DOGV Capçaleres

DOGV del 21 novembre 2017

DOGV de 21/11/2017, Núm 8174

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en els procediments selectius per a ingrés als cossos docents convocats per les ordres 15/2017 i 16/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial-especialista (referència C02/17), per a ocupar llocs d’administració especial, sector laboratoris d’instrumentació científica, en el Departament d’Agroquímica i Bioquímica, pel sistema general d’accés lliure. (R 30.06.2017; DOGV 8091, 25.07.2017).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior/a de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Smart coordination polymers with compartmentalized pockets for adaptive guest entrance (S-CAGE). CPI-17-320».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «High efficiency hybrid tandem cells with crystalline silicon and thin film photovoltaic technologies (HIEFF). CPI-17-321».

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2016-2017.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la sol·licitud de recursos econòmics addicionals destinats a les unitats pedagògiques hospitalàries (UPH), i als centres docents públics de la Generalitat per al desenvolupament del pla d’actuació per a la millora (PAM) per al curs 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Generalitat.