Oposicions: tribunals i comissions de selecció

Actualitzat el 22 juny 2015 / 13:09 h


 1. Com s’elegeixen els tribunals?

  Els tribunals es componen d’un president/a i quatre vocals i es designen de la manera següent:

  • La presidència és triada directament per la Direcció General de Centres i Personal Docent.
  • Les quatre persones vocals es trien per sorteig públic entre funcionaris de carrera en activitat del cos i de l’especialitat corresponent. Excepcionalment, quan aquest requisit no es puga complir perquè no hi ha suficients persones funcionàries de carrera en activitat en una especialitat determinada, el director general de Centres i Personal Docent pot designar- les directament d’entre funcionariat dels cossos docents d’altres especialitats.
 2. Quins són els motius d’abstenció dels membres dels tribunals?

  Els/les membres dels tribunals hauran d’abstindre’s d’intervindre si hi concorren les següents circumstàncies:

  • Si han realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors.
  • Si tenen interés personal en l’assumpte o estar en litigi pendent amb algun interessat.
  • Si tenen parentiu de consanguinitat fins a quart grau.
  • Si tenen amistat íntima o enemistat manifesta.
  • Si tenen relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament o haver- li prestat serveis professionals durant els dos últims anys.

  Hi ha un termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació al DOCV.

 3. Els aspirants poden recusar els membres d’un tribunal d’oposició?

  Sí, i les circumstàncies que s’han de donar per a recusar un tribunal són les mateixes que les exposades en el cas de l’abstenció.

 4. Quants membres del tribunal són necessaris perquè siguen vàlides les actuacions?

  Per a l’actuació vàlida del tribunal es requereix la presència del president/a i del secretari/a (o les persones que les substituïsquen) i la de la meitat, almenys, dels seus membres.

 5. Funcions dels tribunals

  • La qualificació de les distintes proves de la fase d’oposició.
  • La valoració dels mèrits de la fase de concurs. Reclamacions a la puntuació provisional dels mèrits.
  • El desenvolupament del concurs-oposició, d’acord amb el que disposa la convocatòria d’oposicions.
 6. Comissions de selecció

  En totes aquelles especialitats que tinguen més d’un tribunal, s’establirà una comissió de selecció. Estarà formada per un nombre senar de persones (mínim de 5) designades per la Direcció General de Centres i Personal Docent.

 7. Funcions de les comissions de selecció

  • L’elaboració dels criteris d’avaluació de les distintes parts de les proves de la fase d’oposició.
  • La coordinació dels tribunals i l’elaboració de la prova pràctica.
  • La determinació dels criteris d’actuació dels tribunals i homogeneïtzació
  • d’aquesta.
  • L’agregació de les puntuacions corresponents a la fase de concurs a les adjudicades en la fase d’oposició, l’ordenació dels aspirants i l’elaboració de les llistes dels aspirants que hagen superat ambdós fases.
  • La declaració dels aspirants que hagen superat les esmentades fases, la publicació de les llistes corresponents als seleccionats, així com la seua elevació a l’òrgan convocant

   

 8. Models de reclamació als tribunals

  Models de revisió de la prova i reclamació de mèrits.

Top