Borses docents

País Valencià

Borsa de baix elèctric: llistats provisionals

Publicat 18 setembre 2019

Relació provisional d’aspirants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Baix Elèctric.

País Valencià

Actualització de Borses de Personal No Docent

Publicat 09 setembre 2019

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 09/09/2019 (Data de Publicació: 09/09/2019)

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 09/09/2019 (Data de Publicació: 09/09/2019)

València
Llistats definitius actualitzats a data 09/09/2019 (Data de Publicació: 09/09/2019)

País Valencià

País Valencià

Llistats amb les noves incorporacions a les borses d’interins

Publicat 31 juliol 2019

Els participants dels procediments selectius de l’oposició de 2019 que superen la fase d’oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l’adjudicació a partir del dia 30 de juliol i fins al 31 de juliol a les 20.00 hores.

Els aspirants que estiguen en la borsa i s’incorporen per un altre cos o especialitat i vullguen estar desactivats de totes les borses, hauran d’entrar en l’aplicació telemàtica i desactivar-se de les mateixes, i els que es troben desactivats hauran activar-se i, si ho desitgen, tornar a desactivar-se.

Així mateix el punt primer de la Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana, establix: “Els funcionaris de carrera, en pràctiques, i integrants de les borses de treball dels cossos docents que estiguen en possessió de les titulacions administratives relacionades a continuació hauran d’instar la seua inscripció en el Registre de Personal Docent:

 • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament En Valencià.
 • Diploma de Mestre en Valencià.
 • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera.

La inscripció serà necessària per a l’adjudicació dels llocs de treball quan així ho exigisca la seua convocatòria, siga quin siga el sistema de provisió legal o reglamentàriament establit, així com en els nomenaments de personal funcionari interí”.

País Valencià

Actualització de Borses de Personal No Docent

Publicat 30 juliol 2019

Llistats definitius actualitzats a data 30/07/2019 (Data de Publicació: 30/07/2019)
Actualització de Borses de Personal No Docent.


Alacant

Castelló

València

País Valencià

Borses de Catedràtics de Música i Arts escèniques: nou termini de presentació d’instància telemàtica

Publicat 18 juliol 2019

S’ha establit un nou termini de presentació d’instància telemàtica per a les borses de Catedràtics de Música i Arts escèniques de les especialitats següents:

 • Instruments de vents de Jazz
 • Direcció escènica
 • Tècniques escèniques

Nou termini de presentació d’instància telemàtica:
Del dimecres 17 de juliol de 2019 a les 00:00h, fins al dimarts 23 de juliol a les 23:59h.

País Valencià

Borsa de de Direcció Escènica: llistats definitius

Publicat 11 juliol 2019

Relació definitiva d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Direcció Escènica.

 

País Valencià

Borsa de Tècniques Escèniques: llistats definitius

Publicat 11 juliol 2019

Relació definitiva d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Tècniques Escèniques.

País Valencià

Borsa d’Espai Escènic: llistats definitius

Publicat 11 juliol 2019

Relació definitiva d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat d’Espai Escènic.

 

País Valencià

Borsa d’Instruments de Vent de Jazz: llistats definitius

Publicat 11 juliol 2019

Relació definitiva d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l’especialitat d’Instruments de Vent de Jazz.

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Bolsas Docentes – STES Intersindical

 • Cantabria | Profesorado de Secundaria y Prof. Técnico de F.P.

  Nueva apertura de ofrecimientos

  Nos informa la Consejería de que se van a abrir listas de ofrecimientos de los siguientes Cuerpos y Especialidades:

  Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (0590):

  –         Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (125)

  Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (0591):

  –         Cocina y Pastelería (201)

  El acceso a PUNTAL estará disponible desde el jueves 23 de enero de 2020 a las 9:00 horas hasta el viernes 24 de enero de 2020 a las 14:00 horas.

  El plazo se abre el día 23 de enero, desde las 9:00 h. hasta las 14:00 h. del 24 de enero.

 • Ceuta | Prof. de Secundaria, Prof. Técnico de FP y Prof. de EOIs

  Formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla

  Se deben reunir los requisitos generales y específicos contemplados en la base 1 de la convocatoria de esta Dirección Provincial para la formación de listas extraordinarias de aspirantes a ocupar puestos en régimen de interinidad

  • Secundaria: Francés y Música
  • Profesorado Técnico de FP: estética
  • Profesorado de EOIs: Francés

  Convocatoria

  Plazo de presentación de solicitudes

  • Desde el 21 de enero de 2020
  • Hasta el 23 de enero de 2020

  Documentación

  Titulación acreditativa de la cualificación para impartir la correspondiente especialidad especificada en el anexo II de la Orden ECD/697/2017 de 24 de julio.

  Formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

  Méritos baremables según figuran en el anexo I de esta convocatoria, a excepción del mérito contemplado en el apartado II “Puntuación obtenida en la fase de oposición de los procedimientos selectivos” que no será objeto de baremación

  Presentación de la solicitud

  Se realizará conforme en lo especificado en la base 2 de la convocatoria

 • Cantabria | Prof. Técnico de F.P. y Profesorado de Música y AAEE

  Se abre el plazo para presentar ofrecimientos de varios Cuerpos y Especialidades:

  Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (0591)

  Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (0594)

  El plazo se abre el día 20 de enero, desde las 9:00 h. hasta las 14:00 h. del 21 de enero.

 • Marruecos | Consejería de Educación en Marruecos. Formación de las listas de aspirantes (interinos/as) de Cuerpos de Maestros, de Profesores de Secundaria y de Profesores Técnicos de FP

  ABIERTO desde el 15 de enero de 2020 hasta el 29 de enero de 2020 a las 17:30

  Descripción

  Profesores interinos en centros de la acción educativa española

  Convocatoria de la Consejería de Educación en Marruecos para la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad de los Cuerpos de Maestros, de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en plazas docentes de los centros educativos de titularidad española en Marruecos para el curso 2020-2021.

  Acceso al servicio online

  Convocatoria

  Solicitud

  Plazo de presentación de solicitudes

  • Desde el 15 de enero de 2020
  • Hasta el 29 de enero de 2020 a las 17:30

  Instrucciones

  Presentación de la solicitud

  Las solicitudes y escritos podrán presentarse en cualquiera de las dependencias contempladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Consulta las oficinas de registro

 • Cantabria | Prof. Técnico de F.P. (se abre el 7 de enero)

  Resolución de 20 de diciembre de 2019, del Director General de Personal Docente y Ordenación Académica por la que se abre plazo para presentar ofrecimientos para nombramientos interinos de la especialidad de Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble (204), del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (0591).

  Resolución | Descargar

  ACCESO A PUNTAL

  NOTA: El acceso a Puntal estará disponible desde las 9:00 horas del día 7 de enero de 2020, hasta las 14:00 horas del día 8 de enero de 2020