aprovarà l’expedient del procés selectiu, que es publicarà en el DOGV, i es remetran les llistes de persones seleccionades
  al Ministeri d’Educació i Formació Professional. Aquest els nomenarà com a personal funcionari de carrera i expedirà els títols de personal funcionari de carrera corresponents amb efectes del dia 1 de setembre del curs acadèmic següent a aquell en què s’hagen declarat aptes en la fase de pràctiques.

  Destinació amb caràcter definitiu

  D’acord amb el que preveu l’article 10.1.d del Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, les persones que han superat aquest procés selectiu han d’obtindre la primera destinació definitiva en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, i acudir amb caràcter forçó s al concurs, segons disposa l’article 13 del Reial decret 1364/2010,
  de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats.

 16. Acompliment de llocs en règim d’interinitat

  Per a les persones participants en el procediment selectiu que no siguen seleccionades, és aplicable el que disposa l’acord de professorat interí de 2010 vigent.

  Formaran part d’aquestes llistes les persones que hagen participat en els procediments selectius d’ingrés en la funció pública docent convocats al País Valencià que no hagen quedat seleccionades.

  A aquest efecte, qui no haja realitzat les dues parts de què consta la primera prova i, per tant, haja sigut qualificat de no presentat, es considera que no ha participat en els procediments selectius.

  En tot cas, aquests persones es comprometen a justificar estar en possessió dels requisits generals i específics per a l’acompliment del lloc pel qual s’han presentat al procediment selectiu en el moment en què, per a fer-ho, els requerisca l’Administració, tenint en compte la data de compliment dels requisits de la convocatòria corresponent.

  Les persones que no han superat almenys la primera prova (parts A i B) de la fase d’oposició han d’acreditar la seua idoneïtat per a poder accedir a formar part de les llistes esmentades mitjançant l’acreditació de posseir els títols específics requerits en les borses extraordinàries corresponents
  i, si és el cas, superar la prova d’aptitud corresponent.

  El procediment es convoca, si és necessari, després de finalitzar el procés selectiu d’ingrés.

  Qui no vulga formar part de les llistes esmentades ha de fer-ho constar en la sol·licitud de participació en el procés selectiu en el moment de presentar-la.

 17. Òrgans de selecció i coordinació

  Nomenament dels òrgans de selecció

  La selecció de participants aspirants la duran a terme les comissions de selecció i els tribunals, que nomenarà a aquest efecte la Direcció General de Personal Docent. El nomenament es publicarà en el DOGV.

  TRIBUNALS

  Composició dels tribunals i manera d’elecció

  Els tribunals estaran compostos pel personal funcionari de carrera en actiu i depenent de l’Administració educativa, que pertanguen a un cos igual o superior al cos les places del qual es convoquen o del cos d’inspectors. Per a aquest procediment, es fixa la composició de tots els tribunals en cinc membres llevat dels tribunals que tenen assignades les persones opositores amb diversitat funcional o discapacitat; en aquest cas es podrà ampliar a set membres.

  En la designació dels tribunals, es vetlla pel compliment del principi d’especialitat, per la qual cosa, la majoria dels membres ha de ser titular de l’especialitat objecte del procés selectiu. Així mateix, es tendeix a la paritat entre homes i dones.

  Els tribunals estan integrats per:

  • Un president o presidenta que designa directament la Direcció General de Personal Docent.
  • Un nombre parell de persones (quatre) que actuen com a vocals i que són designades mitjançant sorteig públic entre el personal funcionari de carrera, en servei actiu del cos de mestres, amb destinació al País Valencià de les diferents especialitats convocades i preferentment adscrits a l’àmbit de la Direcció Territorial en què actuarà el tribunal. En el cas que això no siga possible, aquest sorteig s’ha de fer entre el personal que reunisca les condicions enumerades i tinga la destinació en l’àmbit territorial del País Valencià.

  El sorteig públic s’anunciarà, a efectes informatius, en el portal web de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació.

  Excepcionalment, quan no hi haja personal funcionari en servei actiu en nombre suficient, la directora general de Personal Docent pot fer la designació
  directament, de conformitat amb el que estableix aquesta base.

  Actuarà en les funcions de secretaria la persona de menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal acorde determinar-ho d’una altra manera.

  Participació voluntària NOVETAT!!

  D’acord amb el que establix l’article 7.7 del reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, el personal funcionari de carrera, que voluntàriament vulga formar part com a vocal d’un tribunal de l’especialitat en la qual està en actiu i de la qual és titular han de formalitzar la sol·licitud de participació a través d’OVIDOC en el tràmit que s’obrirà a l’efecte de l’1 al 15 de febrer de 2024.

  La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l’Administració en el moment en què siga enviada per via telemàtica.

  S’admeten en el sorteig les persones que complisquen els requisits establits en la base segona que estiguen en servei actiu en el mateix cos i especialitat, a excepció de les persones que gaudisquen d’un permís de reducció de jornada o altres incidències que impedisquen la seua actuació
  com a membres de tribunal i les que hagen sigut sancionades amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

  Entre les persones inscrites per a participar de manera voluntària es realitzarà un sorteig per a designar dues vocals que formaran part de cada tribunal.

  La Direcció General de Personal Docent, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i realitzat el sorteig, farà pública la llista completa de les persones candidates seleccionades per a participar voluntàriament com a vocals dels tribunals en el portal web de la Conselleria.

  Les persones inscrites en la participació voluntària que no resulten seleccionades participaran en el sorteig ordinari.

  Nombre de tribunals

  Poden nomenar-se tants tribunals com es jutgen necessaris per a cada especialitat i per a cada província. S’ha de designar, un tribunal suplent per a cada tribunal, i dos vocals de reserva.

  Funcions dels tribunals

  Correspon als tribunals exercir les funcions següents:

  • El desenvolupament del procés selectiu, d’acord amb el que disposa aquesta convocatòria.
  • La qualificació i la revisió, si és el cas, de les proves de la fase d’oposició i publicació de llistes.
  • La comprovació dels mèrits al·legats en la fase de concurs.
  • L’agregació de les puntuacions corresponents a la fase de concurs a les adjudicades en la fase d’oposició, l’ordenació dels aspirants i l’elaboració de les llistes dels aspirants que han superat les dues fases.
  • Coordinar-se, si és el cas, amb la comissió de selecció i la de baremació.
  • Omplir els models de documentació administrativa facilitats per la Direcció General de Personal Docent. Els tribunals utilitzaran l’aplicació informàtica específica que tenen a la seua disposició.
  • La custòdia dels exàmens, d’acord amb les instruccions de l’òrgan que els nomene, durant el procediment de l’oposició.
  • Lliurar a la Direcció General de Personal Docent tota la documentació generada en la fase d’oposició, així com els recursos materials que han usat els tribunals.

  COMISSIONS DE SELECCIÓ

  Composició

  Quan es nomene més d’un tribunal per a alguna de les especialitats, es constituirà una comissió de selecció per cadascuna de les especialitats.

  Aquestes comissions estaran formades per un nombre imparell de membres no inferior a cinc, que han de reunir els mateixos requisits que els components dels tribunals. Les persones integrants de les comissions seran designades per la Direcció General de Personal Docent, i en podran formar part les persones presidentes dels tribunals.

  Funcions

  Correspon a les comissions de selecció i als tribunals únics l’exercici de les funcions següents:

  • Vetlar pel bon funcionament del procediment tal com marca la normativa.
  • Determinar els criteris d’actuació dels tribunals i homogeneïtzar-los.
  • Elaborar els criteris d’avaluació i de les diferents parts de la prova de la fase d’oposició.
  • La resolució dels dubtes que pogueren sorgir en aplicació de les normes que regulen aquests procediments, així com les actuacions en els casos no previstos, amb ple sotmetiment a la llei i al dret.
  • Coordinar els tribunals i elaborar la prova pràctica.
  • La revisió i signatura de la llista única de persones que hagen superat el procés selectiu respecte de cada especialitat.
  • La revisió i remissió de les llistes de persones aspirants seleccionades en cada especialitat a l’òrgan convocant per a la seua publicació.

  COMISSIONS DE BAREMACIÓ DE MÈRITS

  Es constituirà una comissió de baremació de mèrits per cada comissió de selecció.

  Composició

  Aquests comissions estaran formades per totes les persones membres de les comissions de selecció de cada especialitat i per les persones que exercixen la presidència i la secretaria de tots els tribunals de cada especialitat.

  En el cas de les especialitats en què hi haja un únic tribunal, aquest també assumirà les funcions de la comissió de baremació de mèrits.

  Exercirà les funcions corresponents a la presidència d’aquest òrgan la persona que ocupe el càrrec de president o presidenta en la comissió de selecció de cada especialitat.

  Exercirà les funcions corresponents a la secretaria d’aquest òrgan la persona que ocupe el càrrec de secretari o secretària de la comissió de selecció de cada especialitat.

  Funcions

  Correspon a les comissions de baremació exercir aquestes funcions:

  • Determinar els criteris de baremació de mèrits de la fase de concurs.
  • Valorar els mèrits de la fase de concurs.
  • La resolució de les al·legacions presentades en la fase de concurs i la publicació de les llistes definitives de baremació de mèrits.

  COMISSIÓ DE COORDINACIÓ TÈCNICA DE LES COMISSIONS DE SELECCIÓ

  La Direcció General Personal Docent podrà decidir la creació de la comissió de coordinació tècnica de les comissions de selecció, si així ho estimara necessari, en funció del nombre d’òrgans de selecció nomenats.

  Composició

  Aquesta comissió està integrada per:

  • Un president o presidenta.
  • Sis vocals.

  Les persones que formen part d’aquesta comissió seran designades per la Direcció General de Personal Docent mitjançant una resolució que es publicarà en el DOGV. Actuarà en les funcions de secretaria la persona de menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal acorde determinar-ho d’una altra manera.

  Funcions

  1. Coordinar i assessorar l’actuació de les comissions de selecció quant a:
   • Unificació de criteris d’actuació de les diferents comissions de selecció/tribunals únics.
   • Traslladar la informació i les propostes entre les comissions de selecció i la Direcció General de Personal Docent.
   • Establir els mitjans de comunicació entre els tribunals i les comissions de selecció.
   • Donar suport jurídic i tècnic necessari a les comissions de selecció.
  2. Cooperar amb la Direcció General de Personal quant al desenvolupament d’aquest procediment selectiu i vetlar pel bon funcionament d’aquest.
  3. Establir protocols d’actuació davant d’incidències en el procediment.
  4. Homogeneïtzar els criteris generals comuns a totes les especialitats d’avaluació, qualificació i, si és el cas, penalització del conjunt de les especialitats docents objecte d’aquesta convocatòria. Sense perjudici dels matisos possibles de cadascuna de les especialitats
 18. Obligatorietat de la participació

  La participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori.
  Només seran admissibles com a causes de dispensa, a més de les situacions d’abstenció i recusació, aquests motius:

  1. La situació de permís per maternitat biològica, paternitat, adopció o acolliment i acumulació de lactància.
  2. Les situacions d’incapacitat temporal i de risc durant l’embaràs, degudament acreditades.
  3. Els permisos de reducció de jornada de treball concedits fins al 31 de juliol del present curs
  4. El personal que ocupa càrrecs directius, sempre que el president o la presidenta del tribunal puga substituir-lo pel personal suplent.
  5. Les persones que estiguen rebent un tractament de fertilitat.
  6. Les persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, que actuen en municipis diferents del seu centre de destinació, sempre que el president o la presidenta del tribunal puga substituir-lo pel personal suplent.

  Abstenció

  Les persones que integren els òrgans de selecció han d’abstindre’s d’intervindre quan concórreguen en aquestes les circumstàncies:

  1. Tindre interés personal en l’assumpte de què es tracte o en un altre en la resolució del qual poguera influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tindre una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
  2. Tindre un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i també amb els assessors, els representants legals o els mandataris que intervinguen en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat.
  3. Tindre amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l’apartat anterior.
  4. Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracte.
  5. Tindre relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

  També s’abstindran d’intervindre en el procés selectiu els membres que, en els cinc anys anteriors a la publicació d’aquesta ordre, hagen fet tasques de preparació d’oposicions, i ho hauran de justificar documentalment al seu president amb anterioritat a l’acte de constitució del tribunal.

  Totes les persones nomenades com a membres dels òrgans de selecció o coordinació han de declarar expressament en l’acte de constitució de l’òrgan de selecció no trobar-se en les circumstàncies que preveu aquest apartat, fet que ha de quedar reflectit en l’acta de constitució corresponent.

  Termini per a manifestar l’abstenció Prèviament a la sessió de constitució, en el termini de 5 dies hàbils des de l’endemà del nomenament dels membres
  que han de jutjar el procediment selectiu, els qui es consideren incursos en algun dels motius d’abstenció o en alguna de les situacions descrites anteriorment, ho comunicaran per via telemàtica, amb l’acreditació documental corresponent. Aquestes resolucions s’han de fer constar en l’acta de la sessió de constitució, a la qual s’ha d’adjuntar, si escau, la documentació presentada.

  Recusació

  Així mateix, els qui participen en el procés podran recusar les persones que integren els òrgans de selecció quan concórrega en elles alguna de les circumstàncies d’abstenció. Ho farà amb la presentació del tràmit telemàtic corresponent habilitat a aquest efecte. Una vegada registrat, s’ha d’enviar escanejat a l’adreça de correu electrònic següent:
  .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

  Constitució dels òrgans de selecció

  Amb una convocatòria prèvia del president o la presidenta, que es farà arribar al correu corporatiu i al correu electrònic del centre de destinació dels vocals, i on s’assenyalarà el lloc, el dia i l’hora de la reunió, tindrà lloc la sessió constitutiva dels tribunals i de les comissions de selecció, a la
  qual han d’assistir tots els components, tant titulars com suplents.

  En aquesta sessió, l’òrgan de selecció, a més de constituir-se com a tal, ha d’acordar totes les decisions que li corresponguen de cara al desenvolupament correcte del concurs oposició.

  La suplència del president o la presidenta de l’òrgan de selecció l’ha d’autoritzar la Direcció General de Personal Docent, i la dels vocals, en la mateixa sessió constitutiva, el president o la presidenta que haja d’actuar.

  L’ordre d’actuació del personal suplent serà el que es disposa en la resolució de nomenament.

  Una vegada constituït l’òrgan de selecció per a l’actuació vàlida d’aquest, es requerix la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria o, si és el cas, els qui els substituïsquen, i la de la meitat, com a mínim, dels membres.

  La inassistència injustificada dels integrants de l’òrgan de selecció a les diferents sessions i actes del procediment, incloent-hi la de constitució, donarà lloc a l’exigència de la responsabilitat que corresponga.

  No obstant això, si en el moment del començament de les proves algun òrgan selectiu no ha pogut constituir-se, malgrat haver-se realitzat el procediment previst, la Direcció General de Personal Docent adoptarà les mesures procedents per a garantir el dret de les persones aspirants a la participació en el procediment selectiu.

  Nomenament de nous membres dels òrgans de selecció

  La Direcció General de Personal Docent dictarà una resolució, que es publicarà en el DOGV , per la qual es farà públic el nom dels nous membres dels òrgans de selecció amb les persones substitutes.

  Personal assessor especialista i ajudant tècnic

  Els òrgans de selecció, de manera excepcional, podran proposar a la Direcció General de Personal Docent la incorporació de personal assessor especialista i ajudant tècnic per als seus treballs. Són funcions dels primers assessorar l’òrgan de selecció en l’avaluació dels coneixements i els mèrits objecte de la seua especialitat. Els ajudants tècnics col·laboraran amb aquests òrgans duent a terme les tasques tècniques de suport que aquests els assignen. En
  la seua activitat, els uns i els altres s’han de limitar a exercir les competències respectives. La designació correspon a la Direcció General de Personal Docent, i estan subjectes a les mateixes causes d’abstenció i recusació que les persones membres dels òrgans de selecció.

  Procediment d’actuació dels òrgans de selecció i coordinació

  El procediment d’actuació dels òrgans de selecció i coordinació s’ajustarà en tot moment al que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

  Aquests òrgans podran celebrar les seues sessions tant de manera presencial com a distància. En les sessions que celebren a distància, els seus membres poden trobar-se en llocs diferents sempre que s’assegure per mitjans electrònics la identitat dels membres.

  Adaptacions per als aspirants amb diversitat funcional o discapacitat

  Els òrgans de selecció adoptaran les mesures necessàries en els casos en què siga necessari, de manera que les persones amb diversitat funcional o discapacitat igual o superior al 33 % gaudisquen d’oportunitats semblants a les de la resta de les participants per a la realització dels exercicis.

  En aquest sentit s’establiran, per a les persones amb diversitat funcional o discapacitat que ho sol·liciten en la forma prevista en la base 3.5 d’aquesta convocatòria, les adaptacions possibles en temps i mitjans per a la seua realització, d’acord amb la certificació expedida pels òrgans
  competents en matèria de diversitat funcional o discapacitat de la Generalitat Valenciana (Vicepresidència segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Direcció General de les Persones amb Discapacitat), de l’Estat o d’altres comunitats autònomes.

  Nombre de persones aspirants seleccionades

  En cap cas, les comissions de selecció i els tribunals podran declarar que ha superat el concurs oposició un nombre de persones aspirants superior al de places assignades. Qualsevol proposta de persones seleccionades que contravinga el que s’ha establit anteriorment serà nul·la de ple dret.

  Indemnitzacions i dietes

  Els integrants dels òrgans de selecció i coordinació que actuen en aquests proves selectives tenen dret a la indemnització per raó de servei que preveu el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó de servei i gratificacions per serveis extraordinaris, modificat pel Decret 7/2023, de 27 de gener.

  D’acord amb l’article 4.4 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, i de manera excepcional s’autoritza la percepció de dieta per restauració per a aquells membres dels òrgans de selecció per desplaçaments dins del terme municipal o a distàncies inferiors a 30 quilòmetres d’aquest.

 19. Barem de mèrits (màxim 10 punts) Annex I

  NOTA: Consultar la convocatòria per a més informació (documentació justificativa, notes, etc)

                                                       
  MèritsPuntuació
  1. Experiència docent prèvia. (Fins a un màxim de 5,0000 punts) Novetat!!!: Es valorarà l’experiència docent prestada en escoles infantils (0 a 3 anys)
  1.1. Experiència docent en especialitats del cos al qual s’opta en centres públics (màxim 5,0000 punts)Per cada any: 1,0000 punts
  Per cada mes: 0,0833 punts
  1.2. Experiència docent en especialitats de diferents cossos als quals s’opta en centres públics (màxim 2,5000 punts)Per cada any: 0,5000 punts
  Per cada mes: 0,0416 punts
  1.3. Experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual s’opta en altres centres (màxim 2,5000 punts).Per cada any: 0,5000 punts
  Per cada mes: 0,0416 punts
  1.4. Experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual s’opta, en altres centres (màxim 1,250 punts)Per cada any: 0,2500 punts
  Per cada mes: 0,0208 punts
  2. Formació acadèmica. (Fins a un màxim de 5,0000 punts)
  2.1. Expedient acadèmic del títol al·legat com a requisit de participació, sempre que el títol al·legat es corresponga amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l’ingrés en el cos. (Fins a un màxim d’1,5000 punts) Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4 Puntuació
  De 5,00 a 5,99 D’1,000 a 1,499 0,1000 punts
  De 6 a 6,99 D’1,500 a 1,999 0,3000 punts
  De 7,00 a 7,99 De 2,000 a 2,499 0,5000 punts
  De 8,00 a 8,99 De 2,500 a 2,999 1,0000 punts
  De 9,00 a 10 De 3,000 a 4,000 1,5000 punts
  2.2. Postgrau, màster, doctorat i premis extraordinaris
  2.2.1 Per cada certificat o diploma acreditatiu d’estudis avançats o la suficiència investigadora (Reial decret 822/2021, de 28 de setembre), el títol oficial de màster universitari (Reial decret 822/2021, de 28 de setembre), el títol oficial de màster en ensenyaments artístics (Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre), sempre que no siguen requisit per a ingrés en la funció pública docent 1,0000 punts
  2.2.2 Per tindre el títol de doctor o doctora 1,0000 punts
  2.2.3. Per haver obtingut un premi extraordinari en el doctorat 0,5000 punts
  2.3. Altres titulacions universitàries Per aquest apartat es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial, en cas que no s’hagen al·legat com a requisit per a ingressar en la funció pública docent, tenint en compte que no es consideren com a títols diferents les diverses especialitats o mencions que s’assenten en la mateixa titulació
  2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle. Pels estudis corresponents a una diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o altres títols declarats legalment equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria. 1,0000 punts
  2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle. Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, arquitectures, graus o altres títols declarats legalment equivalents 1,0000 punts
  2.4. Titulacions d’ensenyament de règim especial i de la Formació Professional Inicial Per aquest apartat, es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d’idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d’art, així com les de formació professional inicial, en el cas de no haver sigut al·legades com a requisit per a ingrés en la funció pública docent o, si és el cas, no hagen sigut necessàries per a l’obtenció del títol al·legat, de la manera següent:
  2.4.1 Per cada títol professional de música o dansa. 0,5000 punts
  2.4.2 Per cada títol de nivell avançat (C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència) o equivalent d’escoles oficials d’idiomes 0,5000 punts
  2.4.3 Per cada títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny 0,2000 punts
  2.4.4 Per cada títol de tècnic superior de Formació Professional 0,2000 punts
  2.4.5 Per cada títol de tècnic esportiu superior 0,2000 punts
  3. Altres mèrits (fins a un màxim de 2,0000 punts)
  3.1. Coneixement d’idiomes:
  – Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència 0,7500 punts
  – Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell C2, del Marc Europeu Comú de Referència 1,0000 punts
  – Pel certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera 1,7500 punts
  – Pel certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, sempre que no s’haja al·legat com a requisit 1,7500 punts
  – Per l’acreditació del domini del valencià corresponent al nivell C2, sempre que no s’haja al·legat com a requisit 2,0000 punts
  – Pel Diploma de Mestre de Valencià sempre que no s’haja al·legat com a requisit 2,0000 punts
  3.2. Formació permanent, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris (fins a un màxim d’1,0000 punts).
  3.2.1. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris (fins a un màxim de 0,7500 punts). Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l’especialitat a què s’opta o amb l’organització escolar, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l’educació, o l’ensenyament en valencià, o per activitats incloses en el pla de formació permanent, i per la participació o la coordinació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora, projectes de formació en centres, seminaris i activitats anàlogues; tots convocats o autoritzats per la Conselleria d’Educació, Universitats i Esport, pel ministeri o per les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o per institucions sense ànim de lucre que hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions esmentades, així com convocats per les universitats.
  3.2.1.1. Cursos de formació.
  Duració no inferior a 30 hores.
  Duració no inferior a 100 hores
  0,1000 punts
  0,2000 punts
  3.2.1.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris.
  – Per cada curs escolar en què s’acredite la participació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres 0,2000 punts
  – Per cada curs escolar en què s’acredite la coordinació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres 0,2000 punts
  - Per cada curs escolar en què acredite la participació en seminaris i activitats anàlogues amb una duració global no inferior a 30 hores 0,2000 punts
  3.2.2. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris relacionats amb la competència digital docent. (Fins a un màxim 0,2500 punts)
  3.2.2.1. Cursos de formació Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb la competència digital docent, convocat per l’òrgan o l’autoritat competent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, o de les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o activitats incloses en el pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores amb les administracions educatives, o universitats, o activitats reconegudes per l’administració educativa corresponent. De manera sumatòria, 0,0500 punts per cada 10 hores acreditades
  3.2.2.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris.
  – Per cada curs escolar en què s’acredite la participació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres. 0,2000 punts
  – Per cada curs escolar en què s’acredite la coordinació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres 0,2000 punts
  – Per cada curs escolar en què acredite la participació en seminaris i activitats anàlogues amb una duració global no inferior a 30 hores 0,2000 punts
  3.2.3 Cursos impartits Per participar en qualitat de ponent/ professor o per dirigir, coordinar o tutelar cursos de formació permanent, relacionats amb l’especialitat a la qual s’opta o amb l’organització escolar, la competència digital docent, la psicopedagogia o la sociologia de l’educació, o l’ensenyament en valencià, i convocats per les administracions educatives o per les universitats públiques o privades. 0,2500 punts per cada 10 hores de curs impartit
  3.3. Publicacions, participació en projectes educatius, premis i mèrits artístics (fins a un màxim d’1,5000 punts)
  3.3.1. Per publicacions de caràcter didàctic, artístic o científic sobre les disciplines objecte de la convocatòria relacionades amb l’organització del centre o amb la competència digital docent, la didàctica, la psicopedagogia i la sociologia de l’educació, la investigació, la creació artística, temes transversals, salut laboral i prevenció de riscos laborals. a) Llibres en diferents formats: Autor (0,3000) Coautor (0,1500) 3 autors (0,1000) 4 autors (0,0800) 5 autors (0,0600) 6 autors o més (0,0500) b) Revistes en diferents formats: Autor (0,0700) Coautor (0,0600) 3 o més autors (0,0500) c) Altres publicacions, actes de congressos, jornades i seminaris: Ponència individual (0,0700) Ponència conjunta (0,0500) d) Ser membre de comités de redacció i equips editorials (0,0500).
  3.3.2. Per la participació en projectes relacionats amb l’actualització científica de l’especialitat a què s’opta, didàctica en general o projectes d’investigació finançats per organismes públics. 0,1000/projecte
  3.3.3 Per la participació com a docent en programes de mobilitat a la Unió Europea. 0,1000 / staff mobility for training
  0,5000 / staff mobility for teaching
  3.3.4 Per la participació com a membre de comités científics en congressos, jornades o semblants 0,1000/participació
  3.3.5. Per la participació com a tutor o avaluador de tesi doctoral. 0,1000/tesi
  3.3.6. Per la participació com a tutor o avaluador de treballs de fi de màster 0,0500/treball
  3.4. Exclusivament per a l’especialitat d’Educació Física
  3.4.1 Per figurar o haver figurat en la llista d’esportistes d’alt nivell segons el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, o en la d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana de nivell A segons la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, o per complir les condicions que establix la disposició transitòria del Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre els esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana. 1,0000 punts
  3.4.2 Per figurar o haver figurat en la llista d’Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana de nivell B segons la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, o per complir les condicions que establix la disposició transitòria del Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre els Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana 0,5000 punts
  Notes: Primera. En cap cas es valoren els cursos, les assignatures o els crèdits la finalitat dels quals siga obtindre un títol acadèmic, un màster o una altra titulació de postgrau, del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià. Segona. Els documents redactats en llengües d’altres comunitats autònomes han de traduir-se oficialment a una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana perquè tinguen validesa, de conformitat amb el que preveu l’article 15 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En el cas de llengües estrangeres, els ha de traduir un traductor jurat. Tercera. El mateix mèrit només es pot baremar en un dels apartats o subapartats d’aquest barem, i sempre el que resulte més favorable a l’opositor. Quarta. En cas que s’aporte com a documentació justificativa d’acreditació de mèrit un certificat acadèmic oficial en què conste la superació dels estudis al·legats i el pagament dels drets d’expedició en substitució del títol al·legat, aquest ha de tindre una antiguitat màxima d’un any des de la data d’emissió del certificat
 20. Notes al barem

  Primera. Únicament seran baremats aquells mèrits perfeccionats el dia anterior a la realització de la part A de la primera prova de l’oposició. Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d’un apartat o subapartat.

  Segona. En cap cas es valoraran els cursos o les assignatures la finalitat dels quals siga obtindre un títol acadèmic,
  un màster o una altra titulació de postgrau. Tampoc es valoraran els cursos o les activitats la finalitat dels quals siga obtindre el títol d’Especialització Didàctica, el Certificat d’Aptitud Pedagògica o el màster d’Educació Secundària. Així mateix, no poden considerar-se, a l’efecte de la valoració, els mèrits que s’indiquen en els apartats 2.1 i 2.2 que s’hagen realitzat anteriorment a l’obtenció del títol exigit per a accedir al cos.

  Tercera. El Tribunal Suprem conclou en cassació per a unificar doctrina, en l’STS 58/2021, que el màster d’Educació Secundària és un mèrit valorable com a formació acadèmica en els procediments selectius d’ingrés al cos de mestres.

  Quarta. Els documents redactats en llengües d’altres comunitats autònomes han de traduir-se a una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana perquè tinguen validesa, de conformitat amb el que preveu l’article 15 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas de llengües estrangeres, ha de traduir-los un intèrpret jurat.

  Cinquena. A l’efecte de computar els anys que preveu l’apartat 1.1 (antiguitat) del barem de mèrits, es valoraran com a any tots els serveis que es corresponguen amb serveis efectius prestats des de la data d’inici del curs acadèmic (1 de setembre) fins a la data de finalització d’aquest (31 d’agost).

  Sisena. No poden acumular-se les puntuacions corresponents a l’apartat 1.2 del barem quan els serveis s’hagen prestat simultàniament.

 21. Reivindicacions d’STEPV

  Entre les propostes de millora que STEPV ha demanat a Conselleria i que encara no han sigut acceptades destaquem:

  • STEPV demana que per situacions diverses sobrevingudes l’opositor/a (trencament de braç, hospitalització, migranyes,...) puga tindre flexibilitat a l’hora de realitzar les proves (canvi de dia) i les adaptacions pertinents (realització proves orals, etc.).
  • STEPV exigeix que s’implementen procediments telemàtics per a seguir les diferents comunicacions del tribunal adreçades als aspirants, per tal d’evitar pèrdua de temps al personal aspirant que s’ha de desplaçar al centre d’actuació de cada tribunal i poder saber d’una forma més còmoda les properes convocatòries a actes, els resultats de les proves, etc.
  • STEPV demana no fer el repartiment de places per tribunal perquè aquesta experiència ja s’ha realitzat al País Valencià i els resultats van resultar més negatius que positius per a l’opositor/a. Entre altres aspectes, hi va haver una disminució exponencial de les persones opositores que superen la primera prova; donar el poder als i a les membres del tribunal d’assignar a persones concretes places pot comportar situacions de perversió del sistema poc controlables per a l’Administració i/o poc just com es fa l’assignació definitiva de places per tribunal. Encara no s’ha determinat com resoldre en cas d’empat després d’haver recursos interposats per persones afectades per aquesta situació.
  • STEPV demana que la formació del professorat es puntue directament del nostre compte de formació.
  • STEPV demana que es garantisca la reducció de la ràtio de cada tribunal a un màxim de 40 persones perquè l’opositor/a puga realitzar les proves adequadament i el tribunal poder fer l’avaluació en millors condicions.
  • STEPV demana que es valoraren els coneixements en llengua estrangera independentment de l’especialitat per la qual oposita l’aspirant. I que la puntuació de la Capacitació en Llengües Estrangeres es done d’ofici a tot el professorat de l’especialitat de llengua estrangera als quals no se’ls requerix ni expedix segons Disposició Addicional segona O.17/2013.
  • STEPV demana deslligar les borses de treball de les oposicions. Aquestes haurien d’estar permanentment obertes perquè qualsevol persona una vegada que reunisca tots els requisits accés a la funció docent puga incorporar-se a les llistes.
  • STEPV demana que es publiquen els criteris d’avaluació el més aviat possible, així com les rúbriques d’avaluació i altres instruments que fan gastar els i les membres dels tribunals.
  • STEPV demana que es publique en la pàgina web de la Conselleria d’Educació un llistat amb la relació de les especialitats que es convoquen i les titulacions que tenen atribució docent directa amb aquestes especialitats, per tal de conèixer les implicacions per formar part de les borses de treball corresponents.
  • STEPV considerem que no és necessària la fase de pràctiques per aquelles persones que ja tenen un mínim de serveis prestats.
Top