DOGV Capçaleres

DOGV del 07 novembre 2017

DOGV de 7/11/2017, Núm 8164

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal investigador doctor de caràcter indefinit. Convocatòria número 1/2017.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2018, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en les escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Universitat d’Alacant
Adjudicació i formalització del contracte número O/15/2017. Urbanització de les parcel·les interiors del Pla especial de reserva de sòl dotacional de la Universitat d’Alacant.