DOGV Capçaleres

DOGV del 30 novembre 2017

DOGV de 30/11/2017, Núm 8181

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Acuerdo de cooperación entre la Generalitat, a través de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y la Universitat de València, a través de la cátedra Demetrio Ribes, para el fomento de la investigación sobre la historia del transporte y sus infraestructuras. CPI-17-334».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Integrated and innovative key actions for mycotoxin management in the food and feed chain (MYCOKEY).CPI-17-335».

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual nomena una vocal de la Junta Qualificadora de Documents Administratius.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY17/FQ00D/34. Servei de realització d’accions formatives diverses en tres cicles de Formació Professional durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019.