DOGV Capçaleres

DOGV del 10 novembre 2017

DOGV de 10/11/2017, Núm 8167

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d’orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de funcionaris i funcionàries docents del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’Educació, per a la provisió de places en l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones admeses i excloses i el tribunal que ha de jutjar les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació (perfil: Genòmica), convocades per Resolució de 22 de març de 2017.

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2017, del president del Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior, per la qual es dóna publicitat al nomenament de la secretària suplent del Consell Valencià d’Universitats i Formació Superior.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual nomena funcionaris de cossos docents universitaris. Cos de catedràtics.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual nomena funcionaris de cossos docents universitaris. Cos de professors titulars.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2016-2017.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritzen programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2017-2018, no finançats amb fons públics.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Adjudicació i formalització del contracte número CNMY17/AT00A/20. Obres d’ampliació de dos aules en el CEIP Manuel Riquelme d’Orihuela - Hurchillo.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es crea el Consell Social de les Llengües.