Oposicions 2019: secundària i resta de cossos

Actualitzat el 15 juliol 2019 / 10:35 h


 1. Novetats d’aquesta convocatòria d’oposicions

  • Descripció del procediment de com fer l’assignació definitiva de places per tribunals. Art. 1.3 Distribució de places.

   El procediment serà el següent: partint de l’assignació provisional de places per tribunal, es calcularà una nova ràtio dividint el número de les persones aspirants que hagen realitzat la part A del primer exercici pel nombre de places assignades inicialment. S’assignarà una plaça més al tribunal amb major ràtio i es recalcularà la nova ràtio del tribunal, i es repetirà aquesta operació fins a haver consumit totes les places sobrants.

   PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV, però encara falta descriure més com es fa el repartiment de places i especificar qué fer en cas d’empat.

  • La creació de la comissió baremadora de mèrits. Art. 5.4.

   Es constituirà una comissió de baremació de mèrits per cada especialitat. Aquestes comissions estaran formades per tots els i les membres de la comissió de selecció de cada especialitat i els presidents de tots els tribunals de cada especialitat. En el cas d’aquelles especialitats en les quals existisca un únic tribunal, aquest assumirà les funcions de la comissió de baremació de mèrits. Exercirà les funcions corresponents a la presidència d’aquest òrgan la persona que ostente el càrrec de president o presidenta en la comissió de selecció de cada especialitat.

   Les funcions són:

   • La determinació dels criteris de baremació de mèrits de la fase de concurs.
   • La valoració dels mèrits de la fase de concurs.
   • Resoldre les al·legacions presentades a la fase de concurs i publicar les llistes definitives de baremació de mèrits.

   PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV. Mesura molt important per garantir els principis d’igualtat, capacitat i mèrit de les persones opositores i descarregar d’aquestes tasques administratives als tribunals per tal que aquestos centren les seues accions en la valoració dels aspectes de tipus pedagògic de l’especialitat corresponent.

  • La creació de la Comissió Tècnica de les comissions de selecció. Art 5.16

   La Direcció General de Centres i Personal Docent podrà decidir la creació de la comissió de coordinació tècnica de les comissions de selecció, si així ho estimara necessari, en funció del nombre d’òrgans de selecció nomenats.
   Aquesta comissió estarà integrada per 1 president o presidenta i 7 vocals desigants per la DGCPD mitjançant resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
   Les funcions són:

   1. Coordinar i assessorar l’actuació de les comissions de selecció quant a:
    • unificació de criteris d’actuació de les diferents comissions de selecció.
    • fer d’interlocutor entre les comissions de selecció i la DGCPD.
   2. Cooperar amb la DGCPD quant al desenvolupament d’aquest procediment selectiu i vetlar pel bon funcionament d’aquest.
    PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV. Mesura molt important per garantir els principis d’igualtat, capacitat i mèrit de les persones opositores i coordinar tot el procés selectiu.

  • L’ordre d’actuació de les persones aspirants s’iniciarà alfabèticament per la lletra “F” segons R. de 21 de gener de 2019 (DOGV 28/01/19). Art. 6.2 Desenvolupament

  • Ampliació de les situacions que requereixen adequacions de les proves prestant atenció especial en les situacions derivades de la maternitat. Art. 6.4.

   Embaràs i part. Si alguna de les aspirants no poguera iniciar o completar el procés selectiu a causa de part, degudament acreditat, la seua situació quedarà condicionada a la finalització del mateix i a la superació de les fases que hagen quedat ajornades, no podent demorar-se aquestes de manera que es menyscabe el dret de la resta dels aspirants a una resolució del procés ajustada als temps previstos en el procés selectiu, la qual cosa haurà de ser valorat pel tribunal en primera instància o, si escau, per la comissió. En tot cas la realització de les mateixes tindrà lloc abans de la publicació de la llista de les persones aspirants que hagen superat el procés selectiu.
   PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV, però encara falta aconseguir que s’arrepleguen altres situacions derivades de malaltia que puguen impedir assistir a la realització de proves i/o a poder fer les proves en les condicions descrites a la convocatòria. Per exemple no poder realitzar proves escrites per trencament de braç.

  • Inclusió de la llicenciatura o el grau en Filologia Catalana o equivalent com a titulació per justificar coneixements en valencià i no haver de presentar la Capacitació del Valencià. Art. 7.1.

   Acreditació d’idiomes oficials. PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV
  • Inclusió d’un nou supòsit per a poder inscriure’s sense tindre la Capacitació del Valencià per aquelles persones que estiguen realitzant el curs de formació per a obtindre el requisit lingüístic convocat per R. de 28 de desembre de 2018, i que una vegada finalitzat el mateix i registrats els resultats, les que l’hagen superat tindran acreditat que estan en possessió de la Capacitació del Valencià abans de l’inici del primer exercici de la fase d’oposició. Art. 7.1. Acreditació d’idiomes oficials

  • Garantia de l’anonimat en les proves escrites (tema teòric i cas pràctic). Art. 7.2.

   Fase d’oposició. PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV

   Els exercicis han de ser llegits pels mateixos tribunals i en la seua correcció s’ha de garantir l’anonimat de les persones aspirants. En conseqüència, cal d’invalidar l’exercici escrit que incloga noms, marques o qualsevol senyal que puga identificar l’aspirant, així com aquell exercici que resulte il·legible. Per aquest motiu, per a la realització d’aquestes proves escrites s’ha d’utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donen els tribunals. En el cas pràctic es farà sempre que les característiques de la prova ho permeten.

  • Presentació telemàtica de la programació didàctica o de la guia docent a partir de l’endemà a la publicació dels llistats definitius d’admesos i exclosos i fins al 30 de juny de 2019 en un únic document amb format PDF que no supere els 20 MB. Art. 7.2. Fase d’oposició.

   PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV. L’entrega en paper i en format digital amb USB feta als tribunals el curs passat va ocasionar problemes de gestió.

  • Dret a la revisió de les proves d’oposicions, tant de la primera prova com de la segona prova. Art. 7.2. Fase d’oposició

   Es podran presentar per escrit al·legacions davant el tribunal corresponent des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà de la publicació de les notes de les proves. Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives en la mateixa forma que les llistes provisionals.  Les al·legacions presentades es consideraran estimades o no amb la modificació, si escau, de les puntuacions, mitjançant la publicació del llistat definitiu.
   PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV. Mesura molt important per avançar en la consecució dels principis d’igualtat, capacitat i mèrit de les persones opositores, però a més a més de poder presentar al·legacions per escrit s’hauria de garantir moments per tal de poder fer la revisió de les diferents proves amb els i les membres del tribunal davant.

  • La utilització de material, tant en la defensa de programació didàctica/guia docent com en la defensa de la unitat didàctica, estarà supeditada al fet que la comissió de selecció valore que amb això no es posa en perill ni la discrecionalitat ni la imparcialitat del procés. Art. 7.2. Fase d’oposició

  • Concreció del procediment a seguir i del termini per a reclamar els mèrits. Art. 8.3. Valoració de la fase de concurs

   Davant la publicació provisional de la fase de concurs, les persones interessades podran presentar les al·legacions que estimen oportunes, mitjançant escrit dirigit a la comissió de baremació i seran recollides pel tribunal corresponent en la seua seu d’actuació des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà de la seua publicació.

  • Novetats incorporades al barem de mèrits. Annex I

   1. EXPERIÈNCIA DOCENT PRÈVIA

    Baremació d’ofici d’acord amb les dades que consten en la base de dades d’aquesta administració. Les persones aspirants podran fer la consulta de les seues dades a través d’OVIDOC. Per a l’experiència docent d’altres administracions que no conste, hauran d’aportar la documentació acreditativa.

    Es valora l’experiència docent en universitats, tant en públiques com en privades, acreditada amb certificació de l’òrgan corresponent.

    Es regula com acreditar els serveis prestats a l’estranger per mitjà de certificacions expedides pels òrgans competents dels respectius països.

    Es valora l’experiència com a professorat visitant del Ministeri d’Educació.

   2. Formació acadèmica i permanent
    Expedient acadèmic: Variacions en l’escala de 0 a 4 tant en les puntuacions com en les equivalències en cas que no figuren expressions numèriques.

  • Novetats en les característiques de format de presentació de la programació didàctica. Annex II

   • Determinar un mínim de 10 i màxim de 15 unitats didàctiques. PROPOSTA STEPV
   • No poden contindre hipervincles.
   • Presentació telemàtica en format PDF no superant els 20MB.

   La programació didàctica tindrà caràcter personal, haurà de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant, i tindre una extensió màxima de 60 pàgines, en format DIN-A4, escrita a doble espai, amb lletra “Arial” (no s’admetrà cap altra tipologia diferent d’Arial) i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. La portada contindrà les dades d’identificació de la persona aspirant, el cos i l’especialitat per la qual es presenta. Aquesta portada, així com l’índex i els annexos, no es comptabilitzaran en les 60 pàgines. La programació didàctica no contindrà hipervincles. Els annexos no podran superar les 15 pàgines. En el cas d’utilitzar taules o gràfics l’interlineat podrà ser senzill.

   La presentació haurà d’efectuar-se en document en format PDF que no superarà els 20 MB.

  • Distribució de places per tribunal

   Assignació provisional: Les places es distribuiran per especialitats entre els tribunals, proporcionalment al número de les persones aspirants que hagen realitzat la part A de la primera prova. Els tribunals remetran un certificat a la Direcció General de Centres i Personal Docent fent constar tal extrem, especificant els que ho facen pel torn general o pel de reserva de diversitat funcional.

   Per resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent, es publicarà l’assignació provisional del nombre de places que li corresponga a cada tribunal.

   NOVETAT: Assignació definitiva: Una vegada realitzada l’assignació provisional de places per tribunal, aquelles que queden sense adjudicar, tant del torn de reserva de diversitat funcional com del torn general, es distribuiran entre els tribunals de la mateixa especialitat que tinguen opositors que hagen aprovat els dos exàmens i no hagen obtingut plaça. El procediment serà el següent: partint de l’assignació provisional de places per tribunal, es calcularà una nova ràtio dividint el número de les persones aspirants que hagen realitzat la part A del primer exercici pel nombre de places assignades inicialment. S’assignarà una plaça més al tribunal amb major ràtio i es recalcularà la nova ràtio del tribunal, i es repetirà aquesta operació fins a haver consumit totes les places sobrants.

   Per resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent, s’establirà l’assignació definitiva del nombre de places que li corresponga a cada tribunal. Aquesta resolució es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

 2. Capacitació per a l’ensenyament en valencià

  No tinc la capacitació en valencià, em puc presentar a les oposicions?

  El títol de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià és com s’acredita el coneixement del valencià i és requisit per a la realització de les proves d’oposició en tots els cossos docents. També s’acredita amb el Diploma de Mestre de Valencià (no sent valorant com a mèrit a la fase de concurs) i/o qui estiga en possessió de la llicenciatura o el grau en Filologia Catalana o equivalent. NOVETAT

  Per a qui a data de finalització del termini de presentació instàncies no estiga en possessió de la titulació corresponent, es podrà presentar a l’oposició en les següents condicions:

  • Qui no acredita nivell C1 en valencià: haurà de superar prova obtenció C1. La DGCPD dictarà resolució anunciant dia, lloc i hora celebració. Qui arribat el dia celebració tinga la titulació del C1, s’ha de presentar a la prova i entregar document acreditatiu (original i còpia) al tribunal quedant exonerat de la realització de la prova.
  • Qui acredita nivell C1 en valencià: haurà de superar prova obtenció Capacitació Valencià. La DGCPD dictarà resolució anunciant el dia, lloc i hora celebració. Qui arribat el dia celebració tinga la titulació corresponent a la Capacitació, s’ha de presentar a la prova i entregar document acreditatiu (original i còpia) al tribunal quedant exonerat de la realització de la prova.
  • NOVETAT: Qui estiga realitzant el curs de formació per a obtindre el requisit lingüístic convocat per R. de 28 de desembre de 2018, una vegada finalitzat el mateix i registrats els resultats, les que l’hagen superat tindran acreditat que estan en possessió de la Capacitació del Valencià abans de l’inici del primer exercici de la fase d’oposició.
 3. Inscripció i admissió

  Consideracions prèvies per emplenar la sol·licitud

  La inscripció és telemàtica. Et pots inscriure mitjançant la Cl@ve Permanent, el Certificat Digital o el DNI Electrònic.

  Consulta els requisit tècnics previs per a inscriure’s telemàticament en les oposicions.

  Suport i incidències que ofereix Conselleria d’Educació

  • Dubtes i problemes amb l’ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l’Administració General de l’Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d’Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l’ús de certificats electrònics de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfons 902482481 o 963985300. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacto
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit d’inscripció: telèfon 961040504
  • Dubtes sobre la convocatòria o com procedir amb la inscripció: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana).
  • Ajuda presencial per a realitzar la inscripció al procediment: CEFIRES territorials.

  Necessitat d’acudir amb certificat electrònic o registre previ en el sistema .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic).

  La Seu de STEPV tindrà disponibles ordinadors per que la seua afiliació puga formalitzar la sol·licitud telemàtica. En aquest cas, us recomanem l’ús de la Cl@ve Permanent per ser un procediment senzill i segur.

  Com s’emplena la sol·licitud d’inscripció a les oposicions?

  Qui desitge participar en aquest procés selectiu haurà d’emplenar el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

  Accés al tràmit telemàtic

  Consulta la Guia d’usuari: Inscripció telemàtica Oposició 2019

  La sol·licitud telemàtica permet la inscripció en línia, annexar documents a la sol·licitud (si s’escau), el pagament electrònic de taxes i el registre electrònic de la sol·licitud.

  La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l’administració en el moment que siga completat tot el procés telemàtic, i les persones aspirants hauran d’imprimir el justificant generat de registre i pagament, si escau, com a confirmació de la presentació telemàtica.

  S’ompli una única sol·licitud per l’especialitat per la qual es vulga opositar. En el cas que es presente més d’una sol·licitud per especialitat, serà vàlida l’última.

  Les sol·licituds s’hauran d’emplenar seguint les instruccions que figuren en la plataforma electrònica i en les bases de l’ordre d’oposicions.

  AVÍS IMPORTANT: La inscripció NO finalitza després del pagament de les taxes. És necessari SIGNAR TELEMÀTICAMENT EL TRÀMIT D’INSCRIPCIÓ perquè quede registrada la seua presentació en l’Administració (veure guia d’usuari). La signatura i registre de la taxa és el pas següent al pagament de les taxes.

  NOTA IMPORTANT: Quan indiques quin títol al·legues com a requisit del valencià, has de saber que si indiques el títol de Mestre de Valencià aquest no podrà ser baremat en la fase de mèrits. Així que consigna i presenta, si és el cas, el títol de Capacitació del Valencià.

  Si indiques que tens un nivell C2 valencià, per a poder realitzar les proves prèvies de valencià de la Capacitació, tampoc podrà ser valorat aquest nivell C2 en la fase de mèrits.

  Adaptacions de les proves per a persones amb diversitat funcional

  Amb independència del torn pel qual accedisquen, les persones amb diversitat funcional que necessiten adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis hauran d’indicar-ho en la sol·licitud, i adjuntar a la sol·licitud una certificació de les adaptacions requerides expedida pels òrgans competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de l’Estat o d’altres comunitats autònomes.

  Inscripció persones aspirants estrangeres sense NIE

  Han d’emplenar una instància conforme al model oficial que els serà facilitat per la Direcció General de Centres i Personal Docent. Per a això hauran de sol·licitar-ho al correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

  Aquesta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu, havent d’utilitzar cada participant necessàriament un joc de tres còpies impreses a través d’internet, de manera que no es podran fer fotocòpies, ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat.

  Una vegada emplenada la instància, aquesta s’imprimirà per triplicat.

  La sol·licitud impresa per triplicat haurà de presentar-se, si escau, en alguna de les entitats financeres col·laboradores a l’efecte de l’abonament de la taxa corresponent.

  Així mateix, una vegada abonada la taxa en l’entitat col·laboradora, les persones aspirants presentaran la sol·licitud a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les remetran seguidament a l’organisme competent. S’adjuntarà a la sol·licitud la següent documentació:

  • El comprovant bancari d’haver satisfet el pagament dels drets d’examen.
  • Els documents establits en la base 3.3, si escau (instància)

  Quin és el termini de presentació d’instàncies?

  Des del dia 5 fins 29 de març, tots dos inclusivament.

  Com es fa l’admissió de persones aspirants?

  Una vegada registrada correctament la sol·licitud de participació telemàticament, primer es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses. Disposarem de 10 dies hàbils per presentar reclamacions i correccions d’errors per via telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, https://www.sede.gva.es, i en el següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones

  Després es publicaran les llistes definitives que inclouran a cada aspirant el tribunal assignat i província de realització i en un annex el lloc on s’ubica cada tribunal d’oposició.

  La publicació d’aquestes llistes es realitzarà al DOGV i els llistats s’exposaran als taulers d’anuncis de les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, així com en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, https://www.ciece.gva.es.

   

 4. Fase d’oposició

  Quin és el sistema d’ingrés?

  És un sistema d’ingrés per CONCURS-OPOSICIÓ regulat al Títol III del RD 276/2007 i amb modificacions incorporades al RD 84/2018, on la fase d’oposició es pondera com el 60% de la nota global d’oposició i la fase de mèrits el 40% restant.

  Quan comença la Fase d’oposició?

  Començament a partir del 26 de juny. L’hora i lloc on haja de realitzar-se la primera part de la primera prova d’oposicions, es determinarà en la resolució on s’aprove la llista definitiva de persones admeses i excloses.

  Com són les proves de la Fase d’Oposició?

  Les proves de la fase d’oposició són eliminatòries. Totes les especialitats tenen prova pràctica. En la tancada, podrem triar entre exposar una unitat didàctica relacionada amb la nostra programació didàctica o relacionada amb el temari de la nostra especialitat.

  Primera prova (examen teòric i cas pràctic)

  Part A: Desenvolupament per escrit, durant dos hores, d’un tema triat per l’aspirant d’entre un nombre de temes extrets a l’atzar dels corresponents al temari de l’especialitat.

  1. En aquelles especialitats que tinguen un número no superior a 25 temes, haurà de triar-se entre tres temes
  2. En aquelles especialitats que tinguen un número superior a 25 temes i inferior a 51, haurà de triar-se entre quatre temes.
  3. En aquelles especialitats que tinguen un número superior a 50 temes, haurà de triar-se entre cinc temes.

  NOVETAT: Els exercicis han de ser llegits pels mateixos tribunals i en la seua correcció s’ha de garantir l’anonimat de les persones aspirants. En conseqüència, cal d’invalidar l’exercici escrit que incloga noms, marques o qualsevol senyal que puga identificar l’aspirant, així com aquell exercici que resulte il·legible. Per aquest motiu, per a la realització d’aquestes proves escrites s’ha d’utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donen els tribunals.

  Part B: Prova pràctica per comprovar la formació científica i domini de les habilitats tècniques de l’especialitat. Pel que fa a les oposicions d’Art i Disseny es manté la prova pràctica (apartat 7.2.1.1 Part B : “...en el cas del cos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny, la formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics superiors”) que STEPV va demanar retirar de la convocatòria. Tal i com vàrem advertir a la mesa sectorial, els serveis jurídics del sindicat estan estudiant el tema en considerar que no és exigible als ensenyaments d’arts plàstiques i disseny i que s’incompleix el Reial Decret 276/2007 d’ingrés a la funció pública docent.

  A l’Annex III de la convocatòria s’estableixen les especificacions, pautes, i criteris sobre els quals cal elaborar aquesta prova per a cada especialitat convocada. El temps de què es disposarà per a la realització serà el que determine la comissió de selecció o, si escau, el tribunal, si aquest fóra únic, d’acord amb el que es disposa l’annex.

  NOVETAT: Si les característiques d’aquesta prova ho permeten, els exercicis seran llegits pels mateixos tribunals i en la seua correcció s’haurà de garantir l’anonimat de les persones aspirants. En conseqüència, s’invalidarà l’exercici escrit que incloga noms, marques o qualsevol senyal que puga identificar a la persona aspirant, així com aquell exercici que resulte il·legible. Per aquest motiu, per a la realització d’aquestes proves escrites s’ha d’utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donen els tribunals

  Segona prova (programació didàctica o guia docent)

  Tindrà per objecte la comprovació de l’aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent.

  En les especialitats corresponents als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials, professors de Música i Arts Escèniques i professors de Formació Professional, consistirà en la presentació i defensa oral d’una programació didàctica i l’exposició oral d’una unitat didàctica de la programació presentada.

  En el cas de les especialitats corresponents al cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny, consistirà en la presentació i defensa oral d’una programació didàctica o d’una guia docent, a triar per la persona aspirant, i en l’exposició oral d’una unitat didàctica en el cas d’haver triat la programació, o d’un bloc temàtic en el cas d’haver presentat una guia docent.

  Es disposarà d’un màxim d’una hora per a la defensa oral de la programació didàctica o de la guia docent presentada i l’exposició oral de la unitat didàctica o del bloc temàtic, iniciant la seua exposició amb la defensa de la programació didàctica o de la guia docent, que no podrà excedir de trenta minuts, i a continuació es realitzarà l’exposició de la unitat didàctica o del bloc temàtic. Una vegada finalitzat el desenvolupament de la defensa i l’exposició, el tribunal podrà plantejar a la persona aspirant les qüestions que estime oportunes en relació amb el contingut d’aquelles.

  Tots els exercicis de les especialitats corresponents a idiomes estrangers es desenvoluparan en els respectius idiomes.

  A.1) Presentació i defensa d’una programació didàctica.

  La programació didàctica farà referència al currículum vigent en el present curs escolar en la Comunitat Valenciana d’una o diverses àrees, matèria, mòdul o assignatura relacionats amb l’especialitat per la qual es participe. En l’annex II figuren cadascun dels elements que s’han d’especificar.
  Aquesta programació es correspondrà amb un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives en el qual el professorat d’aquella especialitat tinga atribuïda competència docent per a impartir-lo.

  En el cas de les persones aspirants a l’ingrés en el cos de professors d’Ensenyament Secundari, la programació didàctica podrà estar referida bé a l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria, bé al Batxillerat o bé als cicles formatius de Formació Professional.

  En el cas de les persones aspirants a l’ingrés en el cos de professors tècnics de Formació Professional, la programació didàctica estarà referida als cicles formatius de Formació Professional.

  En el cas de les persones aspirants a l’ingrés en el cos de professors d’escoles oficials d’idiomes, la programació didàctica estarà referida a un curs acadèmic d’un dels diferents nivells dels idiomes convocats.

  En el cas de les persones aspirants a l’ingrés en el cos de professors de Música i Arts Escèniques, la programació didàctica estarà referida als ensenyaments professionals de l’especialitat convocada.

  En el cas de les persones aspirants a l’ingrés en el cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny, la programació estarà referida als cicles formatius corresponents als ensenyaments artístics professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

  A.2) Presentació i defensa d’una guia docent

  La guia docent farà referència a una assignatura o càrrega lectiva del currículum, així com a les ordres vigents en el present curs acadèmic per als ensenyaments artístics superiors d’Arts Plàstiques i Disseny, depenent de l’especialitat per la qual es participa, i per a qualsevol de les escoles superiors de Disseny i Ceràmica de la Comunitat Valenciana.

  Estarà referida a qualsevol dels quatre cursos de les diferents especialitats impartides en els citats centres. En l’annex II figuren cadascun dels elements que s’han d’especificar.

  NOTA: Hi ha una correcció d’errades de l’annex II on s’indica que cal desenvolupar un mínim de cinc blocs temàtics on es desenvoluparan els continguts de l’assignatura i l’organització temporal del seu aprenentatge, desapareixent la possibilitat de fer cinc unitats didàctiques.

  NOVETAT: Procediment per a la presentació telemàtica de la programació didàctica o de la guia docent

  La programació didàctica o la guia docent, que tindrà caràcter personal i haurà de ser elaborada de forma individual per cada aspirant, haurà de presentar-se telemàticament al tribunal de la següent forma:

  1. Les persones aspirants admeses en el procediment selectiu, així com les excloses que hagen interposat recurs d’alçada pendent de resolució, hauran de presentar telemàticament la programació didàctica o la guia docent, l’elaboració de la qual s’ajustarà al que es disposa per a cada cos en l’annex II, a partir de l’endemà a la publicació dels llistats definitius d’admesos i exclosos i fins al 30 de juny de 2019.
  2. Les programacions didàctiques o les guies docents es presentaran de forma telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), sent necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d’identificació o signatura electrònica admesos en la mateixa seu electrònica. El lliurament de les programacions didàctiques s’haurà d’efectuar en un únic document amb format PDF que no supere els 20 MB.
  3. Una vegada que es presente la programació didàctica o la guia docent, s’haurà d’imprimir el resguard, que serà el document que justifique aquest lliurament.
  4. En cas que es presentara més d’una programació didàctica o guia docent per a una mateixa especialitat, serà vàlida i es tindrà en compte, únicament, l’última presentada, en funció de la data i hora de lliurament registrat.
  5. Finalitzat el termini indicat, la Direcció General de Centres i Personal Docent publicarà en la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones) el llistat de les persones que hagen presentat les programacions didàctiques o les guies docents.

  Els òrgans de selecció no tindran accés als continguts de les programacions didàctiques o de les guies docents fins al cap de la qualificació definitiva de la primera prova.

  IMPORTANT: Les persones que no hagueren presentat la programació didàctica o la guia docent en el termini establit, s’entendrà que renuncien a continuar el procés selectiu i perdran tots els drets derivats d’aquest.

  En el moment de la defensa, les persones aspirants podran utilitzar un exemplar de la programació o de la guia aportada per elles mateixes, que haurà de ser la mateixa que figura en la seu electrònica, podent utilitzar el material que considere oportú.

  NOVETAT: La utilització de material estarà supeditada al fet que la comissió de selecció valore que amb això no es posa en perill ni la discrecionalitat ni la imparcialitat del procés. Així mateix podran utilitzar un guió que no excedirà d’un foli i que s’entregarà al tribunal a la seua finalització.

  En cas que el tribunal detecte que la programació didàctica o la guia docent no compleix amb el requisit d’elaboració pròpia, prèvia audiència a l’interessat, la puntuació que s’atorgarà en la part A de la segona prova serà de 0 punts. Les Comissions de selecció determinaran les penalitzacions que hagen d’aplicar-se a la programació didàctica o la guia docent que no s’ajuste a allò que estableix l’annex II d’aquesta ordre, indicant-ho en els criteris d’avaluació d’acord amb el que es preveu en la base 6.3 d’aquesta ordre.

  B) Preparació i exposició d’una unitat didàctica o d’un bloc temàtic.

  La preparació i exposició oral davant el tribunal d’una unitat didàctica o d’un bloc temàtic, podrà estar relacionada amb la programació didàctica o la guia docent presentada, o podrà estar elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat. En el primer cas, la persona aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica o del bloc temàtic de tres extretes a l’atzar per ella mateixa de la seua pròpia programació o guia. En el segon cas, triarà el contingut de la unitat didàctica o del bloc temàtic d’un tema de tres extrets a l’atzar per ella mateixa, del temari oficial de l’especialitat.

  En l’elaboració de la unitat didàctica hauran de concretar-se els elements indicats en l’annex II.

  En les especialitats de Formació Professional Inicial, tant del cos d’Ensenyament Secundari com del cos de professors tècnics de Formació Professional, la unitat didàctica podrà referir-se a unitats de treball, havent de relacionar-se amb els criteris de realització associats a les corresponents unitats de competències pròpies del perfil professional de què es tracte. Així mateix, en les especialitats d’Orientació Educativa i Serveis a la Comunitat, es podrà optar per desenvolupar un programa d’intervenció en un centre escolar o en un equip d’orientació educativa i psicopedagògica.

  La persona aspirant disposarà d’una hora per a la preparació de la unitat didàctica o el bloc temàtic, podent utilitzar el material que considere oportú. Per a la seua exposició, que serà pública, podrà utilitzar un exemplar de la unitat didàctica o del bloc temàtic i el material auxiliar que considere adequat, que haurà d’aportar ella mateixa, així com un guió o equivalent que no excedirà d’un foli i que s’entregarà al tribunal al final d’aquella.

  NOVETAT: La utilització de material estarà supeditada al fet que la comissió de selecció valore que amb això no es posa en perill ni la discrecionalitat ni la imparcialitat del procés.

  Quines són les característiques comunes de la programació didàctica a presentar?

  A l’Annex II s’especifiquen les característiques que ha de tindre segons quina siga el cos i amb indicacions per especialitats d’oposició.

  NOVETATS DEL FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA:

  • Determinar un mínim de 10 i màxim de 15 unitats didàctiques.PROPOSTA STEPV
  • No poden contindre hipervincles.
  • Presentació telemàtica en format PDF no superant els 20MB

  La programació didàctica tindrà caràcter personal, haurà de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant, i tindre una extensió màxima de 60 pàgines, en format DIN-A4, escrita a doble espai, amb lletra “Arial” (no s’admetrà cap altra tipologia diferent d’Arial) i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. La portada contindrà les dades d’identificació de la persona aspirant, el cos i l’especialitat per la qual es presenta. Aquesta portada, així com l’índex i els annexos, no es comptabilitzaran en les 60 pàgines. La programació didàctica no contindrà hipervincles. Els annexos no podran superar les 15 pàgines.

  En el cas d’utilitzar taules o gràfics l’interlineat podrà ser senzill.

  La presentació de la programació didàctica es realitzarà de forma telemàtica, en un únic document, format PDF, que no superarà els 20 MB».

  Quines són les característiques de la guia docent a presentar?

  La guia didàctica tindrà caràcter personal, haurà de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant, i tindre una extensió màxima de 20 pàgines, en format DIN-A4, escrita a doble espai, amb lletra “Arial” (no s’admetrà cap altra tipologia diferent d’Arial) i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. La portada contindrà les dades d’identificació de la persona aspirant, el cos i l’especialitat per la qual es presenta. Aquesta portada, així com l’índex i els annexos, no es comptabilitzaran en les 20 pàgines. La guia docent no contindrà hipervincles. Els annexos no podran superar les 10 pàgines.

  En el cas d’utilitzar taules o gràfics l’interlineat podrà ser senzill.

  La presentació de la guia docent es realitzarà de forma telemàtica, en un únic document, format PDF, que no superarà els 20 MB».

 5. Qualificació de les proves de la Fase d’Oposició

  La nota global de la fase d’oposició serà la mitjana aritmètica de les dues proves.

  Primera prova: Es valora de 0 a 10 punts.

  En els cossos professorat d’Ensenyament Secundari, EOI, Música i Arts Escèniques i FP, cadascuna de les dues parts puntua 5 punts.

  Per al Cos professorat Arts Plàstiques i Disseny, la part A puntua 4 punts i la part B 6 punts.

  En tots els casos, per a la seua superació, s’haurà d’aconseguir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts, que serà el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les dues parts.

  A aquest efecte, la puntuació obtinguda en cadascuna de les parts haurà de ser igual o superior al 25 % de la puntuació assignada a aquestes.

  Per a calcular la nota de totes les proves i parts, es calcularà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels i les membres del tribunal que no tinguen una diferència de 3 punts o més punts.

  Finalitzada la prova, els tribunals faran públiques en els taulers d’anuncis dels locals on actuen, les llistes provisionals amb les puntuacions parcials i totals obtingudes per totes les persones participants, i haurà de figurar separadament la d’aquelles que l’hagen superada.

  Les persones que no hagen realitzat les dues parts de què consta la primera prova seran qualificades com a no presentades.

  Dret a la presentació d’al·legacions a la primera prova

  NOVETAT: Publicades les llistes provisionals, les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions davant el tribunal corresponent des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà de la seua publicació.

  Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives en la mateixa forma que les llistes provisionals. Aquelles persones que hagen superat aquesta prova podran realitzar la següent.

  Les al·legacions presentades es consideraran estimades o no amb la modificació, si escau, de les puntuacions, mitjançant la publicació del llistat definitiu.

  Segona prova: Es valora de 0 a 10 punts. La nota mínima per a continuar avant és 5.

  Finalitzada aquesta prova, els tribunals publicaran en els taulers d’anuncis dels locals on actuen, les llistes provisionals de les puntuacions obtingudes per totes les persones participants havent de figurar separadament les d’aquelles que l’hagen superada.

  Dret a la presentació d’al·legacions a la segona prova

  NOVETAT: Publicades les llistes provisionals, les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions davant el tribunal corresponent des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà de la seua publicació.

  Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives en la mateixa forma que les llistes provisionals.

  Les al·legacions presentades es consideraran estimades o no amb la modificació, si escau, de les puntuacions, mitjançant la publicació del llistat definitiu.

 6. Reclamacions i recursos

  Contra els actes i decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, els interessats podran presentar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal i centres Docents en el termini d’un mes, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/ rrhh-educacion/oposiciones).

 7. Fase de concurs

  Com i quan presente els mèrits?

  Per a la valoració dels mèrits, les persones que superen la fase d’oposició, presentaran davant el corresponent tribunal, en una única crida, que serà l’endemà hàbil al de la publicació de la qualificació definitiva de la fase d’oposició, ordenats segons els tres blocs que conformen el barem de l’annex I d’aquesta convocatòria, adjuntant una declaració de mèrits segons el model que figurarà en la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

  També el podeu descarregar ací.

  NOVETAT: L’assignació de la puntuació que corresponga a les persones aspirants en aquesta fase, segons el barem recollit en l’annex I, es portarà a efecte per la comissió de baremació.

  Cal presentar tant l’original com la fotocòpia dels certificats, títols, etc., per tal que el tribunal en certifique l’autenticitat. No es podran aconseguir més de 10 punts en la valoració dels mèrits.

  L’acte de lliurament d’aquests documents té caràcter personal, per la qual cosa no podran admetre’s acreditacions ni poders de representació

  Els tribunals publicaran en els taulers d’anuncis del centre la puntuació aconseguida.

  Fins a quan em puntuen els mèrits?

  En aquesta fase només es tindran en compte els mèrits perfeccionats fins al dia anterior a l’inici de la primera prova, acreditats documentalment com s’indica en l’annex I, es a dir, fins 25 de juny.

  No seran valorats com a mèrits en l’apartat 3.2, els que hagen sigut realitzats amb anterioritat a l’obtenció del títol al·legat per al seu ingrés en el cos.

  Puc reclamar la puntuació dels mèrits?

  Davant la publicació provisional de la fase de concurs, les persones interessades podran presentar les al·legacions que estimen oportunes, mitjançant escrit dirigit a la comissió de baremació (NOVETAT) i seran recollides pel tribunal corresponent en la seua seu d’actuació des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà de la seua publicació.

  Una vegada estimades o desestimades les al·legacions, les comissions de baremació faran públics els resultats de la baremació definitiva dels mèrits. Aquesta publicació es durà a terme en els taulers d’anuncis dels llocs d’actuació dels corresponents tribunals.

  Contra la resolució definitiva de la fase de concurs, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant el director general de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la ser publicada en els taulers d’anuncis, d’acord amb el que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a la qual es podrà accedir a través del següent enllaç:

  http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones

  La documentació presentada no serà retornada a les persones que hagen participat, quedant al poder de l’administració convocant, sense perjudici del que disposa l’article 13 de la Llei 39/2015.

   

 8. Crides i ordre d’actuació de les persones aspirants

  Com es realitzen les crides a les persones opositores?

  Les persones aspirants seran convocades per a les seues actuacions davant el tribunal en única crida, a excepció del supòsit establit en l’apartat 6.4. A aquest efecte, en la convocatòria a una crida col·lectiva única hauran de fer la seua presentació davant el tribunal en l’hora i data fixades en les crides, sent exclosos del procediment selectiu els qui no compareguen. En el cas d’actuacions individuals, les persones aspirants convocades per a cada dia hauran d’estar presents a l’hora fixada pel tribunal com a hora d’inici de les actuacions, que es realitzaran en dues crides diàries si escau (matí i vesprada).

  Una vegada començades les actuacions davant el tribunal, les successives crides s’hauran de fer públiques pels tribunals als locals on s’estiguen celebrant les proves amb catorze hores, almenys, d’antelació respecte del començament d’aquestes.

  Quin és l’ordre d’actuació de les persones opositores?

  NOVETAT: L’ordre d’actuació de les persones aspirants s’iniciarà alfabèticament per la lletra “F” segons R. de 21 de gener de 2019 (DOGV 28/01/19)

  Quina documentació he d’aportar durant les proves?

  Les persones aspirants hauran d’anar proveïdes del document nacional d’identitat, o d’un document equivalent del país d’origen, passaport o permís de conducció, en què aparega la seua fotografia, acompanyat, si escau, del document acreditatiu de la identitat de les persones estrangeres residents en territori espanyol, expedit per les autoritats espanyoles.

  En qualsevol moment, els tribunals podran requerir a les persones aspirants que acrediten la seua identitat mitjançant la presentació del document identificatiu que corresponga.

  Així mateix, si els tribunals tenen coneixement que alguna de les persones aspirants no posseeix la totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria, prèvia audiència, hauran de proposar al director general de Centres i Personal Docent que siga exclosa, i comunicar-li les inexactituds o falsedats formulades en la sol·licitud d’admissió al procediment selectiu, als efectes procedents.

  Contra la resolució d’exclusió de la persona aspirant, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant del director general de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de notificar-se, o bé, interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de notificar-se.

  Es pot expulsar a una persona del procés selectiu?

  Per a garantir que el concurs oposició es realitze conforme als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, els tribunals per resolució motivada podran determinar, prèvia audiència de la persona interessada, l’expulsió d’un opositor o opositora, i en aquest cas passarà a formar part de la llista de persones aspirants excloses i no figurarà en la llista d’interinitat ni tindrà dret a la devolució de les taxes. La persona expulsada podrà reclamar la resolució d’expulsió en el termini de 24 hores davant la comissió de selecció, havent de resoldre aquesta en el termini màxim de 24 hores.

   

 9. Criteris d’avaluació

  Les Comissions de selecció faran públics els criteris d’avaluació de les diferents proves de la fase d’oposició en els taulers d’anuncis on se celebre el procés selectiu, així com en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/ web/rrhh-educacion/oposiciones) amb anterioritat a l’inici de les proves.

  Són les comissions de selecció les encarregades en determinar els criteris d’avaluació de les diferents parts de la prova de la fase d’oposició, coordinaran els tribunals i l’elaboració de la prova pràctica i determinaran els criteris d’actuació dels tribunals. A més, s’encarregaran de resoldre els dubtes que es plantegen al llarg del procés de concurs-oposició.

 10. Puntuació global

  Per a l’obtenció de la puntuació global, els tribunals ponderaran en un 60 % la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en un 40 % la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global resultarà de la suma d’ambdues fases una vegada realitzades les ponderacions esmentades.

  Es publicarà la llista de persones aspirants seleccionades que s’elevarà a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que la publicarà en el web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  S’establirà un termini de tres dies per a la presentació de reclamacions i correccions de possibles errors materials, de fet o aritmètics, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.


  QUADRE RESUM DE L’OBTENCIÓ DE LA PUNTUACIÓ GLOBAL FASE OPOSICIÓ

                                                                                                                               
  FASE OPOSICIÓ
  Primera prova
          Cos Arts Plàstiques i Disseny:
          Nota de l’examen teòric (mínim 1 i màxim 4)
          Nota de l’examen pràctic (mínim 1’5 i màxim 6)           
  Nota primera prova: Nota teòric + Nota pràctic
          Altres cossos:
          Nota de l’examen teòric (mínim 1,25 i màxim 5)
          Nota de l’examen pràctic (mínim 1,25 i màxim 5)      
  Segona prova
  Nota de la “tancada” (mínim 5 i màxim 10)
  Nota final fase oposició: Mitjana aritmètica entre Nota primera prova i Nota de la “tancada”
  Ponderació del 60% d’aquesta nota = NOTA 1
  FASE CONCURS
  Resultat barem de mèrits
  Ponderació del 40% d’aquest resultat = NOTA 2
  NOTA GLOBAL DE L’OPOSICIÓ = NOTA 1 + NOTA 2

  Recursos contra la llista de persones aspirants seleccionades

  Contra la llista de persones aspirants seleccionades podrà interposar-se recurs d’alçada davant el director general de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la data de publicació de les llistes en el tauler d’anuncis corresponent, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/ web/rrhh-educacion/oposiciones).

   

 11. Superació del concurs oposició

  Resultaran seleccionades per a passar a la fase de pràctiques aquelles persones aspirants que, una vegada ordenades segons la puntuació global de les fases d’oposició i concurs, tinguen un nombre d’ordre igual o menor al nombre de places assignades al seu tribunal.

  Si has aprovat i figures com a seleccionat/da en els llistats d’aspirants, felicitats: ja ets funcionari/ària en pràctiques. Tens un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de les llistes de seleccionats per a presentar la documentació que a continuació s’indica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, https://sede.gva.es

  • Còpia digital del document nacional d’identitat (DNI), llevat que expressen la seua autorització perquè les seues dades siguen consultades per l’òrgan convocant.
  • Còpia digital del títol al·legat, excepte si expressen la seua autorització perquè aquesta dada siga consultada per l’òrgan convocant.
  • Còpia digital del certificat o títol que acredite la possessió de la formació pedagògica i didàctica, o si o si escau, del títol que acredite l’exempció d’aquest requisit, conforme al que estableixen les bases específiques per a cada cos docent, llevat que expressen la seua autorització perquè les seues dades siguen consultades per l’òrgan convocant. Conforme a aquest apartat, quan s’al·legue en substitució d’aquesta formació, docència efectiva, s’acreditarà, si es tracta d’un centre públic, mitjançant full de serveis personal i, si es tracta d’un centre privat, amb certificació del director o de la directora del centre amb el vistiplau de la Inspecció Educativa.
  • Còpia digital del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, segons s’haja al·legat en la sol·licitud de participació.
  • La persona que haja fet valdre la seua condició de persona amb diversitat funcional haurà de presentar certificat original dels òrgans competents acreditatius de la compatibilitat amb l’exercici de les funcions corresponents al cos de mestres i a l’especialitat per la qual ha sigut seleccionada.
  • Còpia digital del Certificat mèdic que ha emés un professional col·legiat i que pertany a l’especialitat de Metge de Família, que indique amb claredat que la persona aspirant no pateix cap malaltia, ni està afectada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat per la qual ha sigut seleccionada, excepte les que presenten la certificació requerida en l’apartat e. Aquest document en cap cas podrà ser substituït per la còpia de l’historial mèdic del pacient.
  • Certificat de no haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

  A més, hauran d’assenyalar en la casella corresponent:

  Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat, per mitjà d’expedient disciplinari, del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat.

  En cas de ser nacional d’un altre estat, la declaració jurada o promesa de no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en aquests termes, l’accés a l’ocupació pública.

  Qué he de fer si aprove per diferents administracions educatives?

  El termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de les llistes de persones seleccionades hauran d’optar per una d’aquelles, renunciant a tots els drets que puguen correspondre’ls per la seua participació en les restants. Si no realitza aquesta opció, l’acceptació del primer nomenament com a funcionari o funcionària en pràctiques es correspondrà com a renúncia tàcita a les restants.

   

 12. Incorporació a les borses de treball

  Actualment està vigent de nou l’Acord de Professorat Interí de 2010, després de la sentència guanyada de juny del 2015 guanyada per STEPV que invalidava l’acord de rebaremació de 2013:

  El professorat interí que actualment forma part de les borses de treball NO està obligat a participar en les oposicions. Si decideix participar, continuarà en el mateix lloc de la borsa de treball, independentment del resultat en la fase d’oposició en cas de no superar el procés selectiu.

  El professorat sense serveis prestats que forma part de les borses de treball per l’oposició del 2016, NO té lloc consolidat a la borsa de treball com a professorat interí.

  Aquell docent interí que oposita per una especialitat diferent a la que estiga en borsa de treball i no trau plaça, optarà a poder incorporar-se a eixa borsa de treball.

  Quines persones tenen dret a entrar en la borsa de treball de l’especialitat a la qual es presenten?

  Totes les persones participants en el procediment selectiu que no siguen seleccionades tenen dret a poder entrar en la borsa de l’especialitat a la qual es presenten sempre i quan complisquen els següents requisits en funció de la titulació que presenten:

  1. Les persones que tenen una titulació amb atribució docent directa a l’especialitat a la qual es presenten han de realitzat les dues parts de què consta la primera prova de la fase oposició (tema i supòsit pràctic), tot i que no superen cap de les proves. Per exemple, una persona amb el grau o la llicenciatura de Matemàtiques que es presente a l’especialitat de matemàtiques del cos de secundària té una titulació amb atribució docent directa.
  2. Les persones que no tenen una titulació amb atribució docent directa a l’especialitat a la qual es presenten han de superar les dues parts de què consta la primera prova de la fase oposició (tema i supòsit pràctic). Per exemple, una persona amb un grau o la llicenciatura en Història que es presente a l’especialitat de Llengua i literatura valenciana.

  Com puc saber si la meua titulació té atribució docent directa a l’especialitat per la qual oposite?

  L’article 14 de la convocatòria diu: «Les persones que no hagen superat almenys la primera prova (parts A i B) de la fase d’oposició hauran d’acreditar la seua idoneïtat per a poder accedir a formar part de les citades llistes mitjançant l’acreditació de posseir els títols específics requerits en les corresponents bosses extraordinàries».

  Per a poder consultar aquest títols hem de fer un conjunt de passes. Per exemple, si em presente a l’especialitat de Filosofia del cos de secundària he de fer les següents passes:

  Entrar en la web de la Conselleria d’Educació en l’apartat de borses de treball.

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/bolsas

  Entrar en les borses del cos de secundària.

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/cuerpo-de-secundaria

  Una volta dins, buscar la borsa de filosofia (si hi hagueren diverses borses hem d’anar a la més recent).

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/filosofia

  Dins de la borsa de filosofia hem d’anar a la Convocatòria i buscar on apareixen les titulacions que ens deixaven presentar-nos a la borsa (en ocasions podem trobar que hi ha diverses convocatòries ja que s’han afegit més titulacions).

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/filosofia

  STEPV ha demanat que es publique en la pàgina web de la Conselleria d’Educació un llistat amb la relació de les especialitats que es convoquen i les titulacions que tenen atribució docent directa amb aquestes especialitats. Conselleria s’ha compromés a fer públic eixe llistat però a dia d’avui, encara no ho ha fet.

  I si no forme part de la borsa de treball, com m’hi incorpore?

  Totes les persones que no formen part de les borses i no superen el procés entren a formar part de les borses de treball per l’especialitat de l’oposició ordenades segons nota i nombre de proves superades. Qui no supere almenys la primera prova (Part A i B), per a exercir llocs en règim d’interinitat, haurà d’acreditar els títols específics que tinguen atribució docent per l’especialitat.

  A aquest efecte, els qui no hagen realitzat les dues parts de què consta la primera prova, i per això hagen sigut qualificats com no presentats a la primera prova oposicions, es considerarà que no han participat en els procediments selectius.

  En tot cas, aquestes persones es comprometen a justificar que es troben en possessió dels requisits generals i específics per a l’ocupació del lloc pel qual s’han presentat al procediment selectiu en el moment en què, per a això, siguen requerides per l’Administració.

  IMPORTANT:  Les persones que no hagueren presentat la programació didàctica o la guia docent en el termini establit, s’entendrà que renuncien a continu- ar el procés selectiu i perdran tots els drets derivats d’aquest. ART. 7.2.1.2 b).

 13. Informació sobre els tribunals, les comissions de selecció i les comissions de baremació de mèrits

  Com s’elegeixen els i les membres de tribunals?

  Els tribunals es componen d’un president/a i quatre vocals i es tendirà a la paritat entre homes i dones. Aquests es designen de la manera següent: La presidència és triada directament per la Direcció General de Centres i Personal Docent.

  Els quatre vocals seran designats mitjançant sorteig públic entre funcionaris de carrera en actiu del cos corresponent, titulars de l’especialitat assignada al tribunal que estiga prestant serveis en l’especialitat corresponent durant els dos últims cursos com a mínim i preferentment adscrit a l’àmbit de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport on actuarà el tribunal. En el cas de no ser, aquest es realitzarà entre els qui, reunint les condicions enumerades, tinguen la seua destinació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. El sorteig públic s’anunciarà, a efectes informatius, en la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Esport i Cultura nomenant per cada tribunal, un tribunal suplent, llevat casos excepcionals on no siga possible comptar amb vocals suficients que reunisquen els requisits.

  Excepcionalment, quan no hi haja personal funcionari en servei actiu en número suficient, el director general de Centres i Personal Docent podrà fer la designació directament, de conformitat amb el que s’estableix en aquesta base.

  Actuarà en les funcions de secretaria la persona de menor antiguitat en el cos, llevat que el tribunal acorde determinar-lo d’una altra manera.

  Acumulació d’especialitats en un mateix tribunal

  Es podran acumular en un únic tribunal les especialitats de clarinet, flauta travessera i saxofon, i en un altre les especialitats de viola, violí i violoncel.

  Quines són les funcions dels tribunals?

  Correspon als tribunals l’exercici de les següents funcions:

  • El desenvolupament del concurs oposició, conforme al que es disposa en la present convocatòria.
  • La qualificació de les diferents proves de la fase d’oposició.
  • L’agregació de les puntuacions corresponents de la fase de concurs a les obtingudes en la fase d’oposició, l’ordenació de les persones aspirants, l’elaboració de les llistes resultants i de la llista de les persones aspirants seleccionades en cada tribunal, així com l’elevació d’aquestes a la comissió de selecció.
  • La custòdia dels exàmens, d’acord amb les instruccions de l’òrgan que els nomene.

  Com s’elegeixen els i les membres comissions de selecció?

  En totes aquelles especialitats que tinguen més d’un tribunal, s’establirà una comissió de selecció. Estarà formada per un nombre imparell de persones (no inferior a 5) designades per la Direcció General de Centres i Personal Docent i podran formar part d’aquestes els presidents i presidentes dels tribunals.

  En aquelles especialitats en les quals es nomene tribunal únic, aquest actuarà a més com a comissió de selecció, per la qual cosa assumiran també les funcions d’aquesta.

  Quines són les funcions de les comissions de selecció?

  • Vetlar pel bon funcionament del procediment tal com marca la normativa.
  • La determinació dels criteris d’actuació dels tribunals i la seua homogeneïtzació.
  • L’elaboració dels criteris d’avaluació de les diferents parts de la prova de la fase d’oposició.
  • La coordinació dels tribunals i l’elaboració de la prova pràctica.
  • L’elaboració del llistat únic de persones que hagen superat el procés selectiu respecte de cada especialitat.
  • L’elevació de les llistes de persones aspirants seleccionades en cada especialitat a l’òrgan convocant per a la seua publicació.

  NOVETAT: Qué són les comissions de baremació de mèrits?

  Es constituirà una comissió de baremació de mèrits per cada especialitat.

  Aquestes comissions estaran formades per tots els i les membres de la comissió de selecció de cada especialitat i els presidents de tots els tribunals de cada especialitat.

  En el cas d’aquelles especialitats en les quals existisca un únic tribunal, aquest assumirà les funcions de la comissió de baremació de mèrits.

  Exercirà les funcions corresponents a la presidència d’aquest òrgan la persona que ostente el càrrec de president o presidenta en la comissió de selecció de cada especialitat.

  NOVETAT: Quines són les funcions de les comissions de baremació de mèrits?

  • La determinació dels criteris de baremació de mèrits de la fase de concurs.
  • La valoració dels mèrits de la fase de concurs.
  • Resoldre les al·legacions presentades a la fase de concurs i publicar les llistes definitives de baremació de mèrits.

  El lloc d’actuació de cada comissió de baremació de mèrits s’anunciarà mitjançant resolució del director general de Centres i Personal Docent, en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

  Quins són els motius d’abstenció dels i de les membres dels tribunals?

  Hem de saber que la participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori i que la inassistència injustificada de les persones que integren l’òrgan de selecció a les diferents sessions i actes del procediment, incloent-hi la de constitució, donarà lloc a l’exigència de la responsabilitat que corresponga.

  A continuació enumerem les situacions que només seran admissibles com a motius abstenció i de recusació:

  • La situació de permís per maternitat biològica, paternitat, adopció o acolliment i acumulació de lactància».
  • Les situacions d’incapacitat temporal i de risc durant l’embaràs, degudament acreditades.
  • Els permisos de reducció de jornada de treball concedits fins al 31 de juliol d’aquest curs.
  • El personal que ocupa els càrrecs de direcció, direcció d’estudis o secretaria, sempre que el president o la presidenta del tribunal puga substituir-lo pel personal suplent.
  • Tindre interés personal en l’assumpte o estar en litigi pendent amb algun interessat.
  • Tindre vincle matrimonial o situació de fet assimilable i tindre el parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon grau.
  • Tindre amistat íntima o enemistat manifesta.
  • Si tenen relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament o haver- li prestat serveis professionals durant els dos últims anys
  • Si han realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors.

  Hi ha un termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació al DOCV.

  El president o la presidenta sol·licitarà a qui integre els òrgans de selecció una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies previstes en el paràgraf anterior, i notificarà a la Direcció General de Centres i Personal Docent les abstencions que hi haja entre els seus membres.

  Es poden recusar els i les membres d’un tribunal d’oposició?

  Sí, i les circumstàncies que s’han de donar per a recusar un tribunal són les mateixes que les exposades en el cas de l’abstenció.

  En cas de recusació o abstenció com es realitzen les substitucions?

  L’ordre d’actuació del personal suplent serà aquell en el qual figuren disposats en la resolució de nomenament.

  Quants membres del tribunal són necessaris perquè siguen vàlides les actuacions?

  Per a l’actuació vàlida del tribunal es requereix la presència de les persones titulars de la presidència i de la secretaria o, si escau, de les que els substituïsquen, i la de la meitat, almenys, dels seus i de les seues membres.

  NOVETAT Creació de la Comissió Tècnica de les comissions de selecció

  La Direcció General de Centres i Personal Docent podrà decidir la creació de la comissió de coordinació tècnica de les comissions de selecció, si així ho estimara necessari, en funció del nombre d’òrgans de selecció nomenats.

  Aquesta comissió estarà integrada per 1 president o presidenta I 7 vocals desigants per la DGCPD mitjançant resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  NOVETAT Quines són les funcions de la Comissió Tècnica?

  1. Coordinar i assessorar l’actuació de les comissions de selecció quant a:
   • unificació de criteris d’actuació de les diferents comissions de selecció.
   • fer d’interlocutor entre les comissions de selecció i la DGCPD.
  2. Cooperar amb la DGCPD quant al desenvolupament d’aquest procediment selectiu i vetlar pel bon funcionament d’aquest.

   

 14. Barem de mèrits

  A l’annex I figura el barem per a la valoració de mèrits dividit en tres apartats:

  Experiència docent prèvia (màxim de set punts)

  Formació acadèmica i permanent (màxim de cinc punts)

  Altres mèrits (màxim de dos punts)

  Els dos primers estan fixats pel Ministeri d’Educació i el tercer el fixa la Conselleria d’Educació.

  La puntuació màxima és de 10 punts.

  Barem de mèrits 2019 Secundària

 15. Reivindicacions de STEPV

  STEPV qüestiona l’actual sistema de concurs oposició per a ingressar en la funció pública docent, perquè és subjectiu i no garanteix l’estabilitat del professorat interí que actualment hi treballa. No té massa sentit que el professorat interí que demostra dia a dia la seua professionalitat i competència com a docent, haja de competir amb qui legítimament aspira a incorporar-se al sistema educatiu.

  Per això, STEPV ha defensat històricament altres vies d’accés a la funció docent, com és l’accés diferenciat, que ha estat assumit i defensat per l’actual Conseller d’Educació en les negociacions amb el Ministeri d’Educació. L’accés diferenciat dóna opció a treballar com a funcionari de carrera tant als treballadors i treballadores interins que ja estan al sistema en actiu com a totes les persones que des de fora del sistema volen dedicar-se a l’ensenyament, i evita haver de competir entre ells ja que tenen condicionants molts diferents.

  I mentre no s’implante aquesta proposta, STEPV sempre ha condicionat les ofertes públiques de treball a l’estabilitat pròpia del professorat interí que actualment treballa al sistema, especialment en contextos d’oposicions massives com l’actual, en què a més ha exigit al Ministeri d’Educació l’activació de processos de consolidació al personal que ja hi treballa, com es fa en altres àmbits de la funció pública.

  Entre les propostes de millora que STEPV ha demanat a Conselleria i que encara no han sigut acceptades destaquem:

  STEPV demana que per situacions diverses sobrevingudes l’opositor/a (trencament de braç, hospitalització, migranyes,...) puga tindre flexibilitat a l’hora de realitzar les proves (canvi de dia) i les adaptacions pertinents (realització proves orals, etc.).

  STEPV exigeix que s’implementen procediments telemàtics per a seguir les diferents comunicacions del tribunal adreçades als aspirants, per tal d’evitar pèrdua de temps al personal aspirant que s’ha de desplaçar al centre d’actuació de cada tribunal i poder saber d’una forma més còmoda les properes convocatòries a actes, els resultats de les proves, etc.

  STEPV demana no fer el repartiment de places per tribunal perquè aquesta experiència ja s’ha realitzat al País Valencià i els resultats van resultar més negatius que positius per a l’opositor/a. Entre altres aspectes, hi va haver una disminució exponencial de les persones opositores que superen la primera prova; donar el poder als i a les membres del tribunal d’assignar a persones concretes places pot comportar situacions de perversió del sistema poc controlables per a l’Administració i/o poc just com es fa l’assignació definitiva de places per tribunal. Encara no s’ha determinat com resoldre en cas d’empat després d’haver recursos interposats per persones afectades per aquesta situació.

  STEPV demana que la formació del professorat es puntue directament del nostre compte de formació.

  STEPV demana que es garantisca la reducció de la ràtio de cada tribunal a un màxim 50 persones perquè l’opositor/a puga realitzar les proves adequadament i el tribunal poder fer l’avaluació en millors condicions.

  STEPV demana que es valoraren els coneixements en llengua estrangera independentment de l’especialitat per la qual oposita l’aspirant. I que la puntuació de la Capacitació en Llengües Estrangeres es done d’ofici a tot el professorat de l’especialitat de llengua estrangera als quals no se’ls requerix ni expedix segons Disposició Addicional segona O.17/2013.

  STEPV demana deslligar les borses de treball de les oposicions. Aquestes haurien d’estar permanentment obertes perquè qualsevol persona una vegada que reunisca tots els requisits accés a la funció docent puga incorporar-se a les llistes.

  STEPV demana que es negocie la millora de les plantilles als centres per tal de revertir les retallades patides per l’anterior govern i millorar estabilitat de plantilles als centres i estabilitat del professorat.

  STEPV demana que es publiquen els criteris d’avaluació el més aviat possible, així com les rúbriques d’avaluació i altres instruments que fan gastar els i les membres dels tribunals.

  STEPV demana que es publique en la pàgina web de la Conselleria d’Educació un llistat amb la relació de les especialitats que es convoquen i les titulacions que tenen atribució docent directa amb aquestes especialitats, per tal de conèixer les implicacions per formar part de les borses de treball corresponents.

 16. Guia d’oposicions de secundària i resta cossos en PDF

  Guia d’oposicions de secundària i resta cossos en PDF

Top