Promoció interna: cos de catedràtics de Música i Arts escèniques

Actualitzat el 25 maig 2015 / 17:54 h


 1. Places convocades

  Codi Especialitat Total
  5A0 Dansa Clàssica 1
  5A1 Composició 8
  5A2 Direcció d’Orquestra 3
  5A3 Història de la Música 4
  5A4 Pedagogia 1
  5A5 Improvisació i Acompanyament 3
  5D9 Clarinet 6
  5E0 Contrabaix 3
  5E1 Cant 3
  5E2 Fagot 3
  5E3 Flauta Travessera 4
  5E4 Guitarra 3
  5E5 Música de Cambra 4
  5E7 Oboé 5
  5E9 Percussió 4
  5F0 Piano 19
  5F1 Saxòfon 6
  5F2 Trompa 5
  5F3 Trompeta 6
  5F4 Tuba 4
  5F5 Viola 5
  5F6 Violí 5
  5F7 Violoncel 5
  5F9 Dansa Espanyola 3
  5G2 Dansa Contemporània 1
  5G5 Trombó 4
  5G8 Direcció de Cor 2
  593 Expressió Corporal 1
  594 Dicció i Expressió Oral 1
  Total 122
 2. Requisits de participació

  1. Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent, o titulació equivalent als efectes de docència.
  2. Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials.
  3. Pertànyer al cos de professors de Música i Arts Escèniques.
  4. Acreditar una antiguitat mínima de huit anys com a funcionari o funcionària de carrera en el cos de professors de Música i Arts Escèniques i ser titular de l’especialitat o especialitats a què es concursen, si bé, s’entendrà que:
   • Els qui siguen titulars en l’especialitat de Llenguatge Musical participaran en l’especialitat de Pedagogia i/o Improvisació i Acompanyament.
   • Els qui siguen titulars en l’especialitat de Fonaments de Composició participaran en l’especialitat de Composició.
   • Els qui siguen titulars en l’especialitat d’Orquestra participaran en l’especialitat de Direcció d’Orquestra.
   • Els qui siguen titulars en l’especialitat de Cor participaran en l’especialitat de Direcció de Cor.
   • Els qui siguen titulars en l’especialitat de Música de Cambra amb anterioritat al Reial Decret 989/2000, de 2 de juny, pel qual s’estableixen les especialitats del cos de professors de Música i Arts Escèniques, s’adscriuen a aquestes els professors de l’esmentat cos i es determinen les matèries que hauran d’impartir, participaran en l’especialitat de Música de Cambra.

  Nota: Tots els requisits enumerats anteriorment hauran de posseir-se en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Requisit lingüístic

  Com en totes les oposicions convocades en 2015, i com a novetat, el títol que s’exigeix per a demostrar el coneixement de valencià és la capacitació en valencià. Ara bé, qui no dispose d’aquest títol però sí del C1 de Valencià (nivell mitjà de la JQCV) també hi pot participar, sempre i quan si és seleccionat en el procediment, obtinga el títol de capacitació l’any següent.

  Qui no puga acreditar el C1 en valencià, haurà de participar, presentant justificant del pagament de les taxes per a la participació en l’accés a càtedres,en la capital de la mateixa província assenyalada per a la realització de les proves del procediment selectiu, en única convocatòria, en les proves per a l’obtenció del certificat de grau mitjà de coneixements de valencià (nivell C1) convocades per la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística. Únicament podran presentar-se a la primera convocatòria que es realitze després de la publicació de la llista provisional d’admesos.

 3. Inscripcions, taxes i documentació

  El termini de presentació de sol·licituds, així com de la documentació acreditativa dels mèrits, serà des del dia 1 de juny de 2015 fins al 20 de juny de 2015, ambdós inclosos.

  Cal omplir una instància (model 046-taxes per inscripció en proves selectives), d’acord amb model oficial, que serà facilitada a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

  Les sol·licituds i la documentació a aportar es presentaran preferentment en els registres generals de les direccions territorials d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant, Castelló o València.

  Taxes
  • Accés al cos de catedràtics de música i arts escèniques: 31,47€ (Presentació telemàtica: 28,32€)
  • Membres de famílies nombroses de categoria especial: Exempt
  • Membres de famílies nombroses de categoria general: 15,74€ (Presentació telemàtica 14,17€)
  • Personal amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: 1,89€ (Presentació telemàtica 1,70€)

  Els drets de participació s’ingressaran per mitjà de l’imprés de la instància de participació en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores que hi figuren.

  Documentació

  La instància de sol·licitud s’haurà d’acompanyar de fotocòpia degudament compulsada dels documents següents:

  1. La certificació expedida per l’òrgan competent que acredite la condició d’aspirant amb discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el cas d’haver-se al·legat.
  2. Els documents que acrediten la condició de membre de família nombrosa de categoria general o especial, en el cas d’haver-ho al·legat.
  3. La documentació acreditativa dels mèrits.
  4. Sol·licitud d’avaluació positiva de l’activitat docent (annex III).
  5. Full de baremació de mèrits (annex IV).
 4. Llista d’admesos i exclosos

  Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es dictarà una resolució on declararà aprovades les llistes provisionals d’admesos i exclosos, que haurà de publicar-se en el DOCV. Els aspirants exclosos disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució, per a poder esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió. També per a subsanar errades.

 5. Tribunal

  Només hi haurà un tribunal per a totes les especialitats convocades.

  Una vegada publicada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la Direcció General de Centres i Personal Docent nomenarà el tribunal i farà pública la seua composició en el DOCV.

  El tribunal estarà integrat per:

  • Un president designat directament per la Direcció General de Centres i Personal Docent, entre funcionaris de carrera del cos de catedràtics de música i arts escèniques.
  • Quatre vocals, designats per sorteig públic entre funcionaris de carrera en actiu del cos de catedràtics de música i arts escèniques.

  El tribunal valorarà els mèrits corresponents als apartats i subapartats del barem. La inspecció educativa valorarà l’apartat corresponent a l’avaluació positiva de l’activitat docent.

  Quins són els motius d’abstenció dels membres dels tribunals?

  Els/les membres dels tribunals hauran d’abstindre’s d’intervindre si hi concorren les següents circumstàncies:

  • Si han realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors.
  • Si tenen interés personal en l’assumpte o estar en litigi pendent amb algun interessat.
  • Si tenen parentiu de consanguinitat fins a quart grau.
  • Si tenen amistat íntima o enemistat manifesta.
  • Si tenen relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament o haver- li prestat serveis professionals durant els dos últims anys.

  El termini per a manifestar l’abstenció serà de set dies hàbils, comptats a partir de la publicació en el DOCV del nomenament dels membres del tribunal.

  Els aspirants poden recusar els membres d’un tribunal d’oposició?

  Sí, i les circumstàncies que s’han de donar per a recusar un tribunal són les mateixes que les exposades en el cas de l’abstenció.

 6. En què consisteix l’accés a càtedres?

  El sistema d’accés als cossos de catedràtics consisteix en un concurs en què es valoraran els mèrits relacionats amb l’actualització científica i didàctica, la participació en projectes educatius, l’avaluació positiva de l’activitat docent i, si és el cas, la trajectòria artística dels aspirants, i resultaran seleccionats aquells aspirants que, ordenats segons la suma de puntuacions aconseguides, obtinguen un nombre d’orde igual o inferior al nombre de vacants oferides. En el cas de l’accés al cos de catedràtics de música i arts escèniques els aspirants hauran d’acreditar, a més, la formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics.

 7. Com s’acredita la formació i capacitat de tutela de les investigacions pròpies?

  Una vegada publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos, el tribunal convocarà els participants per al lliurament de la documentació que acredite la formació i capacitat de tutela en investigacions pròpies dels ensenyaments artístics, que vindrà donada pel compliment d’alguna de les condicions següents:

  • Estar en possessió del títol de doctor.
  • Estar en possessió d’un títol universitari oficial de màster, per a l’obtenció del qual s’hagen exigit, almenys, 60 crèdits, i que capacite per a la pràctica de la investigació educativa o de la investigació pròpia dels ensenyaments artístics.
  • Estar en possessió del reconeixement de suficiència investigadora o el certificat-diploma acreditatiu d’estudis avançats.

  En el cas de no complir cap de les condicions anteriors, també s’acreditarà els qui complisquen de manera conjunta les següents tres condicions:

  1. Haver impartit un mínim de tres cursos acadèmics de docència en un centre superior d’ensenyaments artístics.
  2. Haver dirigit com a mínim un treball final de títol o treball final de màster de conformitat amb els plans d’estudis corresponents a la LOE, o un treball d’investigació d’acord amb els plans d’estudis corresponents a la LOGSE.
  3. Acreditar un mínim de 300 hores de formació o com a ponent de nivell de postgrau en investigacions pròpies dels ensenyaments artístics, impartides per les universitats o centres superiors d’ensenyaments artístics.

  Aquesta documentació no serà tinguda en compte per a la valoració dels mèrits.

  El tribunal publicarà la relació dels aspirants que han acreditat la formació i capacitat de tutela, establint-se un termini de tres dies per a la reclamació i esmena de possibles errors, de manera que els aspirants que no ho hagen acreditat no podran continuar en el procediment selectiu.

 8. Valoració dels mèrits

  El tribunal, per mitjà de l’aplicació del barem de l’annex I, valorarà els mèrits al·legats i acreditats pels aspirants, a excepció de l’avaluació positiva de l’activitat docent, que serà valorada per la Inspecció educativa.

 9. Avaluació positiva de l’activitat docent

  Els aspirants que ho sol·liciten seran avaluats en els seus centres docents, sempre que en el moment en què es realitze l’avaluació estiguen ocupant un lloc amb docència efectiva en aula, per a això hauran d’indicar esta circumstància en l’apartat corresponent de l’annex III de la convocatòria.
  Per a efectuar l’avaluació es tindran necessàriament en compte els següents indicadors i subindicadors:

  1. Planificació de l’activitat docent.
   1. Objectius. Concreció dels objectius d’aprenentatge en les programacions de la planificació docent del desenvolupament dels continguts dels plans d’estudis corresponents, seguint els criteris acordats pel departament i la normativa curricular corresponent. Adequació dels objectius d’aprenentatge al curs o nivell corresponent, així com al perfil professional de la titulació.
   2. Continguts. Selecció de continguts coherents amb la proposta d’objectius. Rellevància dels continguts seleccionats. Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent i organització temporal de l’aprenentatge.
   3. Competències i estàndards o resultats d’aprenentatge. Els estàndards o resultats d’aprenentatge constituïxen una concreció d’una o diverses competències, fent explícit el grau de domini o exercici que ha d’adquirir l’alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb què seran avaluades. De la mateixa manera, evidencien allò que l’alumnat serà capaç de demostrar al finalitzar l’assignatura o matèria i reflectixen, així mateix, el grau d’adquisició de la competència o conjunt de competències.
  2. L’exercici de l’activitat docent.

   Previsió d’activitats d’ensenyança i aprenentatge, tant presencials com de treball autònom, que contribuïsquen a la consecució d’objectius, continguts, competències i estàndards o resultats d’aprenentatge. Desenvolupament de la intervenció didàctica amb recursos i materials curriculars per a facilitar-ne la consecució.

  3. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions adoptades per a afavorir la millora d’aquests.

   Previsió dels criteris d’avaluació que determinen el grau d’adquisició de les competències i la consecució dels objectius establits. Instruments d’avaluació. Aplicació dels criteris d’avaluació previstos en la planificació docent. Presa de decisions de millora a partir de l’anàlisi dels resultats d’avaluació.

  4. La gestió de l’aula.

   Presentació inicial d’objectius, continguts, competències, estàndards o resultats d’aprenentatge, orientació educativa, acadèmica i professional i seguiment del treball a realitzar per l’alumnat, i síntesi final. Organització del volum de treball expressat en hores o crèdits per a realitzar les activitats previstes tant presencials com de treball autònom.

  5. Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d’acord amb els criteris adoptats pel centre.

   Treball en equip, coordinació, participació en els distints òrgans col·legiats i en projectes acadèmics del centre i en activitats del departament. Orientació educativa, acadèmica i professional de l’alumnat.

  6. Participació en programes d’investigació propis d’ensenyaments artístics.

   Aplicació de l’activitat artística i d’investigació del professorat al desenvolupament de la docència en l’aula. Foment de la importància de la creativitat artística i d’investigació dels alumnes per a afavorir-ne el desenvolupament artisticopersonal.

  Per a l’avaluació de l’activitat docent de cada aspirant l’inspector o inspectora podrà:

  • Consultar la documentació pertinent, sense que siga necessari que l’aspirant haja d’elaborar individualment cap material específic per a la seua valoració diferent del ja utilitzat en el desenvolupament de la seua activitat docent.
  • Dur a terme l’observació directa de l’activitat docent.
  • Realitzar entrevistes a l’aspirant.
  • Realitzar entrevistes al director o directora, al cap d’estudis i als caps dels departaments, sempre que aquests no participen en el procediment d’accés a places del mateix cos i especialitat.
 10. Qualificacions i reclamacions

  El tribunal assignarà la puntuació corresponent segons el barem de mèrits en els distints apartats i subapartats i les farà públiques en els taulers d’anuncis de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport http:www.cece.gva.es.
  Contra aquestes puntuacions podran presentar-se reclamacions en el termini de set dies hàbils, per mitjà d’un escrit dirigit al president del tribunal.
  Una vegada estudiades les reclamacions, el tribunal publicarà en els mateixos llocs assenyalats anteriorment el llistat definitiu de les puntuacions obtingudes pels aspirants en els distints apartats del barem, entenent-se estimades les reclamacions arreplegades en este llistat i declarant-se desestimades les reclamacions no ateses en este. Amb l’esmentada publicació s’entendrà efectuat el tràmit de notificació de la resolució de les reclamacions.
  Contra esta resolució, els interessats podran interposar recurs d’alçada davant del director general de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua publicació.
  Transcorregut un any des de la finalització del procés selectiu, els aspirants disposaran de tres mesos per a sol·licitar la recuperació de la documentació presentada a l’efecte de la valoració de mèrits, sol·licitant-la a la direcció territorial corresponent.

 11. Superació del procés selectiu

  El tribunal elaborarà, ordenarà i publicarà per especialitats la llista d’aspirants que hagen superat el procediment selectiu.
  Resultaran seleccionats i accediran al cos de catedràtics de música i arts escèniques aquells aspirants que, al ser ordenats segons la puntuació del concurs, obtinguen un número d’ordre igual o inferior al nombre de places convocades en l’especialitat corresponent.

 12. Si resulte seleccionat, què he de fer?

  En el termini d’un mes, a comptar de l’endemà del dia en què es faça pública la llista d’aspirants seleccionats, aquests hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, la documentació següent:

  1. Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a participar.
  2. En el cas que la titulació s’haja obtingut a l’estranger, caldrà adjuntar la corresponent homologació o credencial de reconeixement a l’empara del que estableix el Reial Decret 1665/1991, de 25 d’octubre.
  3. Fotocòpia del document nacional d’identitat, document semblant del país d’origen o passaport vigent i, si és el cas, document d’identificació d’estranger (NIE).
  4. Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià o, si és el cas, certificat oficial de coneixements de valencià de nivell C1, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per les escoles oficials d’idiomes autoritzades per a impartir els esmentats ensenyaments o per les universitats valencianes.

  No obstant això, els aspirants seleccionats estaran exempts de justificar documentalment les condicions i requisits ja demostrats per a obtindre el seu anterior nomenament, havent de presentar en este cas una certificació de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport corresponent, del Ministeri d’Educació o de les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa. L’esmentada certificació arreplegarà expressament que els aspirants reuneixen tots els requisits que s’exigixen per a participar per aquest procediment i es consignaran de manera expressa les dades següents:

  1. Indicació del cos a què pertanyen, número de registre de personal i si es troben en servei actiu.
  2. Nombre d’anys com a funcionari de carrera.
  3. Lloc i data de naixement.
  4. Títol acadèmic que posseïx i data d’expedició.
 13. Nomenament de funcionaris de carrera

  Una vegada comprovat per la Direcció General de Centres i Personal Docent que tots els aspirants reuneixen els requisits generals i específics es procedirà a l’aprovació de l’expedient del procés selectiu.
  Així mateix, es remetrà la llista dels aspirants seleccionats al ministeri competent en matèria d’educació, a l’efecte de l’expedició dels corresponents títols de funcionaris de carrera del cos de catedràtics.
  Els referits nomenaments seran amb efectes de l’1 de setembre següent a aquell en què finalitze este procés selectiu.
  Aquells aspirants que hagen d’obtindre el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià durant el curs acadèmic següent al de la superació del procediment selectiu, romandran durant aquest en els seus cossos d’origen, i seran nomenats funcionaris de carrera amb efectes del dia 1 de setembre del curs escolar següent al que l’hagen obtingut.
  En el cas que algun aspirant no obtinga el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià durant el curs acadèmic següent al de la superació del procediment selectiu, perdrà tots els drets derivats del procediment.

 14. Destinació en el cos de catedràtics

  Els funcionaris que accedisquen al cos de catedràtics estaran exempts de la realització de la fase de pràctiques.Hauran d’obtindre la seua primera destinació definitiva en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats.

Top